AVŞAR HUKUK BÜROSU

BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN NO: 3046
BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13.12.1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KALDIRILMASI VE BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA 202 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 27 Eylül 1984
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 9 Ekim 1984 - Sayı: 18540
5.t. Düstur, c.24 - s.
BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, KAPSAM
AMAÇ
MADDE 1 - Bu Kanunun amacı, kurum hizmetlerinin düzenli, süratli, etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülebilmesi için bakanlıkların kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
KAPSAM
MADDE 2 - Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarını kapsar.
İKİNCİ KISIM
TEŞKİLAT YAPISI, KURULUŞ, ESAS VE USULLER, GÖREVLER

BİRİNCİ BÖLÜM
TEŞKİLAT YAPISI
BAKANLIKLARIN KURULMASI
MADDE 3 - Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, mevcut bakanlıkların bölünmesi veya birleştirilmesi, bakanlıkların görevleri, yetkileri ve teşkilatı bu Kanun esaslarına göre düzenlenir.
Bu düzenlemede uyulması zorunlu esaslar şunlardır:
a) İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür. Teşkilatlanmada görev ve yetkilerin tespitinde bu bütünlük bozulamaz.
b) Bakanlıkların kuruluş ve teşkilatlanmalarında etkili bir idare, iş bölümü, kontrol ve koordinasyonun sağlanması esastır.
c) Aynı ve benzer hizmet veya görevlerin tek bir bakanlık tarafından veya sorumluluğunda yürütülmesi, atıl kapasite ve kaynak israfının önlenmesi esastır.
Başbakan Yardımcıları
MADDE 4- (Değişik madde ve başlığı: KHK/643 - 3.6.2011 / m.1) Başbakana yardım etmek ve Bakanlar Kurulunda eşgüdüm sağlamak üzere Hükümetin oluşumu ve genel siyasetinin yürütülmesinin gerektirdiği sayıda bakan, Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Ayrıca Başbakana yardım etmek ve Başbakan tarafından verilecek görevleri yerine getirmek, Bakanlar Kurulunda koordinasyonu sağlamak, özel önem ve öncelik taşıyan konularda tecrübe ve bilgilerinden istifade edilmek amacıyla Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile, Başbakan Yardımcısı unvamyla görev yapmak ve sayısı beşi geçmemek üzere bakan görevlendirilebilir. Başbakan Yardımcısı unvanıyla görev yapmak üzere görevlendirilen bakanların danışma ve büro hizmetlerini yürütecek personele ait kadrolar Başbakanlık kadro cetvelinde gösterilir. 


BAKANLIKLARIN TEMEL KURULUŞLARI
MADDE 5 - Bakanlıklar, merkez teşkilatı ile ihtiyaca göre kurulan taşra ve yurt dışı teşkilatından ve bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI
MADDE 6 - Bakanlık merkez teşkilatı, bakanlığın sorumlu olduğu hizmetlerin yürütülmesi, bu hizmetlerle ilgili amaç ve politika tayini, planlama, kaynakları düzenleme ve sağlama, koordinasyon, gözetim ve takip, idareyi geliştirme ve denetim gibi görevleri yerine getirmek üzere aşağıdaki birimlerden meydana gelecek şekilde düzenlenir.
a) Bakanlıkların hizmet ve görev alanlarına giren faaliyetlerini yürüten anahizmet birimleri,
b) Bakana ve anahizmet birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlara istişari mahiyette yardımcı olan teknik, idari, hukuki ve mali konularda faaliyette bulunan danışma ve denetim birimleri,
c) Yukarıdaki birimlere yardımcı olan ve her bakanlıkta zorunlu olarak yürütülmesi gereken idari, mali, güvenlik ve sivil savunma gibi hizmetleri yerine getirmekle görevli yardımcı birimler.
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ANAHİZMET BİRİMLERİ
MADDE 7 - Bakanlıkların yürütmekten sorumlu oldukları hizmet ve görevlerden bağlı kuruluş kurulmasına gerektirmeyenler, bakanlığın merkez teşkilatı bünyesinde kurulan anahizmet birimlerince yerine getirilir.
Ana hizmet birimleri her bakanlığın hizmet ve görev özelliklerine ve alanlarına göre, bu bakanlıklara ait kuruluş kanunlarıyla düzenlenir.
BAKANLIK TAŞRA TEŞKİLATI
MADDE 8 - Bakanlığın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve yürütmekte oldukları hizmetleri vatandaşlara sunmakla görevli bakanlık taşra teşkilatı, ihtiyaca göre aşağıdaki kuruluşların tamamından veya birkaçından meydana gelecek şekilde düzenlenir.
a) İl valisine bağlı il kuruluşları,
b) Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları,
c) Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşları.
BAKANLIK YURT DIŞI TEŞKİLATI
MADDE 9 - Bakanlık yurt dışı teşkilatı; yurt dışında sürekli veya geçici görev yapan hizmet gereklerine ve ihtiyaçlarına göre kurulun aşağıdaki kuruluşlardan meydana gelir.
a) Dış temsilcilik niteliğindeki diplomatik temsilcilikler ve konsolosluklar,
b) Dış temsilcilikler bünyesindeki ihtisas birimleri,
c) Dış temsilcilik niteliğinde olmayan yurt dışı teşkilatı.
BAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI
MADDE 10 - Bağlı kuruluşlar bakanlığın hizmet ve görev alanına giren anahizmetleri yürütmek üzere, bakanlığa bağlı olarak özel kanunla kurulan, genel bütçe içinde ayrı bütçeli veya katma bütçeli veya özel bütçeli kuruluşlardır.
Bağlı kuruluşlar, merkez teşkilatı ile ihtiyaca göre kurulan taşra teşkilatından meydana gelecek şekilde düzenlenir.
Bağlı kuruluşların taşra teşkilatı; bölge, il ve ilçe kuruluşları şeklinde veya doğrudan kendine bağlı olarak kurulabilir.
(...) (Madde 10'un son fıkrası, 8.6.2011 tarih ve 27958 sayılı R.G.'de yayımlanan 643 sayılı KHK'nin 2. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


BAKANLIK İLGİLİ KURULUŞLARI
MADDE 11 - İlgili kuruluşlar; özel kanun veya statü ile kurulan, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müessese ortaklık ve iştirakleri veya özel hukuki, mali ve idari statüye tabi, hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşları şeklinde düzenlenir. Bu kuruluşların ilgili olduğu bakanlık bu Kanunun koyduğu usule göre belirlenir.
BAKANLIK VE BAĞLI KURULUŞLARIN MERKEZ TEŞKİLATINDAKİ DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ
MADDE 12 - Bakanlık merkez teşkilatında ihtiyaca göre aşağıdaki danışma ve denetim birimleri kurulabilir.
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
b) (...) (Madde 12 nin 1. fıkrasının (b) bendi, 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.12.2005 tarih ve 5436 sayılı Kanunun 17. maddesinin 1. fıkrasının (9) numaralı bendi hükmü gereğince, 1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 
c) Hukuk Müşavirliği,
d) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
Gerekli görülen hallerde 27 nci madde esasları dahilinde bakanlık müşavirleri ihdas edilebilir.
Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında ihtiyaca göre aşağıdaki danışma ve denetim birimleri kurulabilir.
a) Teftiş Kurulu,
b) Hukuk Müşavirliği,
c) (...) (Madde 12 nin 3. fıkrasının (c) bendi, 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.12.2005 tarih ve 5436 sayılı Kanunun 17. maddesinin 1. fıkrasının (9) numaralı bendi hükmü gereğince, 1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 
BAKANLIK VE BAĞLI KURULUŞLARIN MERKEZ TEŞKİLATINDAKİ YARDIMCI BİRİMLER
MADDE 13 - Bakanlık merkez teşkilatında ihtiyaca göre aşağıdaki yardımcı birimler kurulur.
a) Personel Genel Müdürlüğü veya Dairesi Başkanlığı,
b) Eğitim Dairesi Başkanlığı,
c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,
d) (...) (Madde 13 ün d bendi, 17.6.2009 tarih ve 27261 sayılı R.G.'de yayımlanan Kanun'un 25/5. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 


e) Özel Kalem Müdürlüğü.
Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında ihtiyaca göre aşağıdaki yardımcı birimler kurulur.
a) Personel ve Eğitim Şubesi Müdürlüğü veya Dairesi Başkanlığı,
b) İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğü veya Dairesi Başkanlığı,
c) (...) (Madde 13 ün 2. fıkrasının c bendi, 17.6.2009 tarih ve 27261 sayılı R.G.'de yayımlanan Kanun'un 25/5. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 


İhtiyaca göre bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatında birinci ve ikinci fıkralarda sayılanların dışında da yardımcı birimler kurulabilir.
İLGİLİ KURULUŞLARIN DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI BİRİMLERİ
MADDE 14 - İlgili kuruluşlarda hizmet özelliklerine göre hangi danışma, denetim ve yardımcı birimlerin kurulacağı bu kuruluşların kuruluş kanunu veya statülerinde belirlenir.
HİYERARŞİK KADEMELER VE BİRİM UNVANLARI
MADDE 15 - Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının hiyerarşik kademeleri; hizmetin özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar dikkate alınmak kaydıyla aşağıdaki şekilde düzenlenir.
a) Bakanlık merkez teşkilatında:
1. Müsteşarlık,
2. Müsteşarlığa bağlı Genel Müdürlük, Kurul Başkanlığı veya Daire Başkanlığı,
3. Genel Müdürlük veya Kurul Başkanlığına bağlı Daire Başkanlığı,
4. Şube Müdürlüğü,
5. İhtiyaca göre kurulacak şeflik.
b) Bağlı kuruluşlarda:
1. Genel Müdürlük,
2. Daire Başkanlığı,
3. Şube Müdürlüğü,
4. Şeflik,
5. Memurluk.
c) İlgili kuruluşlarda özel kanunlarında gösterildiği şekilde düzenlenir.
d) Taşra teşkilatı bölge kuruluşlarında:
1. Bölge Müdürlüğü,
2. Şube Müdürlüğü veya Başmühendislik,
3. Şeflik veya Mühendislik,
e) Taşra teşkilatı il kuruluşlarında:
1. Vali,
2. İl Müdürlüğü,
3. Şube Müdürlüğü,
4. Şeflik,
5. Memurluk.
f) Taşra teşkilatı ilçe kuruluşlarında:
1. Kaymakam,
2. İlçe Müdürlüğü,
3. İhtiyaç bulunan ilçelerde Şube Müdürlüğü,
4. Şeflik,
5. Memurluk.
g) Yurt dışı teşkilatında, kamu kurum ve kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre düzenlenir.
İKİNCİ BÖLÜM
TEŞKİLATLANMA ESAS VE USULLERİ
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI İLE BAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARININ DÜZENLENMESİNDE UYULACAK ESAS VE USULLER
MADDE 16 - Bakanlık merkez teşkilatı ile bakanlık bağlı kuruluşlarının düzenlenmesinde aşağıdaki esas ve usuller uygulanır.
a) Genel Müdürlük, müstakil daire başkanlığı, danışma, denetim ve yardımcı birimlerin kurulması, kaldırılması, görev, yetki ve sorumlulukları kanunla düzenlenir.
b) Diğer daire başkanlıkları ile şube müdürlükleri hizmetin özelliğine göre ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur, kaldırılır aynı bakanlık içerisinde veya bakanlıklar arasındaki bağlantısı değiştirilir.
c) Şeflik ve memurluklar ilgili hizmet birimi veya kuruluşun teklifi üzerine bakanlık onayı ile kurulur.
d) Bir bakanlıkta birden fazla müsteşarlık kurulamaz.
e) Bağlı kuruluşu ve taşra teşkilatı bulunan veya yürütmekle sorumlu oldukları hizmetler en az üç daire başkanlığı kurulmasını gerektiren anahizmet birimleri genel müdürlük, diğer anahizmet birimleri daire başkanlığı şeklinde teşkilatlandırılabilir.
f) Bakanlık bağlı kuruluşları eliyle yürütülen hizmetler için bakanlık merkez teşkilatında ayrıca genel müdürlük düzeyinde anahizmet birimi kurulamaz. Ancak, bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının bakanlıktaki iş ve münasebetlerini yürütmek üzere bakanlık merkez teşkilatında birim kurulabilir.
g) Danışma, denetim ve yardımcı birimler, özellik gösteren bakanlıklarda personel birimi hariç, genel müdürlük şeklinde teşkilatlandırılamazlar.
h) Bakanlık merkez teşkilatının esas hizmet birimi şube müdürlüğüdür. Ancak şube müdürlüklerince yürütülen hizmetlerin kapsam ve özelliklerinin gerektirmesi halinde şeflik de kurulabilir.
i) Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatında 15 inci maddenin (a) ve (b) bendinde gösterilenler dışında hiyerarşik kademe teşkil edilemez. Ancak bağlı olan birim miktarı esas alınmak kaydıyla müsteşar, genel müdür ve anahizmet birimi niteliğindeki dairelerin başkanları için iki yardımcı kadrosu ihdas edilebilir. Zorunlu hallerde ilgili bakanlığın teklifi üzerine ortak kararname ile müsteşar yardımcılarının ve genel müdür yardımcılarının sayısı beşe kadar çıkarılabilir.
j) Görev ve hizmetin nitelik ve niceliğine göre en az üç şube müdürlüğü bulunmadıkça daire başkanlığı, en az üç daire başkanlığı bulunmadıkça genel müdürlük kurulamaz. Şubeler ihtiyaca göre şefliklere ve memurluklara bölünebilir.
k) (...) (Madde 16 nın (k) bendi, 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.12.2005 tarih ve 5436 sayılı Kanunun 17. maddesinin 1. fıkrasının (9) numaralı bendi hükmü gereğince, 1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) l) (Ek: 4947 - 16.7.2003 / m.38) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşları görev, yetki ve sorumlulukları dikkate alınarak başkanlık şeklinde teşkilatlandırılabilir. 
TAŞRA TEŞKİLATINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
MADDE 17 - Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatı, bu Kanunla birlikte teşkilat kanunları, İl İdaresi Kanunu ile belirlenen esas ve usullere göre kurulur.
Taşra teşkilatının kurulmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulur.
a) Bölge, il ve ilçe kuruluşları görev ve hizmet alanlarının sosyal ekonomik özelliklerine, nüfus ve coğrafi durumuna, görev ve hizmetlerin niteliklerine ve ihtiyaca göre farklı tip ve statüde kurulabilir ve bunlara farklı yetkiler verilebilir.
b) Bakanlıkların ve bağlı kuruluşların, bölge, il ve ilçelerde, bakanlık veya bağlı kuruluşu temsil edecek şekilde tek bir taşra teşkilatı kurmaları esastır. Ancak, bu şekilde teşkilat kurmanın ekonomik olmaması, hizmetlerin mahiyet itibariyle tek bir il kuruluşu bünyesinde birleştirilmesine imkan bulunmaması veya başarılı ve verimli çalışmaları görülen taşra birimlerinin aynen muhafaza edilebilmesi gibi gerekçelerle bakanlıkların anahizmet birimleri ve bağlı kuruluşları, ayrı il ve ilçe müdürlükleri de kurabilirler.
Bu şekilde kurulan il ve ilçe müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumlulukları birbirleriyle ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkileri kuruluş kararnamesinde gösterilir.
c) Merkezi idarenin taşra teşkilatı kurma yetkisi kurum ve kuruluşların kendi kanunlarında belirtilir. Kanunlarında bu konuda açıkça yetki bulunmayan bir kurum veya kuruluş taşra teşkilatı kuramaz.
d) Sürekli görev veya hizmet yapacak taşra teşkilatı ihtiyaçlara ve hizmetin özelliklerine göre bölge, il ve ilçe kuruluşları olarak, ilgili merkez teşkilatının teklifi üzerine Devlet Planlama Teşkilatı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur, kaldırılır veya değiştirilir.
e) Ülke düzeyinde yerine getirilmesi gereken hizmetler için, taşra teşkilatının il ve ilçe kuruluşu şeklinde düzenlenmesi esastır. Ancak, bu hizmet alanlarında bölgedeki illerin tamamına destek sağlayacak nitelikte bölge kuruluşları kurulabileceği gibi, bölgenin bütün illerinde veya birkaç ilinde görev ve hizmet yapacak şekilde de bölge kuruluşları kurulabilir.
f) Görev veya hizmet özellikleri sebebiyle bölge kuruluşları ve bunların merkezlerinin bulunacağı yerler ile Bölge Müdürlüklerine dahil olacak iller kuruluşlarına ait Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir.
g) Kalkınma plan ve programları çerçevesinde, geçici taşra teşkilatı; görev veya hizmet süresi belirtilmek şartıyla ilgili bakanlığın teklifi üzerine ortak kararname ile kurulur. Bu Kararname Resmi Gazete'de yayımlanır ve bu teşkilat görevleri sona erince kaldırılır. Geçici taşra teşkilatının görev ve hizmet sürelerinin uzatılması bu fıkradaki usule tabidir.
h) Acil ve olağanüstü hallerde bir bakanlık, Başbakana bildirmek ve yukarıdaki fıkra esaslarına göre gerekli işlemleri sonradan tamamlamak kaydı ile geçici taşra teşkilatı kurabilir.
j) Diğer kamu kurum ve kuruluşların taşra teşkilatı kendi kanunlarında belirtilen usule, kendi kanunlarında bir usul yok ise bu maddedeki usule göre kurulur.
YURT DIŞI TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR
MADDE 18 - Yurt dışı teşkilatı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen esas ve usullere uygun olarak kurulur.
İLGİLİ KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR
MADDE 19 - İlgili kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilatlanmalarına ilişkin esaslar bu kuruluşlarla ilgili özel kanunlarına veya statülerine göre düzenlenir.
(Değişik 2. fıkra: 4947 - 16.7.2003 / m.39) Yükseköğretim Kurulu ve bu Kurula bağlı olanlar ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili kuruluşları hariç ilgili kuruluşların genel müdürlük şeklinde teşkilatlandırılmaları esastır. 
Bağlılık değişikliği
MADDE 19/A- (Ek: KHK/643 - 3.6.2011 / m.2) Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları (10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumlar dahil) Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile, Başbakanlıkla veya diğer bakanlıklarla ilgilendirilebilir. Söz konusu kuruluşların özel kanunlarında bağlı, ilgili ve ilişkili olunan bakanlığa ya da bakana verilen yetki ve görevler ilgilendirilen bakanlık veya bakan tarafından kullanılır ve yerine getirilir.(Ek cümle: KHK/649 - 8.8.2011 / m.45) “Bakan, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların (5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumlar dâhil) her türlü faaliyet ve işlemlerini denetlemeye yetkilidir.”
KURULMA İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI
MADDE 20 - Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların kurulma işlemleri, genel hükümlere göre kadro alınması ile tamamlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BAKANLIK MAKAMININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
BAKANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE 21 - Bakan, bakanlık kuruluşunun en üst amiridir.
Bakanlar, bakanlık hizmetlerini mevzuata, Hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.
Her bakan, ayrıca emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden de sorumlu olup, bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.
Bakan Yardımcıları
MADDE 21/A- (Ek: KHK/643 - 3.6.2011 / m.3) Bakana (Millî Savunma Bakanı dahil) bağlı olarak Bakana ve Bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesinde Bakana yardımcı olmak üzere Bakan Yardımcısı atanabilir. Bakan Yardımcıları bu görevlerin yerine getirilmesinden Bakana karşı sorumludur.
Bakan Yardımcıları Hükümetin görev süresiyle sınırlı olarak görev yapar; Hükümetin görevi sona erdiğinde, Bakan Yardımcılarının görevi de sona erer. Bakan Yardımcıları gerektiğinde Hükümetin görev süresi dolmadan da görevden alınabilir.
Bakan Yardımcılarına en yüksek Devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan ödemelerin yüzde yüzellisi oranında aynı usul ve esaslar çerçevesinde aylık ücret ödenir.
MÜSTEŞARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
MADDE 22 - Müsteşar, bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup bakanlık hizmetlerini bakan adına ve bakanın direktif ve emirleri yönünde bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla bakanlık teftiş kurulu hariç bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.
Müsteşar yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden bakana karşı sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
MADDE 23 - Teftiş Kurulu Başkanlığı, bakanın emri veya onayı üzerine bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:
a) Bakanlık teşkilatı ile bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,
b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve bakana sunmak,
c) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI
MADDE 24 - (...) (Madde 24, 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.12.2005 tarih ve 5436 sayılı Kanunun 17. maddesinin 1. fıkrasının (9) numaralı bendi hükmü gereğince, 1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)  


HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
MADDE 25 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.
b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,
c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarla bakanlık veya kuruluşu temsil etmek,
d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve bakana sunmak.
e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek,
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
MADDE 26 - Bakanlıklarda basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yütürülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.
BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ
MADDE 27 - Bakanlıklarda özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakanlık makamına yardımcı olmak üzere özel yeteneği olanlardan bakanlık müşavirleri bulunabilir. Bakanlık müşavirleri bakanlık makamına bağlıdır.
Bakanlık müşavirlerinin gerekli olup olmadığı ve sayısı, otuzu geçmeyecek şekilde kuruluş kanunlarında gösterilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
YARDIMCI BİRİMLER
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE 28 - Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek.
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek.
c) Bakanın ziyareti, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,
d) Bakanın vereceği diğer görevleri yapmak.
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAKANLIĞI
MADDE 29 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlerini yürütmek,
c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,
f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak,
h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,
i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,
j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,
k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
l) Bakan ve müşteşar tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MADDE 30 - Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,
b) Bakanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek,
c) Eğitim dairesi olmaması halinde eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
d) Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak.
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MADDE 31 - Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek,
b) Bakanlık personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak.
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
MADDE 32 - (...) (Madde 32, 17.6.2009 tarih ve 27261 sayılı R.G.'de yayımlanan Kanun'un 25/5. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 


BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞ BİRİMLERİ
MADDE 33 - Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki danışma, denetim ve yardımcı birimlerinin görevleri bakanlık merkez teşkilatındaki benzer birimlerin görevleri esas alınarak kanunla düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
SORUMLULUK VE YETKİLER
YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI
MADDE 34 - Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, bakanlık emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur.
KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA BAKANLIKLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU
MADDE 35 - Bakanlık anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak ısrafını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.
Bakanlıklar, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
MAHALLİ İDARELERLE KOORDİNASYON SORUMLULUĞU
MADDE 36 - Bakanlıklar, hizmet alanlarına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
BAKANLIKLARIN DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ
MADDE 37 - Bakanlıklar, kanunla yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.
YETKİ DEVRİ
MADDE 38 - Bakan, müsteşar ve her kademedeki bakanlık ve kuruluş yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak, yetki devri yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
DÖRDÜNCÜ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
SÜREKLİ KURULLAR
MADDE 39 - Bakanlıklarda ve bağlı kuruluşlarda hizmetin kurul biçiminde yürütülmesi gerektiğinde, görevleri ve teşekkül tarzı kuruluş kanunlarında veya diğer kanunlarda gösterilmek kaydıyla sürekli kurullar kurulabilir.
DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ
MADDE 40 - Bakanlıklar ile bağlı kuruluşlar ihtiyaç halinde döner sermaye işletmesi kurabilirler.
Döner sermaye işletmelerinin kurulması, sermayesi, gelirleri, işleyiş ve denetimi ile ilgili esas ve usuller kanunla düzenlenir.
BAKANLIKLAR, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR
MADDE 41 - Bakanlıklar ekli cetvelde gösterilmiştir.
(Değişik 2. fıkra: 3313 - 15.10.1986) Her Bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı kendi kuruluş kanunlarında gösterilir.
KADROLAR
MADDE 42 - Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar genel hükümlere göre düzenlenir.
ATAMA
MADDE 43 - 23.04.1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır. Bakan bu yetkisini alt kademelere devredebilir.
Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının kuruluş kanunlarında atamaya ilişkin özel hükümler saklıdır.
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONELİNİN BAKANLIKLARDA GÖREVLENDİRİLMESİ:
MADDE 44 - Bakanlıklar kendi bağlı ve ilgili kuruluşları personelinden ihtiyaç duyduklarını yatırım programları ve projelerin hazırlanması gibi konularda ve uzmanlık isteyen işlerde geçici olarak süre ve çalışma konusu belirtilmek şartıyla ve bakanın onayı ile bakanlık merkez teşkilatında görevlendirilebilirler. Ancak bu personelin çalışma süresi altı ayı geçemez.
EK MADDE 1- (Ek: KHK/643 - 3.6.2011 / m.5) Ekli (1) sayılı listede yer alan Bakan Yardımcısı kadroları ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin, Milli Savunma Bakanlığı hariç olmak üzere bu Kanuna ekli cetvelde yer alan bakanlıkların merkez teşkilatına ait bölümüne birer adet eklenmiştir. Millî Savunma Bakanlığı için ihdas edilen bir adet Bakan Yardımcısı kadrosu ise anılan Bakanlık merkez teşkilatı kadrolarının ilgili bölümüne ilave edilmiştir.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
MADDE 45 - 13.09.1946 tarih ve 4951 sayılı Bakanlıkların Kuruluşu Hakkında Kanun ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ HÜKÜMLER
GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Kanun uyarınca bakanlıkların ve bağlı kuruluşların kuruluş kanunlarında yapılacak düzenlemer nedeniyle kadro unvanı ve derecesi değişen veya kaldırılan görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece, şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.
GEÇİCİ MADDE 2 - Bu Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen genel hükümlere ilişkin düzenleme yapılıncaya kadar, döner sermaye işletmeleri ilgili bakanlığın teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının ve Sayıştayın olumlu görüşü alındıktan sonra teklifi yapan Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
GEÇİCİ MADDE 3 - Bakanlık teşkilatı, bu Kanun esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca genel hükümlere göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanımına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 4 - Bu Kanunun yayımı tarihinde, bağlı ve ilgili kuruluş personeli olup, bakanlıklarda sürekli olarak çalıştırılmakta olanlar en geç bir yıl içinde kadrolarının bulundukları kurum ve kuruluşlara iade edilirler ve kendi talepleri üzerine bakanlık kadrolarına atanırlar.
GEÇİCİ MADDE 5 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31.12.1984 tarihine kadar, Başbakanlık ve Bakanlıklarla bağlı kuruluşlarında mevcut kadrolarda artış yapılmamak kaydıyla 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre sınıf, unvan ve derece değişikliği yapılabilir.
GEÇİCİ MADDE 6- (Ek: KHK/643 - 3.6.2011 / m.6) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden sonra kurulacak ilk Bakanlar Kurulunda yer alacak bakanlar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin (Değişik ibare: KHK/644 - 29.6.2011 / m.37/11) “4 üncü maddesi ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesi ile yeniden düzenlenen” cetvelde yer alan bakanlıklar ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi ile değiştirilen 4 üncü madde hükümleri esas alınarak atanır.(Değişik ibare: KHK/644 - 29.6.2011 / m.37/11) “633, 634, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 642 ve 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 37 nci maddesinin beşinci, dokuzuncu, onuncu ve onbirinci fıkraları hariç 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname” 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak milletvekili genel seçiminden sonra kurulacak ilk Bakanlar Kurulu üyelerinin atandığı tarihten itibaren uygulanır. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde görevde bulunan Bakanlar Kurulu üyelerinin görevleri, yeni Bakanlar Kurulu üyeleri atanıncaya kadar devam eder.
YÜRÜRLÜK
MADDE 46 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 47 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
CETVEL
(Değişik: KHK/643 - 3.6.2011 / m.4) BAKANLIKLAR
1. Adalet Bakanlığı
2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
3. Avrupa Birliği Bakanlığı
4. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
6. (Değişik ibare: KHK/644 - 29.6.2011 / m.37/10) “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı"
7. Dışişleri Bakanlığı
8. Ekonomi Bakanlığı
9. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
10. Gençlik ve Spor Bakanlığı
11. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
12. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
13. İçişleri Bakanlığı
14. Kalkınma Bakanlığı
15. Kültür ve Turizm Bakanlığı
16. Maliye Bakanlığı
17. Milli Eğitim Bakanlığı
18. Milli Savunma Bakanlığı
19. (Ek: KHK/644 - 29.6.2011 / m.37/10) Orman ve Su İşleri Bakanlığı
20. Sağlık Bakanlığı(*)
21. (Değişik ibare: KHK/655 - 26.9.2011 / m.44/3) "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı"  

(*)
_____(*) Kanunun eki cetvele, 4.7.2011 tarih ve 27984 sayılı R.G.'de yayımlanan 29.6.2011 tarih ve 644 sayılı KHK'nin 37/10. maddesi hükmü gereğince 19. sıra eklenmiş ve diğer sıralar teselsül ettirilmiştir.
_____

SORU CEVAP

captchaImg