AVŞAR HUKUK BÜROSU

ARSA OFİSİ KANUNU VE TOPLU KONUT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE ARSA OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 5273
ARSA OFİSİ KANUNU VE TOPLU KONUT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE ARSA OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 8 Aralık 2004
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 15 Aralık 2004 - Sayı: 25671
MADDE 1.- 29.4.1969 tarihli ve 1164 sayılı "Arsa Ofisi Kanunu"nun adı "Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun" olarak değiştirilmiş ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile kurulan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, teşkilatı ile birlikte kaldırılmıştır.
MADDE 2.- Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne ait Döner Sermaye İşletmesi Maliye Bakanlığınca belirlenecek esas ve usullere göre tasfiye edilir. Döner Sermaye İşletmesinin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki nakit parası, 19.11.2003 tarihli ve 5003 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşaasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Kanun amaçlarında kullanılmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü adına açılmış olan hesaba aktarılır. Her türlü araç-gereçleri ve mevcut hizmet binaları ile lojman binalarının bulunduğu taşınmazlar tapuda re'sen Maliye Hazinesi adına tescil edildikten sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığına tahsis edilmiş sayılır. Döner Sermaye İşletmesinin bunların dışında kalan tüm varlıkları, hakları, yükümlülükleri ve her türlü taşınmazları ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün diğer hak ve yükümlülükleri Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilmiş sayılır.
Bu Kanun uyarınca yapılacak devir işlemleri ile düzenlenecek belgeler her türlü vergi, resim, harç, ücret ve fondan müstesnadır.
MADDE 3.- Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünde görev yapan personel, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devredilmiştir. Bu Kanunun yayımı tarihinde, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne ait kadrolar, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmıştır. Bu Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir. 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne tahsis edilen kadrolar Bayındırlık ve İskan Bakanlığına tahsis edilmiş sayılır.
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünde; genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, daire başkanı, başmüfettiş, bilgi işlem şube müdürü, APK şube müdürü, idari işler şube müdürü, şube müdürü, bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı ve avukat unvanlı kadrolarda bulunanların görevleri bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Bunlar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali haklarını aynen almaya devam eder ve devredildikleri kurumda ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilir. Kadro ve görev unvanları değişmeyenler Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılırlar.
İhdas edilen kadro unvanlarından ilgili kurum tarafından ihtiyaç duyulmayan kadro unvanlarında çalışan personel ile ikinci fıkra uyarınca görevleri sona erenler, bu Kanunun yayımını izleyen altı ay içinde kurumca ihtiyaç duyulan, derece ve kademelerine uygun diğer kadrolara atanır. Genel müdür yardımcıları, teftiş kurulu başkanı, (Ek ibare: 5335 - 21.4.2005 / m.28/o - Yürürlük m.35/a-6) "bölge müdürleri" ve daire başkanları ile avukat kadrolarında istihdam edilen personel ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri ve Hukuk Müşaviri kadrosuna atanmış sayılırlar. Ancak, bu kadrolar, herhangi bir sebeple boşalması halinde, hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu fıkra uyarınca ihtiyaç duyulan kadro değişiklikleri 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmü uygulanmaksızın anılan Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılır.
Üçüncü fıkra uyarınca atanan personelin atandıkları yeni kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamının (fazla çalışma ücreti hariç) net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamı (fazla çalışma ücreti hariç) net tutarından az olması halinde aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün sürekli işçi kadrolarında ve geçici işçi pozisyonlarında çalışanlar, kadro veya pozisyonlarıyla birlikte Bayındırlık ve İskan Bakanlığının bağlı kuruluşlarına devredilir. Bu fıkra hükümlerinden faydalanmak istemeyenlerin her türlü yasal hakları ödenerek kurumlarıyla ilişkileri kesilir. Anılan Genel Müdürlüğün, bu Kanunun yayımı tarihinde boş bulunan sürekli işçi kadroları ve geçici işçi pozisyonları, hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
MADDE 4.- 29.4.1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun Birinci Bölüm başlığı "Amaç ve Görevler" olarak ve 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 1.- Bu Kanunun amacı; arsaların aşırı fiyat artışlarını önlemek üzere tanzim alış ve satışı yapmak; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri için arazi ve arsa sağlamaktır.
Bu Kanunda yazılı görevler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülür. Bu Kanunda, diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatta Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar Toplu Konut İdaresi Başkanlığına yapılmış sayılır."
