AVŞAR HUKUK BÜROSU

ARSA ÜRETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 1164
ARSA ÜRETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (*)
Kabul Tarihi: 29 Nisan 1969
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 10 Mayıs 1969 - Sayı: 13195
5.t. Düstur, c.8 - s.1981
_____
(*) Yönetmeliğin "Arsa Ofisi Kanunu" şeklindeki başlığı, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve 5273 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ VE GÖREVLER (*)
_____
(*) Birinci Bölümün "Kuruluş ve Görevler" şeklindeki başlığı, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve 5273 sayılı Kanunun 4. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
MADDE 1.- (Değişik: 5273 - 8.12.2004 / m.4) Bu Kanunun amacı; arsaların aşırı fiyat artışlarını önlemek üzere tanzim alış ve satışı yapmak; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri için arazi ve arsa sağlamaktır.
Bu Kanunda yazılı görevler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülür. Bu Kanunda, diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatta Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar Toplu Konut İdaresi Başkanlığına yapılmış sayılır.  


MADDE 2 - (Değişik: KHK/542 - 19.6.1994) Bu Genel Müdürlük;
a) Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve çeşitli kamu tesisleri için anlaşma, devir, satınalma yolu ile ve benzeri şekillerde arazi ve arsa sağlamaya,
b) Arsa stoku ve tanzim satışları yapmaya,
c) Sağladığı arazi ve arsaları olduğu gibi veya planlayarak, altyapı tesislerini kısmen veya tamamen ikmal ederek veya ettirerek ihtiyaç sahiplerine satmaya, kiralamaya, trampaya, irtifak hakkı tesis etmeye, kamu kurum ve kuruluşları eliyle pazarlamaya ve satmaya, (Ek cümle: 4916 - 3.7.2003 / m.33) Genel Müdürlük mülkiyetinde olup, ihale suretiyle satılan, ancak yapılan satış işlemleri yargı kararları ile iptal edilerek kamu malına dönüştürülen, satışa konu arazi ve arsaların maliklerine; ihale bedellerinin güncelleştirilmiş değeri veya emsali değerdeki, Genel Müdürlük mülkiyetinde bulunan ya da Genel Müdürlükçe imkan dahilinde sağlanacak en yakın arazi ve arsalardan vermeye, 
d) (...) (Madde 2 nin (d) bendi, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve 5273 sayılı Kanunun 6. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) e) (...) (Madde 2 nin (e) bendi, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve 5273 sayılı Kanunun 6. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
f) Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri yerleşme alanlarında arazi ve arsa alımı ve altyapı inşaatları için tahsis edilen fonlardan kaynak sağlamaya,
g) (...) (Madde 2 nin (g) bendi, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve 5273 sayılı Kanunun 6. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) h) (...) (Madde 2 nin (h) bendi, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve 5273 sayılı Kanunun 6. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
Genel Müdürlük, Bu Kanunun amaçları çerçevesinde kullanacağı taşınmaz malların harita,imar, uygulama ve parselasyon planlarını yapar veya yaptırır.Planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre işlem yapılarak onanır ve kesinleşir.
MADDE 3 - (...) (Madde 3, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve 5273 sayılı Kanunun 6. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 4 - (...) (Madde 4, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve 5273 sayılı Kanunun 6. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


İKİNCİ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
MADDE 5 - (...) (Madde 5, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve 5273 sayılı Kanunun 6. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


MADDE 6 - (Değişik: KHK/542 - 19.6.1994) Arsa alımı ve satımı, harita, planlama, kamu tesis ve hizmetlerinin yapılması, diğer döner sermaye işlemleri 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanun 'u ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi değildir.
Ancak, döner sermaye ile yapılacak işlerden doğan gelir ve giderler için, mali yılın bitiminden itibaren iki ay içinde Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce bir bilanço düzenlenir.
832 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 40 ıncı maddesi uyarınca hazırlanan bilanço ve eki cetveller ile belgeler Sayıştaya, bilanço ve eklerinin birer örneği ise Maliye Bakanlığına aynı süre içinde gönderilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ARSA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
MADDE 7 - (...) (Madde 7, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve 5273 sayılı Kanunun 6. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


