AVŞAR HUKUK BÜROSU

ASKERİ YARGITAY KANUNU

KANUN NO: 1600
ASKERİ YARGITAY KANUNU
Kabul Tarihi: 27 Haziran 1972
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Temmuz 1972 - Sayı: 14239
5.t. Düstur, c.11 - s.2697
I İNCİ BÖLÜM
KURULUŞ
ASKERİ YARGITAY
MADDE 1 - Askerî Yargıtay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve diğer kanunlarla görevlendirilmiş bağımsız bir yüksek mahkemedir.
KURULUŞ
MADDE 2 - (Değişik: 2563 - 11.12.1981) Askerî Yargıtay; Başkanlık, Başsavcılık ve beş daire ile bu Kanunda gösterilen kurullar ve hizmet ünitelerinden teşekkül eder. Ancak iş hacmine göre, Askerî Yargıtay Genel Kurulunun teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca daire sayısı altıya kadar yükseltilebileceği gibi dörde de indirilebilir.
Askeri Yargıtayın kadroları Milli Savunma Bakanlığı kuruluş ve kadrolarında gösterilir.
BAŞKANLIK
MADDE 3 - Askerî Yargıtayda bir Başkan ile bu kanunda belli edilen ve ayrıca Başkan tarafından verilen görevleri yapmak ve yokluğunda kendisine vekâlet etmek üzere bir ikinci başkan bulunur.
BAŞSAVCILIK
MADDE 4 - Askerî Yargıtay Başsavcılığı; bir başsavcı, başsavcı başyardımcısı ile yeteri kadar başsavcı yardımcılarından kurulur.
Başsavcının yokluğunda kendisine başsavcı başyardımcısı, onunda yokluğunda en kıdemli başsavcı yardımcısı vekâlet eder.
DAİRELER
MADDE 5 - (Değişik 1. fıkra: 2563 - 11.12.1981) Her dairede bir başkan ve yedi üye bulunur. Ancak, iş hacmine göre Askeri yargıtay Genel Kurulunun teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca dairelerdeki üye sayısı 5'e kadar indirilebilir. Bu şekildeki indirme sonunda üyeler kadroları ile görevlerine devam ederler. Ancak üye sayısı tespit edilen miktara ininceye kadar üye seçimi yapılmaz. Daireler bir başkan ve dört üyenin katılması ile toplanarak karar ve hüküm verirler.
Daire Başkanının bulunmadığı hallerde, o dairenin en kıdemli üyesi başkanlık görevini yapar.
DAİRELER KURULU
MADDE 6 - (Değişik: 2563 - 11.12.1981) Daireler Kurulu, Askeri Yargıtay Başkanlığının Başkanlığında, ikinci başkan, daire başkanları, kararına itiraz edilen veya direnilen daire hariç olmak üzere dairelerden ikişer üyenin katılması ile kurulur.
Başkanın kurula katılmaması halinde ikinci başkan kurula başkanlık eder. Bu takdirde kararına itiraz edilen veya direnilen daireden inceleme konusu kararın alınmasına katılmamış bir üye kurula katılır.
Askeri Yargıtay daire sayısının yükselmesi veya indirilmesi sonucu kurulun üye miktarı çift sayılı olduğu takdirde, kararına itiraz edilen veya direnilen daireden inceleme konusu kararın alınmasına katılmamış bir üye kurula katılır.
GENEL KURUL
MADDE 7 - Askerî Yargıtay Genel Kurulu; Başkan, Başsavcı, İkinci Başkan, daire başkanları ve üyelerin tamamından kurulur.
Genel Kurul üye tamsayısının beşte dördü ile toplanır.
BAŞKANLAR KURULU
MADDE 8 - Askerî Yargıtay Başkanlar Kurulu; Başkan, İkinci Başkan ve daire başkanlarından kurulur.
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU
MADDE 9 - (Değişik: 2563 - 11.12.1981) Yüksek Disiplin Kurulu; Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı ve Daire Başkanlarından kurulur.
Kurulun toplantı yeter sayısı üye tamsayısı veya bir eksiğidir. Kararlar oy çokluğu ile verilir. Kurula sevkedilenler ile bunlardan daha kıdemsiz olan üyeler görüşmelere katılamaz. Kıdemsiz olanların katılmaması sonucu kurul üye sayısı beşten az olursa, konu genel kurulda incelenir, genel kurulun kararı kesindir. Kurulun yazı işlerini genel sekreter yürütür.
KALEMLER
MADDE 10 - Askerî Yargıtay Başsavcılığı ile her dairede birer kalem teşkilâtı kurulur.
Her kalem teşkilâtında bir başkâkip ile yeteri kadar büro memuru bulunur.
İDARİ HİZMET KURULUŞLARI
MADDE 11 - Askeri Yargıtay Başkanlığına bağlı bir Genel Sekreterlik ile daire müdürlüğü ve bunlara bağlı diğer hizmet üniteleri bulunur.
Bu hizmet ünitelerine verilecek personel, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında gösterilir.
SEÇİM
MADDE 12 - (Değişik: 2563 - 11.12.1981) Askeri Yargıtay üyeleri, en az yarbay rütbesinde birinci sınıf askeri hâkimler arasından askeri Yargıtay Genel Kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğu ile her boş yerin üç misli olarak gösterdiği adaylar arasından Cumhurbaşkanınca seçilir.
Boş üyelik birden fazla ise; Askeri Yargıtay Genel Kurulu, boş üyeliklerin üç misli olarak adayları tespit eder. Boş üyelik adedince üyeleri Cumhurbaşkanı bu adaylar arasından seçer.
ATANMA
MADDE 13 - Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcı, İkinci Başkanı ve daire başkanları Askeri Yargıtay üyeleri arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar.
Boşalan yerlere atanma en geç bir ay içinde yapılır.
ATANMA ŞEKLİ
MADDE 14 - Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı ve daire başkanları ile Askeri Yargıtay üyeliğine seçilen askerî hâkimlerin atanmaları Genelkurmay Başkanının teklifi ve Millî Savunma Bakanı ve Başbakanın müşterek kararnamesi ile Cumhurbaşkanının onayına sunulur ve Resmî Gazete ile yayınlanır.
BAŞSAVCI YARDIMCILARININ ATANMALARI
MADDE 15 - Başsavcı başyardımcısı, albay rütbesinde birinci sınıf askerî hâkimlerden başsavcı tarafından gösterilecek üç aday arasından Millî Savunma Bakanınınca usulüne göre atanır.
Başsavcı yardımcılarının seçilmesinde de bu hizmetin gereklerine uygun tecrübe ve nitelik aranır ve genel atanma şartları da dikkate alınarak başsavcı tarafından boş yerlerin üç katı olarak gösterilen adaylar arasından Askeri Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanunu hükümlerine göre atanmalar yapılır.
II NCİ BÖLÜM
GÖREVLER VE İŞLEYİŞ
GENEL GÖREV VE YETKİLER
MADDE 16 - Askerî Yargıtayın genel görev ve yetkileri şunlardır:
1. Askerî mahkemelerden verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararları son yargı yeri olarak inceleyip karara bağlamak,
2. Askerî yargıda kanun hükümlerinin ve hukuk kurallarının uygulanmasında birliği sağlamak, gerektiğinde kurulları arasında beliren içtihat uyuşmazlıklarını birleştirmek,
3. (Değişik : 6318 - 22.5.2012 / m.59) Askeri Yargıtay Başkanının, Başsavcısının, İkinci Başkanının, daire başkanlarının ve üyelerinin askeri yargıya tabi şahsi suçlarına ilişkin ceza davalarına ve kanunlarda gösterilen diğer davalara ilk ve son yargı yeri olarak bakmak. 


ASKERİ YARGITAY BAŞKANININ GÖREVLERİ
MADDE 17 - Başkanın görevleri şunlardır:
1. Askerî Yargıtayı temsil etmek,
2. Askerî Yargıtayın verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak ve bu yolda uygun göreceği tedbirleri almak, dairelerin çalışma durumları hakkında gerekli gördüğü bilgileri yazı ile istemek,
3. Askerî Yargıtay kurullarına başkanlık etmek,
4. Askerî Yargıtay üyeleri arasından Genel Sekreteri seçmek,
5. Askerî Yargıtay başkanları, Başsavcısı ve üyelerinin lüzumunda Yüksek Disiplin Kuruluna sevkleri için gerekli işlemleri yapmak,
6. (Değişik: 2563 - 11.12.1981) Askerî Yargıtaya ait önemli geçici işlerde veya başkanlık ettiği kurullarda dosya tetkik etmek üzere Askerî Yargıtay Üyelerini veya tetkik hâkimlerini görevlendirmek,
7. Askerî Yargıtay memur ve idari görevlilerini denetlemek veya denetletmek, hizmetin gereklerine göre uygun göreceği yerlerde görevlendirmek,
8. Bu Kanun ve diğer kanunlarla verlien işleri yapmak.
BAŞSAVCININ GÖREVLERİ
MADDE 18 - Başsavcının görevleri şunlardır:
1. Askerî Yargıtay Başsavcılığını temsil etmek,
2. Askerî Yargıtay Başsavcılığının genel yönetim işlerini yürütmek,
3. İncelenen dava dosyalarında soruşturma yapan ve iddia makamını temsil eden askerî savcılar ile yardımcılarına not vermek,
4. Genel Kurul toplantılarına ve içtihatların birleştirilmesi müzakere ve kararlarına katılıp oyunu kullanmak,
5. Başsavcılığa bağlı kalem görevlilerini denetlemek veya denetletmek,
6. Bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak.
DAİRELERİN GÖREVLERİ
MADDE 19 - Dairelerin görevleri şunlardır:
1. Başkan tarafından daireye gönderilen dava dosyalarını inceleyip karara bağlamak,
2. İncelediği davaları hükme bağlayan askerî hâkimler ve yardımcıları hakkında not vermek,
3. Kanunun öngördüğü hallerde ilk derece mahkemesi olarak hüküm vermek.
DAİRE BAŞKANLARININ GÖREVLERİ
MADDE 20 - Daire başkanlarının görevleri şunlardır:
1. Dairelerinde ahenkli, verimli ve düzenli bir çalışmanın gerçekleşmesini, işlerin çabuk ve iyi incelenip karara bağlanmasını, kararlardaki tutarsızlıkların önlenmesini sağlamak için gerekli göreceği tedbirleri almak ve dava dosyalarını bu esaslar uyarınca üyelere vermek,
2. Dava dosyalarının tetkik ve görüşülmesi sonunda oyları toplamak ve kendisinin yazmayacağı kararların müsveddelerini yazacak üyeyi belli etmek,
3. Daireye bağlı kalem görevlilerini denetlemek.
ÜYELERİN GÖREVLERİ
MADDE 21 - Üyelerin görevleri şunlardır:
1. Kendilerine verilen dava dosyalarını inceleyip, kurulda sözcülüğünü yapmak,
2. Bulundukları kurullarda görüşmelere katılmak ve oy vermek,
3. Görevlendirildikleri hallerde karar ve müsveddelerini yazmak.
DAİRELER KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 22 - Daireler kurulunun görevleri şunlardır:
1. Askerî mahkemelerden verilen direnme kararları ile Askerî Yargıtay dairelerinden çıkan kararlara karşı Başsavcılıkça yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak,
2. İncelediği davaları hükme bağlayan askerî hâkim ve yardımcıları hakkında not vermek,
3. İlk derece mahkemesi olarak Askerî Yargıtay dairelerince verilmiş bulunan kararların temyiz yolu ile incelenmesini yapmak.
GENEL KURUL GÖREVLERİ
MADDE 23 - Genel Kurulun görevleri şunlardır:
1. Askerî Yargıtayda boşalan üyelikler için yapılacak seçimin zamanını ve seçilecek üye sayısını tespit etmek,
2. Askerî Yargıtay üye adaylarını seçmek,
3. Anayasa Mahkemesine, Askerî Yargıtaydan gösterilecek üye adaylarını özel kanununa göre seçmek,
4. Üye mevcudunun üçte birinin teklifi üzerine yetersizliğe karar vermek,
5. Askerî Yargıtayın kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren alanlarda Türkiye Cumhuriyet Anayasasının 149 uncu maddesine göre Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılmasına karar vermek,
6. Askerî Yargıtayın çalışma esasları ile ilgili içtüzüğü yapmak ve değiştirmek,
7. Bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak.
BAŞKANLAR KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 24 - Başkanlar kurulunun görevleri şunlardır:
1. Yeni seçilen üyelerin çalışacakları daireleri belli etmek ve zorunluluk halinde üyelerin dairelerini değiştirmek,
2. Askerî Yargıtay İçtüzüğünün uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıkları kesin olarak karara bağlamak,
3. Bir dairede birikmiş işleri çıkarmaya veya dairenin toplanma ve kararı için yeter üye sayısını sağlamak için geçici sebeplerle bir üyenin dairesini iki ayı geçmemek üzere değiştirmek,
4. Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, daire başkanları ve üyelerinin askerî yargıya tabi şahsi suçlardan dolayı yargılanmalarına Askerî Yargıtayın hangi dairesinde bakılacağını belli etmek,
5. Bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak.
ADLİ ARA VERME İŞLERİ
MADDE 25 - Barış zamanında genel adlî ara verme Askerî Yargıtayda da aynen uygulanır.
Adlî ara verme süresince tutuklu ve açıklı işler ile kanunlarda öncelikle bakılması öngörülen diğer işlere bakılır.
Bu dönemde nöbetçi kalacak daire veya daireler ile üyeler Genel Kurulca, Başsavcı yardımcıları ise Başsavcı tarafından tespit edilir.
ASKERİ YARGITAY İÇTÜZÜĞÜ
MADDE 26 - Askerî Yargıtayın iç düzeni, çalışma usulleri, seçimlerin yönetimi, tutulacak defter ve kayıtlar, kullanılacak basılı kağıtlar, Genel Sekreterlik ve diğer idari hizmet üniteleri personelinin görev ve sorumlulukları bu Kanun hükümleri dairesinde düzenlenecek bir içtüzükle belirtilir. Bu İçtüzük Resmî Gazete'de yayınlanır.
III ÜNCÜ BÖLÜM
YARGILAMA USULÜ
GENEL HÜKÜMLER
MADDE 27 - Askerî Yargıtay daireleri ile diğer kurullarında ve Başsavcılığında, bu Kanun ile Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda ve diğer kanunlarda belirtilen yargılama usulleri uygulanır.
TOPLANTI VE TOPLANTI YETERLİĞİ
MADDE 28 - Askerî Yargıtay daireleri ile diğer kurullları oylamaya katılacakların hepsinin hazır bulunması veya kanunla belli edilen çoğunluğun meydana gelmesi ile toplanırlar.
Görüşmeler gizli olur, seçimler gizli oy ve açık sayım ile yapılır.
KARARLAR İÇİN OY YETERLİĞİ
MADDE 29 - Askerî Yargıtay daireleri ile diğer kurullarda kararlar oy çokluğu ile verilir. Özel hükümler saklıdır.
Askerî Yargıtay Genel Kurulu ile Başkanlar Kurulunda ve Yüksek Disiplin Kurulunda oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı tarafın oyları çoğunluk oyu sayılır.
İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME
MADDE 30 - Askerî Yargıtayın bir dairesi hukukî bir meselede kendinin yerleşmiş bir içtihadından veya Daireler Kurulunun veya diğer bir dairenin yerleşmiş içtihadından ayrılmak isterse veya bir daire ile Daireler
Kurulunun kararları arasında aykırılık bulunursa bu konudaki içtihatların birleştirilmesi Genel Kurulun içtihatları birleştirme toplantısında karara bağlanır.
Daireler Kurulu, kendisinin yerleşmiş bir içtihatından ayrılmak ister veya Daireler Kurulunun kararları arasında bir aykırılık bulunursa aynı şekilde işlem yapılır.
İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ İSTEMEK
MADDE 31 - Askerî Yargıtay Başkanı doğrudan doğruya veya daire başkanları veya başsavcısının gerekçeli bir yazı ile başvurması üzerine içtihatların birleştirilmesini Genel Kuruldan ister.
Diğer merci ve kişilerin gerekçeye dayanan yazılı başvurmaları halinde Askerî Yargıtay Başkanı içtihatları birleştirme yoluna gitmenin gerekip gerekmiyeceğinin tespiti için bu isteği kapsayan dilekçe veya yazıyı İçtihatları Birleştirme Kuruluna verir. İçtihatları Birleştirme Kurulunda, bu şekildeki başvurmaların görüşülebilmesi için mevcut üye sayısının salt çoğunluğu ile karar verilmesi gereklidir.
İçtihatları birleştirme kararlarının değiştirilmesi veya kaldırılması hakkında da yukardaki hükümler uygulanır.
İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARLARININ ETKİSİ
MADDE 32 - İçtihatları birleştirme kararları benzer olaylarda Askerî Yargıtay Daireler Kurulu ile daireleri ve askerî mahkemeler ile disiplin mahkemelerini bağlar.
Bu kararlar Resmi Gazete'de yayınlanır.
OYLARIN TOPLANMASI
MADDE 33 - Askerî Yargıtay dairelerinde ve Daireler Kurulunda oylar evvelâ sözcü üye ve bundan sonra en kıdemsiz üyeden başlanılmak üzere kıdem sırasına göre toplanır. İçtihatları Birleştirme Kurulunda ise oy en kıdemsiz üyeden başlanılmak suretiyle kıdem sırasına göre verilir.
Başkan her iki durumda da oyunu en sonra kullanır.
IV ÜNCÜ BÖLÜM
DİSİPLİN İŞLERİ
YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNUN VERECEĞİ CEZALAR
MADDE 34 - Yüksek Disiplin Kurulu; Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, daire başkanları ve üyelerinin hâkimlik ve askerlik vekar ve onuruna dokunan, şahsî haysiyet ve itibarını kıran veya görev gereklerine uymayan davranışlarından dolayı haklarında disiplin kovuşturması yapar. Disiplin kovuşturması sonunda eylemin ağırlığına göre;
a) Uyarma,
b) Kınama,
c) Görevden çekilmeye davet,
İşlemlerinden birini uygular. Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin yukarda yazılı eylemleri hakkında da 9 uncu maddenin son fıkrasında gösterilen kurul, 35 inci maddedeki usule göre kovuşturma yapar ve yukardaki işlemlerden birini uygular.
SORUŞTURMA USULÜ VE İTİRAZ
MADDE 35 - Yukardaki maddede yazılı eylem ve tutumları her ne suretle olursa olsun haber alan başkan, konuyu Yüksek Disiplin Kuruluna sevk eder.
Yüksek Disiplin Kurulu lüzum gördüğü takdirde içinden bir kişiyi soruşturma yapmakla görevlendirir. Görevlendirilen üye askerî savcıların soruşturma ile ilgili yetkilerine sahiptir. Bu üye, ilgilinin savunmasını aldıktan sonra yaptığı soruşturma soucunu bir raporla Kurul Başkanına sunar.
Yüksek Disiplin Kurulu ilgili hakkında ya soruşturmanın genişletilmesine veya kovuşturmaya yer olmadığına veya 34 üncü maddede gösterilen cezalardan birinin uygulanmasına karar verir.
Bu cezalara karşı ilgili, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Genel Kurula itiraz edebilir.
GÖREVDEN ÇEKİLMEYE DAVET CEZASININ SONUCU
MADDE 36 - Görevden çekilmeye davet edilen ilgili, işlemin kesinleşmesinden itibaren izinli sayılır. Bir ay içinde emekliliğini istemediği veya istifa etmediği takdirde görevinden çekilmiş sayılarak hakkında T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre gerekli işlem yapılmak üzere durumu Millî Savunma Bakanlığına bildirilir.
GÖREVLE İLGİLİ SUÇLAR
MADDE 37 - Askerî Yargıtay Başsavcısı, İkinci Başkanı, daire başkanları ve üyelerinin görevle ilgili suçlarını her ne suretle olursa olsun haber alan başkan, ilgililer hakkında soruşturma açılmasına lüzum olup olmadığına karar vermek üzere konuyu Genel Kurula intikal ettirir.
Askerî Yargıtay Başkanının görevle ilgili suçlarına ait ihbar ve şikâyetler Millî Savunma Bakanı tarafından Genel Kurula intikal ettirilir.
Genel Kurul önce soruşturma açılmasına yer olup olmadığının belli edilmesi için bir veya üç kişiyi görevlendirir. Bu üye veya üyeler incelemelerini yaptıktan sonra kanaatlerini belirtmeksizin durumu bir raporla Başkanlığa bildirir.
Bu rapor üzerinde Genel Kurulda yapılacak görüşme sonunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği takdirde, kararın bir örneği ilgiliye, bir örneği de varsa şikâyette bulunana tebliğ olunmak üzere Başkanlığa sunulur.
Bu karar kesindir.
Soruşturma açılmasına karar verildiği takdirde Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununa göre gerekli soruşturmayı yapmak üzere gizli oyla üç üye görevlendirilir. Bu kurula, üyelerden en kıdemlisi başkanlık eder. Kurul, askerî savcıların soruşturma yetkisine sahiptir. Soruşturma Kurulu, yaptığı soruşturma sonucunu bir raporla tespit ederek Genel Kurul Başkanına arz eder.
Genel Kurul son soruşturmanın açılmasına karar verdiği takdirde soruşturma dosyası Askerî Yargıtay Başkanlığı tarafından Yüce Divana sunulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.
İmzasız, adressiz veya takma adla yapılan ihbar ve şikâyetler işleme konulmaz
ŞAHSİ SUÇLAR
MADDE 38 - Askerî Yargıtay Başsavcısı, İkinci Başkanı, daire başkanları ve üyelerinin askerî yargıya tabi şahsî suçlarını her ne suretle olursa olsun haber alan başkan, konuyu Genel Kurula intikal ettirir. Askerî Yargıtay Başkanının askerî yargıya tabi şahsî suçlarına ait ihbar ve şikâyetler Millî Savunma Bakanı tarafından Genel Kurula intikal ettirilir. Soruşturmanın yapılabilmesi için Genel Kurul gizli oyla kendi arasından üç kişilik bir kurul seçer.
Kurula üyelerden en kıdemlisi başkanlık eder.
Kurul askerî savcıların soruşturma yetkisine sahiptir.
Bu Kurul, yapılan ihbar ve şikâyeti kovuşturmaya değer görmez veya yapılan soruşturmayı kamu davasının açılmasını haklı göstermeye yeterli bulmaz ise kovuşturmaya yer olmadığına ve kanuni şartların mevcut olması halinde soruşturmanın geçici olarak tatiline karar verir.
Bu kararlar kesindir.
Kurulca dava açılmasına karar verildiği takdirde bu karar ve soruşturma dosyası Bakanlıkça Askerî Yargıtay Başsavcılığına gönderilir.
Askerî Yargıtay Başsavcısı bir iddianame ile dava dosyasını Askerî Yargıtay Başkanlar Kurulunun belli edeceği Askerî Yargıtay Dairesine verir.
Bu daireye ve temyiz yolu ile inceleme yapacak Daireler Kuruluna soruşturma yapan veya hükümde bulunan üyeler katılamaz.
Bu hallerde daire veya Daireler Kurulu toplanamazsa noksan üyeler diğer dairelerden tamamlanır.
Hükmü veren daire, daireler Kurulu kararına karşı direnebilir. direnme üzerine Daireler Kurulunca yeniden verilecek karara uyulması zorunludur.
Askerî Yargıtay Başsavcısı hakkındaki yargılamada Başsavcılık görevi 4 üncü maddede belli edilen kanunî vekili tarafından yapılır.
Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, daire başkanları ve üyelerinin genel yargıya tabi şahsî suçlarının kovuşturulmasına Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısının şahsî suçlarının kovuşturulmasına ilişkin hükümler uygulanır.
V İNCİ BÖLÜM
ÖZLÜK İŞLERİ
YÜKSELME
MADDE 39 - Askerî Yargıtay Başkan, Başsavcı, İkinci Başkan ve Daire Başkanları ile üyelerinin rütbe terfii, rütbe kıdemliliği, kademe ilerlemesi ve sicil işlemleri 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununda gösterilen eseslara göre yapılır.
EMEKLİLİK
MADDE 40 - Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı ve Daire Başkanları ile üyelerinden kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik ve ahlâki durumları nedeniyle emekliye sevk edilecek veya Silâhlı Kuvvetlerden ilişiği kesilecek olanlar hakkında 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu hükümleri uygulanır.
YAŞ HADDİ
MADDE 41 - Askerî Yargıtay Başkan, Başsavcı, İkinci Başkan ve Daire Başkanları ile üyelerinin yaş hadleri 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununda gösterildiği gibidir.
EK GÖSTERGE
MADDE 42 - Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, Daire Başkanları ve üyelerine Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısının aldıkları ek göstergeler, aylıkları ile birlikte verilir.
PROTOKOLDEKİ YER
MADDE 43 - Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, Daire Başkanları ve üyeleri askerî protokol şartlarına tabi olurlar.
KALDIRILAN HÜKÜMLER
MADDE 44 - 4 Aralık 1962 tarih ve 127 sayılı Askerî Yargıtayın Kuruluşu Hakkındaki Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
EK MADDE 1 - (2563 - 11.12.1981) Askerî Yargıtay Daireler Kurulu ve Dairelerinde tetkik hâkimi bulunur.
Tetkik hâkimlerinin çalışacakları daireler Askerî Yargıtay Başkanlar Kurulu tarafından belirlenir.
Tetkik hâkimlerinin seçilmesinde bu hizmetin gereklerine uygun nitelik aranır ve genel atanma şartları da dikkate alınarak en az 5 yıl süre ile askerî hâkimlik yapmış olanlar arasından Askerî Hâkimler Kanunu hükümlerine göre atamaları yapılır.
Tetkik hâkimleri Daireler Kurulu Başkanı veya Daire Başkanlarının kendilerine vereceği dava dosyalarını inceleyip dosya hakkında bir rapor düzenlerler ve Daireler Kurulu veya Daire Başkanları tarafından dava dosyalarıyla ilgili olarak verilen diğer işlemleri yaparlar.
EK MADDE 2 - (2563 - 11.12.1981) Sıkıyönetim Komutanlıkları Askerî Mahkemelerince verilmiş bulunan kararlara ilişkin olarak Askerî Yargıtay Daireler Kurulu ve Dairelerinde tetkik hâkimliği yapmak üzere; Askerî Yargıtay Başkanlar Kurulunca belirlenecek ihtiyaca göre, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının yapacağı teklif üzerine, istenilen sayıda hâkim, kazanılmış hakları ve kadro maaşları ile Askerî Yargıtayda süre ile sınırlı olmaksızın özel kanunlarındaki usule göre görevlendirilirler ve aynı usulle görevlerine iade edilirler. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu istemin intikalinden itibaren 15 gün içerisinde gerekli kararı verir.
Görevlendirilecek hâkimlerin asıl görev yerleri ile ilişkileri kesilmez ve kadroları saklı kalır. Tetkik hâkimlerinin Yargıtay Ceza Dairelerinde tetkik hâkimi olmaları veya bu göreve atanabilme niteliklerini taşımaları şarttır. Tetkik hâkimlerinin görev ve yetkileri ila dairelerde görevlendirilmeleri hakkında ek madde 1 hükümleri uygulanır.
Tetkik hâkimlerinin yükselmeleri, birinci sınıfa ayrılmaları ile diğer özlük işleri bu madde hükümleri saklı kalmak üzere özel kanunlarına göre yapılır ve Askerî Yargıtayda geçirdikleri süreler asıl mesleklerinde geçmiş sayılır. Tetkik hâkimlerinin, çalışma ve genel davranışları gözönüna alınarak haklarında düzenlenecek notlar, yükselmelerinde değerlendirilmek üzere Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna gönderilir. Ancak üç aydan az olan hizmetler için not düzenlenmez. Notların düzenlenme şekil ve esasları yönetmelikte gösterilir.
Haklarında disiplin soruşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, şahsi ve görev ile ilgili suçlarının soruşturulması ve kovuşturulması ile diğer özlük işleri bu madde hükümleri saklı kalmak üzere özel kanunlarına göre yapılır. Ancak, özel kanunlarına göre verilen izinden sonra soruşturma işlemi, Askeri Adalet Müfettişi tarafından yapılarak soruşturma evrakı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna gönderilir. Tetkik hâkimleri izin, istirahat, tedavi konularında askerî hâkimlerin stütüsüne tabidirler. Aylıkları, kesenekleri, sosyal yardımları ve ödenekleri tabi oldukları asıl bütçelerinden, yollukları ve diğer giderleri Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
Tetkik hâkimlerine bu görevlerinin devamı süresince 2155 sayılı Kanun uyarınca tayin bedeli verilir.
EK MADDE 3 - (2563 - 11.12.1981) Sıkıyönetim komutanlıkları askerî mahkemelerince verilmiş bulunan kararlara ilişkin olarak görev yapmak üzere; Askerî Yargıtay Başsavcılığınca belirlenecek ihtiyaca göre, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Millî Savunma Bakanının yapacağı teklif üzerine istenilen sayıda Cumhuriyet Savcısı ile Cumhuriyet savcı yardımcısı asıl görev yerleri ile ilişkileri kesilmemek ve kadroları saklı kalmak koşulu ile kazanılmış hakları ve kadro maaşları ile Askerî Yargıtay Başsavcılığında, süre ile sınırlı olmaksızın özel kanunlarındaki usule göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Askerî Yargıtay Başsavcı Yardımcısı olarak görevlendirilirler ve aynı usulle görevlerine iade edilirler. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu istemin intikalinden itibaren 15 gün içinde gerekli kararı verir.
Görevlendirilecek Cumhuriyet savcıları ile Cumhuriyet savcı yardımcılarının, Yargıtay Başsavcı yardımcılığına atanbilme niteliklerini haiz olmaları ve fiilen en az 7 yıl süre ile hizmet görmüş olmaları şarttır. Cumhuriyet savcıları ve Cumhuriyet savcı yardımcılarının yükselmeleri, birinci sınıfa ayrılmaları ve diğer özlük işleri bu madde hükümleri saklı kalmak üzere özel kanunlarına göre yapılır ve Askerî Yargıtay Başsavcılığı hizmetinde geçirdikleri süreler asıl mesleklerinde geçmiş sayılır. Cumhuriyet savcıları ile Cumhuriyet savcı yardımcılarının çalışma ve genel davranışları gözönüne alınarak haklarında Askerî Yargıtay Başsavcı Başyardımcısı ve Askerî Yargıtay Başsavcısının düzenleyeceği siciller yükselmelerinde değerlendirilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderilir. Üç aydan az olan hizmetler için sicil düzenlenmez.
Sicillerin düzenlenme şekli ve esasları yönetmelikte gösterilir.
Haklarında disiplin soruşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi; şahsi ve görev ile ilgili suçlarının soruşturulması ve kovuşturulması ile diğer özlük işleri bu madde hükümleri saklı kalmak üzere özel kanunlarına göre yapılır. Ancak, özel kanunlarına göre verilen izinden sonra soruşturma işlemi işleri Askerî Adalet Müfettişleri tarafından yapılarak soruşturma evrakı Adelet Bakanlığına gönderilir.
Cumhuriyet savcıları ile Cumhuriyet savcı yardımcıları izin, istirahat ve tedavi konularında askerî hâkimlerin statüsüne tabidirler. Aylıkları, kesenekleri, sosyal yardım ve ödenekleri tabi oldukları asıl bütçelerinden, yollukları ve diğer giderleri Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Cumhuriyet savcıları ile Cumhuriyet savcı yardımcılarına bu görevlerinin devamı süresince 2155 sayılı Kanun uyarınca tayın bedeli ödenir.
VI NCI BÖLÜM
GEÇİCİ HÜKÜMLER VE YÜRÜRLÜK
GEÇİCİ HÜKÜMLER
GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte Askerî Yargıtayda Başkan, Başsavcı, İkinci Başkan ve Daire Başkanı olarak görevli bulunanlar üye sayılarak rütbe ve kıdem sırasına göre yeniden atanmaları biray içinde tamamlanır.
GEÇİCİ MADDE 2 - Bu Kanuna göre yapılması gerekli Askerî Yargıtay İçtüzüğü, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde yürürlüğe konur.
Bu İçtüzük yürürlüğe girinceye kadar 127 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş bulunan iç çalışma esaslarının uygulanmasına devam olunur.
YÜRÜRLÜK
MADDE 45 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 46 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg