AVŞAR HUKUK BÜROSU

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK

KANUN NO: 3056
BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 10 Ekim 1984
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Ekim 1984 - Sayı: 18550
5.t. Düstur, c.24 - s.
I. KISIM
AMAÇ, GÖREV, TEŞKİLAT
AMAÇ
MADDE 1 - Bu Kanunun amacı, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak,
Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek, Devlet Teşkilatının düzenli bir şekilde işlemesini temin etmek, Anayasa ve kanunlarla Başbakana verilen görevleri yerine getirmek için Başbakanlık Teşkilatının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ait esasları düzenlemektir.
GÖREV
MADDE 2 - Başbakanlığın görevleri şunlardır:
a) Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak,
Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek, Anayasa ve kanunlarla verilen hizmetleri yerine getirmek maksadıyla gerekli tedbirleri almak,
b) Devlet Teşkilatının düzenli ve müessir bir şekilde işlemesini temin edecek prensipleri tespit etmek, Hükümet Programı ve kalkınma planları ile yıllık programların uygulanmasını takip etmek,
c) Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve karar tekliflerinin Anayasaya ve diğer mevzuata uygunluğunu incelemek ve Yasama Organı ile olan münasebetleri yürütmek,
d) Mevzuat hazırlama usul ve esasları ile ilgili ilkeleri tespit etmek ve geliştirmek, yürürlükte bulunan mevzuatın sicillerini tutmak, kodlamak, tek metin haline getirmek, bilgi işlem sistemi içinde takip etmek ve yayınlamak,
e) İdarede etkinliğin sağlanması, görevlerin tam ve verimli bir şekilde zamanında yerine getirilmesi, idari usul ve işlemlerin basitleştirilmesi,
Devlet Teşkilatının düzenlenmesi için gerekli olan sistem ve prensiplerin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,
f) Devlet Teşkilatındaki teftiş ve denetim sistemini geliştirmek, uygulanmasını takip etmek, gerektiğinde teftiş ve denetim yapmak,
g) Türk Devlet ve millet hayatını ilgilendiren tarihî, hukukî, idarî, ekonomik, ilmî doküman ve belgeleri toplamak, değerlendirmek ve düzenlemek, film, mikrofilm gibi ileri teknikleri uygulayarak arşiv malzemesini tek nüsha olmaktan kurtarmak, bunların tahribini önleyecek arşiv laboratuvarı kurmak, milletlerarası arşivcilik ile ilgili hareketleri takip etmek, önemli arşiv malzemesini yurt ve dünya bilim çevrelerine sunmak,
h) (...) (Madde 2 nin (h) bendi, 16 Ocak 1990 tarih ve KHK/406 sayılı K.H.K.nin 7 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
ı) (...) (Madde 2 nin ı. bendi, 17.6.2009 tarih ve 27261 sayılı R.G.'de yayımlanan Kanun'un 25/4. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 


i) (Ek: 5508 - 24.5.2006 / m.1) İç güvenlik, dış güvenlik ve terörle mücadele konusunda görevli kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.
II. KISIM
BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI
TEŞKİLAT
MADDE 3 - Başbakanlık Teşkilatı; merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir. (*)
_____
(*) 1.Maliye Bakanlığının ilgili Kuruluşu, Tütün, Tütün Malulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Köyişleri, Bakanlığının bağlı kuruluşu Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Başbakanlığın önerisi üzerine Cumhurbaşkanlığının 7 Temmuz 1993 gün ve 39-08/D-1-93-35 sayılı yazısı ile Başbakanlıkla ilgilendirilmiş ve bağlanmıştır.
2.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı bulunan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Başbakanlığın önerisi üzerine, Cumhurbaşkanlığının 28 Kasım 1996 gün ve 39-08/D-4-96-649 sayılı yazısı ile Başbakanlığa bağlanmıştır.
_____
Merkez teşkilatının anahizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimleri ekli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞBAKAN
MADDE 4 - Başbakan, Bakanlar Kurulunun Başkanı, bakanlıkların ve Başbakanlık Teşkilatının en üst amiridir.
Başbakan:
a) Türkiye Cumhuriyetinin yüksek hak ve menfaatlerini korumak ve gözetmek, milletin huzur ve güvenini sağlayıcı önlemleri almak, genel ahlakı ve kamu düzenini muhafaza etmek, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı sağlamak, refahı yaygınlaştırmak,
Hükümetin genel siyasetini yürütmek ve diğer maksatlarla bakanlıklar arasında ahengi ve işbirliğini temin eder.
b) Bakanlıkların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetir ve düzeltici önlemleri alır.
c) Anayasa ve kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri yapar.
MÜSTEŞAR
MADDE 5 - (Değişik 1. fıkra: KHK/644 - 29.6.2011 / m.37/12) En yüksek Devlet memuru olan Müsteşar, Başbakanlık Teşkilatının Başbakandan sonra üst amiridir. 


Başbakanlık Müsteşarının görevleri şunlardır:
a) Kanunlarla Başbakanlığa verilen görevlerin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak ve bakanlıklar arasında koordinasyon ve işbirliğini temin etmek,
b) Devlet idaresinde etkinliğin sağlanmasını, görevlerin tam ve verimli bir şekilde zamanında yerine getirilmesini temin etmek üzere sistem ve prensipleri geliştirmek,
c) Başbakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Müsteşar yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinde başbakana karşı sorumludur.
MÜSTEŞAR YARDIMCILARI
MADDE 6 - Başbakanlıkta, Müsteşara yardımcı olmak üzere beş müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir.
Müsteşar yardımcıları, Müsteşar tarafından verilen görevleri yerine getirirler.
ANAHİZMET BİRİMLERİ
MADDE 7 - Başbakanlık Teşkilatının anahizmet birimleri şunlardır:
a) Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü,
b) Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü,
c) Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü,
d) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü,
e) (...) (Madde 7 nin e. bendi, 17.6.2009 tarih ve 27261 sayılı R.G.'de yayımlanan Kanun'un 25/4. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 


f) (Değişik ibare: 5508 - 24.5.2006 / m.2) "Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü",
g) Dış İlişkiler Başkanlığı,
h) (Değişik: KHK/661 - 24.10.2011 / m.26) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı,  