MADDE 8 - Hazine, belediye, özel idare ve Vakıflar İdaresi satışa çıkaracakları arazi ve arsaları satış muamelesine tevessül etmeden önce (Arsa Ofisi'ne) bildirmekle mükelleftir.
Madde 9.- ;(Değişik: 4698 - 28.6.2001 / m.8) Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri için gerçek ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları ve bunlar içerisinde veya üzerinde bulunan muhdesatı Bakan onayı ile kamulaştırmaya yetkilidir.
MADDE 10 - (Değişik 1. fıkra: KHK/542 - 19.6.1994) Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri için planlamayı öngördüğü ve tahdidini yaparak ilgili tapu idarelerine bildirmiş bulunduğu sahalardaki arsa ve arazinin satışlarında şuf'a hakkını haizdir. Bu sahalardaki arsa ve arazinin satışları tapu daireleri tarafından 15 gün içinde Arsa Ofisi'ne bildirilir.
Tapu dairelerine yapılacak bildiri üzerine Arsa Ofisi en geç 30 gün zarfında şüf'a hakkını kullanacağını bildirmediği ve bu süre içinde ödenmiş satış bedeli ile her türlü harç ve masrafları peşin olarak malik adına yatırmadığı takdirde, şüf'a hakkının kullanılmasından vazgeçilmiş sayılır.
30 günlük süre içinde ödenmiş satış bedeli ile her türlü harç ve masrafların yatırılmasını müteakip, tapu dairelerince re'sen eski satışıniptali ile yeni maliki adına tescil işlemi yapılır.
Bu halde tapu idareleri re'sen şüf'a hakkındaki şerhi kaldırmaya yetkilidir.
MADDE 11.- (Değişik: 4698 - 28.6.2001 / m.9) Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, sattığı veya devrettiği arsa ve arazinin amacına uygun kullanılması için tapu kayıtlarına, satış şartlarına uygun alt yapı, yapı veya tesis yapılmadıkça üçüncü kişilere satış, devir, temlik yapılamayacağı ve haczedilemeyeceği hususunda şerhler koydurmaya ve/veya bu amaca yönelik sözleşmeler yapmaya yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esaslar yönetmelikle  belirlenir.
MADDE 12 - Kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarla kamu kurumları arsa ihtiyaçlarını Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'ne bildirerek Ofis eliyle karşılamak zorundadırlar. Ancak, vaki talepleri Arsa Ofisi'nce dört ay içinde karşılanamadığı veya bu müddete kadar karşılanamayacağı daha önce yazı ile bildirildiği takdirde, talep olunan arsalar için bu zorunluluk ortadan kalkar.
Yukarıda sözü geçen kurum ve kuruluşlara Hazine'den veya diğer kaynaklardan çeşitli kanunlarla bedelsiz olarak intikal edecek arazi ve arsalar ile, belediyelere1580, 6785, 6830 sayılı kanunlar ve bunların ek ve tadilleri uyarınca hibe, mübadele, anlaşma yolu ve benzeri şekillerde sağlanacak yerler birinci fıkra hükümlerine tabi değildir. Bu kurum ve kuruluşlar, bu şekilde sağladıkları arazi ve arsaları, ölçekli krokilerini, cins, miktar ve diğer vasıflarını açıklamak, kullanma maksat ve şekillerini belirtmek suretiyle engeç 6 ay içerisinde Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'ne bildirmek zorundadırlar.
MADDE 13 - Bu Kanun gereğince Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılan, satın alınan, planlanan veya çeşitli kamu hizmet ve tesisleri yapılarak, değerlendirilen sahalar, bunlar içinde ve civarındaki binalı ve binasız diğer arazi ve arsaların değer artışlarının vergilendirme de dikkate alınmasını sağlamak üzere Ofis'çe Maliye Bakanlığı'na bildirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
MADDE 14 - Kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile kamu kurumları, Ofis'in görevleri ile ilgili işlerde gerekli bilgileri vermek zorundadırlar.Bu işlerin gerektirdiği giderler Ofis'çe karşılanır.
MADDE 15 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, konut sanayi ve turizm bölgeleri, konut veya sanayi siteleri veya diğer kamu tesisleri meydana getirmek isteyen kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar, kamu kurumları ve özel hukuk tüzel kişileri ile araştırma, inceleme ve proje hazırlama konularında teknik işbirliği yapabilir, lüzum gördüğü yerlerde Maliye Bakanlığının (*) muvafakatini almak şartiyle, bu Kanunun uygulanması için belediyelerle ortaklık kurabilir.
_____
(*) Madde 15 de yer alan (İmar ve İskân Bakanlığının) ibaresi, 19.6.1994 tarih ve 542 sayılı K.H.K.nin 9. maddesi hükmü gereğince, değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
Ortaklık esasları ve ilgili sair hususlar hazırlanacak yönetmelikte gösterilir.
MADDE 16 - (Değişik: KHK/542 - 19.6.1994) Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri ile yapılacak satış, alınan avanslarla edinilen taşınmaz malların ilgililere intikal ettirilmesi, kiraya verme ve irtifak hakkı tesisleriyle tazminat takdirleri, satış ve devir almalar, harcamalar, taşınmaz mal veya hizmet maliyetlerinin hesabı, amortisman, kâr ve nizami faiz paylarının tayini, hesap usulleriyle diğer idari, mali ve teknik işlemlerin nasıl yürütüleceği hususları yönetmelikte  belirtilir.
MADDE 17 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nün bütün malları Devlet malı hükmündedir. Bunlar aleyhine suç işleyenler Devlet malları aleyhine suç işleyenler gibi cezalandırılırlar.
MADDE 18 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, her türlü idari ve kazai ihtilâflarda husumete ehildir. Mahkemelerde ve icra dairelerince Genel Müdürlük lehine hükmedilip, tahsil olunan vekâlet ücretlerinin tevzi ve tediyesinde 1389 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
MADDE 19 - (...) (Madde 19, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve 5273 sayılı Kanunun 6. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 20 - (...) (Madde 20, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve 5273 sayılı Kanunun 6. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


