AVŞAR HUKUK BÜROSU

BARUT VE PATLAYICI MADDELERLE SİLAH VE TEFERRUATI VE AV MALZEMESİNİN İNHİSARDAN ÇIKARILMASI HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 6551
BARUT VE PATLAYICI MADDELERLE SİLAH VE TEFERRUATI VE AV MALZEMESİNİN İNHİSARDAN ÇIKARILMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 9 Mayıs 1955
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 18 Mayıs 1955 - Sayı: 9009
3.t. Düstur, c.36 - s.1420
MADDE 1 - Her nevi av ve taş barutları; lâğım patlatmakta kullanılan her nevi patlayıcı maddelerle bunların fitil, kapsül, ateşleme aletleri gibi bütün ateşleme ferileri; her nevi nişan tüfek ve tabancaları fişekleri ve bunların parçaları ve tazyik edilmiş hava ile işleyen silâhlar ve bunların fişekleri veya parçaları; her nevi şenlik fişekleri, maytap ve benzerleri ve doluya karşı kullanılan havai fişekler; dolu veya boş av fişekleri ile bunların hazırlanmasında kullanılan tapa, kapsül gibi av malzemesi, av saçması ve kurşunları; yivli av tüfekleri ve fişekleri ve bunların parçaları ve potas küherçilesinin bu kanun hükümleri dâhilinde, rovelver ve tabancalarla fişekleri ve bunların parçalarının 6136 sayılı kanunhükümleri mahfuz kalmak üzere; imal, ithal ve satışı serbesttir.
Harb silâh ve mühimmatı olarak kullanılabilecek olan patlayıcı maddelerle silâhlar ve teferruatı 3763 sayılı kanun hükümlerine tabidir.
MADDE 2 - Bu kanun ile inhisar dışı bırakılan maddelerin (oyuncak nevinden olanlar dâhil) imal, ithal, nakil, muhafaza, satış ve istimalleri Dahiliye Vekâletinin musaade ve mürakabesine tabi olup bu müsaade ve mürakabenin sureti icrası Dahiliye, Milli Müdafaa, Maliye, Gümrük ve İnhisarlar ve İşletmeler Vekâletleri tarafından müştereken hazırlanacak bir nizamname ile tesbit edilir.
Bu nizamname kanunun neşri tarihinden itibaren 6 ay içinde mer'iyete konur.
MADDE 3 - (...) (Madde 3, 10 Ekim 1983 tarih ve KHK/112 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 ncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 4 - İnhisarlar İdaresi, bu kanunla inhisar dışı bırakılan maddelerin muhafazası için kullanılan ve mülkiyeti kendisine ait bulunan bütün gayrimenkulleri ve tesisleri İcra Vekilleri Heyeti karariyle ve Muhasebei UmumiyeKanununun 24 üncü maddesine tabi tutulmaksızın umumî hükümler dairesinde hakikî veya hükmî şahıslara satmaya salâhiyetlidir.
MADDE 5 - 23.05.1934 tarihli ve 2441 sayılı, 14.01.1943 tarihli ve 4374 sayılı kanunlar mer'iyetten kaldırılmıştır.
MADDE 6 - Bu kanun neşri tarihinden (3) ay sonra mer'iyete girer.
MADDE 7 - Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

SORU CEVAP

captchaImg