MADDE 5.- 1164 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Ek Madde 4.- 28.12.1960 tarihli ve 189 sayılı Kanun kapsamında bulunanlar ile her hangi bir kamu hizmetine tahsis edilmiş arazi ve arsalar hariç olmak üzere Toplu Konut İdaresi Başkanlığının talebi, Maliye ve Bayındırlık ve İskan bakanlarının müşterek teklifi ve Başbakanın onayı ile belirlenen arsa üretim alanlarında bulunan Hazineye ait arsa ve araziler ve Hazine adına tescil edilecek arsa ve arazilerin mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına bedelsiz olarak devredilir. Kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Maliye Bakanlığınca değişik ihtiyaçlarla talep edilen taşınmazlar bedelsiz olarak Hazineye iade edilir."
MADDE 6.- 1164 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (d), (e), (g) ve (h) bentleri ile 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 7 nci, 19 uncu, 20 nci ve ek 3 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7.- 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı cetvelde yer alan "40- Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü" ibaresi cetvelden çıkarılmıştır.
MADDE 8.- 2.3.1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 412 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilave edilen ek 1 inci maddesinin (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeden sonra gelen ek maddeler ek 2, ek 3, ek 4, ek 5, ek 6, ek 7 ve ek 8 inci maddeler olarak teselsül ettirilmiştir.
"ı) Ferdi veya toplu konut kredisi vermek, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik uygulamalar yapmak ve bu konulardaki projeleri kredilendirmek ve gerektiğinde tüm bu kredilerde faiz sübvansiyonu yapmak,"
MADDE 9.- 2985 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 9.- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, uygulama imar planı ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyetin Başkanlık tarafından üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla başkaca belge istenmeksizin müracaat tarihinden itibaren onbeş gün içinde avan projeye göre yapı ruhsatı verilir."
GEÇİCİ MADDE 1.- Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, bu Kanuna istinaden 1164 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığının görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Söz konusu yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar 1164 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan mevcut yönetmeliklerin uygulanmasına devam edilir.
GEÇİCİ MADDE 2.- 1164 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca daha önce Hazine tarafından Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne devredilen arsa ve arazilerden kamu hizmeti için gerekli olması nedeniyle Hazine tarafından devri talep edilenler, bedelsiz olarak Hazineye iade edilir.
MADDE 10.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(I) SAYILI LİSTE İHDAS EDİLEN KADROLAR KURUMU : BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEŞKİLATI: MERKEZ SERBEST TUTULAN KADRO KADRO SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ ADEDİ TOPLAM -------------- ------------------------------------------------- -------------- -------------- ---------------- ---------------- GİH Hukuk Müşaviri 1 1 1 GİH Uzman 1 9 9 GİH Uzman 2 1 1 GİH APK Uzmanı 1 2 2 GİH Şef 3 7 7 GİH Şef 5 1 1 GİH Memur 5 1 1 GİH Memur 8 1 1 GİH Anbar Memuru 5 1 1 GİH Veri Haz. ve Kont.İşl. 3 14 14 GİH Veri Haz. ve Kont.İşl. 4 1 1 GİH Veri Haz. ve Kont.İşl. 5 7 7 GİH Veri Haz. ve Kont.İşl. 6 1 1 GİH Veri Haz. ve Kont.İşl. 7 1 1 GİH Veri Haz. ve Kont.İşl. 8 1 1 GİH Veri Haz. ve Kont.İşl. 9 3 3 GİH Şoför 9 1 1 THS Mühendis 1 2 2 THS Mühendis 3 3 3 THS Mühendis 5 2 2 THS Mimar 3 1 1 THS Mimar 6 1 1 THS Şehir Plancısı 3 1 1 THS Şehir Plancısı 5 1 1 THS Tekniker 1 1 1 THS Tekniker 2 3 3 THS Tekniker 3 2 2 THS Tekniker 7 3 3 THS Teknisyen 3 3 3 THS Teknisyen 4 2 2 THS Teknisyen 7 2 2 SHS Daire Tabibi 1 1 1 SHS Hemşire 6 1 1 YHS Teknisyen Yrd. 7 1 1 YHS Hizmetli 5 1 1 YHS Bekçi 7 2 2 -------------- ---------------- TOPLAM 86 86 (I) SAYILI LİSTE İHDAS EDİLEN KADROLAR KURUMU : BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEŞKİLATI: TAŞRA SERBEST TUTULAN KADRO KADRO SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ ADEDİ TOPLAM -------------- ------------------------------------------------- -------------- -------------- ---------------- ---------------- GİH Şef 3 1 1 GİH Memur 9 1 1 GİH Mutemet 5 1 1 GİH Veri Haz. ve Kont.İşl. 3 4 4 GİH Veri Haz. ve Kont.İşl. 4 1 1 GİH Veri Haz. ve Kont.İşl. 5 3 3 GİH Şoför 9 1 1 THS Başmühendis 1 1 1 THS Mühendis 1 1 1 THS Mühendis 3 1 1 THS Mimar 3 1 1 THS Mimar 4 1 1 THS Şehir Plancısı 1 1 1 THS Şehir Plancısı 5 1 1 THS Tekniker 2 2 2 THS Tekniker 3 2 2 THS Tekniker 4 1 1 THS Tekniker 5 1 1 THS Tekniker 7 1 1 THS Fen Memuru 3 1 1 THS Teknisyen 7 1 1 YHS Hizmetli 8 1 1 -------------- ---------------- TOPLAM 29 29 (2) SAYILI LİSTE İHDAS EDİLEN KADROLAR KURUMU : BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEŞKİLATI: MERKEZ SERBEST TUTULAN KADRO KADRO SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ ADEDİ TOPLAM -------------- ------------------------------------------------- -------------- -------------- ---------------- ---------------- GİH Bakanlık Müşaviri 1 15 15 GİH Hukuk Müşaviri 1 3 3 GİH Hukuk Müşaviri 3 1 1 GİH Hukuk Müşaviri 6 3 3 GİH Memur 9 33 33 -------------- -------------- TOPLAM 55 55
_____
(*) 1- (2) Sayılı Listede yer alan "Bakanlık Müşaviri" için 12 olan serbest kadro adedi, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 28. maddesinin (o) bendi hükmü gereğince, 8.12.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 15'e çıkartılmış ve metne işlenmiştir.
2- (2) Sayılı Listede yer alan "Memur" için 36 olan serbest kadro adedi, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılıKanunun 28. maddesinin (o) bendi hükmü gereğince, 8.12.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 33'e indirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____

SORU CEVAP

captchaImg