AVŞAR HUKUK BÜROSU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KANUNU

KANUN NO: 2876
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KANUNU (*)
Kabul Tarihi: 11 Ağustos 1983
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 17 Ağustos 1983 - Sayı: 18138
5.t. Düstur, c.22 - s.
_____
(*) 2876 SAYILI KANUNUN 97 NCİ MADDESİ, 101 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI, 103 ÜNCÜ VE 104 ÜNCÜ MADDELERİ DIŞINDAKİ HÜKÜMLERİ, 2.11.2011 TARİH VE 28103 SAYILI R.G.'DE YAYIMLANAN, 11.10.2011 TARİH VE KHK/664 SAYILI KHK'NİN 28/2 MADDESİ HÜKMÜ GEREĞİNCE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.
_____
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KURULUŞ, KISALTMALAR VE İLKELER
AMAÇ
MADDE 1 - Bu Kanunun amacı; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşunu, hizmet ve faaliyetleri ile ilgili ilkeleri ve organlarını belirlemek; görev, yetki ve çalışma usulleri ile özlük işlerini düzenlemektir.
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMUNUN KURULUŞU
MADDE 2 - Atatürk'çü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırma, tanıtmak, yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla; Ankara'da, Atatürk'ün manevi himayelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde, Başbakanlığa bağlı; Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinden oluşan, kamu tüzelkişiliğine sahip, "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu" kurulmuştur.
KISALTMALAR
MADDE 3 - Bu Kanunda;
a) "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu": Yüksek Kurum,
b) "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurulu": Yüksek Kurul,
c) "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu": Yönetim Kurulu,
d) "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı": Yüksek Kurum Başkanı,
e) "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Genel Sekreteri": Genel Sekreter,
f) "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurulu": Denetleme Kurulu,
g) "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşuna dahil bulunan; Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi": bağlı kuruluşlar,
Olarak ifade edilmiştir.
İLKELER
MADDE 4 - Yüksek Kurumun ve bağlı kuruluşlarının bütün hizmet ve faaliyetlerinde Anayasa çerçevesinde uygulanacak ilkeler şunlardır:
a) Millî mücadele ruhu ve bilinci içerisinde; Atatürk'çü düşünceye, Atatürk ilke ve inkılâplarına, Türkiye Cumhuriyetinin sonsuza kadar var olma şuuruna, kişilerin ve milletin refahına, toplumun mutluluğu inancına, millî kültürümüzü çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma azim ve kararlılığına bağlı kalmak ve sahip olmak,
b) Topluca Türk vatandaşlarının millî gurur ve iftiharlarda, millî sevinç ve kederlerde, ortak ve bölünmez bir bütün halinde, millî kültür ve ülkeler etrafında toplanmasını güçlendirecek doğrultuda hareket etmek,
c) Millî dayanışma ve bütünleşmede Atatürk'çü düşünce, Atatürk ilke ve inkılâplarını, kültür, dil ve tarih değerlerini, birleştirici bir güç olarak göz önünde tutmak; bu değerlere karşı girişilecek her türlü yabancı ve bölücü akımların bilimsel yoldan çürütülmesini esas almak,
d) Kültür, dil ve tarihi değerlerimizin bilimsel yoldan ortaya çıkarılmasını, belgelenmesini, araştırılıp incelenmesini esas almak,
e) Toplumda yaratılan bütün maddî ve manevî kültür değerlerinin; sürekli, düzenli ve kapsamlı bir şekilde birikimini ve gelecek kuşaklara aktarılmasını temel kabul etmek,
f) Millî bütünlük ve güvenlik gereklerini, millî ahlâk değerlerini ve millî gelenekleri koruyucu ve gözetici doğrultuda hareket etmek,
g) Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkaracak, O'nu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirecek, kuşaklararası anlayışta ve söyleyişte birleştirici yönde hareket etmek,
h) Türk tarihini ve Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili konuları, Türklerin medeniyete hizmetlerini inceler ve elde edilen sonuçları yayarken, millî tarihimizin ve millî tarih değerlerimizin birleştirici bir güç olduğunu esas almak ve Türk milletini şanlı geçmişine yaraşan tarihine sahip kılmak,
ı) (Ek: KHK/519 - 26.8.1993) (Anayasa Mahkemesinin 25.11.1993 gün ve E.1993/51 - K.1993/53 sayılı kararı ile yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir.)
İKİNCİ BÖLÜM
YÜKSEK KURUL, YÜKSEK KURUMUN ORGANLARI VE GÖREVLERİ
YÜKSEK KURUL
MADDE 5 - Yüksek Kurul; Başbakanın veya görevlendireceği Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı'nın başkanlığında, Genelkurmay Başkanı veya Genelkurmay İkinci Başkanı, tanıtma ve enformasyon işlerinden sorumlu Devlet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı, Yüksek Kurum Başkanı ile Cumhurbaşkanınca seçilen dört üyeden oluşur. Cumhurbaşkanı, gerekli gördüğü hallerde Yüksek Kurula Başkanlık eder.
Başbakanın gerekli gördüğü hallerde, TRT Genel Müdürü, Başbakanlık Tanıtma Müsteşarı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, Yüksek Kurul toplantısına katılırlar, ancak oylamaya katılamazlar.(*)
YÜKSEK KURULUN GÖREVLERİ
MADDE 6 - Yüksek Kurulun görevleri şunlardır:
a) Bu kanunda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi, Yüksek Kurumun ve bağlı kuruluşlarının etkin ve verimli biçimde çalışabilmeleri için ilke kararları almak,
b) Bu Kanunda açıklanan amaç ve ilkeler doğrultusunda, milli politikaların oluşmasında, belirlenmesinde, yürütülmesinde ve millî hedeflerin seçiminde esas alınacak millî kültür unsurlarını tespit etmek, bu konularda gerekli gördüğü araştırma ve incelemeleri yaptırmak,
c) Yüksek Kurum Başkanının sunacağı konular hakkında karar vermek,
d) Yüksek Kurumun ve bağlı kuruluşlarının kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programları ile bu kuruluşların bütçelerini onaylamak,
e) Tüzük ve yönetmelikleri incelemek ve karara bağlamak,
f) Bu Kanunda verilen diğer görevleri yerine getirmek.
YÜKSEK KURULUN ÇALIŞMA ESASLARI
MADDE 7 - Yüksek Kurul yılda iki defa toplanır, Başbakanın çağrısı üzerine her zaman olağanüstü toplanabilir.
(*) 26.8.1993 tarih ve KHK/519 sayılı K.H.K. ile değiştirilen 5 inci madde Anayasa Mahkemesinin 25.11.1993 gün ve E.1993/51 - K.1993/53 sayılı kararı ile yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir. Bu konuda yeni düzenleme yapılmadığı için, iptalden önceki metin Kanuna tekrar işlenilmiştir.
Toplantı yeter sayısı üyelerin salt çoğunluğu, karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.
Toplantı gündemi, Yüksek Kurum Başkanı tarafından hazırlanır ve Başbakanın onayından sonra toplantıdan en az bir ay önce üyelere dağıtılır.
Yüksek Kurulun sekreterya işleri, Yüksek Kurum Başkanlığınca yerine getirilir.
Yüksek Kurulca gerekli görülen kararlar, Resmî Gazete'de yayımlanır.
YÜKSEK KURUM BAŞKANI
MADDE 8 - Yüksek Kurum Başkanı; Yüksek Kurumun temsil, yürütme ve koordinasyon organı ve ita amiridir.
Yüksek Kurum Başkanı, tutum ve davranışları ile bu Kanunun belirlediği amaçları ile ilkeleri benimsemiş, kişilikleri bakımından Yüksek Kurumun hizmet ve faaliyetlerini verimli kılacak bilimsel ve kültürel niteliklerini çalışmaları ile kanıtlamış, yüksek öğrenim görmüş, Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip, Başbakan tarafından, Yüksek kurulun görüşü alınarak gösterilecek üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır.(*)
YÜKSEK KURUM BAŞKANININ GÖREVLERİ
MADDE 9 - Yüksek Kurum Başkanının görevleri şunlardır:
a) Yüksek Kurumu yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,
b) Yüksek Kurulun ve Yönetim Kurulunun aldığı kararları yerine getirmek,
c) Yüksek Kurumun amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli hizmet ve faaliyetleri yönlendirmek,
d) Bağlı kuruluşların, bu Kanun ilkeleri ve Yüksek Kurulun kararları doğrultusunda, tüzük ve yönetmelik taslaklarını, hizmetleri ve faaliyetleri gözetmek, desteklemek ve bunlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.(*)
e) Yüksek Kurumun bütçesini, kısa, orta, uzun vadeli çalışma plan ve programlarını, tüzük ve yönetmelik taslaklarını, yürütmeye ilişkin hizmet ve faaliyet esaslarını zamanında hazırlatmak ve yetkili organlara sunmak,
f) Yüksek Kurumun amaçları ile bağdaşmayan veya ilkelere ters düşen çalışma ve faaliyetleri önleyici tedbirleri almak, bu tedbirleri yetkili organların onayına sunmak,
g) Gerektiğinde kurulacak araştırma ve uygulama birimlerinin çalışmalarının, hizmet ve faaliyetlerinin verimli olması için öngördüğü planlama, programlama ve destek tedbirlerini hazırlayarak yetkili organlara sunmak,
h) Bağlı kuruluşların malî ve idarî hususlarının denetlenmesi için Denetleme Kurulunu görevlendirmek,
ı) Bu Kanunda gösterilen ve Yüksek Kurulca verilen diğer görevleri yerine getirmek.
YÖNETİM KURULU
MADDE 10 - Yönetim Kurulu, Yüksek Kurum Başkanının başkanlığında Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanınca seçilmiş üç üye ve bağlı kuruluşların başkanlarından oluşur. Yüksek Kurum Başkanının bulunmadığı hallerde Yönetim Kuruluna Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Genel Sekreter Yönetim Kurulunun toplantılarına iştirak eder, ancak onaylamaya katılamaz.
Cumhurbaşkanınca seçilecek üyeler; Başbakan tarafından önerilen, bağlı kuruluşların başkanlarında aranan niteliklere sahip altı aday arasından Cumhurbaşkanınca atanırlar.(*)
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 11 - Yüksek Kurumun yürütme organı olan Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
(*) 26.8.1993 tarih ve KHK/519 sayılı K.H.K. ile değiştirilen 8 inci madde, 9 uncu maddenin (d) bendi ve 10 uncu maddenin 2. fıkrası, Anayasa Mahkemesinin 25.11.1993 gün ve E.1993/51 - K.1993/53 sayılı kararı ile yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir. Bu konuda yeni düzenleme yapılmadığı için, iptalden önceki metin Kanuna tekrar işlenilmiştir.
a) Yüksek Kurulun onayladığı çalışma plan ve programlarının ve aldığı kararlar doğrultusunda amaçların gerçekleştirilmesini, görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak kararlar almak,
b) Yüksek Kurumun amacına uygun ve özel uzmanlık isteyen konularda; ihtiyaç halinde doğrudan veya bağlı kuruluşların istek ve önerileri üzerine yurt içinde veya yurt dışında, araştırma, inceleme uzman ve elemanlarından oluşan bilimsel araştırma ve uygulama birim veya kolları kurmak ve çalışmalarını izlemek,
c) Yüksek Kurum Başkanının önerilerini karara bağlamak,
d) Bağlı kuruluş başkanlarının teklifi üzerine bu kuruluşların yürütme kurullarının kararlarını en geç bir ay içinde incelemek ve kesin karara bağlamak,
e) Yüksek Kurum bütçesini, tüzük ve yönetmelik taslaklarını görüşmek ve Yüksek Kurula sunmak,
f) Denetleme kurulu raporlarını değerlendirmek, gerekli kararları almak,
g) Bu Kanunda verilen diğer görevleri yerine getirmek.
YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI
MADDE 12 - Yönetim Kurulu ayda iki defa toplanır; gerektiğinde Yüksek Kurum Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar yapar. Toplantı gündemi Yüksek Kurum Başkanı tarafından hazırlanır.
Yönetim Kurulunun kararlarının birer örneği Yüksek Kurula sunulur ve bağlı kuruluşların başkanlarına gönderilir.
Yönetim Kurulunun sekreterya İşleri Genel Sekreterlikçe düzenlenir.(*)
DENETLEME KURULU
MADDE 13 - Yüksek Kurum Başkanı adına, bağlı kuruluşların malî ve idarî hususlarını denetleme organı olan "Denetleme Kurulu", bir başkan ve iki üyeden oluşur.
Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, mali ve idari denetim yapılabilecek nitelikte, yüksek öğrenim görmüş, Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından, Yüksek Kurum Başkanının önerisi üzerine ikili müşterek kararla atanırlar.(*)
DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 14 - Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bağlı kuruluşların bütçe uygulamaları ile malî ve idarî hususlarını denetlemek,
b) Bağlı kuruluşların kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programlarının gerçekleştirilmesinin gerekli kıldığı yatırım, işletme ve malî kaynak sağlanması hususlarında Yönetim Kurulu Başkanlığına bilgi sunmak,
c) Yüksek Kurulun veya Yönetim Kurulunun malî ve idarî hususlarda talep ettikleri araştırma, inceleme ve çalışmaları yerine getirmek.
YÜKSEK KURUM BAŞKAN YARDIMCISI
MADDE 15 - Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı, Yüksek Kurum Başkanının göstereceği ve bağlı kuruluşların başkanlarında aranan niteliklere sahip, üç aday arasından Başbakanın önerisi üzerine müşterek kararla atanır(*).
Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı, Yüksek Kurum Başkanına yardım eder, Başkanın bulunmadığı hallerde onun görevlerini yerine getirir.
(*) 26.8.1993 tarih ve KHK/519 sayılı K.H.K. ile değiştirilen 12 nci madde, 13 üncü maddenin 2. fıkrası ve 15 inci maddenin 1. fıkrası, Anayasa Mahkemesinin 25.11.1993 gün ve E.1993/51 - K.1993/53 sayılı kararı ile yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir. Bu konuda yeni düzenleme yapılmadığı için, iptalden önceki metin Kanuna tekrar işlenilmiştir.
GENEL SEKRETER
MADDE 16 - Genel Sekreter, yüksek öğrenim görmüş, idari tecrübeye ve Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından Yüksek Kurum Başkanının önerisi üzerine genel hükümlere göre atanır.(*)
Genel Sekreter, Yüksek Kurumun idari hizmet ve faaliyetlerini yürütür ve bu Kanunda verilen diğer görevleri yerine getirir.
İKİNCİ KISIM
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMUNA BAĞLI KURULUŞLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİNİN KURULUŞU
MADDE 17 - Ankara'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşuna dahil, tüzelkişiliğe sahip, bilimsel hizmet ve faaliyetlerde bulunacak olan, "Atatürk Araştırma Merkezi" kurulmuştur.
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİNİN AMACI
MADDE 18 - Atatürk Araştırma Merkezinin amacı; Atatürk'çü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve bu konularda yayımlar yapmaktır.
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİNİN GÖREVLERİ
MADDE 19 - Bu Kanunun ilkeleri doğrultusunda Atatürk Araştırma Merkezinin görevleri şunlardır:
a) Atatürk'ün kişiliğini, ilkelerini, Atatürk'çü düşünceyi, Atatürk inkılâplarını aydınlatacak, değerlendirecek bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
b) Devlet ve toplum hayatına Atatürk'çü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını egemen kılmak ve yaşatmak için gerekli bilimsel araştırma ve incelemeyi yapmak, elde edilen sonuçları örgün ve yaygın eğitimde kullanılır hale getirmek, ilgili kurum ve kuruluşlara bu konularda ve elde edilen sonuçlar üzerinde önerilerde bulunmak, talepleri halinde gerekli desteği sağlamak,
c) Atatürk, Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile ilgili Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış kitap, broşür, dergi ve benzeri materyalden oluşan bir kitaplık kurmak,
d) Millî Mücadele ve Türk İstiklâl Savaşı, Cumhuriyetimizin kuruluş ve Cumhuriyet dönemi olayları ile Atatürk ilke ve inkılâplarının oluşmasını belirleyen hertürlü kaynak ve belgeleri toplamak, bunları bilimsel yöntemlerle düzenlemek, inceleme ve araştırma yapacakların hizmetlerine sunmak,
e) Toplumun her kesiminin Atatürk'çü düşünce, Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları konularında, aynı görüş, inanç ve düşüncede birleşmesini sağlayacak açık, kesin ve temel kavramları ortaya koymak üzere; bilimsel araştırmalar yapmak, varılan sonuçları ve bu konulara kaynak teşkil eden fikrî materyali ve bu amaçla başta Atatürk'ün eserleri olmak üzere Atatürk'çü düşüncenin yerleşmesinde ve yayılmasında hizmeti geçmiş fikir adamlarının bu konudaki konuşma, konferans ve yazılarını toplayarak yaymak ve yayımlamak,
f) Atatürk'çü düşünceye, Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun millî politikaların oluşmasında ve yürütülmesinde, millî hedeflerin tespitinde, seçiminde fikir birikimini sağlayacak tedbirleri almak, bu konularda ilgili kurum ve kuruluşların taleplerini karşılamak,
g) Amaç ve görevleriyle ilgili kongreler, konferanslar, seminerler, kurslar, hertürlü bilimsel toplantılar, geziler, sergiler düzenlemek; yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılara katılmak,
(*) 26.8.1993 tarih ve KHK/519 sayılı K.H.K. ile değiştirilen 16 ncı maddenin 1. fıkrası Anayasa Mahkemesinin 25.11.1993 gün ve E.1993/51 - K.1993/53 sayılı kararı ile yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir. Bu konuda yeni düzenleme yapılmadığı için, iptalden önceki metin Kanuna tekrar işlenilmiştir.
h) Amaç ve görevleri doğrultusunda süreli ve süresiz yayınlar yapmak, aynı mahiyetteki yayınları desteklemek, yaptığı bütün araştırma, inceleme, kongre, konferans ve seminerlerin sonuçlarını yayımlamak,
ı) Amaç ve görevi ile ilgili konularda inceleme ve araştırma yapacaklara ve lisansüstü çalışmalarda bulunacaklara hertürlü destek ve yardımlarda bulunmak,
j) Yurt içinde ve yurt dışında Atatürk'çü düşünce, Atatürk ilke ve inkılâpları konuları ile Cumhuriyetimizin kuruluşunu hazırlayan ve Cumhuriyet dönemindeki olayların sebepleri ve gelişmeleri konularında üstün başarılı eserler veren, eğitim ve öğretim hayatında ve çalışma alanlarında ve hizmet yerlerinde Atatürk'çü düşünce, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda örnek çalışmalarda bulunan Türk ve yabancı gerçek ve tüzelkişileri çalışmalarında, hizmet ve faaliyetlerinde desteklemek,
k) Amaç ve görevleri ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı, resmî ve özel eğitim, bilim, kültür, sanat kurum ve kuruluşları ile; araştırma merkezleri, arşivleri ve benzeri yerlerde ve çeşitli dallardaki araştırmacı, yazar ve sanatkârlarla işbirliğinde bulunmak,
l) Amaç ve görevlerine giren konularda, yurt içi ve yurt dışındaki yayınları izlemek, incelemek, değerlendirmek ve varacağı sonuçları yetkili organ veya kurumlara sunmak,
m) Yüksek Kurulun, Yüksek Kurumun ve bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİNİN ÜYELERİ
MADDE 20 - Atatürk Araştırma Merkezinin üyeleri, bu merkezin organlarını oluşturan, hizmet ve faaliyetlerinde görev alan kişilerdir. Atatürk Araştırma Merkezinin üç türlü üyesi vardır:
a) Aslî üye,
b) Şeref üyesi,
c) Haberleşme üyesi.
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ ASLİ ÜYELERİ
MADDE 21 - Atatürk Araştırma Merkezinin kuruluş döneminde yirmi aslî üyesi vardır. İhtiyaç ve gelişmelerin gerektirdiği durumlarda, Yüksek Kurulun kararı ile bu sayı kırk aslî üyeye kadar çoğaltılabilir. Aslî üyeler; bu Kanunda belirlenen amaç ve ilkeleri benimsediğini tutum ve davranışları, bilimsel eserleri, çalışma ve faaliyetleri veya eğitim ve öğretim hizmetleri ile kanıtlamış;
a) Yükseköğrenim görmüş, idarî tecrübeye ve Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından Yüksek Kurulca seçilen on,
b) Atatürk Araştırma Merkezinin amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlı olabilecek, öğretim elemanları arasından Yükseköğretim Kurulunca seçilen on,
Üyeden ibarettir.
Yükseköğretim Kurulunca seçilecek üyelerin özellikle üniversitelerin "Atatürk İlkeleri ve İmkılap Tarihi Enstitüleri"nin temsilini sağlayabilmeleri, gözönünde tutulur.
Aslî üyelerin sayılarının arttırılması halinde, yukarıda belirlenen sayı nispetleri aynen uygulanır.
Aslî üyelik süresi altı yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple belirtilen süreden önce üyelik sıfatının sona ermesi halinde, yeni seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİNİN ŞEREF ÜYELERİ
MADDE 22 - Atatürk Araştırma Merkezinin şeref üyeleri şunlardır:
a) Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
b) 2549 sayılı Devlet Mezarlığı Kanununa göre Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı olarak tespit edilen ve bu Kanuna bağlı EK - 1 sayılı listedeki İstiklâl Harbi Komutanları,
c) Atatürk'çü düşünce, Atatürk ilkeleri ve İnkılapları konularında üstün hizmet, çalışma ve faaliyetlerini, eserleri veya eğitim ve öğretim veya diğer alanlardaki hizmetleri ile kanıtlamış; Atatürk Araştırma Merkezinin çalışmalarına önemli maddî ve manevî destek sağlamış, Türk veya yabancı uyruklu kişiler arasından Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının önerisi, Yürütme Kurulunun oluru ve Bilim Kurulunun kararı ile şeref üyeliğine seçilen kişiler.
Hayatta olan şeref üyeleri, Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulunun toplantılarına katılabilirler, ancak oylamaya katılamazlar.
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ HABERLEŞME ÜYELERİ
MADDE 23 - Atatürk Araştırma Merkezinin haberleşme üyeleri şunlardır:
a) Üniversitelerin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitülerinde bulunan öğretim elemanları,
b) Türk Silahlı Kuvvetleri ile emniyet teşkilâtına bağlı olanlar dahil yükseköğretim kurumlarında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi öğretim elemanları,
c) Ortaöğretimde görevli Cumhuriyet Tarihi ve İnkılap Tarihi dersi öğretmenleri,
d) Atatürk'çü düşünce, Atatürk İlkeleri ve İnkılapları konularında çalışmalarda ve yayınlarda bulunan Türk veya yabancı uyruklu tüzel veya gerçek kişilerdir.
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının önerisi, Yürütme Kurulunun oluru ve Bilim Kurulunun kararı ile haberleşme üyesi olarak seçilen kişiler,
Haberleşme üyeleri, Atatürk Araştırma Merkezinin yurt içi veya yurt dışı hizmet ve faaliyetlerinde yardımcı olurlar.
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİNİN ORGANLARI
MADDE 24 - Atatürk Araştırma Merkezinin organları şunlardır:
a) Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı,
b) Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu,
c) Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulu,
d) Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri,
e) Atatürk Araştırma Merkezi Bilim ve Uygulama Kolları.
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANININ NİTELİKLERİ VE BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISININ ATANMALARI
MADDE 25 - Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı, tutum ve davranışları ile Atatürk'çü düşünceyi, Atatürk İlke ve İnkılâplarını benimsediğini, eserleriyle veya eğitim ve öğretim veya diğer hizmet alanlarındaki çalışmaları ile kanıtlamış, yüksek öğrenim görmüş Devlet Memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından, Yüksek Kurulun görüşü alınarak Başbakanın önerisi üzerine müşterek kararla atanır.
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere asli üyeler arasından önerdiği bir üye, Başkan Yardımcısı olarak ikili müşterek kararla atanır. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının bulunmadığı durumlarda, başkanın görevlerini yardımcısı yerine getirir.(*)
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BİLİM KURULU
MADDE 26 - Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu; Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının Başkanlığında, Başkan Yardımcısı ve aslî üyelerin katılması ile oluşur. Başkanın bulunmadığı hallerde, Bilim Kuruluna Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı başkanlık eder.
Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri; Bilim Kurulunun toplantılarına iştirak eder, ancak oylamaya katılamaz.
(*) 26.8.1993 tarih ve KHK/519 sayılı K.H.K. ile değiştirilen 25 inci madde Anayasa Mahkemesinin 25.11.1993 gün ve E.1993/51 - K.1993/53 sayılı kararı ile yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir. Bu konuda yeni düzenleme yapılmadığı için, iptalden önceki metin Kanuna tekrar işlenilmiştir.
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BİLİM KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 27 - Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Atatürk Araştırma Merkezinin amaçlarının gerçekleşmesi, görevlerinin tam ve etkin biçimde yerine getirilmesi için ilke kararları almak,
b) Tüzük ve yönetmelik taslakları ile Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının veya Yürütme Kurulunun sunacağı hususlar hakkında görüş bildirmek veya karar vermek,
c) Atatürk Araştırma Merkezinin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programlarını incelemek, görüşleri ile birlikte Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak,
d) Yürütme Kurulunun üyelerini seçmek,
e) Bilim ve Uygulama Kolları hakkında gerekli kararları vermek, bunların çalışma düzenleri ile ilgili görüş bildirmek, gerekli seçimleri yapmak,
f) Atatürk Araştırma Merkezinin hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği hususlar ile baskı ve yayın gibi konularda karar almak veya bu konularda alt çalışma grupları oluşturmak,
g) Atatürk Araştırma Merkezinin yıllık bütçe ihtiyaçlarını belirlemek, bu husustaki görüşleriyle birlikte Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak,
h) Bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BİLİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI
MADDE 28 - Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu yılda iki defa toplanır, ayrıca Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının çağrısı üzerine, olağanüstü toplantılar yapar.
Toplantı gündemi Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı tarafından hazırlanır ve toplantıdan en az bir ay önce üyelere gönderilir.
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜRÜTME KURULU
MADDE 29 - Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulu; Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının başkanlığında, Başkan Yardımcısı ile Bilim Kurulunun kendi aslî üyeleri arasından seçtiği dört üyeden oluşur. Seçilen üyelerin görev süresi üç yıl olup müşterek kararla atanırlar. Başkanın bulunmadığı hallerde, Yürütme Kuruluna Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı başkanlık eder.
Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri ve gerektiğinde toplantıya çağırılacak Bilim ve Uygulama Kolları Başkanları oylamaya katılamazlar.
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 30 - Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Kanunun esasları ve Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu kararları doğrultusunda, Merkezin bilimsel, idarî ve malî işlerini yürütmek, bu görevin gerektirdiği uygulamaya yönelik kararlar almak,
b) Atatürk Araştırma Merkezinin bilimsel çalışmalarının düzenlenmesine, Bilim ve Uygulama Kollarının kurulmasına, belirli konularda yurt içi ve yurt dışı araştırma ve incelemeler için uzman ekiplerin oluşturulmasına ve bunların çalışma esaslarına ilişkin kararlar almak ve Bilim Kuruluna sunmak,
c) Atatürk Araştırma Merkezinin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programlarını hazırlamak ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak,
d) Atatürk Araştırma Merkezinin çalışma düzenine ilişkin yönetmelik taslaklarını hazırlamak ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak,
e) Atatürk Araştırma Merkezinin yıllık bütçe tasarısını hazırlamak ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak,
f) Atatürk Araştırma Merkezi bütçesinin uygulanmasına ilişkin kararlar almak,
g) Atatürk Araştırma Merkezinin Başkanının önerilerini görüşüp karara bağlamak,
h) Bu Kanunun ve Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜRÜTME KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI
MADDE 31 - Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulu, ayda en az iki kere toplanır. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının veya Yürütme Kurulunun en az üç üyesinin yapacağı yazılı talep üzerine olağanüstü toplantılar yapabilir.
Toplantı gündemi Atatürk Araştırma Merkezi Başkanınca hazırlanır. Yürütme kurulunun kararları, Yüksek Kurum Başkanlığına sunulur.
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANININ GÖREVLERİ
MADDE 32 - Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı; Merkezin temsil ve yürütme organı ve ita amiridir. Görevleri şunlardır.
a) Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu ile Yürütme Kurulunun kararlarını uygular.
b) Atatürk Araştırma Merkezini yönetir. Yüksek Kurumlar ve diğer bağlı kuruluşlarla ilişkilerini düzenler.
c) Atatürk Araştırma Merkezinin, kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve program taslakları ile yıllık bütçe taslağını hazırlar ve yetkili organların görüşlerine sunar.
d) Atatürk Araştırma Merkeziyle ilgili tüzük, yönetmelik ve çalışma düzenine ilişkin yönerge taslaklarını hazırlar ve ilgili organların görüşlerine sunar.
e) Yurt içi ve yurt dışında Atatürk Araştırma Merkezini temsil eder.
f) Atatürk Araştırma Merkezinin yurt içinde veya yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla, özel ve tüzelkişilerle, araştırmacı ve bilim adamları ile ilişkilerini düzenler.
g) Bu Kanunla ve Yüksek Kurumca verilen diğer görevleri yerine getirir.
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ SEKRETERİ
MADDE 33 - Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri, yükseköğrenim görmüş, idarî tecrübeye ve Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının önerisi üzerine ve genel hükümlere göre atanır.
Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri, Merkezin idarî ve malî işlerinin yürütücüsü ve yönlendiricisidir.
Atatürk Araştırma Merkezinin idarî hizmet ve faaliyetleri ile bu Kanunda gösterilen diğer görevleri yerine getirir.
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BİLİM VE UYGULAMA KOLLARI
MADDE 34 - Atatürk Araştırma Merkezinin bilimsel çalışmalarını yürütmek ve uygulamaya yönelik hizmet ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulunun önerisi, Bilim Kurulunun kararı ve Yüksek Kurum Başkanınca onayı ile geçici veya daimî olarak Bilim ve Uygulama kolları kurulurlar. Gerektiğinde bu kollar üniversitelerde de oluşturulabilir.
Bu kolların çalışma konuları ve çalışma düzenleri Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu kararında gösterilir.
Atatürk Araştırma Merkezi Bilim ve Uygulama Kolları Başkanları, Merkezin aslî üyeleri arasından Bilim Kurulunca seçilir ve gerektiğinde aynı Kurulca görevine son verilebilir.
Bu kolların ilişkilerini Başkanları düzenler. Çalışma ve faaliyetlerinden ve görevlerinin yerine getirilmesinden, Başkanlar sorumludurlar.
Kolların faaliyetlerine ait raporlar her üç ayda bir, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığına sunulur
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK DİL KURUMU
TÜRK DİL KURUMUNUN YENİDEN DÜZENLENMESİ
MADDE 35 - "Ulu Önder Atatürk'ün kutlu eliyle ve O'nun yüce kurucu ve koruyucu Genel Başkanlığı altında kurulmuş olan" Türk Dil Kurumu; tüzelkişiliğe sahip, bilimsel hizmet ve faaliyetlerde bulunacak bir kurum olarak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşuna dahil edilmiş ve yeniden düzenlenmiştir.
TÜRK DİL KURUMUNUN AMACI
MADDE 36 - Türk Dil Kurumunun amacı; Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, O'nu yeryüzü dilleri arsında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmektir.
TÜRK DİL KURUMUNUN GÖREVLERİ
MADDE 37 - Bu Kanunun ilkeleri doğrultusunda Türk Dil Kurumunun görevleri şunlardır:
a) Yazılı ve sözlü kaynaklardan Türk dili ile ilgili derleme ve taramalar yapmak,
b) Türk kültüründeki gelişmeye paralel olarak, Türk dilinin özleşmesine, zenginleşmesine ve etimolojisine yarayacak inceleme ve araştırmalar yaparak yazım ve imla klavuzları ve sözlükler hazırlamak, bunları yazmak ve yayımlamak,
c) Türkçe dilbilgisi üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, buna dayalı olarak Türk dilinin yapısına uygun dilbilgileri ile Türkçenin tarihi ve karşılaştırmalı dilbilgilerini hazırlamak, bunları yazmak ve yayımlamak,
d) Bütün bilim, sanat ve teknik terim ve kavramlarını karşılayacak Türkçe terim ve kavramların bulunmasına yönelik araştırma ve incelemelerde bulunmak,
e) Millî varlığının temel unsurlarından biri olan Türk dilinin kuşaklar arasında birleştirici ve bütünleştirici özelliklerini göz önünde tutarak, yeni nesillerde Türk dili sevgisini ve bilincini kökleştirecek, geliştirecek ve yaygın hale getirecek her türlü tedbirleri almak, araçları hazırlamak, bunları kamu kurum ve kuruluşları ile resmî özel eğitim-öğretim kurumları ve kuruluşlarının, basım ve yayım organlarının hizmet ve yararına sunmak, bu konuda gerekli hertürlü işbirliğinde bulunmak,
f) Türk dili ve Türkçe dilbilgisi konularında kongreler, sempozyumlar, konferanslar, toplantılar, sergiler, geziler düzenlemek; yurt içi ve yurt dışında yapılacak aynı konu ve mahiyetteki toplantılara katılmak,
g) Araştırma ve inceleme sonuçlarını yayımlamak; süreli veya süresiz yayınlar yapmak,
h) Amaç ve görevleri ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında yerli veya yabancı, gerçek ve tüzelkişilerle, eğitim, bilim, kültür, sanat kurum ve kuruluşları, araştırma merkezleri, araştırmacı, yazar ve sanatkârlarla işbirliğinde bulunmak,
ı) Amaç ve görevleri ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışındaki yayımları izlemek, incelemek, değerlendirmek ve varacağı sonuçları Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak,
j) Yabancıların Türkçeyi öğrenmesini kolaylaştırıcı bilimsel çalışmalar yapmak,
k) Yüksek Kurulun, Yüksek Kurumun ve bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
TÜRK DİL KURUMUNUN ÜYELERİ
MADDE 38 - Türk Dil kurumunun üyeleri, bu Kurumun organlarını oluşturan, hizmet ve faaliyetlerinde görev alan kişilerdir Türk Dil Kurumunun üç türlü üyesi vardır:
a) Aslî üye,
b) Şeref üyesi,
c) Haberleşme üyesi.
TÜRK DİL KURUMUNUN ASLİ ÜYELERİ
MADDE 39 - Türk Dil Kurumunun kırk aslî üyesi vardır. Aslî üyeler; bu Kanunda belirlenen amaç ve ilkeleri benimsediğini tutum ve davranışları, bilimsel eserleri, çalışma ve faaliyetleri veya eğitim ve öğretim hizmetleri ile kanıtlamış;
a) Yükseköğrenim görmüş, idarî tecrübeye ve Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından Yüksek Kurulca seçilen yirmi,
b) Türk Dil Kurumunun amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlı olabilecek öğretim elemanları arasından Yükseköğretim Kurulunca seçilen yirmi,
Üyeden ibarettir.
Aslî üyelik süresi altı yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple belirtilen süreden önce üyelik sıfatının sona ermesi halinde, yeni seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.
TÜRK DİL KURUMUNUN ŞEREF ÜYELERİ
MADDE 40 - Türk Dil Kurumunun şeref üyeleri şunlardır:
a) Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
b) Türk Dil Kurumunun kuruluşu için Hükümete başvuran ve ilk Yönetim Kurulunu oluşturan Ek-2 sayılı listedeki üyeler,
c) Türk Dil Kurumunun kuruluş amaçları doğrultusunda üstün hizmet, çalışma ve faaliyetlerini; eserleri, eğitim, öğretim veya diğer alanlardaki hizmetleri ile kanıtlamış veya bu amaçlar doğrultusunda yapılan çalışmaları önemli maddi veya manevi destek sağlamış, Türk veya Yabancı uyruklu kişiler arasından Türk Dil Kurumu Başkanının önerisi, Yürütme Kurulunun oluru ve Bilim Kurulunun kararı ile şeref üyeliğine seçilen kişiler.
Hayatta olan şeref üyeleri, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun toplantılarına iştirak ederler, ancak oylamaya katılamazlar.
TÜRK DİL KURUMUNUN HABERLEŞME ÜYELERİ
MADDE 41 - Türk Dil Kurumunun haberleşme üyeleri şunlardır:
a) Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı olanlar dahil yükseköğretim kurumlarındaki, anabilim dalı Türk Dili olan eğitim ve öğretim alanında görevli öğretim elemanları,
b) İlköğretim ve ortaöğretimde görevli Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri,
c) Türk Dili çalışmalarına eser ve yayınları, önemli maddi veya manevi yardımları ile katkıda bulunan, Türk veya yabancı uyruklu kişiler arasından,
Türk Dil Kurumu Başkanının önerisi, Yürütme Kurulunun oluru ve Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun kararı ile haberleşme üyesi olarak seçilen kişiler.
Haberleşme üyeleri, Türk Dil Kurumunun yurt içi ve yurt dışı hizmet ve faaliyetlerinde yardımcı olurlar.
TÜRK DİL KURUMUNUN ORGANLARI
MADDE 42 - Türk Dil Kurumunun organları şunlardır:
a) Türk Dil Kurumu Başkanı,
b) Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu,
c) Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulu,
d) Türk Dil Kurumu Sekreteri,
e) Türk Dil Kurumu Bilim ve Uygulama Kolları.
TÜRK DİL KURUMU BAŞKANININ NİTELİKLERİ VE
BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISININ ATANMALARI
MADDE 43 - Türk Dil Kurumu Başkanı, asli üyelerde bulunması gereken niteliklere sahip adaylar arasından Yüksek Kurulun görüşü alınarak, Başbakanın önerisi üzerine müşterek kararla atanır.
Türk Dil Kurumu Başkanının, çalışmalarında, kendisine yardımcı olmak üzere, asli üyeler arasından önerdiği bir üye, Başkan Yardımcısı olarak ikili müşterek kararla atanır. Türk Dil Kurumu Başkanının bulunmadığı durumlarda, Başkanın görevlerini yardımcısı yerine getirir.(*)
TÜRK DİL KURUMU BAŞKANININ GÖREVLERİ
MADDE 44 - Türk Dil Kurumu Başkanı, Kurumun temsil ve yürütme organı ve ita amiridir. Görevleri şunlardır:
a) Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu ile Yürütme Kurulunun kararlarını uygular,
b) Türk Dil Kurumunu yönetir, Yüksek Kurumla ve diğer bağlı kuruluşlarla ilişkilerini düzenler,
c) Türk Dil Kurumunun, kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve program taslakları ile yıllık bütçe taslağını hazırlar ve yetkili organların görüşüne sunar,
d) Türk Dil Kurumu ile ilgili tüzük, yönetmelik ve çalışma düzenine ilişkin yönerge taslaklarını hazırlar ve ilgili organların görüşlerine sunar,
e) Yurt içinde ve yurt dışında Türk Dil Kurumunu temsil eder,
f) Türk Dil Kurumunun yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla, gerçek ve tüzelkişilerle, araştırmacı ve bilim adamları ile ilişkilerini düzenler,
g) Bu Kanunla ve Yüksek Kurumca verilen diğer görevleri yerine getirir.
TÜRK DİL KURUMU BİLİM KURULU
MADDE 45 - Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu, Türk Dil Kurumu Başkanının başkanlığında, Başkan Yardımcısı ve aslî üyelerin katılması ile oluşur. Başkanın bulunmadığı hallerde Bilim Kuruluna, Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı başkanlık eder.
Türk Dil Kurumu Sekreteri Bilim Kurulunun toplantılarına iştirak eder, ancak oylamaya katılamaz. T
TÜRK DİL KURUMU BİLİM KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 46 - Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Türk Dil Kurumunun amaçlarının gerçekleştirilmesi, görevlerinin tam ve etkin biçimde yerine getirilmesi için ilke kararları almak,
(*) 26.8.1993 tarih ve KHK/519 sayılı K.H.K. ile değiştirilen 43 üncü madde, Anayasa Mahkemesinin 25.11.1993 gün ve E.1993/51 - K.1993/53 sayılı kararı ile yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir. Bu Konuda yeni düzenleme yapılmadığı için, iptalden önceki metin Kanuna tekrar işlenilmiştir.
b) Tüzük ve yönetmelik taslakları ile Türk Dil Kurumu Başkanı veya Yürütme Kurulunun sunacağı hususlar hakkında görüş bildirmek veya karar vermek,
c) Türk Dil Kurumunun kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programlarını incelemek, görüşleri ile birlikte Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak,
d) Yürütme Kurulunun üyelerini seçmek,
e) Bilim ve Uygulama Kolları hakkında gerekli kararları vermek, bunların çalışma düzenleri ile ilgili görüş bildirmek, gerekli seçimleri yapmak,
f) Türk Dil Kurumunun hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği hususlar ile baskı ve yayın gibi konularda karar almak veya bu konularda alt çalışma grupları oluşturmak,
g) Türk Dil Kurumunun yıllık bütçe ihtiyaçlarını belirlemek, bu husustaki görüşleriyle birlikte Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak,
h) Bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
TÜRK DİL KURUMU BİLİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI
MADDE 47 - Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu yılda iki defa toplanır; ayrıca Türk Dil Kurumu Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar yapar.
Toplantı gündemi Türk Dil Kurumu Başkanı tarafından hazırlanır ve toplantıdan en az bir ay önce üyelere gönderilir.
TÜRK DİL KURUMU YÜRÜTME KURULU
MADDE 48 - Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulu, Türk Dil Kurumu Başkanının başkanlığında, Başkan Yardımcısı ile Bilim Kurulunun kendi aslî üyeleri arasından seçtiği altı üyeden oluşur. Seçilen üyelerin görev süresi üç yıl olup müşterek kararla atanırlar. Başkanın bulunmadığı hallerde, Yürütme Kuruluna Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı başkanlık eder.
Türk Dil Kurumu Sekreteri ve gerektiğinde toplantıya çağrılacak Bilim ve Uygulama Kolları başkanları oylamaya katılamazlar.
TÜRK DİL KURUMU YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 49 - Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Kanunun esasları ve Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun kararları uyarınca, kurumun bilimsel, idarî ve malî işlerini yürütmek, bu görevin gerektirdiği uygulamaya yönelik kararlar almak,
b) Türk Dil Kurumunun bilimsel çalışmalarının düzenlenmesine, Bilim ve Uygulama Kollarının kurulmasına, belirli konularda yurt içi veya yurt dışı araştırma ve incelemeler için uzman ekiplerin oluşturulmasına ve bunların çalışma esaslarına ilişkin kararlar almak ve Bilim Kuruluna sunmak,
c) Türk Dil Kurumunun kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programlarını hazırlamak ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak,
d) Türk Dil Kurumunun çalışma düzenine ilişkin yönetmelik taslaklarını hazırlamak ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak,
e) Türk Dil Kurumunun yıllık bütçe tasarısını hazırlamak ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak,
f) Türk Dil Kurumu bütçesinin uygulanmasına ilişkin kararlar almak,
g) Türk Dil Kurumu Başkanının önerilerini görüşüp karara bağlamak,
h) Bu Kanunun ve Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun verdiği görevleri yerine getirmek.
TÜRK DİL KURUMU YÜRÜTME KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI
MADDE 50 - Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulu, ayda en az iki kere toplanır. Türk Dil Kurumu Başkanın veya Yürütme Kurulunun en az dört üyesinin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantılar yapabilir.
Toplantı gündemi Türk Dil Kurumu Başkanınca hazırlanır. Yürütme Kurulunun kararları Yüksek Kurum Başkanlığına sunulur.
TÜRK DİL KURUMU SEKRETERİ
MADDE 51 - Türk Dil Kurumu Sekreteri, yükseköğrenim görmüş idarî tecrübeye ve Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından Türk Dil Kurumu Başkanının önerisi üzerine ve genel hükümlere göre atanır.
Türk Dil Kurumu Sekreteri, Kurumun idarî ve malî işlerinin yürütücüsü ve koordinatörüdür; Türk Dil Kurumunun idarî hizmet ve faaliyetleri ile bu Kanunda gösterilen diğer görevleri yerine getirir.
TÜRK DİL KURUMU BİLİM VE UYGULAMA KOLLARI
MADDE 52 - Bilim ve Uygulama Kolları, Türk Dil Kurumunun bilimsel çalışmaları ve uygulamaya yönelik hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmek için Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulunun önerisi ve Bilim Kurumunun kararı ve Yüksek Kurum Başkanının onayı ile geçici veya daimî olarak kurulurlar.
Bu kolların çalışma konuları ve çalışma düzenleri, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu kararında gösterilir.
Türk Dil Kurumu Bilim ve Uygulama Kolları Başkanları, Kurumun aslî üyeleri arasından Bilim Kurulunca seçilir ve aynı kurulca görevlerine son verilebilir.
Bu kolların ilişkilerini Başkanları düzenler, çalışma ve faaliyetlerinden ve görevlerinin yerine getirilmesinden Başkanlar sorumludurlar.
Bu kolların faaliyet raporları her üç ayda bir Türk Dil Kurumu Başkanlığına sunulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK TARİH KURUMU
TÜRK TARİH KURUMUNUN YENİDEN DÜZENLENMESİ
MADDE 53 - "Atatürk'ün emir ve isteği üzerine, yüksek koruyuculuğu altında" kurulmuş olan Türk Tarih Kurumu, tüzelkişiliğe sahip, bilimsel hizmet ve faaliyette bulunacak bir kurum olarak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşuna dahil edilmiş ve yeniden düzenlenmiştir.
TÜRK TARİH KURUMUNUN AMACI
MADDE 54 - Türk Tarih Kurumunun amacı, Türk tarihini ve Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili konuları, Türklerin medeniyete hizmetlerini, ilmi yoldan incelemek, araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayımlar yapmak, bunlara dayanarak da Türk tarihini ve Türkiye tarihini yazmaktır.
TÜRK TARİH KURUMUNUN GÖREVLERİ
MADDE 55 - Bu Kanunun ilkeleri doğrultusunda, Türk Tarih Krumunun görevleri şunlardır:
a) Türk Tarihinin ve Türkiye tarihinin kaynaklarını araştırmak, incelemek, bu konularla ilgili bilimsel değerdeki araştırmaları ve eserleri yayımlamak,
b) Türk ve Türkiye tarihine ilişkin kaynakları toplamak, incelemek, gerekli görülenleri Türkçeye çevirmek, yaymak ve yayımlamak,
c) Türk ve Türkiye tarihini aydınlatmaya yarayacak belge ve malzemeyi toplamak, arşiv ve dokümantasyon merkezleri kurmak, niteliği belirlenen belge ve malzemeyi elde etmek için gerekli araştırmaları, incelemeleri, kazıları yapmak ve yaptırmak,
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirlenen kaynaklara dayanarak Türk tarihi ve Türkiye tarihini yazmak ve yayımlamak,
e) Yeni buluşları ve bilimsel konuları yaymak ve tanıtmak üzere bilimsel toplantılar yapmak, kongreler, sergiler ve geziler düzenlemek,
f) Millî varlığımızın devamında temel unsurlardan biri olan tarih sevgisini ve bilincini kökleştirecek, geliştirecek ve yaygın hale getirecek, tarihi araştırmaları ve çalışmaları özendirecek, destekleyecek hertürlü tedbiri almak, gerekli çalışma plan ve programlarını yapmak,
g) Amaç ve görevleriyle ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında Türk veya Türkiye tarihi üzerinde çalışan, araştırma ve yayın yapan kurum, kuruluş ve araştırma merkezleriyle, arşivlerle işbirliğinde bulunmak, kitap, yayın ve orijinallerinden çoğaltılmış belge mübadele etmek,
h) Yüksek Kurulun onayı ile yerli veya yabancı bilimsel kuruluşlara üye olmak, temsilci göndermek, kongrelere katılmak, bu kuruluşlarla ortak araştırmalar ve çalışmalar yapmak,
ı) Yüksek Kurulun, Yüksek Kurumun ve bu Kanunun verdiği giğer görevleri yerine getirmek.
TÜRK TARİH KURUMUNUN ÜYELERİ
MADDE 56 - Türk Tarih Kurumunun üyeleri, bu Kurumun organlarını oluşturan, hizmet ve faaliyetlerinde görev alan kişilerdir.
Türk Tarih Kurumunun üç türlü üyesi vardır:
a) Aslî üye,
b) Şeref üyesi,
c) Haberleşme üyesi.
TÜRK TARİH KURUMUNUN ASLİ ÜYELERİ
MADDE 57 - Türk Tarih Kurumunun kırk aslî üyesi vardır. Aslî üyeler; bu Kanunda belirlenen amaç ve ilkeleri benimsediğini tutum ve davranışları, bilimsel eserleri çalışma ve faaliyetleri veya eğitim ve öğretim hizmetleri ile kanıtlamış;
a) Yükseköğrenim görmüş, idarî tecrübeye ve Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından Yüksek Kurulca seçilen yirmi,
b) Türk Tarih Kurumunun amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlı olabilecek öğretim elemanları arasından Yükseköğretim Kurulunca seçilecek yirmi,
Üyeden ibarettir.
Aslî üyelik süresi altı yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple belirtilen süreden önce üyelik sıfatlarının sona ermesi halinde, yeni seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.
Aslî üyeler; birden fazla bilim ve uygulama kollarında veya komisyonlarda görev alabilirler.
TÜRK TARİH KURUMUNUN ŞEREF ÜYELERİ
MADDE 58 - Türk Tarih Kurumunun şeref üyeleri şunlardır:
a) Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
b) Türk Tarih Kurumunun kuruluşu için dilekçeyle başvuran ve kurucuları olan, Ek-3 sayılı listedeki üyeler,
c) Türk Tarih Kurumunun kuruluş amaçları doğrultusunda üstün hizmet, çalışma ve faaliyetlerini; eserleri, eğitim ve öğretim veya diğer alanlardaki hizmetleriyle kanıtlamış veya bu amaçlar doğrultusunda yapılan çalışmalara önemli maddi veya manevi destek sağlamış, türk veya yabancı uyruklu kişiler arasında Türk Tarih Kurumu Başkanının önerisi, Yürütme Kurulunun oluru ve Bilim Kurulunun kararı ile şeref üyeliğine seçilen kişiler.
Hayatta olan şeref üyeleri, Türk Tarih Kurumunun Bilim Kurulunun toplantılarına iştirak ederler, ancak oylamaya katılamazlar.
TÜRK TARİH KURUMU HABERLEŞME ÜYELERİ
MADDE 59 - Türk Tarih Kurumunun haberleşme üyeleri şunlardır:
a) Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı olanlar dahil yükseköğretim kurumlarında anabilim dalı Türk tarihi olan veya bu konu ile ilgisi bulunan eğitim ve öğretim alanında görevli öğretim elemanları,
b) İlköğretim ve ortaöğretimde görevli tarih öğretmenleri,
c) Türk ve Türkiye tarihi konularında çalışmaları, eser ve yayınlari ile katkıda bulunan Türk veya yabancı uyruklu kişiler arasından,
Türk Tarih Kurumu Başkanının önerisi, Yürütme Kurulunun oluru ve Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun kararı ile haberleşme üyesi olarak seçilen kişiler.
Haberleşme üyeleri, Türk Tarih Kurumunun yurt içi ve yurt dışı hizmet ve faaliyetlerinde yardımcı olurlar.
TÜRK TARİH KURUMUNUN ORGANLARI
MADDE 60 - Türk Tarih Kurumunun organları şunlardır:
a) Türk Tarih Kurumu Başkanı,
b) Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu,
c) Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulu,
d) Türk Tarih Kurumu Sekreteri,
e) Türk Tarih Kurumu Bilim ve Uygulama Kolları.
TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANININ NİTELİKLERİ VE BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISININ ATANMALARI
MADDE 61 - Türk Tarih Kurumu Başkanı, asli üyelerde bulunması gereken niteliklere sahip adaylar arasından, Yüksek Kurulun görüşü alınarak, Başbakanın önerisi üzerine müşterek kararla atanır.
Türk Tarih Kurumu Başkanının, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere asli üyeler arasından önerdiği bir üye, Başkan Yardımcısı olarak ikili müşterek kararla atanır. Türk Tarih Kurumu Başkanının bulunmadığı durumlarda, Başkanın görevlerini yardımcısı yerine getirir.(*)
TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANININ GÖREVLERİ
MADDE 62 - Türk Tarih Kurumu Başkanı, Kurumun temsil ve yürütme organı ve ita amiridir. Görevleri şunlardır:
a) Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu ile Yürütme Kurulunun kararlarını uygular,
b) Türk Tarih Kurumunu yönetir, Yüksek Kurumla ve diğer bağlı kuruluşlarla ilişkilerini düzenler,
c) Türk Tarih Kurumunun, kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve program taslaklarını ve yıllık bütçe taslağını hazırlar ve yetkili organların görüşüne sunar,
d) Türk Tarih Kurumu ile ilgili tüzük, yönetmelik ve çalışma düzenine ilişkin yönerge taslaklarını hazırlar ve ilgili organların görüşlerine sunar,
e) Yurt içinde ve yurt dışında Türk Tarih Kurumunu temsil eder,
f) Türk Tarih Kurumunun yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla, gerçek ve tüzelkişilerle, araştırmacı ve bilim adamları ile ilişkilerine düzenler,
g) Bu Kanunla ve Yüksek Kurumca verilen diğer görevleri yerine getirir.
TÜRK TARİH KURUMU BİLİM KURULU
MADDE 63 - Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu, Türk Tarih Kurumu Başkanının başkanlığında, Başkan Yardımcısı ve aslî üyelerin katılması ile oluşur. Başkanın bulunmadığı hallerde Bilin Kuruluna, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı başkanlık eder.
Türk Tarih Kurumu Sekreteri Bilim Kurulunun toplantılarına iştirak eder, ancak oylamaya katılamaz.
(*) 26.8.1993 tarih ve KHK/519 sayılı K.H.K. ile değiştirilen 61 inci madde, Anayasa Mahkemesinin 25.11.1993 gün ve E.1993/51 - K.1993/53 sayılı kararı ile yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir. Bu konuda yeni düzenleme yapılmadığı için, iptalden önceki metin Kanuna tekrar işlenilmiştir.
TÜRK TARİH KURUMU BİLİM KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 64 - Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Türk Tarih Kurumunun amaçlarının gerçekleştirilmesi, görevlerinin tam ve etkin biçimde yerine getirilmesi için ilke kararları almak,
b) Tüzük ve yönetmelik taslakları ile Türk Tarih Kurumu Başkanı veya Yürütme Kurulunun sunacağı hususlar hakkında görüş bildirmek veya karar vermek,
c) Türk Tarih Kurumunun kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programlarını incelemek, görüşleri ile birlikte Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak,
d) Yürütme Kurulunun üyelerini seçmek,
e) Bilim ve Uygulama Kolları ile komisyonlar hakkında gerekli kararları vermek, bunların çalışma düzenleri ile ilgili görüş bildirmek, gerekli seçimleri yapmak,
f) Kurum basımevinin çalışma, idare ve hesaplarının görüşülüp incelenmesinde görüş bildirmek.
g) Türk Tarih Kurumunun hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği hususları ile baskı ve yayın gibi konularda karar almak veya bu konularda alt çalışma grupları oluşturmak,
h) Türk Tarih Kurumunun yıllık bütçe ihtiyaçlarını belirlemek, bu husustaki görüşleriyle birlikte Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak,
ı) Bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
TÜRK TARİH KURUMU BİLİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI
MADDE 65 - Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu yılda iki defa toplanır; ayrıca Kurum Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar yapar.
Toplantı gündemi Türk Tarih Kurumu Başkanı tarafından hazırlanır ve toplantıdan en az bir ay önce üyelere gönderilir.
TÜRK TARİH KURUMU YÜRÜTME KURULU
MADDE 66 - Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulu, Türk Tarih Kurumu Başkanının başkanlığında, Başkan Yardımcısı ile Bilim Kurulunun kendi aslî üyeleri arasından seçtiği altı üyeden oluşur. Seçilen üyelerin görev süresi üç yıl olup müşterek kararla atanırlar. Başkanın bulunmadığı hallerde, Yürütme Kuruluna Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı başkanlık eder.
Türk Tarih Kurumu Sekreteri veya gerektiğinde toplantıya çağrılacak Bilim ve Uygulama Kolları ve Komisyonların başkanları oylamaya katılamazlar.
TÜRK TARİH KURUMU YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 67 - Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Kanunun esasları ve Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun kararları uyarınca, Kurumun bilimsel, idarî ve malî işlerini yürütmek, bu görevin gerektirdiği uygulamaya yönelik kararlar almak,
b) Türk Tarih Kurumunun bilimsel çalışmalarının düzenlenmesine, Bilim ve Uygulama Kolları ile Komisyonların kurulmasına, belirli konularda yurt içi veya yurt dışı araştırma ve incelemeler için uzman ekiplerinin oluşturulmasına ve bunların çalışma esaslarına ilişkin kararlar almak ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak,
c) Türk Tarih Kurumunun kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programlarını hazırlatmak ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak,
d) Türk Tarih Kurumunun çalışma düzenine ilişkin yönetmelik taslaklarını hazırlamak ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak,
e) Türk Tarih Kurumunun amaçları doğrultusunda, basımevinin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili karar almak,
f) Türk Tarih Kurumunun yıllık bütçe tasarısını hazırlamak ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak,
g) Türk Tarih Kurumunun bütçesinin uygulanmasına ilişkin kararlar almak, h) Türk Tarih Kurumu Başkanının önerilerini görüşüp karara bağlamak,
ı) Bu Kanunun ve Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun verdiği görevleri yerine getirmek.
TÜRK TARİH KURUMU YÜRÜTME KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI
MADDE 68 - Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulu, ayda en az iki kere toplanır. Türk Tarih Kurumu Başkanının veya Yürütme Kurulunda bulunan en az dört üyenin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantılar yapabilir.
Toplantı gündemi Türk Tarih Kurumu Başkanınca hazırlanır. Yürütme Kurulu kararları, Yüksek Kurum Başkanlığına sunulur.
TÜRK TARİH KURUMU SEKRETERİ
MADDE 69 - Türk Tarih Kurumu Sekreteri, yükseköğrenim görmüş idarî tecrübeye ve Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından Türk Tarih Kurumu Başkanının önerisi üzerine ve genel hükümlere göre atanır.
Türk Tarih Kurumu Sekreteri, Kurumun idarî ve malî işlerinin yürütücüsü ve koordinatörüdür; Türk Tarih Kurumunun idarî hizmet ve faaliyetlerini yürütür ve bu Kanunda gösterilen diğer görevleri yerine getirir.
TÜRK TARİH KURUMU BİLİM VE UYGULAMA KOLLARI
MADDE 70 - Türk Tarih Kurumunun Bilim ve Uygulama Kolları şunlardır:
a) Eskiçağ Bilim ve Uygulama Kolu,
b) Ortaçağ Bilim ve Uygulama Kolu,
c) Yeniçağ Bilim ve Uygulama Kolu,
d) Yakınçağ Bilim ve Uygulama Kolu, Türk Tarih Kurumunun bilimsel çalışmalarını ve uygulamaya yönelik hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmek içiin kurulması öngörülen diğer kollar; Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulunun önerisi üzerine Bilim Kurulunun kararı ve Yüksek Kurum başkanının onayı ile geçici veya daimî olarak kurulurlar. Gerektiğinde, bu kollar üniversitelerde de oluşturulabilir.
Bu kolların çalışma konuları ve çalışma düzenleri Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu kararında ayrıca gösterilir.
Türk Tarih Kurumu Bilim ve Uygulama Kolları Başkanları, Kurumun aslî üyeleri arasından Bilim Kurulunca seçilir ve aynı Kurulca görevlerine son verilebilir.
Bu kolların ilişkilerini Başkanları düzenler, çalışma ve faaliyetlerinden ve görevlerinin yerine getirilmesinden Başkanlar sorumludur.
Kolların faaliyet raporları her üç ayda bir Türk Tarih Kurumu Başkanlığına sunulur.
TÜRK TARİH KURUMU KOMİSYONLARI
MADDE 71 - Türk Tarih Kurumunun yayın, kitaplık, arşiv ve dokümantasyon merkezi işlerini ve basımevinin faaliyetlerini düzenlemek ve gözetmek üzere, Yürütme Kurulunun önerisi, Bilim Kurulunun kararı ve Yüksek Kurum Başkanının onayı ile aşağıda gösterilen komisyonlar kurulur:
a) Yayın Komisyonu,
b) Kitaplık Komisyonu,
c) Arşiv ve Dokümantasyon Komisyonu,
d) Basımevi Komisyonu.
Her komisyon, Bilim Kurulunca kendi aslî üyeleri arasından seçilmiş bir başkan ve iki üye ile yeteri kadar kadrolu elemanlardan oluşur. Komisyon Başkan ve üyelerinin çalışma süreleri üç yıldır. Aslî üyelikleri devam ettiği sürece yeniden seçilebilirler.
Komisyonların ilişkilerini başkanları düzenler, faaliyetlerinden, çalışma ve hizmetlerinden başkanları sorumludur.
Komisyonların faaliyetlerine ait raporlar her üç ayda bir, Türk Tarih Kurumu Başkanlığına sunulur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNİN KURULUŞU
MADDE 72 - Ankara'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı, tüzelkişiliğe sahip, bilimsel hizmet ve faaliyette bulunmak üzere, "Atatürk Kültür Merkezi" kurulmuştur.
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNİN AMACI
MADDE 73 - Atatürk Kültür Merkezinin amacı, millî varlığımızın ve millî gücümüzün devamında ve gelişmesinde, "Millî kültürümüzü çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma" ülkümüzde temel unsur olan Türk Kültürünü; Atatürk'çü düşünce, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, bilimsel yoldan incelemek, araştırmak ve bir bütünlük içerisinde yaymak ve yayımlamaktır.
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNİN GÖREVLERİ
MADDE 74 - Bu Kanunun ilkeleri doğrultusunda, Atatürk Kültür Merkezinin görevleri şunlardır:
a) Türk edebiyatının, Türk sanatının, Türk folklorunun, Türk töre ve geleneklerinin tarihini ve gelişmelerini incelemek, araştırmak, yaymak ve yayımlamak,
b) Türk kültürünü bir bütünlük içerisinde ve amaçlarda belirlenen esaslar çerçevesinde tanıtmak,
c) Yurt içinde ve yurt dışında Türk kültürü üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunan, Türk kültürünün yayılmasına hizmet eden, gelişmesi yolunda çalışma ve faaliyetler gösteren, kurum, kuruluş, araştırma merkezleri, gerçek ve tüzelkişilerle işbirliğinde bulunmak,
d) Türk kültürünün çeşitli alanlarında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının, özel kurumların çalışmalarına katılmak, onlarla işbirliğinde bulunmak, gerekli görülen talepleri karşılamak,
e) Süreli ve süresiz yayınlar yapmak, kongre, konferans, toplantı, gösteri, gezi ve sergiler düzenlemek ve benzeri faaliyet ve hizmetlerde bulunmak,
f) Yurt içinde ve yurt dışında Türk kültürünün, töre ve geleneklerinin tanıtılması için gerekli her türlü hizmet ve faaliyetleri yerine getirmek, tanıtma kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak, işbirliğini gerçekleştirmek,
g) Yüksek Kurulun, Yüksek Kurumun ve bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNİN ÜYELERİ
MADDE 75 - Atatürk Kültür merkezinin üyeleri, Merkezin organlarını oluşturan, hizmet ve faaliyetlerinde görev alan kişilerdir. Atatürk Kültür Merkezinin üç türlü üyesi vardır:
a) Aslî Üye,
b) Şeref üyesi,
c) Haberleşme üyesi.
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNİN ASLİ ÜYELERİ
MADDE 76 - Atatürk Kültür Merkezinin kuruluş döneminde yirmi Aslî üyesi vardır.
İhtiyaç ve gelişmelerin gerektirdiği durumlarda, Yüksek Kurulun kararı ile bu sayı kırk aslî üyeye kadar çoğaltılabilir. Aslî üyeler; bu Kanunda belirlenen amaç ve ilkeleri benimsediğini tutum ve davranışları, bilimsel eserleri, çalışma ve faaliyetleri veya eğitim ve öğretim hizmetleri ile kanıtlamış;
a) Yükseköğrenim görmüş, idarî tecrübeye ve Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından Yüksek Kurulca seçilen on,
b) Atatürk Kültür Merkezinin amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlı olabilecek, öğretim elemanları arasından Yükseköğretim Kurulunca seçilen on,
Üyeden ibarettir.
Aslî üyelerin sayılarının artırılması halinde, yukarıda belirlenen sayı nispetleri aynen uygulanır.
Aslî üyelik süresi altı yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple belirtilen süreden önce üyelik sıfatının sona ermesi halinde, yeni seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNİN ŞEREF ÜYELERİ
MADDE 77 - Atatürk Kültür Merkezinin şeref üyeleri şunlardır:
a) Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
b) Atatürk Kültür Merkezinin amaçları doğrultusunda üstün hizmet, çalışma ve faaliyetlerini; eserleri, eğitim ve öğretim veya diğer alanlardaki hizmetleriyle kanıtlamış veya bu amaçlar doğrultusunda yapılan çalışmalara önemli maddi veya manevi destek sağlamış, Türk veya yabancı uyruklu kişiler arasından Atatürk Kültür Merkezi Başkanının önerisi, Yürütme Kurulunun oluru ve Bilim Kurulunun kararı ile şeref üyeliğine seçilen kişiler.
Hayatta olan şeref üyeleri, Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun toplantılarına iştirak ederler, ancak oylamaya katılamazlar.
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ HABERLEŞME ÜYELERİ
MADDE 78 - Atatürk Kültür Merkezi haberleşme üyeleri şunlardır:
a) Türk Silahlı Kuvvetleri ile emniyet teşkilatına bağlı olanlar dahil yükseköğretim kurumlarında anabilim dalı Türk Kültürü veya Türk sanatı olan eğitim ve öğretim alanında görevli öğretim elemanları,
b) İlköğretim ve ortaöğretimde görevli Türk Dili ve Edebiyatı, sanat tarihi, sosyal bilgiler, resim ve müzik öğretmenleri,
c) Türk Kültürüne çalışmaları, eser ve yayınları ile katkıda bulunan Türk veya yabancı uyruklu gerçek veya tüzelkişiler arasından,
Atatürk Kültür Merkezi Başkanının önerisi, Yürütme Kurulunun oluru ve Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun kararı ile haberleşme üyesi olarak seçilen kişiler.
Haberleşme üyeleri Atatürk Kültür Merkezinin yurt içi ve yurt dışı hizmet ve faaliyetlerine yardımcı olurlar.
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNİN ORGANLARI
MADDE 79 - Atatürk Kültür Merkezinin organları şunlardır:
a) Atatürk Kültür Merkezi Başkanı,
b) Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu,
c) Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulu,
d) Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri,
e) Atatürk Kültür Merkezi Bilim ve Uygulama Kolları.
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANININ NİTELİKLERİ VE BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISININ ATANMALARI
MADDE 80 - Atatürk Kültür Merkezi Başkanı, asli üyelerde bulunması gereken niteliklere sahip adaylar arasından, yüksek kurulun görüşü alınarak, Başbakanın önerisi üzerine müşterek kararla atanır.
Atatürk Kültür Merkezi Başkanının çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere asli üyeler arasından önerdiği bir üye, Başkan Yardımcısı olarak ikili müşterek kararla atanır. Atatürk Kültür Merkezi Başkanının bulunmadığı durumlarda, Başkanın görevlerini yardımcısı yerine getirir.(*)
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANININ GÖREVLERİ
MADDE 81 - Atatürk Kültür Merkezi Başkanı; merkezin temsil ve yürütme organı ve ita amiridir. Görevleri şunlardır:
a) Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu ile Yürütme Kurulunun kararlarını uygular,
b) Atatürk Kültür Merkezini yönetir, Yüksek Kurumla ve diğer bağlı kuruluşlarla ilişkilerini düzenler,
c) Atatürk Kültür Merkezinin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve program taslaklarını ve yıllık bütçe taslağını hazırlar ve yetkili organların görüşlerine sunar,
d) Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili tüzük, yönetmelik ve çalışma düzenine ilişkin yönerge taslaklarını hazırlar ve ilgili organların görüşlerine sunar,
e) Yurt içi ve yurt dışında Atatürk Kültür Merkezini temsil eder.
f) Atatürk Kültür Merkezinin yurt içinde ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla, özel ve tüzelkişilerle, araştırmacı ve bilim adamları ile ilişkilerini düzenler,
g) Bu Kanunla ve Yüksek Kurumca verilen diğer görevleri yerine getirir.
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BİLİM KURULU
MADDE 82 - Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanının başkanlığında, Başkan Yardımcısı ve aslî üyelerin katılması ile oluşur. Başkanın bulunmadığı hallerde, Bilim Kuruluna Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı başkanlık eder.
Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri, Bilim Kurulunun toplantılarına iştirak eder, ancak oylamaya katılamaz.
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BİLİM KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 83 - Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Atatürk Kültür Merkezinin amaçlarının gerçekleştirilmesi, görevlerinin tam ve etkin biçimde yerine getirilmesi için ilke kararları almak,
b) Tüzük ve yönetmelik taslakları ile Atatürk Kültür Merkezi Başkanı veya Yürütme Kurulunun sunacağı hususlar hakkında görüş bildirmek veya karar vermek,
c) Atatürk Kültür Merkezinin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programlarını hazırlatmak ve incelemek, görüşleri ile birlikte Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak,
d) Yürütme Kurulunun üyelerini seçmek,
e) Bilim ve uygulama kolları hakkında gerekli kararları vermek, bunların çalışma düzenleri hakkında görüş bildirmek, gerekli seçimleri yapmak,
f) Atatürk Kültür Merkezinin hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği hususlar ile, baskı ve yayın gibi konularda karar almak veya bu konularda alt çalışma grupları oluşturmak,
g) Atatürk Kültür Merkezinin yıllık bütçe ihtiyaçlarını belirlemek, bu husustaki görüşleriyle birlikte Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak,
h) Bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BİLİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI
MADDE 84 - Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu yılda iki defa toplanır. Ayrıca Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar da yapar.
Toplantı gündemi Atatürk Kültür Merkezi Başkanı tarafından hazırlanır ve toplantıdan en az bir ay önce üyelere gönderilir.
(*) 26.8.1993 tarih ve KHK/519 sayılı K.H.K. ile değiştirilen 80 inci madde, Anayasa Mahkemesinin 25.11.1993 gün ve E.1993/51 - K.1993/53 sayılı kararı ile yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir. Bu konuda yeni düzenleme yapılmadığı için, iptalden önceki metin Kanuna tekrar işlenilmiştir.
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ YÜRÜTME KURULU
MADDE 85 - Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanının başkanlığında, başkan Yardımcısı ile Bilim Kurulunun kendi aslî üyeleri arasından seçtiği dört üyeden oluşur. Seçilen üyelerin görev süresi üç yıl olup müşterek kararla atanırlar. Başkanın bulunmadığı hallerde, Yürütme Kuruluna Atatürk Kültür Merkezi Başkanyardımcısı başkanlık eder. Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri ve gerektiğinde toplantıya çağrılacak Bilim ve Uygulama Kolları Başkanları oylamaya katılamazlar.
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 86 - Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Kanunun esasları ve Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun kararları uyarınca merkezin bilimsel, idarî ve malî işlerini yürütmek, bu görevin gerektirdiği uygulamaya yönelik kararlar almak,
b) Atatürk Kültür Merkezi bilimsel çalışmalarının düzenlenmesine, bilim ve uygulama kollarının kurulmasına, belirli konularda yurt içi ve yurt dışı araştırma ve incelemeler için uzman ekiplerin oluşturulmasına ve bunların çalışma esaslarına ilişkin karalar almak ve bu kararları Bilim Kurulunun görüşüne sunmak,
c) Atatürk Kültür Merkezinin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programlarını hazırlayarak Bilim Kurulunun görüşüne sunmak,
d) Atatürk Kültür Merkezinin çalışma düzenine ilişkin yönetmelik taslaklarını hazırlamak ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak,
e) Atatürk Kültür Merkezinin yıllık bütçe tasarısını hazırlamak ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak,
f) Atatürk Kültür Merkezi bütçesinin uygulanmasına ilişkin kararlar almak,
g) Atatürk Kültür Merkezi Başkanının önerilerini görüşüp karara bağlamak,
h) Bu Kanunun ve Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun verdiği görevleri yerine getirmek.
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ YÜRÜTME KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI
MADDE 87 - Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulu, ayda en az iki kere toplanır. Kurul, Atatürk Kültür Merkezi Başkanının veya Yürütme Kurulunda bulunan en az üç aslî üyenin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantılar da yapabilir.
Toplantı gündemi Atatürk Kültür Merkezi Başkanı tarafından hazırlanır. Yürütme Kurulu kararları Yüksek Kurum Başkanlığına sunulur.
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ SEKRETERİ
MADDE 88 - Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri, Yükseköğrenim görmüş, idarî tecrübeye ve Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından, Atatürk Kültür Merkezi Başkanının önerisi üzerine ve genel hükümlere göre atanır.
Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri, Merkezin idarî ve malî işlerinin yürütücüsü ve koordinatörüdür. Atatürk Kültür Merkezinin idarî hizmet ve faaliyetlerini yürütür ve bu Kanunda gösterilen diğer görevleri yerine getirir.
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BİLİM VE UYGULAMA KOLLARI
MADDE 89 - Bilim ve Uygulama Kolları, Atatürk Kültür Merkezinin bilimsel çalışmalarını ve uygulamaya yönelik hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmek için Yürütme Kurulunun önerisi, Bilim Kurulunun kararı ve Yüksek Kurum Başkanının onayı ile geçici ve daimî olarak kurulurlar.
Bu kolların çalışma konuları ve çalışma düzenleri, Atatürk Kültür Merkezi Bilin Kurulu kararında gösterilir.
Atatürk Kültür Merkezi Bilim ve Uygulama Kolları Başkanları, Merkezin aslî üyeleri arasından Bilim Kurulunca seçilir ve aynı Kurulca görevlerine son verilebilir.
Bu kolların ilişkilerini başkanları düzenler. Çalışma ve faaliyetlerinden, görevlerinin yerine getirilmesinden başkanları sorumludur.
Kolların faaliyetlerine ait raporlar her üç ayda bir Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına sunulur.
ÜÇÜNCÜ KISIM
ATATÜRK ULUSLARARASI BARIŞ ÖDÜLÜ, PERSONEL STATÜSÜ VE ÖZLÜK HAKLARI,
DİSİPLİN İŞLERİ VE MALİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
ATATÜRK ULUSLARARASI BARIŞ ÖDÜLÜ
ATATÜRK ULUSLARARASI BARIŞ ÖDÜLÜ
MADDE 90 - Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesi doğrultusunda, dünya barışına; uluslararasında dostluk, anlayış ve iyiniyetin geliştirilmesine himet eden gerçek veya tüzelkişilere verilmek üzere Devlet ödülü niteliğinde "Atatürk Uluslararası Barış Ödülü" ihdas edilmiştir.
Atatürk Uluslararası Barış Ödülü; Atatürk'ün rölyefi işlenmiş bir plaket, nakdi mükafat ile ödül rozeti ve beratından oluşur. Her yıl, sadece bir ödül verilir. (*)
ATATÜRK ULUSLARARASI BARIŞ ÖDÜLÜ İLE İLGİLİ ESASLAR
MADDE 91 - Atatürk Uluslararası Barış Ödülü ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Atatürk Uluslararası Barış Ödülü için gösterilecek adayların tespitinde ve değerlendirilmesinde; ırk, dil, renk, cinsiyet, din ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmez.
b) Adayların tespit ve değerlendirilmesinde, Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesi doğrultusunda, dünya barışına, milletlerarasında dostluk, anlayış ve iyiniyetin geliştirilmesine veya Atatürk'ün koyduğu bu ilkeye eserleriyle, hizmet ve faaliyetleriyle katkıda bulunmuş olmak şartı aranır.
c) Adayların değerlendirilmesi sonucunda ödüle layık olduğu Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulu tarafından tespit edilen aday, Cumhurbaşkanının onayından sonra en geç 23 Nisan günü ilân edilerek kesinleşir, bu karara itiraz edilemez.
d) 92 nci maddenin 3 üncü fıkrasına göre gösterilecek adayların eserleri, hizmet ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi verilir ve aday olarak gösterilmesinin gerekçesi açık olarak ifade edilir
e) Ödül 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında düzenlenecek bir tören ile Cumhurbaşkanı veya O'nun yetkili kılacağı bir kimse tarafından ödüle hak kazanan kişiye verilir.
f) Ödüle hak kazanan kişi veya temsilcisi şahsen hazır bulunmaya ve mümkünse "Atatürk ve Dünya Barışı" veya ödül almasını sağlayan çalışmaları konusunda bir konferans vermeye davet edilir.
g) Herhangi bir yıl ödüle layık bir kişi bulunamadığında o yıl ödül verilmez.(*)
ÖDÜL İÇİN ADAY TESPİTİ VE DEĞERLENDİRME
MADDE 92 - Atatürk Uluslararası Barış Ödülü için başvuracak adayların faaliyetlerinde veya eserlerinde aranacak nitelikler ve verilecek nakdi mükafatın miktarı, her yıl 1 Haziran -30 Ağustos günleri arasında yurt içi ve yurt dışı basın-yayın araçlarıyla ilan edilir.
En geç 31 Aralık akşamına kadar eserleri Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına ulaşacak şekilde başvuran kişiler, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü için aday olmaya hak kazanırlar.
Ayrıca 90 ve 91 inci maddelerdeki esaslara uygun olarak, en geç 31 Aralık akşamına kadar, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Ödül Kurulu Üyeleri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Türkiye'deki yabancı misyon şefleri, daha önce ödül almış kişiler, Ödül Kurulunun belirleyeceği diğer kişiler, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü için aday gösterebilirler.
Bu şekilde tespit edilen adayların eserlerinin, hizmet ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi işlemlerinin sonuçlandırılması, müracaat süresinin bitim tarihini takip eden onbeş ay içinde tamamlanır.(*)
(*) 26.8.1993 tarih ve KHK/519 sayılı K.H.K. ile değiştirilen 90 ıncı maddesi 2. fıkrası, 91 inci maddenin (g) bendine ve 92 nci madde, Anayasa Mahkemesinin 25.11.1993 gün ve E.1993/51 - K.1993/53 sayılı kararı ile yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir. Bu konuda yeni düzenleme yapılmadığı için, iptalden önceki metin Kanuna tekrar işlenilmiştir.
ATATÜRK ULUSLARARASI BARIŞ ÖDÜLÜ KURULU
MADDE 93 - Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulu; Dışişleri Bakanı ile Ödül Kurulu için Cumhurbaşkanınca ayrıca seçilecek üç üyenin, Yüksek Kurula katılmasıyla oluşur. Yüksek Kurul Başkanı aynı zamanda Ödül Kurulunun da başkanıdır. Kurulun sekreterya hizmetleri Yüksek Kurum Başkanlığınca yürütülür.
ATATÜRK ULUSLARARASI BARIŞ ÖDÜLÜ KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 94 - Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Atatürk Uluslararası Barış Ödülünün verilmesiyle ilgili çalışma plan ve programını hazırlamak; nakdi mükafatın miktarını tespit etmek,
b) Bu Kanunun 92 nci maddesinin 3 üncü fıkrasına göre, ödül için aday bildirecek diğer kişileri seçmek,
c) Bu Kanundaki ve Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Tüzüğündeki esaslara göre ödül adaylarını değerlendirecek komisyonları teşkil etmek, komisyonların değerlendirmelerini karara bağlamak ve Cumhurbaşkanının onayına sunmak,
d) Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Tüzüğünün taslağını hazırlamak, ilgili makamların görüş ve onayına sunmak,
e) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak
ATATÜRK ULUSLARARASI BARIŞ ÖDÜLÜ KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI
MADDE 95 - Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulu; çalışma plan ve programına uygun olarak toplanır. Kurul ayrıca Başbakanın çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar da yapabilir.
Kurul çalışmaları ve Ödüle hak kazanan adayların değerlendirilmeleri gizli olarak yapılır. Onaylanmadan önce bu konuda açıklama yapılamaz.
İKİNCİ BÖLÜM
YASAKLAR, PERSONEL STATÜSÜ VE ÖZLÜK HAKLARI,
DİSİPLİN İŞLERİ
YASAKLAR
MADDE 96 - (Değişik: KHK/200 - 25.5.1984) Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarının organlarında Başbakan ve bakanlar dışında her ne ad ve sıfatla olursa görev alan kişiler ve bu kurumların organlarında ve işletmelerinde çalışanlar, bu sıfat ve görevleri devam ettiği sürece siyasi partilere üye olamazlar, siyasi faaliyetlerde bulunamazlar, sendikalara üye olamaz ve sendikal faaliyetlerde bulunamazlar. Yüksek Kurum Başkanının yazılı izni olmadıkça kamu yararına çalışan dernekler dışında hiç bir derneğe üye olamazlar.
Bu madde hükmü Türk Tarih Kurumu Basımevi'nde çalıştırılacak işçi statüsündeki personel hakkında uygulanmaz.
PERSONEL STATÜSÜ VE ÖZLÜK HAKLARI
MADDE 97 - Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda ve bağlı kuruluşlarında görevlendirilecek bütün personelin özlük hakları aşağıdaki şekilde düzenlenir.
a) (Değişik: 3612 - 7.2.1990) Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinde, uzmanlığı gerektiren belirli görevler için ihtiyaç duyulacak sözleşmeli personele verilecek ücret ve sair haklar, bu husustaki kısıtlamalara bağlı kalmaksızın Yüksek Kurum Başkanının önerisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü üzerine (Değişik ibare: KHK/664 - 11.10.2011 / m.28/1) “Bakanlar Kurulunca” kararlaştırılır.
b) (Değişik 1. fıkra; 3742 - 15.5.1991) Bu Kanun gereğince haklarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun görevlendirmeye ilişkin hükümleri uygulananlara, Yönetim Kuruluna (...)(*) (Değişik ibare: KHK/664 - 11.10.2011 / m.28/1) “ve Yüksek Danışma Kuruluna seçilen üyelere ödenecek ücretler ile”, (...)(*) Millî Komiteye Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelere ve bilim kurullarının aslî üyelerine ödenecek huzur hakları Yüksek Kurum Başkanının teklifi üzerine (Değişik ibare: KHK/664 - 11.10.2011 / m.28/1) “Bakanlar Kurulunca” tespit edilir.
_____(*) Madde 97'nin (b) fıkrasında yer alan “ve yürütme kurullarına atanacak üyelere ödenecek ücretlerle,” ve “, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulu ve” ibareleri, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.10.2011 tarih ve KHK/664 sayılı KHK'nin 28/1 maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır..
_____
Bu suretle atanan veya görevlendirilenlerin, varsa emekli aylıkları kesilmez. Bu Kanun gereğince kurulan bilim ve uygulama kolları, diğer kol, komisyon ve çalışma grupları başkan ve üyeleri hakkında, faaliyet ve hizmetin niteliğine göre, şartları varsa, uzmanlığı gerektiren belirli görevlere ilişkin hükümler veya yayın ve telif mevzuatı uygulanır.
c) (Değişik: 3753 - 30.5.1991) 1) Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarında başkan, başkan yardımcısı, (...)(*) daire başkanı (Değişik ibare: KHK/664 - 11.10.2011 /m.28/1) “ve Yüksek Kurum Uzmanı ile Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı” kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Ancak, bu görevlerde çalıştırılacaklar için yüksek öğrenim yanında, Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartlar aranır.
_____(*) Madde 97'nin (c) fıkrasında yer alan “genel sekreter, kurum ve merkez sekreteri,” ibaresi, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.10.2011 tarih ve KHK/664 sayılı KHK'nin 28/1 maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır..
_____
1) (...) (Madde 97'nin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinin birinci paragrafı, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan 11.10.2011 tarihli 666 sayılı KHK'nın 1. maddesi ile KHK/375' e eklenen Ek madde 12/3-ç hükmü gereğince, 14.1.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)  

2) (...) (Madde 97'nin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinin ikinci paragrafı, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan 11.10.2011 tarihli 666 sayılı KHK'nın 1. maddesi ile KHK/375' e eklenen Ek madde 12/3-ç hükmü gereğince, 14.1.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 

3) (...) (Madde 97'nin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan 11.10.2011 tarihli 666 sayılı KHK'nın 1. maddesi ile KHK/375' e eklenen Ek madde 12/3-ç hükmü gereğince, 14.1.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 


2) (23 Şubat 1995 tarih ve KHK/547 sayılı K.H.K.nin 23 üncü maddesiyle 15.4.1995 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
d) 13.12.1960 tarih ve 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışmakta olanlardan;
1) Yüksek Kurum Başkanlığı ve bağlı kuruluşlarında görevlendirilen personel, görevlendirildiği sürece kendi kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar. Bu personelin Yüksek Kurum Başkanlığı veya bağlı kuruluşlarında geçirdikleri süre, kesenekleri kendileri, karşılıkları da Yüksek Kurum Başkanlığı veya bağlı kuruluşlarınca ödenmek üzere terfi ve emekliliklerinde dikkate alınmak suretiyle meslek, unvan ve sıfatları gözönünde bulundurularak, ayrıldıkları tarihten itibaren kendi kurumlarına boş kadro şartı aranmaksızın dönüşleri yapılır.
2) Aylıklarını kendi kuruluşlarından almak suretiyle görevlendirilerek personele bu maddenin (b) fıkrasına göre tespit edilecek ücret veya huzur hakları, Yüksek Kurum Başkanlığı veya bağlı kuruluşları tarafından karşılanır. Üniversiteden görevlendirilecek öğretim elemanlarına verilecek huzur hakları, bunların kurumlarındaki her türlü hakları saklı kalmak, kurumlarındaki özlük haklarından ve döner sermayeden de yararlanmak üezre ödenir. Öğretim elemanlarına ödenecek huzur hakları bağlı oldukları yükseköğretim kurumunun döner sermayesine gelir kaydedilmez.
e) Bu Kanunla öngörülen Yüksek Kurula, Yönetim Kuruluna, Bilim Kurullarına ve Yürütme Kurulları ile Türk Tarih Kurumu bünyesindeki komisyonlara seçilecek üyelerle, bağlı kuruluşların başkanları için Devlet Memurları Kanununda belirtilen yaş haddi sınırı aranmaz.(*)
DİSİPLİN İŞLERİ
MADDE 98 - Bağlı kuruluşların aslî, şeref ve haberleşme üyelerinin, kurumun amacı ve ilkeleri ile bağdaşmayan veya bunlara aykırı olan tutum ve davranışları hakkında disiplinle ilgili gerekli kararları almaya, ilgili kuruluşun Yürütme Kurulu yetkilidir. Yürütme Kurullarının kararlarına karşı itiraz mercii Yönetim Kuruludur; alınan kararlar kesindir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
BÜTÇE ESASLARI
MADDE 99 - Yüksek Kurum ile bağlı kuruluşlarının bütçeleri yıllık olarak hazırlanır ve Yüksek Kurulun onayı ile yürürlüğe konulur. Kurumun malî yılı takvim yılıdır.
Harcama usul ve esasları, Yüksek Kurum ile Maliye Bakanlığının birlikte hazırlayacağı bir yönetmelikle düzenlenir.
Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarının malî işlemleri Sayıştay tarafından denetlenir. Malî yılın bitiminden itibaren dört ay içinde kesinhesap cetvelleri ile gelir ve gider belgeleri Sayıştay'a gönderilir.
GELİR KAYNAKLARI
MADDE 100 - Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarının gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir.
a) Yüksek Kurumun gelir kaynakları:
1) (Değişik : 5917 - 25.6.2009 / m.47/8 / Yürürlük / m.48) Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları, 


2) Bağış, yardım ve vasiyetler,
3) Döner sermaye kârları ve diğer gelirler.
b) Atatürk Araştırma Merkezinin gelir kaynakları:
1) (Değişik : 5917 - 25.6.2009 / m.47/8 / Yürürlük / m.48) Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları, 


2) Atatürk Araştırma Merkezinin hizmet ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler,
3) Atatürk Araştırma Merkezinde yapılan bağış ve yardımlar,
4) Atatürk Araştırma Merkezinin mal varlığından elde edilen gelirler,
5) Döner sermaye kârları ve diğer gelirler.
c) Türk Dil Kurumunun gelir kaynakları:
1) Atatürk'ün vasiyetine dayalı gelirler,
2) Türk Dil Kurumunun hizmet ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler,
3) Türk Dil Kurumu mal varlığından elde edilen gelirler,
4) Türk Dil Kurumuna yapılan bağış ve yardımlar,
5) Döner sermaye kârları ve diğer gelirler,
6) Zorunlu hallerde, Başbakanlık Bütçesinden Yüksek Kurum kanalıyla yapılan yardımlar.
d) Türk Tarih Kurumunun gelir kaynakları:
1) Atatürk'ün vasiyetine dayalı gelirler,
2) Türk Tarih Kurumunun hizmet ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler,
3) Türk Tarih Kurumu mal varlığından elde edilen gelirler,
(*) 26.8.1993 tarih ve KHK/519 sayılı K.H.K. ile değiştirilen 90 ıncı maddesi 2. fıkrası, 91 inci maddenin (g) bendine ve 92 nci madde, Anayasa Mahkemesinin 25.11.1993 gün ve E.1993/51 - K.1993/53 sayılı kararı ile yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir. Bu konuda yeni düzenleme yapılmadığı için, iptalden önceki metin Kanuna tekrar işlenilmiştir.
4) Türk Tarih Kurumuna yapılan bağış ve yardımlar,
5) Döner sermaye kârları ve diğer gelirler,
6) Zorunlu hallerde, Başbakanlık Bütçesinden Yüksek Kurum kanalıyla yapılacak yardımlar.
e) Atatürk Kültür Merkezinin gelir kaynakları:
1) (Değişik : 5917 - 25.6.2009 / m.47/8 / Yürürlük / m.48) Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları, 


2) Atatürk Kültür Merkezinin hizmet ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler,
3) Atatürk Kültür Merkezine yapılan bağış ve yardımlar,
4) Atatürk Kültür Merkezinin mal varlığından elde edilen gelirler,
5) Döner sermaye kârları ve diğer gelirler.
MALİ KOLAYLIKLAR
MADDE 101 - Yüksek Kuruma ve bağlı kuruluşlarına yapılacak bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Yapılan bağış ve yardımları, gelir ve kurumlar vergisi yükümlüleri yılı içinde verecekleri beyannamelere masraf kaydedebilirler.
Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşları, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.
DÖNER SERMAYE
MADDE 102 - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı ve bağlı kuruluşlarında döner sermaye işletmeleri kurulabilir.
Döner sermaye işletmelerinin toplam sermaye miktarı bir milyar liradır. Bu sermayenin kurulacak döner sermaye işletmeleri arasındaki dağılımı Yüksek Kurum Başkanlığınca yapılır.
Döner sermayelere tahsis edilecek taşınır ve taşınmaz değerlerin toplamının döner sermaye miktarını karşılamaması halinde aradaki fark Kurumun bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerle karşılanır.
Kurumun döner sermaye miktarını bir katı kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Malî yılın bitiminden itibaren dört ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri, denetim için Sayıştay'a, bilanço ve eklerinin birer örneği de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER VE GEÇİCİ MADDELER
BİRİNCİ BÖLÜM
MİLLİ KOMİTE, ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI
İÇERİSİNDE YER ALACAK TESİS VE ALANLARIN YÖNETİMİ
MİLLİ KOMİTENİN YENİDEN TEŞKİLİ
MADDE 103 - 23.9.1980 tarihli ve 2302 sayılı Atatürk'ün Doğumunun 100 üncü Yılının Kutlanması, Atatürk Kültür Merkezi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesindeki Cumhurbaşkanının nezdinde kurulan Millî Komite, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, ilgili Devlet Bakanları, Millî Savunma Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı ile Başbakanın teklif edeceği ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı en fazla 8 uzman veya danışman üyeden oluşacak şekilde yeniden teşkil edilmiştir.
Millî Komitenin sekreterya hizmetleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığınca yürütülür.
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI İÇERİSİNDE YER ALACAK TESİS VE ALANLARIN YÖNETİMİ
MADDE 104 -(...) (Madde 104, 31.5.2012 tarih ve 28309 sayılı R.G.'de yayımlanan 16.5.2012 tarih ve 6306 sayılı Kanun'un 22 maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


İKİNCİ BÖLÜM
TOPLANTI ESASLARI, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER
OYLAMA, TOPLANMA VE KARAR ALMA ESASLARI
MADDE 105 - Bu Kanunda mevcut kurullar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Başbakanın katıldığ ıkarar kurul kararı sayılır.
TÜZÜKLER
MADDE 106 - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Tüzüğü ile Atatürk Uluslararası Barış Ödülü aşağıdaki hususları ihtiva edecek şekilde hazırlanır ve bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur:
a) Yüksek Kurumun üst organları ile Yüksek Kurum Başkanlığı ve bağlı kuruluşların organlarının kuruluş ve çalışma esaslarına ilişkin hususlar,
b) uygulama ve Bilim Kolları ile Türk Tarih Kurumunda yer alan komisyonların teşkil ve çalışma esasları,
c) Personel işlemleri ve özlük hakları ile ilgili hususlar,
d) Atatürk Uluslararası Barış Ödülünün verilme şartları ve esasları, Ödül Kurulunun ve teşkil edilecek komisyonların çalışma usulleri ve değerlendirme esasları ile ödül plaketi, rozeti ve beratının şeklinin, cinsinin, ebadının ve nakdi mükafat miktarının tespitine, ödül töreninin düzenlenmesi ve ödülün verilmesine ilişkin usul ve esaslar,
e) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar.
YÖNETMELİKLER
MADDE 107 - Bu Kanunda belirlenen hususların uygulanması ile ilgili yönetmelikler Yüksek Kurumun ve bağlı kuruluşların yetkili organlarınca bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde hazırlanır ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
MADDE 108 - 23.09.1980 tarihli ve 2302 sayılı Atatürk'ün Doğumunun 100 üncü Yılının Kutlanması ve Atatürk Kültür Merkezi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
EK MADDE 1 - (26.8.1993 tarih ve KHK/519 sayılı K.H.K. ile eklenen Ek Madde 1 Anayasa Mahkemesinin 25.11.1993 gün ve E.1993/51 - K.1993/53 sayılı kararı ile yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir.)
GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde Yüksek Kurul, Başbakanın başkanlığında ilk toplantısını yapar.
Yüksek Kurum Başkanı ile bağlı kuruluşların başkanları, Yüksek Kurula ve Yönetim Kuruluna Cumhurbaşkanınca seçilecek üyeler ile müşterek kararla atanacak üyeler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde usulüne göre seçilir ve atanır.
Bu Kanuna uygun olarak Yüksek Kurulun ve Yükseköğretim Kurulunun seçeceği aslî üyeler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde seçilir ve bağlı kuruluşların organları oluşturulur.
Yüksek Kurum Başkanının atanması ile birlikte Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Yüksek Kurum Başkanlığına bağlanır.
Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunun planlanan faaliyetleri 1983 yılı sonuna kadar eski mevzuatlarına göre yürütülür. Bu Kurumların 1984 yılı faaliyetleri bu Kanunda öngörülen esaslara göre planlanır. Bağlı kuruluşların teşkilatlanmaları Mart 1984 sonuna kadar tamamlanır.
GEÇİCİ MADDE 2 - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığında ve bağlı Kuruluşlarında aslî ve sürekli görevlerde istihdam edilecek personel kadrolarının ilk tespiti Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır.
GEÇİCİ MADDE 3 - Yüksek Kurum Başkanlığı ile Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezinin bütçe ihtiyaçları, 31 Aralık 1983 tarihine kadar, Başbakanlık Bütçesinden karşılanır. Bu maksatla her türlü işlemi yapmaya Maliye Bakanı yetiklidir.
GEÇİCİ MADDE 4 - (Değişik: 2887 - 16.9.1983) Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunda çalışanlar, (Türk Tarih Kurumu Matbaasında çalışanlar hariç), 31 Aralık 1983 tarihi itibariyle memur statüsüne geçirilerek ve bu tarih esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre ve yazılı müracaat şartı aranmaksızın intibakları yapılır. Ancak, bu personelden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre emeklilik hakkını kazanmış olanlardan emekli olmak isteyenlerle memur statüsüne geçmek istemeyenlerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde kıdem tazminatları ödenerek kurumları ile ilişkileri kesilir.
Yapılan intibak neticesinde ilgililerin alacağı aylık, ek gösterge, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zamları ile malî sorumluluk tazminatı ve diğer malî ve sosyal hakların net tutarları toplamı 31 Aralık 1983 tarihindeki hizmet akdi veya toplu sözleşmelerle almakta oldukları ücretlerin net tutarlarından az olması halinde, aradaki fark kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, katsayı artışı vesair ödemelerdeki artış ve ilavelerle giderilinceye kadar hiçbir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın tazminat olarak ödenir.
(...) (3. fıkra: 25.5.1984 tarih ve KHK/200 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
Türk dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun 1983 yılı bütçeleri, 31 Aralık 1983 tarihine kadar mevcut mevzuata göre yürütülür. 1984 yılı bütçesi Yönetim Kurulu ve bağlı kuruluşların yürütme kurullarınca usulüne uygun olarak hazırlanır.
GEÇİCİ MADDE 5 - Bu Kanunun uygulanması ile ilgili tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunun tüzük ve yönetmelikleri ile diğer mevzuatın bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 6 - 23.09.1980 tarihli ve 2302 sayılı Kanunla, Kutlama Koordinasyon Kurulu emrinde oluşturulan Fon, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde tasfiye olunur. Fon bakiyesi, Bayındırlık Bakanlığı denetiminde münhasıran Atatürk Kültür Merkezi inşaatında kullanılmak üzere Maliye Bakanlığına devredilir.
GEÇİCİ MADDE 7 - Atatürk Uluslararası Barış Ödülünün verilmesine ilişkin çalışmalara 1984 yılında başlanır ve birinci Atatürk Uluslararası Barış Ödülü 1986 yılında verilir.
EK GEÇİCİ MADDE 1 - (26.8.1993 tarih ve KHK/519 sayılı K.H.K. ile eklenen Ek Geçici Madde 1, Anayasa Mahkemesinin 25.11.1993 gün ve E.1993/51 - K.1993/53 sayılı kararı ile yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir.)
YÜRÜRLÜK
MADDE 109 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 110 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Ek - 1 Sayılı Liste:
2549 sayılı Devlet Mezarlığı Kanununa göre Atatürk'ün en yakın silah arkadaşları olarak tespit edilen ve Atatürk Araştırma Merkezinin şeref üyeleri olan İstiklal Harbi Komutanları:
1) İsmet İnönü
2) Mareşal Mustafa Fevzi Çakmak
3) Orgerenal Nurettin
4) Orgerenal Yakup Şevki Subaşı
5) Orgerenal Fahrettin Altay
6) Orgerenal Ali Fuat Cebesoy
7) Orgerenal Kazım Karabekir
8) Orgerenal Kazım Özalp
9) Orgerenal Cemil Cahit Toydemir
10) Orgerenal İzzet Çalışlar
11) Orgerenal Abdurrahman Nafiz Gürman
12) Orgerenal Kazım Orbay
13) Orgerenal Salih Omurtak
14) Korgeneral Naci Eldeniz
15) Korgeneral Şükrü Naili Gökberk
16) Korgeneral Ali Hikmet Ayerdem
17) Korgeneral Nazmi Solok
18) Korgeneral Kazım İnanç
19) Korgeneral Mehmet Kenan Dalbaşar
20) Korgeneral Naci Tınaz
21) Korgeneral Kemalettin Sami
22) Korgeneral Ömer Halis Bıyıktay
23) Korgeneral Ahmet derviş
24) Tümgeneral Kazım Sevüktekin
25) Tümgeneral Osman Nuri Koptagel
26) Tümgeneral Rüştü Sakarya
27) Tümgeneral Yusuf İzzet Met
28) Tümgeneral Mahmet Sabri Erçetin
29) Tümgeneral Hüseyin Nurettin Özsu
30) Tümgeneral Refet Bele
31) Tümgeneral Sıtkı Uke
32) Tümgeneral Selahattin Adil
33) Tümgeneral Mursel Bakü
34) Tümgeneral Mehmet Suphi Kula
35) Tümgeneral Halit Karsıalan
36) Tümgeneral Alaattin Koval
37) Tümgeneral Aşir Atlı
38) Tümgeneral Ahmet Zeki Soydemir
39) Albay Mümtaz
40) Albay Ali
41) Albay Hacı Arif Örgüç
42) Albay Reşat Çiyiltepe
43) Albay Etem Servet Boral
44) Albay İbrahim Çolak
45) Albay Mehmet Fuat Bulca
46) Albay Mehmet Nuri Conker
47) Albay Mehmet Hulusi Conk
48) Albay Halit Akmansu
49) Albay Mehmet Nazım
50) Yarbay Mahmut Nedim Hendek
Ek - 2 Sayılı Liste:
Türk Dil Kurumunun kuruluşu için Hükümete başvuran ve bu Kurumun ilk Yönetim Kurulunu oluşturan şeref üyeleri:
1) Samih Rıfat
2) Ruşen Eşref Ünaydın
3) Celal Sahir Erozan
4) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Ek - 3 Sayılı Liste:
Türk Tarih Kurumunun kuruluşu için dilekçe ile başvuran ve bu kurumun kurucuları olan şeref üyeleri:
1) Prof. Yusuf akçura
2) Prof. Sadri Maksudi Arsal
3) Reşit Safvet Atabinen
4) Tevfik Bıyıkoğlu
5) Hasan Cemil Çambel
6) Vasıf Çınar
7) Dr. Halil Edhem Eldem
8) Ord. Prof. Şemsettin Günaltay
9) Prof. Dr. Afet İnan
10) Dr. Hamit Koşay
11) Prof. Dr. Ragıp Hulusi Özden
12) Prof. Yusuf Ziya Özer
13) Dr. Reşit Galip
14) Samih Rıfat
15) Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı
16) Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç

SORU CEVAP

captchaImg