ı) Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı,
i)(...) (Madde 7 birinci fıkrasının (i) bendi, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan, 24.10.2011 tarih ve KHK/661 sayılı KHK'nin26. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


j) (Yeniden Düzenleme: KHK/406 - 16.1.1990) Bilgi İşlem Başkanlığı,
k) (...) (Madde 7 nin (l) bendi, 16 Ocak 1990 tarih ve KHK/406 sayılı K.H.K.nin 7 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
l) (Ek: KHK/583 - 15.11.1999) (...) (Madde 7 nin (l) bendi, 18 Mayıs 2000 tarih ve KHK/600 sayılı K.H.K.nin 1 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.) (*)
_____
(*) 18 Mayıs 2000 tarih ve KHK/600 sayılı K.H.K.nin 1 inci maddeye 7 nci maddesiyle (d) bendinden sonra gelmek üzere (e) bendi eklenmiş, mevcut (e), (f), (g), (h), (ı), (j) ve (k) bentleri (f), (g), (h), (ı), (j), (k) ve (l) olarak teselsül ettirilmiş ve mevcut (l) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
m) (...) (Madde 7'nin birinci fıkrasının (m) bendi, 30.6.2012 tarih ve 28339 sayılı R.G.'de yayımlanan 21.6.2012 tarih ve 6332 sayılı Kanun'un 22/4. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


KANUNLAR VE KARARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE 8 - Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanlıklarca hazırlanan kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve Bakanlar Kurulu kararlarına ait tasarıları; Anayasa, kanunlara, genel hukuk kurallarına, kalkınma plan ve programları ile Hükümet Programına uygunluğu açısından incelemek;
Bakanlar Kurulunda görüşülecek duruma getirmek,
b) Bakanlar Kurulunca uygun görülen kanun tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasına ait işleri yürütmek, bunları kanunlaşıncaya kadar takip etmek,
c) Kanun teklifleri hakkında Hükümet görüşünün belirlenmesini ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasını sağlamak,
d) Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarını takip etmek, milletvekillerince Başbakana yöneltilen yazılı ve sözlü soruların cevaplarını ilgili bakanlık ve birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak,
e) Başbakanlığın görev alanına giren kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik esasları ve Bakanlar Kurulu kararnamelerini, gerektiğinde ilgili birimlerin görüşünü de alarak hazırlamak,
f) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, (Ek ibare: KHK/475 - 27.12.1991) mevzuat hazırlama ve esasları ile ilgili ilkeleri belirlemek,
g) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
PERSONEL VE PRENSİPLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE 9 - Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Devlet Teşkilatının düzenli bir şekilde işlemesini sağlayıcı prensipleri tespit etmek, direktifler vermek, önlemler almak ve koordinasyonu sağlamak,
b) Hükümetlerin kurulmasına bakanların birbirlerine vekalet etmelerine ve bakanların görevinden alınmasına ait Başbakanlık yazılarını hazırlamak,
Cumhurbaşkanının onayına sunulması için gerekli işlemleri yapmak ve onaydan sonra yayımlanmasını sağlamak,
c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve ölüm cezalarının yerine getirilmesi ile ilgili kanuni düzenlemelere ait işlemleri yapmak,
d) İlgili kuruluşların Başbakanlık veya diğer bakanlıklarla ilgilendirilmelerine dair işlemleri yapmak,
e) Müşterek kararı gerektiren atamaların mevzuata uygunluğunu incelemek, kararları hazırlamak, onaya sunulması için gerekli işlemleri yapmak ve yayımlanmasını sağlamak,
f) Devletin sevk ve idaresinde görevli üst kademe yöneticileri hakkında bilgi toplamak, sicil özetlerini ve biyografilerini tutmak,
g) Başbakanlık Merkez Teşkilatının personel politikasını tespit etmek, personelin tayin, nakil, özlük ve emeklilikleriyle ilgili işleri yapmak ve personelin yetiştirilmesini sağlamak, 
h) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
MEVZUATI GELİŞTİRME VE YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE 10 - Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) (...) (Madde 10 un (a) bendi, 27 Aralık 1991 tarih ve KHK/475 sayılı K.H.K.nin 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
b) Hukuki metinleri toplamak, ayıklamak, yürürlükte olanlarını tespit etmek,
c) Mer'i mevzuatı ek ve değişiklikleri ile birlikte tek metin haline getirerek yayınlamak,
d) Mevzuatı bilgi işlem sistemi içinde takip etmek,
e) Resmi Gazete'nin yayımlanmasını sağlamak, düsturları ve fihristleri hazırlamak,
f) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
MADDE 11 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Milli arşiv politikasının esaslarını belirlemek, bu esasların uygulanmasını takip etmek ve denetlemek,
b) Devlet ve millet hayatını ilgilendiren her türlü bilgi ve belgeleri toplamak, değerlendirmek ve saklamak,
c) Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel şahısların elinde bulunan arşiv malzemesini tespit etmek, toplamak, gerektiğinde satın almak, bunların tamir ve restorasyonunu yapmak, tasnif ve tercüme etmek, uygun görülenleri yayınlamak,
d) Yurt içi ve yurt dışı arşivcilik ve bununla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek, bu alandaki eserleri tercüme etmek, yayınlamak, önemli ve değerli arşiv malzemesini yurt ve dünya bilim çevrelerine sunmak,
e) Tarihi, kültürel ve estetik değeri olan arşiv malzemesinden koleksiyonlar yapmak, gerektiğinde arşiv müzesi kurmak ve sergiler açmak,
f) Arşiv malzemesinin tahribini önleyecek tedbirleri almak, arşiv laboratuvarı kurmak,
g) Arşiv malzemesinin kopyalarını çıkararak devamlılığını sağlamak ve bunları küçük hacimlere döndürmek için film, mikrofilm, fotokopi ve gerektiğinde diğer ileri teknikleri uygulamak,
h) Devlet arşivlerinden yararlanma esaslarını belirlemek, arşivlerdeki araştırma taleplerini değerlendirmek ve gerektiğinde izin vermek,
i) Her türlü bilgi ve arşiv malzemesini derlemek, ayıklamak ve her an kullanılır hale gelecek şekilde tasnif ederek muhafaza etmek,
j) Kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerinde ayıklama, saklama ve imha işlemlerini denetlemek,
k) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
TÜRKİYE ACİL DURUM YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE 11/A - (...) (Madde 11/A, 17.6.2009 tarih ve 27261 sayılı R.G.'de yayımlanan Kanun'un 25/4. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 


GÜVENLİK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:
MADDE 12 - (Değişik madde ve başlığı: 5508 - 24.5.2006 / m.3) Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Başbakanlığın, iç güvenlik, dış güvenlik (...)(*) konusunda görevli kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek, gerektiğinde bu kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.
b) İç güvenlik (Değişik ibare: 5952 - 17.2.2010 / m.18/2) "ve dış güvenliği" ilgilendiren konularda inceleme, araştırma ve toplantılar yapmak, yaptırmak, bunları değerlendirmek ve tekliflerde bulunmak.
c) Sıkıyönetim veya olağanüstü hâl ilan edilen bölgelerde, sıkıyönetim veya olağanüstü hâl ilanına esas olan konularda bilgileri derlemek, değerlendirmek ve bu hususlarda koordinasyonu sağlamak.
d) (Ek: 6519 - 11.2.2014 / m.44) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde Başbakanlıkça tahsis edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutları belirlemek, gerektiğinde bu amaçla taşınmaz kiralanması ve edinimine ilişkin işlemleri yürütmek ve bu işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemek.
e) (**) Görevleri ile ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapmak.
f) Görevleriyle ilgili konularda teşkil edilen kurulların sekreterlik hizmetlerini yürütmek.
g) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 
_____(*) Madde 12'nin birinci fıkrasının a bendinde yer alan "ve terörle mücadele" ibaresi, 17.2.2010 tarih ve 5952 sayılı Kanun'un 18/2. maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.
_____(*) Madde 12'ye, 22.2.2014 tarih ve 28921 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.2.2014 tarihli ve 6519 sayılı Kanunun 44. maddesi hükmü gereğince d bendi eklenmiş ve diğer bendler buna göre teselsül ettirilmiştir.
_____ 


DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI
MADDE 13 - Dış İlişkiler Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Milletlerarası ilişkilere ait konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak, bunlar arasında koordinasyonu sağlamak,
b) Milletlerarası ilişkilerde ortaya çıkan meseleler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifler hazırlamak,
c) Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda, teşkil edilen kurullara sekreterya hizmeti yapmak,
d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı:
MADDE 14- (Değişik madde ve başlığı: KHK/661 - 24.10.2011 / m.27) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlıklar, kamu iktisadi teşebbüsleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve ilgili özel kuruluşlar arasında ekonomik ve mali işler ile ilgili alanlarda koordinasyonu sağlamak,
b) Ekonomik ve mali konulardaki gelişmeler ve karşılaşılan meseleler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifler hazırlamak,
c) Bilim ve teknoloji, eğitim, kültür, sanat, spor, gençlik, turizm, basın, radyo-televizyon, tanıtma alanlarındaki gelişmeler, bu alanlardaki dış ilişkiler ve karşılaşılan meseleler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifleri hazırlamak ve kamu kuruluşları arasında bu alanlarda koordinasyonu sağlamak,
d) Sağlık, çalışma, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar, mahalli idare hizmetleri alanlarındaki gelişmeler ve karşılaşılan problemler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek, teklifler hazırlamak, kamu kuruluşları arasında bu alanlarda koordinasyonu sağlamak,
e) Yurtdışı işçi sorunları ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla sürekli temas halinde bulunmak, gelişmeleri takip etmek, problemleri tespit etmek ve bunların çözüm yollarını araştırmak,
f) Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda, teşkil edilen kurullara sekreterya hizmeti yapmak,
g) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.  


SOSYAL VE KÜLTÜREL İŞLER BAŞKANLIĞI
MADDE 15 - (...) (Madde 15, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan, 24.10.2011 tarih ve KHK/661 sayılı KHK'nin 41. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 


İDAREYİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
MADDE 16 - İdareyi Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Kamu yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili hedeflerin, politikaların ve tedbirlerin tespiti için inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifler hazırlamak,
b) Kamu yönetiminin geliştirilmesiyle ilgili konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak ve bunlar arasında koordinasyonu sağlamak,
c) İdari usul ve işlemlerin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi için gerekli araştırma ve çalışmalarda bulunmak,
d) Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda teşkil edilen kurullara sekreterya hizmeti yapmak,
e) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
BİLGİ İŞLEM BAŞKANLIĞI
MADDE 17 - (Yeniden Düzenleme: KHK/406 - 16.1.1990) Bilgi İşlem Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Başbakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda bu birimlere destek vermek,
b) Başbakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin iş akışlarını izleyerek otomasyon teknolojileri doğrultusunda daha etkin ve verimli iş, belge, bilgi akış düzenini önermek ve buna yönelik yazılımları üretmek,
c) Başbakanlık Merkez Teşkilatından, kamu kurum ve kuruluşlarından, ilgili yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan sağlanan kamu yönetimine ilişkin bilgileri bilgi işlem ortamında toplamak, değerlendirmek ve makama hızlı, etkin ve özet bilgi akışını temin etmek,
d) Bilgi derleme ve bunların bilgi işlem sistemlerinde değerlendirilmesi konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
e) Otomasyon sistemlerinin işletimi sağlamak
f) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
İNSAN HAKLARI BAŞKANLIĞI
MADDE 17/A - (...) (Madde 17/A, 30.6.2012 tarih ve 28339 sayılı R.G.'de yayımlanan 21.6.2012 tarih ve 6332 sayılı Kanun'un 22/4. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


DEVLET DURUM MERKEZİ BAŞKANLIĞI
MADDE 18 - (...) (Madde 18, 16 Ocak 1990 tarih ve KHK/406 sayılı K.H.K.nin 7 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ
MADDE 19 - Başbakanlık Merkez Teşkilatının danışma ve denetim birimleri şunlardır:
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
b) (Ek: KHK/661 - 24.10.2011 / m.29) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
c) Başbakan müşavirleri,(*)
d) (Değişik ibare: KHK/659 - 26.9.2011 / m.17/2-a) “Hukuk Hizmetleri Başkanlığı”,
e) Başbakanlık Müşavirleri,
f) Basın Müşavirliği.
_____(*) Madde 19'un birinci fıkrasına, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan, 24.10.2011 tarih ve KHK/661 sayılı KHK'nin 28. maddesi hükmü gereğince (a) bendinden sonra gelmek üzere (b) bendi eklenmiş ve mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiştir..
_____
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
MADDE 20 - (Değişik: KHK/281 - 18.5.1987) Teftiş Kurulu Başkanlığı Başbakan'ın veya yetkili kılması üzerine Müsteşarın emri veya onayı ile Başbakan adına aşağıdaki görevleri yapar.
a) Bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kamu iktisadi teşebbüslerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tesbit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek.
b) 1. (a) bendinde sayılan kuruluşlarla bunların iştirak ve ortaklıklarında kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş olan birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını haiz olarak her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişi yapmak veya yaptırmak.
2. Vakıflarda, derneklerde, kooperatiflerde, her seviyedeki (...)(*) işveren teşekküllerinde teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş olan birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını haiz olarak gerektiğinde her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişi yapmak veya yaptırmak,
_____(*)
1- Madde 20'nin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “…işçi …” sözcüğü, Anayasa Mahkemesi'nin 15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı R.G.'de yayımlanan, 2.6.2011 T., 2009/50 E. ve 2011/89 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
_____2- Madde 20'nin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “…işçi …” sözcüğünün iptali nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan iptal edilen sözcükten sonra yer alan “… ve …” sözcüğünün de, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince, Anayasa Mahkemesi'nin 15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı R.G.'de yayımlanan, 2.6.2011 T., 2009/50 E. ve 2011/89 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
_____3. Gerektiğinde, imtiyazlı şirketlerle, özel kuruluşları da mali yönden teftiş ve denetlemek,
c) Başbakanlık merkez teşkilatında araştırma, inceleme ve soruşturma ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında her türlü inceleme, araştırma, teftiş ve soruşturma yapmak.
d) (Ek: KHK/661 - 24.10.2011 / m.29) Avrupa Birliğinden sağlanan mali kaynakların kullanımıyla ilgili inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak veya yaptırmak, bu konulara ilişkin inceleme ve soruşturmalarda uluslararası kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.
(Değişik 2.fıkra: KHK/661 - 24.10.2011 / m.29) Başbakanlık Müfettişliğine Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları, Müfettiş Yardımcılarının seçilmesi, yetiştirilmesi ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.  


Strateji Geliştirme Başkanlığı:
MADDE 20/A- (Ek: KHK/661 - 24.10.2011 / m.30) Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,
b) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
BAŞBAKAN MÜŞAVİRLERİ
MADDE 21 - (Değişik: KHK/281 - 18.5.1987)(Değişik 1.fıkra: KHK/644 - 29.6.2011 / m.37/13) Başbakana danışmanlık görevi yapmak üzere Başbakan Başmüşaviri ve Başbakan Müşaviri atanabilir. Bu kadrolara atananların varsa emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilmez. 36 ncımaddeye göre görevlendirilenler Başbakan onayıyla Başbakan Başmüşaviri ve Başbakan Müşaviri unvanını kullanabilir. 


(...) (Madde 21 in 2. fıkrası, 9 Nisan 1990 tarih ve KHK/418 sayılı K.H.K.nin 45-a maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Başbakan Başmüşaviri kadrosunda bulunanlar siyasi, ticari ve ekonomik ilişkiler gereği dış ülkelerde veya uluslararası kuruluşlar nezdinde, büyükelçi gibi akrediti edilmeksizin, özel bir misyonla görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirileceklere müşterek kararla büyükelçi unvanı verilebilir. Büyükelçilik unvanı başmüşavirlik görevi müddetince devam eder.
(Ek fıkra: KHK/312 - 15.1.1988) Kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticilerine asli görevleri yanında Başbakan Başmüşavirliği görevi de verilebilir. Bunlara yürüttükleri bu görev için öngörülen ücret, aylık, zam ve tazminatların yarısını geçmemek üzere Başbakan onayı ile ödeme yapılır.
(Ek fıkra: KHK/661 - 24.10.2011 / m.31) Başbakan Başmüşavirleri ile Başbakan Müşavirleri, Başbakan veya Müsteşar tarafından belirlenen birimlerde veya Sektörel İzleme ve Değerlendirme birimi bünyesinde görevlendirilebilir.
Hukuk Hizmetleri Başkanlığı:
MADDE 22 - (Değişik madde ve başlığı: KHK/659 - 26.9.2011 / m.17/2-b) Hukuk Hizmetleri Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Makamca veya bakanlıklarca sorulan hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler ve diğer hukuki uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirmek,
b) Başbakanlığın taraf olduğu hukuki uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli veya vazgeçme işlemleri ile idarelerin taraf olduğu hukuki uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli veya vazgeçme işlemlerinden Bakanlar Kurulu kararı alınması gerekenler hakkında hukuki görüş bildirmek,
c) Başbakanlıkça Danıştay görüşü alınmasına ihtiyaç duyulan konularla ilgili işlemleri yürütmek,
d) Başbakanlığın taraf veya müdahil olduğu, tahkim usulüne tabi olanlar dahil her türlü adli ve idari davalar ile icra işlerini takip ve müdafaa etmek, bunlara dair avukatlık hizmeti alınmasıyla ilgili işleri yürütmek ve bu hizmetleri denetlemek,
e) Ulusal ve uluslararası mahkeme ve tahkim mercilerinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ya da idarelerin taraf veya müdahil oldukları her türlü davadan Başbakanlıkça takip edilmesi gerekli görülenleri ve bunlarla ilgili icra işlemlerini davaya taraf idarenin vekili sıfatıyla takip ve müdafaa etmek, birden fazla idarenin taraf olduğu dava ve icra işlemlerinin takibini koordine etmek.
f) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.  


BAŞBAKANLIK MÜŞAVİRLERİ
MADDE 23 - (Değişik 1. fıkra: KHK/475 - 27.12.1991) Başbakanlıkta ve Devlet Bakanlıklardan özel ve öncelik taşıyan konularda, Başbakan veya Devlet Bakanlarına yardımcı olmak üzere ençok seksenbeş Başbakanlık Müşaviri görevlendirilebilir. (Ek cümle: KHK/644 - 29.6.2011 / m.37/14) “Bu kadroya atananların varsa emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilmez.”(*)
_____
(*) 27.12.1991 tarih ve KHK/475 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesiyle (60) kadro ihdas edilerek KHK/190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin Başbakanlığa ait bölümlerine eklenmiştir.
_____
(Değişik 2.fıkra: KHK/661 - 24.10.2011 / m.32) Başbakanlık Müşavirleri, Başbakan veya Müsteşar tarafından belirlenen birimlerde, Başbakan Yardımcılıklarında, Sektörel İzleme ve Değerlendirme birimi bünyesinde veya ihtiyaç halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir  


BASIN MÜŞAVİRLİĞİ
MADDE 24 - Basın Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Başbakanı ve Bakanlar Kurulunu iç ve dış basındaki gelişmelerden, özellikle ülke menfaatleri ve güvenliği konusundaki haber, yorum ve yayınlardan zamanında haberdar etmek, gerçeklere uymayan yorum ve yayınlara karşı gerekli tavzih ve tekziplerin yapılması için ilgili ve yetkili makamlara tekliflerde bulunmak,
b) Başbakanın basın toplantılarını düzenlemek ve yürütmek,
c) Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve Devlet bakanları ile Hükümet Sözcüsü olan Bakanın kamuoyuna duyurulmasını uygun görüldüğü haber, bildiri, demeç, görüş ve kararları iç ve dış basına haber ajanslarına, radyo ve televizyon kuruluşlarına süresi içinde intikal ettirmek,
d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
YARDIMCI BİRİMLER
MADDE 25 - Başbakanlık Merkez Kuruluşlarındaki yardımcı birimler şunlardır.
a) Bakanlar Kurulu Sekreterliği,
b) (Değişik: KHK/661 - 24.10.2011 / m.33) İdari ve Mali İşler Başkanlığı, 


c) Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı,
d) Savunma Sekreterliği,
e) Özel Kalem Müdürlükleri.
BAKANLAR KURULU SEKRETERLİĞİ
MADDE 26 - Bakanlar Kurulu Sekreterliğinin görevleri şunlardır:
a) Bakanlar Kurulu çalışmalarının düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli hizmetleri yapmak,
b) Bakanlar Kurulunun toplantı gündemlerini hazırlamak, gerektiğinde zabıtlarını tutmak, toplantılara ait bütün belge ve bilgilerin güvenliğini sağlamak,
c) Başbakan veya Müsteşar tarafından verilecek diğer işleri yapmak.
İdari ve Mali İşler Başkanlığı:
MADDE 27- (Değişik madde ve başlığı: KHK/661 - 24.10.2011 / m.34) İdari ve Mali İşler Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, Başbakanlığın kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
b) Başbakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
c) Başbakanlığa ait her türlü kara, deniz ve hava taşıtlarına ilişkin kiralama, satın alma, bakım, onarım ve yenileme hizmetlerini yürütmek,
d) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
e) Başbakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek,
f) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 


HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MADDE 28 - Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Hükümet çalışmalarının kamuoyundaki tesirlerini değerlendirmek.
b) Vatandaşlardan başkanlığa gönderilen her türlü yazılı ihbar, şikayet, teklif ve dilekleri değerlendirmek ve cevaplandırılması için gerekli işleri yapmak,
c) Kamu görevleri ile ilgili olarak vatandaşlara idari danışma hizmeti yapmak, bu konularda Başbakanlığa bağlı kuruluşlar ve bakanlıklar arası koordinasyonu sağlamak,
d) (Ek: KHK/661 - 24.10.2011 / m.35) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
e) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.(*)
_____(*) Madde 28'in birinci fıkrasına, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan, 24.10.2011 tarih ve KHK/661 sayılı KHK'nin35. maddesi hükmü gereğince (d) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
_____
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
MADDE 29 - Savunma Sekreterliği özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar.
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜKLERİ
MADDE 30- (Değişik: KHK/661 - 24.10.2011 / m.36) Başbakan ile Başbakan yardımcılarının özel kalem müdürlerinin görevleri şunlardır:
Başbakanın ve Başbakan Yardımcılarının;
a) Resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,
b) Her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,
c) Ziyaret, davet, karşılama, uğurlama ve ağırlama, ulusal ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,
d) Makam tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Başbakan Özel Kalem Müdürüne yardımcı olmak üzere Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcıları görevlendirilebilir. Bunlar Başbakan Özel Kalem Müdürü tarafından verilen görevleri yaparlar.
İhtiyaç duyulan yerlerde Başbakanlık çalışma büroları açılabilir. Bu büroların faaliyetleri Başbakan Özel Kalem Müdürünün sorumluluğu altında yürütülür. 

MADDE 31 - (...) (Madde 31, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan 11.10.2011 tarihli 666 sayılı KHK'nın 1. maddesi ile KHK/375' e eklenen Ek madde 12/1-ç hükmü gereğince, 14.1.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) (*)  


_____(*) 666 sayılı KHK'nın 1. maddesi ile KHK/375' e eklenen Ek madde 12'nin 1.fıkrası, Anayasa Mahkemesi'nin 10.10.2013 tarih ve 28791 sayılı R.G.'de yayımlanan, 27.12.2012 T., 2011/139 E. ve 2012/205 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. 
_____III. KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU VE YETKİ DEVRİ
MADDE 32 - Başbakanlık Teşkilatıyla, bağlı ve ilgili kuruluşların her kademesindeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri verilecek emir ve direktifler doğrultusunda mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yerine getirmek ve yürütmekten bir üst yöneticiye karşı sorumludur.
Başbakan, Başbakanlık Müsteşarı ve Başbakanlık Teşkilatının her kademedeki yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilirler.
Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ
MADDE 33 - Başbakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.
UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI
MADDE 34 - Başbakanlık Merkez Teşkilatında,
a) Uzman yardımcısı olabilmek için, Devlet Memurları Kanununda aranan şartlara ilaveten;
1. En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2. Açılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarı göstermek,
3. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde (Değişik ibare: KHK/661 - 24.10.2011 / m.37) “otuzbeş” yaşını doldurmamış olmak,
Şarttır.
b) Uzman yardımcılığında en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavında başarı gösterenler "Başbakanlık Uzmanı" unvanını alırlar.
Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler başka kadrolara nakledilirler.
Uzman yardımcılığı ve Uzmanlıkla ilgili usul ve esaslar ile bunların yurt içinde ve yurt dışında eğitime tabi tutulmaları, seçilme esasları ve diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
MADDE 35 - (Değişik 1. fıkra: KHK/475 - 27.12.1991) Başbakanlık merkez teşkilatında; Müsteşar, (...)(*) kadrolarına atananlar atandıkları kadrolarda sözleşmeli olarak da, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın çalıştırılabilir. (Ek cümleler: 6637 - 27.3.2015 / m.22) “Bu şekilde istihdam edilen Müsteşara 56.400 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenir. Ocak, Nisan, Haziran, Temmuz, Ekim ve Aralık aylarında birer aylık ücreti tutarında ikramiye verilir. Yapılacak diğer ödemeler ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca tespit edilir.”
_____(*) Madde 35'in birinci fıkrasında yer alan “, Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Başmüşaviri, Başbakan Müşaviri ve Başbakanlık Müşavirleri, Teftiş Kurulu Başkanı, Bakanlar Kurulu Sekreteri, Hukuk Müşaviri, Basın Müşaviri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, Başkan ve Yardımcıları, Daire Başkanı ve Yardımcıları ile Uzman, Daire Tabibi, Diş Tabibi, konusuyla ilgili en az 4 yıllık yükseköğrenim görmüş olmak kaydıyla çözümleyici ve programcı, Uzman ve Uzman Yardımcısı” ibaresi, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan 11.10.2011 tarihli 666 sayılı KHK'nın 1. maddesi ile KHK/375' e eklenen Ek madde 12/3-f hükmü gereğince, 14.1.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
_____(...) (Madde 35'in ikinci fıkrası, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan 11.10.2011 tarihli 666 sayılı KHK'nın 1. maddesi ile KHK/375' e eklenen Ek madde 12/3-f hükmü gereğince, 14.1.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)  

(...) (Madde 35'in üçüncü fıkrası, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan 11.10.2011 tarihli 666 sayılı KHK'nın 1. maddesi ile KHK/375' e eklenen Ek madde 12/3-f hükmü gereğince, 14.1.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)  


(Değişik 4. fıkra: KHK/475 - 27.12.1991) Ayrıca, Başbakanlık merkez teşkilatında (Değişik ibare: KHK/661 - 24.10.2011 / m.38) “ihtiyaç duyulacak unvanlarda ve” ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde Osmanlıca dil ve yazı ile yazılan her türlü arşiv malzemesinin Türkçe'ye çevrilmesi, tasnifi, değerlendirilmesi gibi özel bilgi ve ihtisası gerektiren işlerde kadro aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın yerli ve yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Ancak Devlet Arşivlerinde çalıştırılacaklarda yaş haddi aranmaz, varsa emekli aylıkları kesilmez.
(Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı (ve her çeşit ödemeler)(*) Bakanlar Kurulunca tespit edilir.)(**)
_____(*) Madde 35'in beşinci fıkrasında yer alan “… ve her çeşit ödemeler …” ibaresi, “Başbakan Başmüşaviri” yönünden, Anayasa Mahkemesi'nin 21.10.2011 tarih ve 28091 sayılı R.G.'de yayımlanan, 14.4.2011 T., 2004/16 E. ve 2011/63 K. sayılı Kararı ile, RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK BİR YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMEK üzere iptal edilmiştir.
_____
(**) Madde 35'in beşinci fıkrası, "Başbakanlık Müsteşarı" yönünden, Anayasa Mahkemesi'nin 22.7.2014 tarih ve 29068 sayılı R.G.'de yayımlanan, 4.6.2014 T., 2013/88 E. ve 2014/101 K. sayılı Kararı ile, RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMEK üzere iptal edilmiştir.
_____
Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAKİ PERSONELİN GÖREVLENDİRİLMESİ
MADDE 36 - (Değişik: KHK/475 - 27.12.1991) Genel ve katma bütçeli dairelerle döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlarda, belediyeler ve özel idareler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda, iktisadi Devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında ve bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseselerde çalışanlar kurumlarının, yüksek yargı organı mensupları, hakim ve savcılar için kendilerinin muvafakatı ile Başbakanlıkta(Değişik ibare: KHK/666 - 11.10.2011 / m.5/ı / Yürürlük / m.8/e) "Daire Başkanı ve daha üst ünvanlı kadrolarda" istihdam edilebilirler. Başbakanlığın bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Yüksek yargı organları mensupları hakkında görevlendirme talebi ilgili yüksek mahkemelerin başkanlarınca yerine getirilir. Bu personel ilgili kurumundan maaşsız izinli sayılır.(Ek cümle: KHK/666 - 11.10.2011 / m.5/ı / Yürürlük /m.8/e) “Bu fıkra kapsamında istihdam edilen personel istihdam edildikleri kadro için ilgili mevzuatta öngörülen her türlü mali ve sosyal haklardan aynen yararlanır.”
İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresince yapılır.
(...) (Madde 36 nın 2. fıkrası, 27 Aralık 1991 tarih ve KHK/475 sayılı K.H.K.nin 6 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
(Ek fıkra: KHK/331 - 16.6.1988) Ayrıca birinci fıkrada belirtilen kurumlarda görevli personel; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Başbakanlıkta görevlendirilebilirler.
KADROLAR VE ATAMALAR
MADDE 37 - Başbakanlık merkez teşkilatının kadrolarının tespiti, ihdası, kullanılması ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.
Başbakanlık personelinin atanması 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanuna göre yapılır. Bu Kanunda belirtilmeyen görevlerden Başkanlıklara ortak kararla diğer görevlere Başbakanın onayı ile atama yapılır. Ancak, Başbakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.
Başbakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
MADDE 38 - 9 Mart 1954 gün ve 6330 sayılı Başvekâlet Teşkilatı Hakkında Kanun ile 2512 sayılı Başbakanlık Deniz Teşkilatı Hakkında Kanun ve Deniz Müsteşarlığına ait kadrolardan boş olanlar yürürlükten kaldırılmış, dolu kadrolar personeli ile birlikte Başbakanlığa devredilmiştir.
Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri Başbakanlık hakkında uygulanmaz.
EK MADDE 1 - (...) (Ek Madde 1, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan, 24.10.2011 tarih ve KHK/661 sayılı KHK'nin 41. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 


EK MADDE 2 - (KHK/583 - 15.11.1999) (...) (Ek Madde 2 nin 1. fıkrası, 18 Mayıs 2000 tarih ve KHK/600 sayılı K.H.K.nin 4 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Başbakanlık merkez teşkilatında kullanılmak üzere ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiştir.
EK MADDE 3 - (KHK/600 - 18.5.2000) 583 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ekli (1) sayılı listede yer alan kadro iptal edilmiş ve Başbakanlık merkez teşkilatında kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili bölümüne eklenmiştir.
EK MADDE 4 - (...) (Ek madde 4, 30.6.2012 tarih ve 28339 sayılı R.G.'de yayımlanan 21.6.2012 tarih ve 6332 sayılı Kanun'un 22/4. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 5 - (...) (Ek madde 5, 30.6.2012 tarih ve 28339 sayılı R.G.'de yayımlanan 21.6.2012 tarih ve 6332 sayılı Kanun'un 22/4. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  

EK MADDE 6 - (...) (Ek Madde 6, 30.6.2012 tarih ve 28339 sayılı R.G.'de yayımlanan 21.6.2012 tarih ve 6332 sayılı Kanun'un 22/4. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 


EK MADDE 7.- (Ek: 4643 - 12.4.2001 / m.4) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilmiş ve Başbakanlık merkez teşkilatında kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlık bölümüne eklenmiştir.
İPTAL VE İHDAS EDİLEN KADROLAR:
EK MADDE 8 - (Ek: 5508 - 24.5.2006 / m.4) Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlıkla ilgili bölümünden çıkarılmış, ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlıkla ilgili bölümüne eklenmiştir.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu:
EK MADDE 9 - (Ek madde ve başlığı: 5838 - 18.2.2009 / m.27 / Yürürlük / m.33) Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Başbakanın belirleyeceği bakanlardan oluşur. Kurul üyesi Başbakan Yardımcısı, Kurula başkanlık eder.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantılarına konuyla ilgili bakanlar ve kamu görevlileri ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin temsilcileri davet edilebilir.
Ekonomi Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek.
b) Para, kredi, finans, maliye, borçlanma, gelirler ve diğer ekonomi politikaları ile plan ve programların tespitinde, uygulanmasında ve güncelleştirilmesinde koordinasyonu sağlamak.
c) Küresel ve ulusal ekonomi ile ilgili gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, gerektiğinde araştırmalar yapmak veya yaptırmak.
ç) Ekonomik güvenlik ve ekonomik savunmaya ilişkin ilke ve esasların tespitinde, uygulanmasında ve güncelleştirilmesinde koordinasyonu sağlamak.
d) Gerektiğinde, gelir azaltıcı veya harcama artırıcı önerileri değerlendirmek, uygun görülenler hakkında etki analizlerini yapmak veya yaptırmak.
e) Devlet yardımları politikalarının tespitinde, uygulanmasında ve güncelleştirilmesinde koordinasyonu sağlamak.
f) Kurul kararlarının uygulama süreçlerini izlemek, değerlendirmek; sonuçları ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek ve Başbakana sunmak.
Ekonomi Koordinasyon Kurulunun çalışma usul ve esasları, Kurulda temsil edilecek kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile sekreterya hizmetlerine ilişkin hususlar yönetmelikle belirlenir.
Kurul, görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve veriyi, bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahiptir.
Özel temsilci
EK MADDE 10 - (Ek: KHK/644 - 29.6.2011 / m.37/15) Başbakan, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren konularda, dış ülkelerde veya uluslararası kuruluşlar nezdinde özel bir görevi ifa etmek üzere özel temsilci görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirileceklere müşterek kararla Büyükelçi unvanı verilebilir. Büyükelçilik unvanı özel temsilcilik görevi müddetince devam eder.
Özel temsilcilerin giderleri Başbakanlık bütçesinden karşılanır. Bunlara ödenecek harcırah hakkında Başbakan Başmüşavirine ilişkin hükümler uygulanır.
Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi:
EK MADDE 11- (Ek: KHK/661 - 24.10.2011 / m.39) Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi; ekonomi, tarım, enerji, sosyal politika, adalet, güvenlik, eğitim, kültür, bilim, teknoloji, iletişim, ulaştırma, çevre, şehircilik ve uluslararası ilişkiler alanları ile Başbakan tarafından belirlenecek diğer alanlarda Başbakanlığa danışmanlık yapar.
Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi, görevlerini Başbakan tarafından görevlendirilen bir Başbakan Başmüşavirinin başkanlığında yerine getirir.
Birinci fıkrada belirtilen alanlarda yürütülecek izleme ve değerlendirme faaliyetleri, Başbakanlık Başmüşaviri, (Ek ibare: 6552 - 10.9.2014 / m.102) “Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörleri,” Başbakan Müşaviri, Başbakanlık Müşaviri, Başbakanlık personeli veya 36 ncı maddeye göre Başbakanlıkta görevlendirilen kamu görevlilerinin koordinasyonunda oluşturulacak çalışma grupları tarafından yürütülür.
Birimin görevlerine ilişkin olarak gerektiğinde sürekli veya geçici ihtisas komisyonları ile geçici çalışma grupları kurulabilir.
(...) (Ek Madde 11'in 5. fıkrası, 11.9.2014 tarih ve 29116 sayılı R.G.'de yayımlanan, 10.9.2014 tarih ve 6552 sayılı Kanun'un 102. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


Birimin sekreterya hizmetleri Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce yürütülür.
(Ek: 6552 - 10.9.2014 / m.102) Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörleri, mali ve sosyal haklar ile emeklilik hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı Cetvelin birinci sırasında yer alanlar ile denk kabul edilir.
(Ek: 6552 - 10.9.2014 / m.102) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı Cetvelin birinci sırasında yer alan kadrolarda bulunanlar ile 5018 sayılı Kanunun eki (III) sayılı Cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların uzmanları ve murakıpları Başbakanlıkça Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü kadrolarına atanabilir. Ayrıca, anılan personel; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla 36 ncı madde hükümlerine göre Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilir.
Kadrolar:
EK MADDE 12- (Ek: KHK/661 - 24.10.2011 / m.39) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlığa ait bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek aynı cetvelin Başbakanlığa ait bölümüne eklenmiştir.
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlığa ait bölümünde yer alan boş ve dolu “Uzman” ve “Uzman Yardımcısı” kadrolarının unvanı “Başbakanlık Uzmanı” ve “Başbakanlık Uzman Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan unvanlar çerçevesinde Başbakanın makam hizmetleri için ihtiyaç duyulan kadroları ihdas etmeye Başbakan yetkilidir. İhdas edilen bu kadrolar başka bir işleme gerek kalmaksızın anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlığa ait bölümüne eklenmiş sayılır. Bu kadrolara 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıyanlar arasından diğer mevzuattaki sınırlamalara tabi olmaksızın Başbakan tarafından atama yapılabilir.
GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalışan personel en geç 3 ay içinde müracaat etmek kaydıyla, iki defaya mahsus olmak üzere yeterlik sınavına girmek hakkını kazanır. Bu sınavlarda başarılı olanlar "Başbakanlık Uzmanı" unvanını alır.
GEÇİCİ MADDE 2 - Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler mevcut kadrolara atanmış sayılırlar.
Kadro dereceleri veya görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerle görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.
GEÇİCİ MADDE 3 - Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.
Bu Kanuna göre Bakanlık teşkilatı ve kadroları en geç 6 ay içerisinde hazırlanır ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Yeni kadrolar alınıncaya kadar mevcut kadroların kullanılmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 4 - (Ek: KHK/475 - 27.12.1991) 11 inci maddenin (a) bendi ile kaldırılan 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki hüküm uyarınca bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımından önce Müsteşar veya Müsteşar Yardımcılığına atanmış olanların, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde görevleri sona erer, bunlar mükteseplerine uygun görevlere atanırlar.
GEÇİCİ MADDE 5 - (Ek: KHK/562 - 6.7.1995) Başbakanlık Merkez Teşkilatında halen programcı veya çözümleyici olarak çalıştırılanlardan en az 4 yllık yükseköğretim görmüş olanların ücretleri ve her çeşit ödemeleri hakkında 35 inci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır. Bunlara ayrıca 31 inci maddeye göre fazla çalışma ücreti ödenir.
Kadrosu iptal edilenlerin durumu:
GEÇİCİ MADDE 8- (Ek: KHK/661 - 24.10.2011 / m.40) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte; Sosyal ve Kültürel İşler Başkanının görevi hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer ve ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Başbakanlık Müşaviri kadrosuna hâlen bulunduğu kadro derecesiyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bu fıkra ile ihdas edilen Başbakanlık Müşaviri kadrosu herhangi bir sebeple boşalması hâlinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Başbakanlık Müşaviri kadrosuna atanmış sayılan personelin yeni kadrosuna atanmış sayıldığı tarih itibarıyla eski kadrosuna ilişkin olarak en son ayda aldığı sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır), atanmış sayıldığı yeni kadroya ilişkin olarak yapılan sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca fark tazminatı olarak ödenir. Atanmış sayıldığı kadro unvanında isteğine bağlı olarak herhangi bir değişiklik olması veya kendi isteğiyle başka kuruma atanması halinde fark tazminatı ödenmesine son verilir. Bu fıkraya göre Başbakanlık Müşaviri kadrosuna atanmış sayılan personel, Makam tarafından belirlenen birimlerde görev yapar.
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı olarak görev yapan personel başka bir işleme gerek kalmaksızın İdari ve Mali İşler Başkanı olarak atanmış sayılır.
Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığı ile Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı kadrolarında görev yapan personelin kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığına; İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı kadrolarında görev yapan personelin kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın İdari ve Mali İşler Başkanlığına tahsis edilmiş sayılır.
Bütçe işlemleri:
GEÇİCİ MADDE 9- (Ek: KHK/661 - 24.10.2011 / m.40) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yeni kurulan birimlerin 2011malî yılı harcamaları, 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar kapatılan birimlerin 2011 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.
GEÇİCİ MADDE 10 - (Ek: 6552 - 10.9.2014 / m.103) Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde, Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü kadro sayısının yüzde yetmişini geçmemek kaydıyla, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı Cetvelin birinci sırasında yer alan kadrolarda bulunanlar ile 5018 sayılı Kanunun eki (III) sayılı Cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların uzmanları ve murakıpları, ilgililerin muvafakati aranmaksızın, ilgili mevzuatında öngörülen atama sayı sınırlamalarına tabi olmaksızın Başbakanlıkça Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü kadrolarına naklen atanabilir.
Bu madde uyarınca atananların mali haklarına ilişkin olarak, atandıkları tarih itibarıyla önceki kadroları için uygulanmakta olan hükümlerin uygulanmasına devam edilir.
GEÇİCİ MADDE 1.- (Ek: 4643 - 12.4.2001 / m.4) İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu Sekretaryasında Üst Kurul üyesi bakanlıklardan geçici görevli olarak gelen ve halen çalışmakta olan personel, müracaat etmek ve atanmaya ilişkin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesindeki nitelikleri taşımaları kaydıyla, ilgili kurumların muvafakatı ile mükteseplerine ve öğrenim durumlarına uygun kadrolara bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içerisinde atanırlar.
GEÇİCİ MADDE 2.- (Ek: 4643 - 12.4.2001 / m.4) İnsan Hakları Üst Kurulu, İnsan Hakları Danışma Kurulu ve insan hakları ihlali iddialarını araştırmak üzere oluşturulacak heyetlerin kuruluş, görev ve işleyişleri ile ilgili usul ve esaslar, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren dört ay içerisinde Başbakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.   
GEÇİCİ MADDE 1 - (5508 - 24.5.2006) Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünün 2006 yılı harcamaları, 5437 sayılı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükmüne göre yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Başbakanlığın 2006 yılı bütçesinde yer alan Güvenlik İşleri Başkanlığına ait ödeneklerden karşılanır.
YÜRÜRLÜK
MADDE 39 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 40 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI
MüsteşarMüsteşar Yrd.Anahizmet BirimleriDanışma ve Denetim BirimleriYardımcı Birimler
     
MüsteşarMüsteşar Yrd.1. Kanunlar ve Kararlar Gn.Md.1. Teftiş Kurulu Bşk.1. Bakanlar Kurulu Sekreterliği
   2. (Ek: KHK/661 - 24.10.2011 / m.41)Strateji Geliştirme Başkanlığı 
 Müsteşar Yrd.2. Personel ve Prensipler Gn.Md.3. Başbakan Müşv.(***)2. (Değişik: KHK/661 - 24.10.2011 / m.41)İdari ve Mali İşler Başkanlığı.
 Müsteşar Yrd.3. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Md.4. (Değişik ibare: KHK/659 - 26.9.2011 / m.17/c) Hukuk Hizmetleri Başkanlığı3. Halkla İlişkiler Dai.Bşk.
 Müsteşar Yrd.4. Devlet Arşivleri Gn.Md.5. Başbakanlık Müş4.Savunma Sekreterliğİ
 Müsteşar Yrd.5. (Ek: KHK/600 - 18.5.2000) Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (*)6. Basın Müşv.5. Özel Kalem Md.
  6. (Değişik ibare: 5508 - 24.5.2006 / m.2) "Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü"  
  7. Dış İlişkiler Bşk.  
  8. (Değişik: KHK/661 - 24.10.2011 /m.41) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı  
  9. (...)(***)  
  10. İdareyi Geliştirme Bşk.  
  11. (KHK/406 - 16.1.1990) Bilgi İşlem Bşk. (**)  
  12. (16 Ocak 1990 tarih ve KHK/406 sayılı K.H.K. nin 7 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)  
  12. (Ek: KHK/583 - 15.11.1999) (18 Mayıs 2000 tarih ve KHK/600 sayılı K.H.K.nin 3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)  
  13. (...)(****)  
______
(*) 18 Mayıs 2000 tarih ve KHK/600 sayılı K.H.K.nin 3 üncü maddesi ile 3056 sayılı Kanunun eki “Başbakanlık Merkez Teşkilatı” cetvelinin “Anahizmetler birimleri” bölümünün (4) üncü sırasından sonra gelmek üzere “5. Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü” ibaresi eklenmiş, mevcut (5), (6), (7), (8), (9), (10) ve (11) inci sıra numaraları (6), (7), (8), (9), (10), (11) ve (12) olarak teselsül ettirilmiş ve (12) nci sırası yürürlükten kaldırılmıştır.
(**) 10 numaralı sıra 9 Nisan 1987 tarih ve 3348 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmış, KHK/406 nın 5 inci maddesi ile yeniden düzenlenmiştir.
______
(***) 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan, 24.10.2011 tarih ve KHK/661 sayılı KHK'nin 41. maddesi hükmü gereğince 9 uncu sırası yürürlükten kaldırılmış; “Danışma ve Denetim Birimleri” sütununun 1 inci sırasından sonra gelmek üzere “2. Strateji Geliştirme Başkanlığı” sırası eklenmiş, mevcut sıralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
______
(****) (13) numaralı bölüm, 30.6.2012 tarih ve 28339 sayılı R.G.'de yayımlanan 21.6.2012 tarih ve 6332 sayılı Kanun'un 22/4 maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır. 
______

SORU CEVAP

captchaImg