AVŞAR HUKUK BÜROSU

BAŞBAKAN VE BAKANLARIN TEMSİL ÖDENEKLERİ İLE DIŞARIDAN ATANAN BAKANLARIN ÖDENEK

KANUN NO: 3055
BAŞBAKAN VE BAKANLARIN TEMSİL ÖDENEKLERİ İLE DIŞARIDAN ATANAN BAKANLARIN ÖDENEK VE YOLLUKLARI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 9 Ekim 1984
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 16 Ekim 1984 - Sayı: 18547
5.t. Düstur, c.24 - s.
MADDE 1 - Başbakana ve Bakanlara aşağıda belirtilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda temsil ödeneği verilir.
(Değişik: KHK/420 - 12.4.1990) (*)
UNVANI1.1.1991'den İtibaren Uygulanacak Göstergeler1.1.1992'den İtibaren Uygulanacak Göstergeler1.1.1993'den İtibaren Uygulanacak Göstergeler1.1.1994'den İtibaren Uygulanacak Göstergeler1.1.1995'den İtibaren Uygulanacak Göstergeler
      
Başbakan36004200480054006000
Bakan28003300380043005000
MADDE 2 - Birinci maddede yazılı ödeneklere, göreve başlama tarihinden itibaren hak kazanılır. Bu ödenekler herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir ve bu ödeneklere esas teşkil eden göstergeler emeklilik hesabında hiç bir surette dikkate alınmaz, söz konusu ödenekler her ay peşin olarak çekle ödenir.
Diğer bir başkanlığa vekalet eden bakanlara, bu vekaletleri dolayısıyla ayrıca bir ödenek verilmez.
MADDE 3 - Bu ödenekler ait olduğu bakanlık bütçesinden ödenir.
MADDE 4 - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından bir bakanlığa atananlara, bakanlık temsil ödeneğinden başka, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin Ödenek ve Yollukları Hakkındaki Kanunda tespit edilen miktarda ödenek ve yolluk görevlendirildikleri bakanlık bütçesinin aylık ve yolluk tertiplerinden işe başladıkları tarihten itibaren ödenir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yollukları hakkındaki Kanunun diğer hükümleri bu Bakanlar hakkında da uygulanır.
Emeklilik hakkı tanınan bir görevde iken bakanlığa getirilmiş bulunanlar asli görevlerinden aylıksız izinli sayılırlar. Bunlarla, daha önce emekli hakkı tanınan bir görevde bulunmuş olanların, bakanlıkta geçirdikleri süreler terfi ve emekliliklerinde sayılır. (Ek Hüküm: KHK/464 - 3.11.1991) Ancak halen emeklilik hakkı tanınan bir görevde bulunanlar ile bu görevlerden emekli olanlardan Anayasanın 114 üncü maddesine göre atananlara 26.10.1990 tarihli ve 3671 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan tazminat, bu görevlerde enaz iki yıl bulunma şartı aranmaksızın T.C. Emekli Sandığınca ödenir.
MADDE 5 - 24.02.1962 tarih ve 23 sayılı Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 - Bu Kanun 1 Ocak 1985 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(*) 12 Nisan 1990 tarih ve KHK/420 sayılı K.H.K.nin 16 ıncı maddesi gereğince 1.1.1991 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

SORU CEVAP

captchaImg