AVŞAR HUKUK BÜROSU

BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLARDA ATAMA USULÜNE İLİŞKİN KANUN

KANUN NO: 2451
BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLARDA ATAMA USULÜNE İLİŞKİN KANUN
Kabul Tarihi: 23 Nisan 1981
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 25 Nisan 1981 - Sayı: 17321
5.t.Düstur,c.20 - s.
MADDE 1 - Başbakanlık ve bakanlıklarla, bunlara bağlı kuruluşlarda, teşkilat kanunu bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, atama ve nakiller bu Kanunda belirtilen usullere göre yapılır.
Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ve Milli Savunma Bakanlığı ile birinci fıkra kapsamı dışında kalan diğer kamu kuruluşlarının kendi özel kanunlarındaki atam ve nakillere ilişkin hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
MADDE 2 - Bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen unvanları taşıyan görevlere Bakanlar Kurulu kararı ile, (2) sayılı cetvelde gösterilen unvanları taşıyan görevlere müşterek kararla atama yapılır.
Bunların nakilleri ve görevden alınmaları da aynı usule göre olur.
Dışişleri Bakanı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Başbakanın ve Devlet Başkanının şifahi muvafakatlarını almak kaydıyle, dışişleri memurlarını, dış teşkilattan merkeze, merkezden dış teşkilata, dış teşkilatta bir memleketten diğer bir memlekete daimi görevle gönderebilir. Bunlarla ilgili kararname derhal Başbakanlığa gönderilir.
MADDE 3 - Bu Kanuna ekli cetvellerde yer almayan unvanları taşıyan kadro ve görevlere yapılacak atama ve nakillerde, bu Kanunun kapsamına giren kuruluşların teşkilat kanunlarında veya özel kanunlarındaki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
Ancak bunlardan bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Bakanlar Kurulu kararı ile atanmaları öngörülenler müşterek kararla, müşterek kararla atanmaları öngörülenler ise Bakan onayı ile atanırlar.
Bakanlar atama yetkilerini bu konuda hazırlanacak yönetmeliklerde belirtilecek esaslara göre alt kademelere devredebilirler.
MADDE 4 - Bakanlıkların yurt dışı daimi görevlerine, atamalar müşterek kararla yapılır. Diğer bakanlıklara ait müşterek kararlarda ilgili bakanla birlikte Dışişleri Bakanının da imzası bulunur.
MADDE 5 - Bu Kanunun kapsamına giren kuruluşların teşkilat kanunları ile özel kanunlarındaki inha, seçim, görüş alma ve atama niteliklerine ilişkin hükümler saklıdır.
EK MADDE 1- (4158 - 25.7.1996) Bakanlar Kurulu'nun birden fazla siyasi parti tarafından oluşturulması halinde, bu Kanuna göre alınacak müşterek karar, Başbakandan başka Meclis’te en çok üyesi olan diğer iktidar partisine mensup Başbakan Yardımcısı tarafından da imzalanır.
Ayrıca, diğer kanunlarda Başbakanın imzası ile yapılması öngörülen atama, nakil ve görevden alma işlemlerinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 1 Halen "Başyardımcı" görevinde bulunanlar, bu unvanla görevlerine devam ederler. Boşalan başyardımcı kadrolarına ancak "Yardımcı" unvanı ile atama yapılır.
MADDE 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
I SAYILI CETVEL
Valiler;
Büyükelçiler, Daimi Temsilciler, Daimi Delegeler;
(...) (*)
Diyanet İşleri Başkanı ve (Değişik ibare: 6002 - 1.7.2010 / m.21/b-6-c) “Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri”;
Yüksek Denetleme Kurul Başkan ve Üyeleri;
_____
(*) (1) sayılı cetvelde yer alan "Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri;" ibaresi, 7.8.2003 tarih ve 25192 sayılı R.G.'de yayımlanan, 30.7.2003 tarih ve 4963 sayılı Kanunun 9. maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.
_____
(Ek: 5429 - 10.11.2005 / m.57) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı;
2 SAYILI CETVEL
(Değişik ibare: KHK/644 - 29.6.2011 / m.37/9) “Bakan Yardımcıları (Millî Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı dâhil)” Müşteşar ve yardımcıları (Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve Yardımcıları dahil);
(Ek ibare: 5345 - 5.5.2005 / m.34/2) "Gelir İdaresi Başkanı",(Ek ibare: 6009 - 23.7.2010 / m.22) “Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları, Gelir İdaresi Daire Başkanları ve Vergi Dairesi Başkanları,” (Ek ibare: KHK/663 - 11.10.2011 /m.58/1) “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları,”
(Ek : KHK/340-6.8.1988) Devlet Personel Başkanı,
Genel Müdür ve Yardımcıları (Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Sekreteri ve Yardımcısı, Hazine Genel Müdürü ve Milletlerarası İktisadî İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanı ve Yardımcısı dahil),
(...)(*),
_____(*) Ek 2 sayılı cetvelde yer alan “Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri ve Daire Başkanları ibaresi", 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.10.2011 tarih ve KHK/662 sayılı KHK'nin 76. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurul Üyeleri ve Genel Sekteri,
Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare Meclis Başkan ve Üyeleri,
(...) (*),
_____
(*) 2 sayılı Cetvelde yer alan "Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı" ibaresi, 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı R.G.'de yayımlanan, 10.11.2005 tarih ve 5429 sayılı Kanunun 57. maddesi hükmü gereğince metinden çıkarılmıştır.
_____
Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreteri,
Bakanlıklardaki Kurul Başkanları ve Üyeleri,
(Ek ibare: 5436 - 22.12.2005 / m.13/h - Yürürlük m.18/f) "Strateji Geliştirme Başkanları," (Ek ibare: KHK/662 - 11.10.2011 / m.76)“Bakanlıkların Rehberlik ve Teftiş, Rehberlik ve Denetim, Denetim Hizmetleri başkanları,” (Ek ibare: KHK/646 - 7.7.2011 / m.7) “Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcıları,”
Bakanlık Müfettişleri ((Değişik ibare: KHK/646 - 7.7.2011 / m.7/c) “Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri” ve Bankalar Yeminli Murakıpları dahil),
(Ek ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.41 d) "ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri"
(Değişik ibare: KHK/649 - 8.8.2011 / m.44) “Bakanlık Müşavirleri (Millî Savunma Bakanlığı Bakanlık Müşavirleri dâhil)",
Birinci Hukuk Müşaviri,
Bakanlık Daire Başkanları,
İl İdare Şube Başkanları,
Bölge Müdürleri ve Başmüdürler,
Vali Muavini, Kaymakam, İl Hukuk İşleri Müdürü,
(Ek ibare: 4652 - 25.4.2001 / m.32) "Polis Akademisi Başkanı" , İl Emniyet Müdürü,
(Son satır, 25 Haziran 1992 tarih ve 3825 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
(...)(*)
_____(*) Ek 2 sayılı cetvelde yer alan “Devlet Planlama Teşkilatı Planlama Uzmanı" ibaresi, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.10.2011 tarih ve KHK/662 sayılı KHK'nin 76. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____

SORU CEVAP

captchaImg