EK MADDE 1 - (KHK/542 - 19.6.1994) Ofis, ürettiği veya üreteceği arsalar karşılığında menkul kıymet ihraç edebilir. İhraç edilecek menkulkıymetlerin şekli, ihracı, halka arzı, menkul kıymetler borsaları veya bankalar aracılığı ile satışı konularında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu şekilde çıkarılacak menkul kıymetler, 3.10.1983 gün ve 91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin 2 numaralı bendi uyarınca Maliye Bakanlığının talebi üzerine borsa kotuna alınır.
EK MADDE 2 - (KHK/542 - 19.6.1994) Ofisce üretilen arsaların maliyet ve satış bedelleri arasındaki farkın % 20'sini geçmemek kaydıyla, arsaların alt yapı tesislerinin yapımında kullanılmak kaydıyla belediyelere ödeme yapılabilir. Bu konuda, il, ilçe, belde ve bölgeler itibariyle farklı oranlar belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
EK MADDE 3 - (...) (Ek Madde 3, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve 5273 sayılı Kanunun 6. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


EK MADDE 4.- (Değişik: 5273 - 8.12.2004 / m.5) 28.12.1960 tarihli ve 189 sayılı Kanun kapsamında bulunanlar ile her hangi bir kamu hizmetine tahsis edilmiş arazi ve arsalar hariç olmak üzere Toplu Konut İdaresi Başkanlığının talebi, Maliye ve Bayındırlık ve İskan bakanlarının müşterek teklifi ve Başbakanın onayı ile belirlenen arsa üretim alanlarında bulunan (Değişik ibare: 5953 - 25.2.2010 / m.1) “Hazineye ait taşınmazlar ve Hazine adına tescil edilecek taşınmazların mülkiyeti” Toplu Konut İdaresi Başkanlığına bedelsiz olarak devredilir. Kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Maliye Bakanlığınca değişik ihtiyaçlarla talep edilen taşınmazlar bedelsiz olarak Hazineye iade edilir. 
GEÇİCİ MADDE 1 (*) - (KHK/392 - 30.11.1989) Kadroları ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve bu süre içinde eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve diğer haklarını almaya devam ederler.
_____
(*) 30.11.1989 tarih ve KHK/392 sayılı K.H.K. geçici maddesi, 19.6.1994 tarih ve KHK/542 sayılı K.H.K.nin 10. maddesi ile 1164 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi olarak numaralandırılmıştır.
_____
GEÇİCİ MADDE 2 - (Ek: KHK/542 - 19.6.1994) Ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki(1) sayılı cetvelin Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü bölümüne serbest kadro olarak eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1.- (5273 - 8.12.2004) Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, bu Kanuna istinaden 1164 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığının görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Söz konusu yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar 1164 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan mevcut yönetmeliklerin uygulanmasına devam edilir.
GEÇİCİ MADDE 2.- (5273 - 8.12.2004) 1164 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca daha önce Hazine tarafından Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne devredilen arsa ve arazilerden kamu hizmeti için gerekli olması nedeniyle Hazine tarafından devri talep edilenler, bedelsiz olarak Hazineye iade edilir.
MADDE 21 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 22 - Bu Kanun'u Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg