AVŞAR HUKUK BÜROSU

ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN NO: 6000
ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi: 19 Haziran 2010
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 30 Haziran 2010 - Sayı: 27627
MADDE 1 - 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 2 - Askerî mahkemeler, bu Kanunda aksi yazılı olmadıkça üç askeri hakimden kurulur.
Askerî mahkeme kurulunda bulunanların en kıdemlisi, mahkeme başkanlığı görevini yapar."
MADDE 2 - 353 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 19- Subay ve astsubayların işledikleri suçlara ait davalar ile ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlara ait davalar hariç olmak üzere, üst sınırı beş yıla kadar (beş yıl dahil) hapis cezaları ve bunlara bağlı adli para cezaları ile bağımsız olarak hükmedilecek adli para cezalarını ve güvenlik tedbirlerini gerektiren Askeri Ceza Kanununda ve diğer kanunlarda yazılı suçlara ait davalara ve suç konusu olmayan eşyanın müsaderesine tek hakim tarafından bakılır.
Kurulla veya tek hakimle bakılacak işlerin belirlenmesinde, cezayı ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin, kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulur.
Bir kimse tarafından işlenmiş müteaddit fiillerin yargılanması görevinin belirlenmesinde, en ağır cezayı gerektiren fiil esas alınır. Fiilde veya failde bağlantı halinde de kurulla veya tek hakimle bakılacak işler, birinci fıkra hükmüne göre belirlenir.
Tek hakim tarafından bakılan davalarla ilgili soruşturmalarda, hakim kararı gerektiren her türlü işleme ait kararlar, tek hakim tarafından verilir. Bu kararlara karşı itirazları incelemeye en yakın askeri mahkeme yetkilidir.
İddianamenin kabulünden sonra, yargılamanın tek hakim tarafından yürütülmesi gerektiği gerekçesi ile görevsizlik kararı verilemez.
Görülmekte olan davalar nedeniyle tek hakim ile askeri mahkeme kurulu arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını, Askeri Yargıtay çözümler."
MADDE 3 - 353 sayılı Kanunun 45 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Tutanak katiplerinin reddi:
MADDE 45 - Bu Bölümde yazılı hükümler, askeri mahkemede bulunan tutanak katipleri hakkında da uygulanır."
MADDE 4 - 353 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Duruşma gününün belirlenmesi ve duruşma hazırlığı:
MADDE 116 - Mahkeme, iddianamenin kabulünden sonra duruşma gününü belirler ve duruşmada hazır bulunması gereken kişileri çağırıp, diğer duruşma hazırlıklarını yerine getirir.
Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlara, genel ahlaka karşı suçlara ve Askeri Ceza Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde yazılı suçlara ait davalar ile tutuklu veya açıklı işlerin davaları, önce görülür."
MADDE 5 - 353 sayılı Kanunun 244 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Cezaların askeri ceza ve tutukevlerinde ne suretle infaz edileceği Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. Askeri ceza ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında uygulanacak disiplin cezaları ve tedbirleri ile kısıtlayıcı önlemler de 5275 sayılı Kanun hükümlerine tabidir. Uyarma haricindeki disiplin cezaları, subay ve astsubaylar hakkında askeri mahkeme kurulu, diğer hükümlü ve tutuklular hakkında askeri mahkemenin bir üyesi tarafından verilir. Ancak acil hallerde askeri savcılar veya askeri ceza ve tutukevi müdürü tarafından verilecek disiplin cezaları uygulamaya konulur ve derhal askeri mahkemenin onayına sunulur. Bu cezaların askeri mahkemenin onayına sunulması infazlarını durdurmaz. Hücreye koyma cezasının infazına askeri mahkemenin onayı ile başlanır. Onaya sunulan disiplin cezası ile ilgili olarak olayın özelliğine göre infazın durdurulmasına karar verilebilir. Bu disiplin cezası ve onay kararları duruşma açılmak, hükümlü veya tutuklunun savunması alınmak ve sübut delilleri toplanıp değerlendirilmek suretiyle verilir. Hükümlü veya tutuklu, savunmasını, hazır bulunmak ve istemi halinde vekaletnamesini ibraz etmek koşuluyla avukatıyla birlikte veya avukatı aracılığıyla yapabilir. Disiplin cezası ve onay kararlarına karşı teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya askeri kurum amiri, askeri savcı, tutuklu veya hükümlü ve varsa müdafileri yedi gün içinde itiraz edebilir. İtiraz en yakın askeri mahkemede incelenir."
MADDE 6 - 353 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.
"EK GEÇİCİ MADDE 7- Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulla bakılmakta olan davalarda, davanın tek hakim tarafından yürütülmesi gerektiği gerekçesi ile görevsizlik kararı verilemez.
Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulla verilerek kesinleşmiş kararlar hakkında, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra da yine kurulla karar verilir."
MADDE 7 - 353 sayılı Kanunun 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 - 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Kiralanan her türlü araç ve malın, sahibi ve/veya mal sahibi adına kullanan şahsın ihmal veya kusuru dışında zayi olması veya hasara uğraması durumunda, meydana gelen zarar ve hasarlar Devlet tarafından tazmin veya tamir olunur. Tazmini veya tamiri mümkün olmayanlar bu Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen esaslara göre Devlet malı olarak satın alınır."
MADDE 9 - 3634 sayılı Kanunun 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 38 - Milli Müdafaa mükellefiyeti konulacak motorlu binek, nakil ve cer vasıtalarından ordunun istediği şartları haiz cinstekilerin günlük kira bedelleri, o yılın bütçesinde gösterilir. Satın almak durumunda kalınacak araçların fiyatları da hiç kullanılmamış aynı nitelikteki yeni bir motorlu vasıtanın değerine göre tespit edilerek, o yılın bütçesinde gösterilir.
Motorlu binek, nakil ve cer vasıtaları fiyat tespitine esas olmak üzere, özellikleri itibarıyla üç kısma ayrılabilir:
I- İmal tarihinden itibaren iki yıl geçmeyenler,
II- İmal tarihinden itibaren iki ila dört yıl geçmiş olanlar,
III- İmal tarihinden itibaren beş yıl ve daha fazla geçmiş olanlar.
Satın alınacak diğer motorlu vasıtalara; cins ve markaları, imal tarihleri, kullanım ve bakım durumlarına göre, bütçede yazılı değerden aşağı olmak üzere verilecek kıymetin ne suretle takdir edileceği, tüzük ile tespit edilir.
Milli Müdafaa mükellefiyeti komisyonu, bütçede yazılı değerden aşağı bir fiyatla veya yüzde yirmi beşinden fazla olmamak şartıyla daha yüksek bir bedel ile motorlu vasıtaları kiralayabilir veya satın alabilir. Komisyonca takdir edilen kıymet yüzde yirmi beşten fazla ise Milli Savunma Bakanlığının muvafakati alınır."
MADDE 10 - 3634 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bunların komisyonlarca tetkik ve tespit olunacak kıymetleri, satın alınma durumunda kalınan vasıtaların bedellerine ilave edilir. Kiralanan araçlar için bu amaçla ayrı bir ödeme yapılmaz.”
MADDE 11 - 30/5/1949 tarihli ve 5401 sayılı Askeri Öğrencilerden Başarı Gösteremiyenler Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "öğrencilere" ibaresinden sonra gelmek üzere ", personel ve amortisman giderleri hariç," ibaresi eklenmiştir.
MADDE 12 - 5401 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 3 - Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce askeri öğrencilikten çıkarılanlardan kendilerine tahakkuk ettirilen borçlarını ödemiş yahut taksitlendirmiş olanlar ile yargılamaları devam edenler veya kesin hükme bağlanmış olanlar, üç ay içerisinde müracaat etmeleri halinde 3 üncü madde hükmünden yararlandırılır."
MADDE 13 - 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 77 nci maddesinin birinci fıkrasına "12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu" ibaresinden sonra gelmek üzere ", 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan "birlik halinde intikaller sırasında" ibaresi "birlik halinde intikaller veya mayın dahil patlayıcı madde arama ve temizleme faaliyetlerinin bilfiil yapılması sırasında" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 14 - 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 8 - Hukuk fakültelerini bitirmiş ve yedek subay okuluna girişlerinde düzeltilmemiş nüfus kayıtlarına göre lisans ve yüksek lisans öğrenimi yapmış olanlar için otuz, doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için otuzbeş yaşından büyük olmayan yedek subaylar ile 2 nci maddenin birinci fıkrasının (D) bendinde belirtilen subaylar ve hukuk fakültelerini bitirmiş ve düzeltilmemiş nüfus kayıtlarına göre lisans ve yüksek lisans öğrenimi yapmış olanlar için otuz, doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için otuzbeş yaşından büyük olmayan bayanlar ile aynı durumda olan ve henüz askerliğini yapmamış erkeklerden istekli olanlar, Milli Savunma Bakanlığınca yapılan sınavla alınır. Sınavı kazananlardan askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olanlar terhis edilir. 2 nci maddenin birinci fıkrasının (D) bendinde belirtilen subaylar hariç sınavı kazananlardan, adaylık öncesi intibak eğitimini başarı ile tamamlayanlar muvazzaf subaylığa nasbedilerek askeri hakim adaylığına geçirilirler.
Sınav, adaylık öncesi intibak eğitimi, adaylığa kabul ve ayrılanların eksik kalan askerlik hizmetlerini tamamlamaları ile ilgili usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.
Sınıf okulu, yedek subaylık, muvazzaf subaylık ve adaylık öncesi intibak eğitiminde geçen süreler askerlik hizmetinden sayılır. Sayılan askerlik hizmet süresi, statüsüne göre tabi olduğu hizmet süresini karşılayanlar terhis edilir ve bu kişiler yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılır. Sayılan askerlik hizmet süresi, tabi olduğu hizmet süresini karşılamayanlardan;
a) Teğmen olarak nasbedildikten sonra ayrılanların eksik kalan askerlik hizmetleri, 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu hükümlerine göre, teğmen rütbesiyle yedek subay olarak tamamlattırılır.
b) Teğmen nasbedilmeden ayrılanlardan;
1) Asteğmen rütbesindeyken adaylık öncesi intibak eğitimine başladıktan sonra ayrılanların eksik kalan hizmetleri asteğmen rütbesiyle önceki birliklerinde,
2) Sınıf okullarında öğrenim görmekte iken adaylık öncesi intibak eğitimine başladıktan sonra ayrılanların eksik kalan hizmet süreleri önceki sınıf ve statüleri ile sınıf okullarına sevk edilerek,
3) Askerlik hizmetine başlamadan adaylık öncesi intibak eğitimine başladıktan sonra ayrılanların eksik kalan hizmet süreleri, 1076 sayılı Kanun hükümlerine göre,
tamamlattırılır.
c) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkeme kararlarının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanların eksik hizmetleri, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süre esas alınarak er rütbesiyle tamamlattırılır.
Bu dönem içerisinde sağlık sebebi hariç olmak üzere, başarısızlık veya başka bir nedenle ilişikleri kesilenlere Devletçe yapılan masraf, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahakkuk ettirilerek, faizi ile birlikte ödettirilir.
Adaylık öncesi intibak eğitimindekiler;
a) Asteğmenler için ilgili mevzuatında öngörülen aylık ve mali haklar ile sosyal yardımlardan (tayın bedeli hariç) aynen yararlandırılır.
b) Bu Kanunda belirtilen istisnalar hariç sağlık ve disiplin işlemleri bakımından harp okulu öğrencilerinin intibak eğitiminde tabi olduğu kural ve müeyyidelere tabidir.
Adaylık öncesi intibak eğitimleri, takvim yılının 30 Ağustos tarihine kadar tamamlanır. Bu kişilerin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıplarında kararname takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır. Ancak, 30 Ağustos tarihinden sonra subay nasbedilenlere bu işlemden dolayı geriye doğru maaş, maaş farkı ve diğer özlük hakları verilmez.
Yedek subaylardan adaylığa kabul edilenler ile bayan adaylar ve bunlarla aynı durumda olan ve henüz askerliğini yapmamış erkek adayların kıdem ve kademe ilerlemeleri, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır."
MADDE 15 - 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"a) Sağlık sebepleri dışında ilişikleri kesilenlere, personel ve amortisman giderleri hariç, Devlet tarafından yapılan masraflar, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte hesaplanarak ödettirilir."
MADDE 16 - 926 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"2. Aynı rütbe ve aynı nasıplı olup değişik kaynaklardan yetiştiğinden yeterlik derecesi kıyaslanamayan subaylar arasında kıdem sırası aşağıdaki önceliğe göredir:
aa) Harp okullarından mezun olan subaylar,
bb) Silahlı Kuvvetler adına fakülte ve yüksek okullarda yetiştirilen subaylar,
cc) Askerlik hizmeti sırasında veya müteakiben muvazzaf subay nasbedilenler,
dd) Sözleşmeli subaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenler,
ee) Astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenler,
ff) Sivil kaynaktan muvazzaf subaylığa geçirilenler,
gg) Sözleşmeli subaylar,
hh) Yedek subaylar."
MADDE 17 - 926 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin ikinci cümlesinde yer alan "kesilenlere" ibaresinden sonra gelmek üzere", personel ve amortisman giderleri hariç," ibaresi eklenmiştir.
MADDE 18 - 926 sayılı Kanunun 115 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "hesaplamada" ibaresinden sonra gelmek üzere "personel ve amortisman giderleri hariç," ibaresi ve bu cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
"İntibak eğitimi sırasında yapılan masraflar ödemeye dahil edilmez. Ayrıca, intibak eğitimi sırasında yapılan tedavi masrafları ile vefat edenlerin cenaze masrafları, Devlet tarafından karşılanır."
MADDE 19 - 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir.
"EK GEÇİCİ MADDE 89- Astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenlerden dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunu olmayanların, bu Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendine göre yapılan kıdem sırasındaki yeri yedek subaylardan sonra gelir.
EK GEÇİCİ MADDE 90 - Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce askeri öğrencilikten ayrılan veya ilişikleri kesilenlerden, kendilerine tahakkuk ettirilen borçlarını ödemiş yahut taksitlendirmiş olanlar ile yargılamaları devam edenler veya kesin hükme bağlanmış olanlar, üç ay içerisinde müracaat etmeleri halinde 18 inci, 68 inci ve 115 inci maddelerin hükümlerinden yararlandırılır."
MADDE 20 - 4/7/1972 tarihli ve 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 52 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
"Dava dosyasındaki bilgi ve belgeler taraf ve vekillerine açıktır. Şu kadar ki; mahkeme tarafından getirtilen veya idarece gönderilen bilgi, belge ve dosyalardan, başka şahıs ve makamların özel bilgileri ile şeref, haysiyet ve güvenliğinin korunması veya idarenin soruşturma metotlarının gizli tutulması maksatlarıyla taraf ve vekillerine incelettirilmemesi kaydı konulanlar ile personelin özlük dosyasındaki dava konusu haricindekiler taraf ve vekillerine incelettirilemez.
Taraf ve vekillerine incelettirilemeyecek nitelikteki bilgi ve belgeler; bulundukları yer itibarıyla taraf ve vekillerine açık olan diğer evraktan ayrılamaz nitelikte iseler, taraf ve vekillerine incelettirilecek suretleri, ilgili bölümleri idare tarafından karartılarak ayrıca gönderilir.
Davacı taraf veya vekili, karartılan veya verilmeyen bilgi ve belgelerin savunmaya esas teşkil edecek unsurlar olduğu iddiası ile mahkemeye itiraz edebilir. Yapılan bu itiraz, mahkeme tarafından incelenerek haklı görülen hususlarda, mahkemenin belirleyeceği çerçevede daha önce karartılan veya verilmeyen bilgi ve belgeler karşı tarafa incelettirilebilir.
Bu hükümlere göre elde edilen ve gizlilik derecesine sahip bilgi ve belgeler, taraf ve vekillerince mahkeme haricinde, diğer bir maksatla kullanılamaz. Aksine davranışta bulunanlar hakkında ilgili kanun hükümleri saklıdır."
MADDE 21 - 16/6/1964 tarihli ve 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanuna 61 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Yasak edilen cihaz ve aletleri bulunduran veya kullananlar:
MADDE 61/A- Kıt’a, karargah ve kurumlarda ya da görev esnasında bulundurulması veya kullanılması emirle yasak edilen; cep telefonu, bilgisayar, radyo, teyp, fotoğraf makinesi gibi görüntü, ses ve benzeri verileri ve bilgileri kaydeden, depolayan veya ileten her türlü cihaz ve aletler ile aksamlarını bulunduran veya kullananlar on günden bir aya kadar oda veya göz hapsi cezasıyla cezalandırılırlar.”
MADDE 22 - 11/1/1983 tarihli ve 2780 sayılı Hava Harp Okuluna Girmeye İstekli Aday Öğrenciler ile Uçuş ve Paraşüt Eğitimine Tabi Tutulacak Harp Okulu Öğrencileri Hakkında Kanunun adı "Uçuş, Dalış ve Atlayış Eğitimine Tabi Tutulacak Askeri Öğrenciler ile Aday Öğrenciler Hakkında Kanun" şeklinde, 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "uçuş ve paraşüt eğitimleri" ibaresi "uçuş, dalış ve paraşüt eğitimleri" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Türk Silahlı Kuvvetleri kurumlarında eğitim ve öğrenim gören onsekiz yaşını tamamlamış veya veli muvafakatnamesi bulunmak şartı ile onaltı yaşını tamamlamış askeri öğrencilerin tabi tutulabilecekleri deneme ve özendirme uçuş, atlayış ve dalış faaliyetlerinden dolayı sakat kalmaları veya şehit olmaları halinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır."
MADDE 23 - 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasına üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Bu şekilde ödenecek harçlıklara; beşinci sınıf öğrencisi için kıdemli albay rütbesinin brüt aylığı kadar, altıncı sınıf öğrencisi için kıdemli albay rütbesinin brüt aylığının bir buçuk katı kadar ilave yapılır."
MADDE 24 - 2955 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "ilişikleri kesilenlere," ibaresinden sonra gelmek üzere "personel ve amortisman giderleri hariç," ibaresi eklenmiştir.
MADDE 25 - 2955 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 10- Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce askeri öğrencilikten ayrılan veya çıkarılanlardan ödemelerini tamamlamış olanlar ile borçlarını taksitlendirenler, yargılamaları devam edenler veya kesin hükme bağlanmış olanlar, üç ay içerisinde müracaat etmeleri halinde 45 inci madde hükmünden yararlandırılır."
MADDE 26 - 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
"Bunlardan;
a) İstihdam edildikleri kadronun görev özelliklerine göre sınıf ve branşları ile ilgili sağlık nitelikleri uygun olanların,
b) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul olanlardan istekleri, bilgi ve tecrübelerinin sınıfı için faydalı olması ve fiziki noksanlıklarını kapatabilmesi şartıyla mensup olduğu kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülenlerden, istihdam edilecekleri kadronun sağlık niteliklerini taşıyanların,
müteakip sözleşmeleri, bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla azami kırkbeş yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir. Yaş sınırı nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılacak olanlardan istekliler, merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın, Milli Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) kadrolarında emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar Devlet memuru olarak istihdam edilirler. Atama işlemleri yaş sınırının dolmasından önce tamamlanır ve atanılan görevin aylık ve diğer mali haklarına göreve başlanılan tarihten itibaren hak kazanılır. Bunların uzman erbaşlıkta geçen hizmet süreleri 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bu fıkra uyarınca atama işlemine tabi tutulanlara 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan ikramiye ödenmez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."
MADDE 27 - 3269 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "Sıhhi arızası devam edenler" ibaresi "5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler hariç olmak üzere, sıhhi arızası devam edenler" şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 28 - 3269 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Uzman erbaşların barışta her yıl kırkbeş gün izin alma hakları vardır. Bu müddete yol dahil değildir. Bu iznin onbeş günü mazeret izni olarak kullanılır. Yıllık izinlerin verilmesi, zamanı ve süresi hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıta, karargah ve kurum amirlerince düzenlenir. Onbeş günlük mazeret izni dışında uzman erbaşlara;
a) Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde on gün,
b) Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde otuz güne kadar mazeret izni verilebilir. Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmez. İzinler Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği esaslarına göre düzenlenir."
MADDE 29 - 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Asgari dört yıl fiili hizmetlerini, komando birliklerinde komando olarak veya kadro görev yeri sadece yüzer birliklerde bulunan sınıflarda tamamlamış olan uzman erbaşlar ile uzman erbaşların istihdam edildiği kadro görev yerinin herhangi bir nedenle kaldırılması veya bu kadrolarda uzman erbaş istihdam edilmesine gerek kalmaması durumlarında uzman erbaşlar, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, ihtisas sahibi olduğu diğer birliklerdeki boş olan uzman erbaş kadro görev yerlerine atanabilirler veya başka bir sınıfta istihdam edilebilirler. Bu durumda olan uzman erbaşların ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının görüşleri alındıktan sonra Genelkurmay Başkanlığı tarafından kuvvetleri değiştirilebilir. 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen uzman erbaşlar, istihdam edildiği kadro görev yerinin herhangi bir nedenle kaldırılması veya bu kadrolarda uzman erbaş istihdam edilmesine gerek kalmaması durumlarında, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sağlık niteliklerine uygun diğer birliklerdeki boş olan uzman erbaş kadro görev yerlerine atanabilir. Bu fıkra uyarınca atanan, kuvvet veya sınıf değişikliği işlemine tabi tutulan uzman erbaşlar, sözleşmenin feshini isteyebilir. Bu şekilde sözleşmenin feshini isteyen uzman erbaşların istekleri kabul edilir ve bunlara bu Kanun esaslarına göre tahakkuk edecek ikramiye ödenir."
MADDE 30 - 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "ilişkileri kesilenlere" ibaresinden sonra gelmek üzere “, personel ve amortisman giderleri hariç,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 31 - 3466 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 5- Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce askeri öğrencilikten ilişikleri kesilenlerden, kendilerine tahakkuk ettirilen borçlarını ödemiş yahut taksitlendirmiş olanlar ile yargılamaları devam edenler veya kesin hükme bağlanmış olanlar, üç ay içerisinde müracaat etmeleri halinde 5 inci madde hükmünden yararlandırılır."
MADDE 32 - 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (A) bendine "926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu," ibaresinden sonra gelmek üzere "3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu," ibaresi eklenmiş ve (D) bendinde yer alan "son verilenlere ve" ibaresi "son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlar ile" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 33 - 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına "926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu," ibaresinden sonra gelmek üzere "3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu," ibaresi eklenmiştir.
MADDE 34 - 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına "sözleşmeli astsubay," ibaresinden sonra gelmek üzere "sözleşmeli subay ve astsubay adayları," ibaresi eklenmiştir.
MADDE 35 - 11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanununun 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "çıkarılanlara," ibaresinden sonra gelmek üzere "personel ve amortisman giderleri hariç," ibaresi eklenmiştir.
MADDE 36 - 4566 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 3 - Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce askeri öğrencilikten ayrılan veya çıkarılanlardan ödemelerini tamamlamış olanlar ile borçlarını taksitlendirenler, yargılamaları devam edenler veya kesin hükme bağlanmış olanlar, üç ay içerisinde müracaat etmeleri halinde 38 inci madde hükmünden yararlandırılır."
MADDE 37 - 5/4/2001 tarihli ve 4636 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri HakkındaKanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "belirlenir" ibaresi "kurulur" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 38 - 4636 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"b) Başkanlığın merkez teşkilatında yer alan başkan yardımcılıkları ve daire başkanlıkları ile taşra teşkilatında yer alan bölge müdürlüklerinin alt birimlerinin kurulması, kaldırılıp birleştirilmesi, ayrılması ve yetki alanlarının belirlenmesi ile teşkilat yapısındaki değişikliklere ilişkin teklifleri, Bakanın onayına sunmak ve onayı müteakip uygulanmasını sağlamak."
MADDE 39 - 4636 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 1 - Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun HükmündeKararnamenin eki (III) sayılı cetvelin Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığına ait bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı cetvelin Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir."
MADDE 40 - 4636 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 6 - Bu Kanunla kadro ve görev unvanları kaldırılan daire başkanları, yürüttükleri görev dikkate alınmak kaydıyla bu Kanunla ihdas edilen daire başkanlıklarına atanır."
MADDE 41 - 4636 sayılı Kanunun eki (1) sayılı cetvelin "Başkan Yardımcılığı" ve "Merkez" başlıklı sütunları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Başkan Yardımcılığı ANT. Başkan Yrd. ANT. Başkan Yrd. ANT. Başkan Yrd.” “Merkez 1. Akaryakıt İkmal ve İşletme Dairesi Başkanlığı 2. Tedarik Dairesi Başkanlığı 3. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı 4. Mali İşler Dairesi Başkanlığı 5. Hukuk Müşavirliği 6. Teftiş Kurulu Başkanlığı"
MADDE 42 - 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununun 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "okuldan çıkarılanlara," ibaresinden sonra gelmek üzere "personel ve amortisman giderleri hariç," ibaresi eklenmiştir.
MADDE 43 - 4752 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 3- Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce askeri öğrencilikten ayrılan veya çıkarılanlardan kendilerine tahakkuk ettirilen borçlarını ödemiş yahut taksitlendirmiş olanlar ile yargılamaları devam edenler veya kesin hükme bağlanmış olanlar, üç ay içerisinde müracaat etmeleri halinde 31 inci madde hükmünden yararlandırılır."
MADDE 44 - 24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 - (1) Birlik ve kurum nöbetçileri ile savaş, iç güvenlik harekatı, sınır ötesi harekat veya gemide çeşitli sebeplerle bulunan kişiler de dahil yüzer birlik personeli, birlik dışına görevlendirilen ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında harcırah ödemesi yapılmayan Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, görevlerine yönelik eğitimlerinin devamı süresince komando birlikleri ve okulları ile benzeri eğitimleri uygulayan birliklerde (dağ ve paraşütçü kıtaları, sualtı taarruz ve savunma timleri, derin su dalgıçları) yürütülen eğitim ve kurs faaliyetlerine katılan eğiticiler ile kursiyerler hariç olmak üzere, bu Kanun kapsamında tayın bedeli veya yemek yardımı aldığı halde kazandan beslenen askeri personelin, tayın bedeli veya yemek yardımının beslendikleri gün ve öğün sayılarına karşılık gelen kısmı aylıklarından kesilir.”
MADDE 45 - 5668 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ı) Doğal afet durumlarında görev alan personel.”
GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Kanunun 21 inci maddesiyle 477 sayılı Kanuna eklenen 61/A maddesinde belirtilen eylemler sebebiyle emre itaatsizlikte ısrar suçundan askeri mahkemelerce verilmiş ve henüz kesinleşmemiş olan hükümler ile kesinleşmiş ancak infaz edilmemiş olan mahkumiyet kararları hakkında; hükmü veren askerî mahkeme tarafından, sanık veya hükümlülerin başvurusu aranmaksızın ve askerî savcının yazılı görüşü alınmak suretiyle, dosya üzerinden inceleme yapılarak, şartları mevcut ise infazın durdurulmasına, askerî mahkemenin görevsizliğine ve dosyanın yetkili ve görevli disiplin mahkemesine gönderilmesine karar verilir.
Bu dosyalardan Askerî Yargıtay Başsavcılığında ve Askerî Yargıtay’da inceleme aşamasında olanlar, hükmü veren askerî mahkemeye iade edilir ve bunlar hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yaş sınırı nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılan ve emeklilik aylığına hak kazanamamış olan uzman erbaşlar, üç ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığına müracaat etmeleri halinde, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun bu Kanunun 26 ncı maddesiyle değiştirilen 5 inci maddesi hükmünden yararlandırılırlar.
MADDE 46 - Bu Kanunun;
a) 26 ncı maddesi 1/8/2010 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 47 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg