AVŞAR HUKUK BÜROSU

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 6136
ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN (*)
Kabul Tarihi: 10 Temmuz 1953
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 15 Temmuz 1953 - Sayı: 8458
3.t. Düstur, c.34 - s.1542
_____
(*) Kanunun başlığı, 12.6.1979 günlü 2249 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu şekilde değiştirilmiştir. 
_____
MADDE 1 - (Değişik: 2249 - 12.6.1979) Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satınalınması, taşınması veya bulundurulması bu kanun hükümlerine tabidir.
MADDE 2 - (Değişik: 2478 - 23.6.1981) (Değişik 1. fıkra: 3448 - 12.5.1988) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstibarat Teşkilatı Müsteşarlığının ihtiyaçları ile Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca, kamu kurumlarına ve bu Kanuna göre silâh taşımaya hak kazanmış hakiki şahısların uygun görülen taleplerini karşılamak için yurt dışından yapılacak alımlar ve 6551 sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere, ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan sair suç aletlerinin ülkeye sokulması yasaktır.
Ancak;
A) Tek bir silaha ve bu silahın mermilerine mahsus olmak üzere;
1. Memleketimizde akredite olup diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan kişilerin, (Karşılıklı olmak koşuluyla)
2. Memleketimizdeki yabancı elçilik ve konsolosluklarda görevli olup da diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanmayan kişilerden gerek görüldüğü için Dışişleri Bakanlığınca önerilen ve İçişleri Bakanlığınca uygun görülenlerin, (Karşılıklı olmak ve saptanan belirli tiplerden bulunmak koşulu ile)
B) Resmi görevli yurt dışına giden kişilerden, gittikleri yabancı ülkenin devlet veya hükümet başkanları ya da hükümet üyeleri yahut Genelkurmay Başkanları veya kuvvet komutanları tarafından veya hükümetleri adına, kendilerine silâh ve mermi armağan edilenlerin, (silahın ve merminin armağan olarak verildiğinin belgelenmesi koşulu ile ve gümrük vergi ve resmi ödenmeksizin)
C) Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek bir silaha mahsus olmak üzere, dış temsilciliklerimizde elçi sınıfından olanlar ile konsolosların ve daimi görevlerde bulunan subaylarla güvenlik memurlarının,
Getirdikleri silâh ve mermisinin yurda sokulmasına izin verilir.
(...) (Madde 2 nin 3. fıkrası, 22 Kasım 1990 tarih ve 3684 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
(...) (Madde 2 nin 4. fıkrası, 22 Kasım 1990 tarih ve 3684 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
Yurt dışına kıta ile gönderilen subay ve astsubayların kimlik kartlarında kayıtlı silahları için yurda girişlerinde izin şartı aranmaz.
(...) (Madde 2 nin 6. fıkrası, 22 Kasım 1990 tarih ve 3684 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 3 - (Değişik: 2249 - 12.6.1979) Memleket içinde ateşli silahlarla mermilerinin yapılması, Türkiye'de Harb Silâh ve Muhimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerin Kontrolü Hakkındaki 3763, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hakkındaki 5591 ve Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silâh ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkındaki 6551 sayılı Kanunların hükümlerine tabidir.
MADDE 4 - (Değişik: 2249 - 12.6.1979) Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır.
Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikle belirlenen kurallara göze izin verilir.
(Değişik 3. fıkra: 2478 - 23.6.1981) Yalnız sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar ve mermileri ile (Değişik ibare: 4915 - 1.7.2003 / m.34) "yivsiz tüfekler" ve mermilerinin, ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılması bu Kanun hükümlerine tabi değildir.
(Değişik 4. fıkra: 2478 - 23.6.1981) Avda veya sporda kullanılan her nevi ateşli yivli silahlar bu Kanunun 7 nci maddesine göre ruhsata tabidir.
MADDE 5 - (Değişik: 2249 - 12.6.1979) Yurda sokulması ve yapımı yasaklanan ve 4 üncü maddenin 1 inci fıkrası kapsamına giren bıçak ve aletlerin satılması, satınalınması, taşınması ve bulundurulması yasaktır.
Bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılmasına 4 üncü maddeye göre izin verilen bıçaklar bu yasağın dışındadırlar.
MADDE 6 - (Değişik: 3684 - 22.11.1990) Bu Kanun kapsamına giren silahlar için verilen taşıma ve bulundurma ruhsatları yenileme harcı alınmak şartı ile beş yıl için geçerlidir. Ruhsatların veriliş sebeplerinin ortadan kalkması halinde ruhsat sahibi durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmekle yükümlüdür. Aksine hareket edenlere bir daha silâh ruhsatı verilmez.
(Değişik 2. fıkra: 5728 - 23.1.2008 / m.153) Ancak, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Hükümet Üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Başbakanlık ile İçişleri Bakanlığı müsteşarları, Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter yardımcıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter yardımcıları ve bu görevlerde bulunmuş olanların ruhsatlarında süre kaydı aranmaz. 
Ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli ve yabancı menşeli mermileri için ayrıca ruhsat aranmaz. Bu ruhsatlar mermiler için de geçerlidir.
Silah taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun Ek 1 inci maddede sayılan yerler dışında geçerlidir.
Birden fazla silaha sahip olanlardan bu Kanun Hükümlerine göre, durumları silah taşımaya uygun olanlara istekleri halinde, mevcut silahlarının hepsi için ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilir.
Ruhsatların renk, şekil, muhtevası ile diğer hususlar yönetmelikte  belirlenir.
MADDE 7 - (Değişik: 2478 - 23.6.1981) Ateşli silahları ancak;
1. (Değişik: 3323 - 26.11.1986) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar, Yasama Organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar,
2. Özel kanunlarına göre silâh taşıma yetkisine sahip bulunanlar,
3. Bakanlar Kurulu Kararı ile silâh taşıyabileceklerine karar verilen Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüsleri memur ve mensupları,
4. A) (Değişik: 4534 - 23.2.2000) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tart ve ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlâki durumları sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca emekli edilenler hariç olmak üzere emekli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa etmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subay, astsubay ve uzman jandarmalar ve en az on yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan uzman erbaşlar,
B) Disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkûmiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler veya sicillen ya da 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler hariç olmak üzere,
a) Vali, vali muavini, kaymakam ve bucak müdürlüğünden veya mülkî idare amirliği hizmetlerinden,
b) Hâkim, C. Savcısı ve C. Savcı yardımcısı ile bu meslekten sayılanlardan,
c) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden,
d) MİT hizmetleri mensuplarından,
e) (Ek: 5529 - 29.6.2006 / m.1) Çarşı ve mahalle bekçilerinden,
Emekli olanlar.
5. Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek esaslara göre valiler tarafından verilecek izin vesikasını alanlar,
Taşıyabilirler veya mesken ya da iş yerinde bulundurabilirler.
(Değişik 2. fıkra: 4534 - 23.2.2000) 4 numaralı bendin (A) alt bendinden istifade edenler ilgili Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığının kayıtlarına geçmek ve bu makamlarca verilen belgelere işlenmek şartıyla ateşli silah taşıyabilirler veya bulundurabilirler. Bu şekilde düzenlenen belgeler, taşıma veya bulundurma izin belgesi yerine geçer.
(Değişik 3. fıkra: 5529 - 29.6.2006 / m.1) Birinci fıkranın (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde sayılan kişilere ait silahların, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesine, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması HakkındaKanuna, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre aylık bağlananlara ait silahların, barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında veya bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileri ile hayatlarını kaybedenlerin ana, baba, eş ve çocuklarına bu kişilerden intikal eden ateşli silahlar ile yukarıda sayılan kanunlara göre aylık bağlanmamış olsa bile bu şekilde yaralananlara ait ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır. 
(Ek fıkra: 5529 - 29.6.2006 / m.1) Barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla yürütülen her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle vefat edenlerden (şehit, er, erbaş ve malûl gaziler dahil) intikal eden silah bulunmaması durumunda; bunların ana, baba, eş ve çocuklarından sadece birinin, bir ateşli silahla sınırlı olmak kaydıyla, silah taşımasına veya bulundurmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.
1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerde sayılan kişilere ait silahlar hariç olmak üzere mesken veya iş yerinde bulundurulmasına izin verilen ateşli silahlar için bulundurma vesikası düzenlenirken yürürlükteki Harçlar Kanunu hükümlerine göre bir defaya mahsus olmak üzere harç alınır.
Silâh taşımaya yetki veren kimlik kartları ile belgelerin düzenlenmesi ve gerektiğinde yenilenmesi ya da geri alınmasına ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikte düzenlenir.
(Değişik 7. fıkra: 5728 - 23.1.2008 / m.154) Ateşli silahla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak üzere bir yıldan veya bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı altı aydan fazla hapis cezasına mahkum olanlara, affa uğramış olsalar bile ateşli silah taşıma ve bulundurma izni verilemez.  


MADDE 8 - Lüzum görülen mıntakalarda Vekiller Heyeti karariyle valiler tarafından halka silâh bulundurma ve taşıma müsaadesi verilebileceği gibi toplu silâh aranması da yapılabilir.
MADDE 9 - Ateşli silâh taşımak müsaadesine haiz olanlar, bu silahları resmi ruhsatı haiz bulunanlardan başkasına satamıyacakları gibi muvakkaten de olsa başkalarına veremezler.
Silâh bulundurma ve taşıma ruhsatına haiz olan kimsenin bu silahla suç işlemesi veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesi veya intihar ve intihara teşebsüs edilmesi hallerinde silah vesikası geriye alınır ve bir daha silâh bulundurma ve taşıma izni verilmez.
MADDE 10 - (Değişik: 2478 - 23.6.1981) Mahkemelerce zoralımına karar verilen veya güvenlik kuvvetlerince herhangi bir şekilde ele geçirilen ateşli silahlarla mermiler ve bıçaklar bir tutanak karşılığı Milli Savunma Bakanlığı emrine verilir.
Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT Müsteşarlığı ve (Değişik ibare: KHK/640 - 3.6.2011 / m.40/2 ) "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza" Genel Müdürlüğünün ihtiyaçları bu silâh ve mermilerde öncelikle karşılanır.
(Değişik 3. fıkra: 4534 - 23.2.2000) Birinci fıkra gereğince Milli Savunma Bakanlığı emrine verilen ateşli silahlardan, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ikinci fıkrada belirtilen kurumların ihtiyaçları karşılandıktan sonra artan miktarından bir kısmını, özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisini haiz olan veya Bakanlar Kurulu kararı ile silah taşımalarına ve zati silah edinmelerine izin verilen kişilere bir adet olmak üzere bedel takdiri suretiyle Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu aracılığı ile satmaya Milli Savunma Bakanlığı yetkilidir.
(Ek fıkra: 3147 - 9.1.1985) Emniyet Genel Müdürlüğünce zati silah edinmelerine izin verilen polisler, bu silahlardan, tabanca niteliğinde olanlarını, takdir olunan bedellerinin yarısı bir; bedelle ve bir adet olarak satın almada, öncelik hakkına sahiptirler.
(...) (Madde 10 un 5. fıkrası, 22 Kasım 1990 tarih ve 3684 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 11 - (Değişik: 2478 - 23.6.1981) Hatıra teşkil eden veya antika olan ateşli silahlarla bıçakların bulundurulmasına izin verilmesi zorunludur.
Ancak, görevleri nedeniyle Devletçe verilen veya kendilerince bu amaçla temin edilen ve bu görevleri sona erdikten sonra meskenlerinde kalan veya kanuni yakınlarına intikal eden kılıç, meç ve benzeri aletler için izin belgesi aranmaz.
Antika olan ateşli silahlarla bıçaklar için verilen izin bunların yalnız sahibine bırakılmasına veya nakline müsaadeyi tazammum edip üstte taşımaya cevaz vermez. Antika olan ateşli silahlarla bıçakların izin vesikalarıyla birlikte satışı serbestir.
Bu kanunun uygulanmasında hatıra silâh deyimi:
a) Yurt içinde ve yurt dışında yabancı Devlet veya hükümet başkanları ya da hükümet üyeleri tarafından ya da hükümet adına kendilerine hediye edilip, hediye edildiği usulüne göre belgelenmiş olan,
b) Devlet Başkanı, Başbakan veya Genelkurmay Başkanı tarafından hediye edilen ve hediye edildiği belgelendirilen,
c) 6136, 6768, 1308 ve 2313 sayılı kanunların geçici maddeleriyle belirlenen süreler içinde başvurulacak vesikaları alınmış olması koşulu ile;
1. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi azalarına zafer hatırası olarak verilen veya mirasçılarına intikal eden muayyen alameti havi bulunan,
2. İstiklâl Savaşından önceki savaşlardan yanlarında kalan veya mirasçılarına intikal ettiği belgelendirilen,
3. İstiklâl Savaşına katılan subay ve erat ile cephe gerisinde ulvi maksadın husulü için gayret gösterenlerin ellerinde kaldığı veya mirasçılarına intikal ettiği tespit olunan,
4. İstiklâl Savaşında cephe komutanları tarafından hizmetlerine karşılık hatıra olarak verildiği veya mirasçılarına intikal ettiği tespit edilen,
Ateşli veya ateşsiz silâh ve bıçakları ifade eder.
(...) (Madde 11 in 5. fıkrası, 8.2.2008 tarih ve 26781 sayılı R.G.'de yayımlanan, 23.1.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun'un 578. maddesinin (s) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
Antika silâh deyimi; eskiden kalma, değerli belli bir özelliği olan, benzerlerine az rastlanan ve artık imal edilmeyen ateşli, ateşsiz silâh ve bıçakları ifade eder. Silahın antika olup olmadığı çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslara göre tespit olunur.
MADDE 12- (Değişik: 5728 - 23.1.2008 / m.155) Her kim bu Kanun'un kapsamına giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri ülkeye sokar veya sokmaya kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına aracılık eder veya bunları 29/6/2004 tarihli ve 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun hükümleri dışında ülkede yapar veya bu suretle ülkeye sokulmuş ve ülkede yapılmış olan ateşli silahları veya mermileri bir yerden diğer bir yere taşır veya yollar veya taşımaya bilerek aracılık eder, satar veya satmaya aracılık ederse veya bu amaçla bulundurursa beş yıldan oniki yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
Birinci fıkrada yazılı suçları üçüncü fıkradaki hal dışında iki veya daha çok kişinin birlikte işlemeleri halinde, failler hakkında sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.
Birinci fıkradaki fiillerin, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar bir kat artırılır.
Ateşli silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tabanca veya bu fıkrada sayılanların benzerleri olması ya da bu niteliği taşımayan ateşli silahlar veya her türlü mermilerin miktar bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkralarda yazılı cezalar yarı oranında artırılarak hükmolunur.
Dördüncü fıkrada niteliği belirtilen ateşli silahlar ile benzerlerinin miktar bakımından vahim olması halinde birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda yazılı cezalar bir kat artırılarak hükmolunur.  


MADDE 13- (Değişik: 5728 - 23.1.2008 / m.156) Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur.
Ateşli silahın, bu Kanun'un 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da silah veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.
Bu Kanun'un 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüz güne kadar adli para cezasıdır.
Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bulundurulmasının veya taşınmasının mahkemece vahim olarak takdir edilmemesi durumunda hükmolunacak ceza altı aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıdır.
Kuru sıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen tabancayı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak öldürmeye elverişli silah haline dönüştüren kişi, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre cezalandırılır.  


MADDE 14- (Değişik: 5728 - 23.1.2008 / m.157) Her kim, bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4 üncü maddede yazılı olan bıçak veya başkaca aletler yahut benzerlerini ülkeye sokar, sokmaya kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına aracılık eder veya bunları ülkede yapar veya bir yerden diğer bir yere taşır veya yollar veya taşımaya aracılık ederse iki yıldan beş yıla kadar hapis ve ikiyüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır. Suç konusu bıçak ve aletlerin niteliği veya sayı olarak azlığı halinde verilecek ceza yarısına kadar indirilir.
Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacı ile teşekkül kuranlar ile yönetenler veya teşekküle mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse failler hakkında beş yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.
Birinci fıkrada yazılı suçları ikinci fıkradaki hal dışında iki veya daha çok kişinin birlikte işlemeleri halinde, birinci fıkraya göre verilecek cezalar bir kat artırılır.
Bu madde kapsamına giren bıçak ve başkaca aletlerin veya benzerlerinin miktar bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkralara göre hükmolunacak cezalar yarı oranında artırılır.  


MADDE 15 - (Değişik: 2249 - 12.6.1979)
(Değişik 1. fıkra: 5728 - 23.1.2008 / m.158) Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4 üncü maddede yazılı olan bıçak veya diğer aletleri veya benzerlerini satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibeş günden az olmamak üzere adli para cezasına hükmolunur. 
Bu madde kapsamına giren bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkraya göre hükmolunacak cezalar yarıdan bir katına kadar artırılır.
Bu Kanunun 4 üncü maddesine göre yapımına izin verilen bıçakları veya diğer aletleri veya benzerlerini kullanma amacı dışında satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında birinci fıkradaki; o bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı ve nitelik bakımından vahim olması halinde de ikinci fıkradaki cezalar hükmolunur.
(Ek fıkra: 5728 - 23.1.2008 / m.158) Bu Kanun'un 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı olan yivli ve yivsiz silahlarla bıçak ve diğer aletleri, hal ve şartlara göre sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşıyanlar, üç aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.
MADDE 16 - (Değişik: 2249 - 12.6.1979) Bu Kanunun kapsamına giren suçlarda Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 Sayılı Kanun Hükümleri uygulanmaz.
EK MADDE 1 - (Değişik: 3684 - 22.11.1990) A) Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde,
B) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurdlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde,
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde,
Ateşli silahlar taşınamaz.
Yukarıda sayılan yerlerde bu Kanuna aykırı olarak ateşli silahları veya bunların mermilerini 4 üncü maddede yazılı olan bıçakları veya sair aletleri veya benzerlerini veya Türk Ceza Kanununun (Değişik ibare: 5728 - 23.1.2008 / m.159) "174" üncü maddesinde yazılı olanları taşıyan veya bulunduranlar hakkında ilgili kanunlarda belli edilen cezaların iki katı hükmolunur.
(A) ve (B) bentlerinde sayılan yerlerde 7 inci maddenin 1, 2, 3 ve 4 numaralı bentelerinde belirtilen kişiler ile bu yerlerin güvenliği için görevli bulunan polis ve jandarma personeli, (C) bendinde sayılan yerlerde ise yalnız bu yerlerin güvenliği ile görevli bulunan polis, jandarma ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Taburu personeli silahlarını taşıyabilirler.
(Değişik 4. fıkra: 5728 - 23.1.2008 / m.159) (A), (B) ve (C) bentlerinde sayılan yerlere silahla giren veya buralarda silah taşıyan kişiler, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, elli günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bu kişilerin silah ruhsatları bulundurmaya çevrilir. Önödeme veya mahkumiyet kararındaki adli para cezasının infaz edildiği veya düştüğü tarihten itibaren beş yıllık süre geçmediği takdirde, bu kişilere taşıma ruhsatı verilmez. EK MADDE 2 - (...) (Ek Madde 2, 8.2.2008 tarih ve 26781 sayılı R.G.'de yayımlanan, 23.1.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun'un 578. maddesinin (s) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


EK MADDE 3 - (...) (Ek Madde 3, 2249 - 12.6.1979) (Ekim 1980 tarihli 2313 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
EK MADDE 4 - (Ek: 2478 - 23.6.1981) Kara Avcılığı Kanunu esaslarına göre izin alıp turist olarak avcılık yapmak ya da Gençlik ve Spor Bakanlığınca tertip olunacak atıcılık yarışmalarına katılmak üzere yurda gelen yabancılar beraberlerinde getirdikleri miktarı yönetmelikte belirtilen yivli ve (Değişik ibare: 4915 - 1.7.2003 / m.34) "yivsiz tüfekler" ile nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamı ile mermilerini gümrük makamlarına beyan etmek ve giriş kapısı emniyet makamlarından izin almak koşuluyla geçici olarak yurda sokabilirler.
Antlaşmalarla yurdumuza görevli olarak gelen yabancılar ile bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla gelen kişiler de beraberlerinde getirecekleri yivli veya (Değişik ibare: 4915 - 1.7.2003 / m.34) "yivsiz tüfekler" ve aksamı ile mermilerini İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden izin almak ve gümrük makamlarına beyan etmek şartıyla yurda sokabilirler.
Yukardaki fıkralara göre yurda sokulmasına izin verilen silâh, silâh aksamı ve mermileri ilgili kişilerin pasaportuna kaydolunur. Bu kayıt silâh, aksamı ve mermiler için taşıma izin vesikası yerine geçer. Yukarda belirtilen şartlara uygun olarak getirilen yivli veya (Değişik ibare: 4915 - 1.7.2003 / m.34) "yivsiz tüfekler", nişan tüfek ve tabancaları ve bunlara ait aksam ve sarfedilmeyen mermilerin ülkemiz terkedilirken yolcu beraberinde yurt dışına çıkarılması zorunludur.
EK MADDE 5 - (Ek: 2478 - 23.6.1981) Bu kanunun 12 ve 13 üncü maddelerine aykırı eylemleri; top, havan, roket atar, uçaksavar, tanksavar, ağır ve hafif makinalı tüfekler ve benzeri askeri amaçlı savaş silahları veya mermilerine ilişkin olduğu takdirde anılan maddelere göre hükmedilecek cezalar bir kat artırılır.
EK MADDE 6 - (Ek: 3448 - 12.5.1988) (Değişik: 3684 - 22.11.1990) Milli İstihbarat Teşkilatının demirbaş silahları, yedek parça ve mermileri ile Teşkilat mensuplarının yurt içinden temin edecekleri veya yurt dışına gittiklerinde bir defaya mahsus olmak üzere gümrük vergi, resim ve harçlarını ödemek suretiyle getirecekleri zati silâh ve mermilerinin yurda sokulmasına dair usul ve esaslar İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Milli İstibarat Teşkilatı tarafından hazırlanıp Başbakanca onaylanan yönetmelikte belirtilir. Bu yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanmaz.
EK MADDE 7 - (Ek: 3448 - 12.5.1988) (Değişik: 3684 - 22.11.1990) Silâh ruhsatı almasında mani hali bulunmayan her Türk vatandaşı bulundurmak maksadiyla silâh satın alabilir. Bulundurma ruhsatı mesken ya da iş yerinde bulundurmak üzere iki şekilde verilir. Bulundurma ruhsatlı silahların bir yerde başka bir yere nakli için mahallinin en büyük Mülkî Amirinin vereceği nakil belgesi gereklidir. Bu belge atış poligonlarına gidiş ve dönüş için de geçerlidir. Ancak, silâh nakil belgesinde belirtilen gün ve güzergah haricinde silâh, mesken veya iş yeri dışına çıkarılamaz.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı kanunen yurda girmesinde sakınca bulunmayan silâh ve mermileri ithal eder veya bir kamu kuruluşuna ithal ettirir. Bu silahlar, bu Kanuna göre silâh taşımaya veya bulundurmaya hak kazanmış kişilere satılır veya bir kamu kuruluşuna sattırılır.
Satış şekli, bedeli, satışı yapan kurum veya kuruluşa ödenecek komisyon ücreti, satıştan sağlanacak gelirin dağıtımı, kullanış biçimi ve bunlarla ilgili diğer hususlar adı geçen İdarenin görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle  belirlenir.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce belirlenecek ihtiyaç miktarına göre, sırf sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancaları ile bunlara ait mermiler İçişleri Bakanlığınca izin verilmek ve kontrol edilmek şartiyle adı geçen Genel Müdürlükçe ithal olunabilir. Bu şekilde ithal olunan silahlar ve mermileri anılan Genel Müdürlüğünün demirbaşına kayıt edilir. Bu silahların satış ve devri yapılamaz.
EK MADDE 8 - (Ek: 3448 - 12.5.1988) (Değişik 1. fıkra: 4534 - 23.2.2000) Milli Savunma Bakanlığınca temin edilen tabanca ve mermiler, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlara; Emniyet Genel Müdürlüğünce temin edilen tabanca ve mermiler, emniyet hizmetleri sınıfı personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra ünitelerinde istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerine, görevlerinde kullanmak üzere bedeli mukabili zati demirbaş silah olarak satılır. Satılan silahların; ayrılma, ihraç ve benzeri sebeplerle geri alınma usul ve esasları ile satılma şekil ve şartları, zayi, hasar, onarım, kadro standardı dışı bırakılması, eğitim ve görevde kullanılan mermilerin bedelli veya bedelsiz temini ve diğer hususlar, çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.
(Değişik 2. fıkra: 5217 - 14.7.2004 / m.16 - Yürürlük m.32/2) Bu Kanuna göre yapılan satışlardan elde edilen Türk Lirası ve döviz karşılığı tutarlar, bütçeye gelir kaydedilir. (...) (Ek Madde 8 in 3. fıkrası, 23.7.2004 tarih ve 25531 sayılı R.G.'de yayımlanan, 14.7.2004 tarih ve 5217 sayılı Kanunun 31/9. maddesi hükmü gereğince, 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 
Bu silahlar ile ilgili muameleler her türlü vergi, resim, harç ve resmi kuruluşlara ait ardiye ücretinden muaftır.
Bu silahlar ve mermilerin satın alınması için gelecek yıllara taahhütlere girişmeye Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilidir.
EK MADDE 9 - (Ek: 3448 - 12.5.1988) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında Emniyet Genel Müdürü, il emniyet müdürü, daire başkanı ve genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı olarak vazifeli olup da, meslekten çıkarma veya memuriyetten ihraç sebebi dışında, istifa, kurumlararası nakil veya emeklilik sebebiyle ayrılanlar da Ek 8 inci maddedeki satış hükümlerinden aynen istifade ederler.
EK MADDE 10 - (Ek: 3448 - 12.5.1988) Standart dışı olanlar, hariç, demirbaşa kayıtlı ve halen personele zimmetli tabancalar bu personele satılır.
Standart dışı silahlar İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek esaslar çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yurt içinde veya yurt dışında serbest piyasada satılır. Bu satışlara ait işlemler 1050 sayılı Muhasebi Umumiye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.
(Değişik 3. fıkra: 5217 - 14.7.2004 / m.16 - Yürürlük m.32/2) Birinci ve ikinci fıkralara göre satışlardan elde edilen gelirler bütçeye gelir kaydedilir. 
EK MADDE 11 - (Ek: 3684 - 22.11.1990) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye Atcılık ve Avcılık Federasyonu ile diğer kamu kuruluşlarının sahip oldukları atış poligonları dışında, özel şahısların trap- skeet, atış alanı ile tabanca ve tüfek atış poligonu açması İçişleri Bakanlığının iznine tabidir. Bu gibi yerlerde kullanılacak silâh ve fişeklere ait hususlar yönetmelikle belirlenir.
GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Kanunun şumulüne giren ateşli silâhlarla mermilerini müsaadesiz ellerinde bulunduranlardan kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren altı ay içinde taşıma veya bulundurma için izin vesikası almıyanlar veya izin vesikası haiz olanlara devretmiyenler veya kendilerine izin vesikası verilmiyenler bu silâh ve mermileri makbuz mukabilinde zabıta makamlarına teslime mecburdurlar.
2637 sayılı kanun hükümlerin tevfikan izin vesikası verilmiş olup da müddetleri henüz bitmemiş olanlar bu kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren yukarıdaki müddet içinde izin almadıkları veya kendilerine vesika verilmediği takdirde ellerindeki vesikalar hükümsüzdür.
GEÇİCİ MADDE 2 - Her nevi bıçak imal ve satışını mutat meslek ve sanat ittihaz etmiş olanlar, ellerinde bu kanuna göre menedilmiş bıçak ve benzerleri bulunduğu takdirde, bunları Hükümetçe tesbit edilecek müddet zarfında bir beyanname ile mahallin en büyük mülkiye amirine bildirmeye mecburdurlar.
Bunlardan 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında gösterilen işlerde kullanılmaya elverişli olanlar damgalanarak sahibine iade olunur ve diğerleri maliyet bedelleri ödenerek teslim alınır.
Yukarki fıkra hükmü mahfuz kalmak üzere ellerinde bu kanunla menedilen bıçak ve benzerlerini bulunduranlar bu kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren altı ay içinde mahalli zabıta makamlarına teslime mecburdurlar.
GEÇİCİ MADDE 3 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte meslek ve sanat erbabı tarafından kullanılmakta olup 4 üncü maddede imali izne bağlı olan bıçaklar ilgililerin üç ay içinde müracaatı üzerine mahalli zıbataca damgalanır.
GEÇİCİ MADDE 4 - (Ek: 6768 - 4.7.1956) 6136 sayılı kanunun geçici 1 inci ve 2 nci maddelerinde yazılı izin ve vesikaları zamanında almıyanlarla zabıta makamlarına teslim etmiyenler ve bu sebeple ellerinde vesikasız ateşli silahlarla mermilerini ve mezkûr kanuna göre menedilmiş bıçak ve benzerlerini bulunduranlar bu kanunun neşri tarihinden itibaren 6 ay zarfında mezkûr silâh ve mermilerle bıçak ve benzerlerini makbuz mukabilinde zabıta makamlarına teslime veya vesika almıya mecburdurlar.
GEÇİCİ MADDE 5 - (Ek: 6768 - 4.7.1956) (Değişik: 6910 - 11.2.1957) 6136 sayılı kanunun meriyete girdiği tarih ile 6768 sayılı kanunun 6 aylık intikal müddetinin hitamı olan 11.01.1957 tarihi arasında ateşli silahlarla bunlara ait mermileri ve kanunen memnu bıcak ve benzerlerini bulunduranlarla taşıyanlar hakkında takibat yapılamaz. Hükmolunan cezalar icra ve infaz edilmez ve kanuni neticeleri ortadan kalkar.
GEÇİCİ MADDE 6 - (Ek: 1308 - 30.6.1970) Bu kanunun 1 inci maddesiyle 6136 sayılı Kanun hükümleri kapsamına alınan yivli av tüfeklerini ellerinde bulunduranlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde mahallin en büyük mülkiye amirine teslime mecburdurlar.
6136 sayılı Kanunun 7 ve 11 inci maddeleri hükümlerine göre taşıma veya bulundurma için izin alanların yivli av tüfekleri taşıma ve bulundurma belgelesine bağlanarak sahibine iade olunur. Diğerleri, gerçek karşılıkları ödenerek Devletçe satın alınır.
GEÇİCİ MADDE 7 - (Ek: 2249 - 12.6.1979) Bu Kanunun 4 üncü maddesi hükümleri kapsamına alınan topuz, topuzlu kamçı, boğucu tel veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikte bulunan benzeri aletleri ellerinde bulunduranlar bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, mahalli zabıta makamlarına teslime zorunludurlar.
GEÇİCİ MADDE 8 - (Ek: 3831 - 2.7.1992) 6136 sayılı Kanun kapsamına giren hususata bağlanmamış ateşli silahlar ve mermiler ile 765 sayılı Türk CezaKanununda belirtilen dinamit, bomba veya benzeri yakıcı, yıkıcı veya öldücü alet veya her türlü patlayıcı maddeyi bulunduranlar; bunları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde mülkî makamlara teslim ettikleri takdirde, haklarında takibat yapılmaz. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kendiliğinden kanunda sayılan silah ve aletleri teslim edenler hakkında yapılan tahkikatlar düşer.
Birinci fıkraya göre mülkî makamlara teslim edilen silah ve patlayıcı maddeler ile diğer aletler Devlet malı sıyalarak, ilgili mülkî makamlarca bir tutanak karşılığında İçişleri Bakanlığı emrine verilir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bir yönetmelikle tespit edilir.
GEÇİCİ MADDE 9 - (Ek: 4178 - 29.8.1996) (...) (*) 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre, mülki amirlerce gönüllü korucu olarak tespit edilen kişiler ile halen geçici köy korucusu olarak görev yapanlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içinde ellerinde bulundurdukları tabanca, makineli tabanca veya hafif makineli tüfek sınıfından silahları mülki makamlara teslim ettikleri takdirde haklarında takibat yapılmaz ve isteyenlere yukarıda belirtilen tabanca ve tüfek sınıfından birer adet olmak üzere ve harçsız olarak menşelerine bakılmaksızın valilerce taşıma veya bulundurma ruhsatı düzenlenebilir. Bu şekilde ruhsata bağlanan silahlar, veraset yoluyla intikal dışında devir veya hibe edilemez, satılamaz, gerekli görüldüğünde Bakanlar Kurulunca toplatılmasına karar verilebilir. Gönüllü korucu ve geçici köy koruculuğu görevine son verilenlerin ruhsatları iptal edilebilir. Ruhsatları iptal edilen veya toplatılmasına karar verilen silahlar, Devlet Malı sayılarak mülki makamlarca bir tutanak karşılığında İçişleri Bakanlığına teslim edilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ateşli silahlarla bunlara ait mermilerin ve Kanunen memnu bıçak ve benzerlerini bulunduran veya taşıyan gönüllü korucu ve geçici köy korucuları hakkında bu fiillerden dolayı takibat yapılmaz. Hükmolunan cezalar icra ve infaz edilemez ve kanuni neticeleri ortadan kalkar. Taşıma ve bulundurma ruhsatlarının verileceği kişiler, bu uygulamaya dair diğer hususlar, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir. (**)
_____
(*) (...) içindeki “Bakanlar Kurulu’nun tesbit edeceği illerde” sözcüklerinin, Anayasa Mahkemesinin 19 Ocak 2001 tarih 24292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6.1.1999 tarih E.1996/68 - K.1999/1 sayılı Kararı ile iptal edilmekle hükmü kalmamıştır.
(**) Maddedeki “45 gün” ibaresi, 14 Ocak 1998 tarih ve 4321 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile “90 gün” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Aynı Kanunun 2. Maddesi ile bu değişiklik 4.9.1996 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
_____
EK GEÇİCİ MADDE 1 - (Ek: 2313 - 10.10.1980) Yürürlükten kaldırılan ek 3 üncü maddeye göre tabanca taşıma yetkisini haiz bulunanların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yetkili mercilere başvurmaları halinde 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 3 numaralı bendi hükümlerine göre kendilerine taşıma veya bulundurma izin belgesi verilebilir.
Taşıma veya bulundurma vesikasını bağlanamayan tabancalar sıkıyönetim komutanlıklarıyla mahalli mülkî veya askeri makamalara teslim edilir.
Bu şekilde teslim alınan silahların Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunca tespit olunacak bedelleri Devletçe sahiplerine ödenir.
EK GEÇİCİ MADDE 2 - (Ek: 2478 - 23.6.1981) 6136 sayılı Kanun kapsamına alınan ve özellikleri İçişleri ve Gençlik ve Spor Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek sporda kullanılan evvelce ruhsata tabi olmayan ateşli, yivli silahları ellerinde bulunduranlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde müracaat ederek 7 nci madde esaslarına göre ruhsat almaya mecburdurlar.
EK GEÇİCİ MADDE 3 - (Ek: 2848 - 16.6.1983) 6136 sayılı Kanun hükümlerine aykırı biçimde edinildiği halde yetkili mercilerden 23.06.1981 tarihine kadar herhangi bir şekilde ruhsat veya vesika almak, kimliğe yazdırmak veya ilgisine göre Kuvvet Komutanlıkları ya da Jandarma Genel Komutanlığı silah, defter ve kayıtlarına kaydettirmek suretiyle taşınan veya bulundurulan silahların kayıtlarındaki nitelik ve numaralarına uygunluğun anlaşılması halinde bu silahların 7 nci madde kapsamına giren sahiplerine söz konusu madde esaslarına göre yeniden silah taşıma veya bulundurma izni verilir.
Yukardaki fıkrada belirtilen şekilde silah taşıma veya bulundurma vesikasını haiz olup da 7 nci madde kapsamına girmemeleri nedeniyle kendilerine taşıma veya bulundurma izin vesikası verilmeyenlerin mevcut izin vesikaları iptal edilmiştir. İzin vesikaları bu suretle iptal edilenler yapılacak tebliğden itibaren üç ay içinde silahlarını teslim ettikleri takdirde haklarında takibat yapılmaz. Bu kişilere ait silah ve mermiler 6136 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve 1176 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili makamlarca bir tutanak karşılığında Milli Savunma Bakanlığı emrine verilir. (*)
_____
(*) 16 Haziran 1983 tarih ve 2848 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince ek geçici madde 29 Eylül 1980 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
_____
GEÇİCİ MADDE 1 - (3684 - 22.11.1990) İstiklal Savaşı gazilerinin halen hayatta olanlarının yanlarında kalan veya savaşlarda şehit düşenlerden veya sonradan vefat edenlerden varislerine intikal etmiş bulunan 1923 yılı ve bu yıldan önce imal edilmiş her türlü ateşli silah, bıçak, kama ve kılıçlar için bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde beyan edilmek suretiyle, herhangi bir belge aranmaksızın ruhsat verilir. 1923 yılından sonra imal edildiği Kriminal Polis Laboratuvarlarınca tespit edilen silahlar müsadere edilir. Ancak, sahipleri hakkında herhangi bir kanuni işlem yapılmaz.
Birinci fıkrada bahsedilenlerden bu Kanunun yürürlük tarihinden önce haklarında 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan takibata başlanmış olanlar hakında takibatlar durdurulur. Mahkumiyet kararları ile müsadere kararları infaz edilmez ve infaz edilmiş olanlar dahil kanuni sonuçları ortadan kalkar. Müsadere edilmiş olup da halen muhafaza edilen takibata esas olan silahları kendilerine iade edilir. Mahkumiyet hükümlerine ait sicil varakaları adli sicilden çıkarılır.
MADDE 17 - Bu Kanun 15 Ağustos 1953 tarihinden itibaren meridir.
MADDE 18 - Bu Kanunu icra Vekilleri Heyeti yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg