AVŞAR HUKUK BÜROSU

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ KURULUŞU HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 852
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ KURULUŞU HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 10 Nisan 1967
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Nisan 1967 - Sayı: 12577
5.t. Düstur, c.6 - s.1835

MADDE 1.- (Değişik: 5034 - 25.12.2003 / m.1) 23.5.1928 tarihli ve 1322 sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Mer'iyet Tarihi Hakkında Kanunda sayılan basım ve dağıtım işlerini yapmak üzere Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuş bulunan Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesinin sermayesi, kendi kaynaklarından ve kurum karından karşılanmak kaydıyla 15 (onbeş) trilyon liraya yükseltilmiştir. Bu miktar ihtiyaç halinde Bakanlar Kurulunca bir katına kadar artırılabilir.  


MADDE 2 - Basımevi işletmesi, genel ve katma bütçeli dairelerle özel idare ve belediyelerden, kamu iktisadi teşebbüsleri ile özel ve tüzel kişilerden basım işleri ile ilgili siparişler almaya ve bu siparişler dolayısiyle her türlü işlemlere girişmeye yetkilidir.
(Ek fıkra: 5034 - 25.12.2003 / m.2) Basımevi işletmesi, işletme için gerekli olan yatırımları yapabilir.
MADDE 3 - Basımevi işletmesinin döner sermayesi:
a) Başbakanlık bütçelerinde özel bir bölüme konulacak ödeneklerden,
b) Halen Başbakanlık Basımevinde mevcut olan ve bu basımevine ait bulunan makine, demirbaş eşya ve malzeme, basılmış kitap, kıymetli kâğıt ve her türlü ilkel maddelerle bu işletmeye devrolunacak taşınır ve taşınmaz Hazine mallarının bir Komisyon tarafından takdir ve tespit olunacak halihazır değerleri tutarlarından,
c) Döner sermayenin işletilmesinden elde edilecek kârlardan,
d) Her türlü aynî ve nakdî bağış ve yardımlardan,
terekkübeder.
(Değişik son fıkra: 5034 - 25.12.2003 / m.3) Bu sermaye 15 (onbeş) trilyon liraya veya Bakanlar Kurulunca artırılacak miktara tamamlandıktan sonra, karlar Hazineye yatırılır. 
MADDE 4 - Döner sermayede çalıştırılacak ücretli personelin kadroları, Maliye Bakanlığının mütalâası alınmak suretiyle Başbakanlıkça tespit olunur. Bu personele ait ücretlerle işçilerin fazla mesai ücretleri döner sermayeden ödenir.
MADDE 5 - Döner sermayenin hesap usulleri, alım-satım ve işletme işlemleri ile abone ve sipariş işleri Başbakanlık ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak Yönetmelik esaslarına göre yürütülür.
MADDE 6 - Döner sermaye işleri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine ve Sayıştay'ın sarftan önce vizesine tabi değildir. Ancak döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için bütçe yılı sonundan itibaren en geç 3 ay içinde düzenlenecek bilânco ve ekleri, gider ve gelir belgeleri ile birlikte Sayıştay Başkanlığına verilir. Bilânço ve eklerinin tasdikli birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.
MADDE 7 - 1322 sayılı kanunun bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. (*)
_____
(*) Bahiskonusu 1322 sayılı Kanun, (Kanunların ve Nizamnamelerin sureti neşir ve ilânı ve mer'iyet tarihi hakkında) 23 Mayıs 1928 tarih ve 1322 sayılı Kanundur.
_____
GEÇİCİ MADDE 1 - Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce mal sandıklarına yatırılmış olan abone bedelleri, bütçeden döner sermayeye tahsis edilen meblâğdan işletme fonuna aktarılmak suretiyle hesaben tasfile edilir.
GEÇİCİ MADDE 2 - Çeşitli bütçelerden satınalınmış olup halen Başbakanlık Basımevinde kullanılmakta bulunan makina, alet ve malzeme, bir komisyon tarafından takdir edilecek halihazır değerleri tutarları ödenmemiş sermayeye mahsup edilmek üzere, bedelsiz olarak işletmeye devrolunur.
MADDE 8 - Bu kanun yayımını takibeden malî yılbaşında yürürlüğe girer.
MADDE 9 - Bu kanun hükümlerini Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg