AVŞAR HUKUK BÜROSU

BASIN İLAN KURUMU TEŞKİLİNE DAİR KANUN

KANUN NO: 195
BASIN İLAN KURUMU TEŞKİLİNE DAİR KANUN
Kabul Tarihi: 2 Ocak 1961
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 9 Ocak 1961 - Sayı: 10702
4.t. Düstur, c.1 - s.921
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
KURULUŞ :
MADDE 1 - Bu Kanun hükümlerine göre idare edilmek üzere Basın İlân Kurumu teşkil edilir.
Kurum, kamu tüzel kişiliğini haizdir.
GÖREVLERİ :
MADDE 2 - Basın İlân Kurumunun görevleri şunlardır:
1. Resmî ilânların mevkûtelerde yayınlanmasında aracı olmak,
2. Kurumun idaresince iştirak eden mevkûtelere, basın dernek ve sendikalarına en çok beş yıl vâde ile kredi açmak.
3. Yönetmelikte tespit edilecek basında fikren veya bedenen çalışanlar gibi basın mensuplarına, vâdesi iki yılı geçmemek üzere borç para vermek,
4. Basının her türlü ihtiyaçlarını temin etmek (makine, kâğıt, mürekkep gibi).
5. Yönetmelikte tespit edilecek basın mensupları ile bunlardan çalışamaz durumda olanlardan yardıma muhtaç bulunanlara ve ölenlerin ailelerine yardım etmek,
6. Yukarıdaki bendde yazılı olanlar için diğer her türlü sosyal teşebbüslerde bulunmak,
7. Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri ifa etmek.
Kurum bu görevlerini yerine getirmek için gerekli ticari ve sosyal faaliyetlerde bulunur. Bu maksatla ayrıca lüzumlu teşekkül ve müesseseler kurabilir. Kurum, gayrimenkul iktisabına ve türlü temlikî tasarruflarda bulunmaya, ipotek almaya ve vermeye ehlidir.
MERKEZ VE ŞUBELER :
MADDE 3 - Kurumun merkezi İstanbul'dur.
Ankara, İstanbul ve İzmir ile lüzum görülen diğer yerlerde birer şube açılır.
İKİNCİ BÖLÜM
İdarî ve Malî Hükümler
BİRİNCİ KISIM
İdarî Hükümler
TEŞKİLAT :
MADDE 4 - Kurumun teşkilâtı :
a) Genel Kurul,
b) Denetçiler,
c) Yönetim Kurulu,
ç) Genel Müdürlük
d) Şubelerden
ibarettir.
GENEL KURUL :
MADDE 5 - (Değişik: 3022 - 14.6.1984) Genel Kurul :
a) Kurumun idaresine katılmayı kabul eden gazete ve dergi sahiplerinin kendi aralarında seçecekleri; (Değişik ibare : 5917 - 25.6.2009 / m.47/2 / Yürürlük / m.48) “satışı 100 binin üzerinde olanlardan 1,” satışı 99.999-50 bin arasında olanlardan 1, satışı 49.999-10 bin arasında olanlardan 1, satışı 10 binin altında olanlardan 1, İstanbul, Ankara, İzmir dışında kalan (Değişik ibare : 5917 - 25.6.2009 / m.47/2 / Yürürlük / m.48) “Anadolu gazete sahiplerinden 3,” (Değişik ibare : 5917 - 25.6.2009 / m.47/2 / Yürürlük / m.48) “en çok üyeye sahip gazeteciler sendikasından 2”, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en fazla sarı basın kartlı üyeye sahip gazeteci derneklerinden 1'er olmak üzere toplam olarak 12 temsilci;
b) Cumhurbaşkanınca görevlendirilecek 1, Hükûmetçe görevlendirilecek: (Değişik ibare: KHK/644 - 29.6.2011 / m.37/7) “Başbakanlık 3, Adalet Bakanlığı 1, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 1, İçişleri Bakanlığı 1, Kültür ve Turizm Bakanlığı 1, Maliye Bakanlığı 1, Millî Savunma Bakanlığı 1, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden 1” (...)(*) temsilci olmak üzere toplam olarak 12 temsilci,
_____
(*) “, olmak üzere 11 temsilci ile Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (SEKA) 1,” ibaresi, 25.6.2009 tarih ve 5917 sayılı Kanun'un 47/2. maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.
_____
c) İstanbul, Ankara ve Ege Üniversiteleri Hukuk Fakülteleri ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1'er, İstanbul, Ankara ve Ege Üniversitelerinden Basın Yayınla ilgili eğitim yapan yüksekokul ya da enstitülerden 1'er öğretim üyesi, ticaret siciline kayıtlı ilân prodüktörlerinden 1, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinden 1, Türkiye Barolar Birliğinden 1, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden (TRT) 1, Anadolu Ajansı T.A.O.'dan 1, olmak üzere toplam olarak 12 temsilci,
Böylece 36 üyeden oluşur.
Genel Kurul üyeleri iki yıllık süre ile seçilirler. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Boşalma halinde, yerine, boşalan üyenin süresini doldurmak kaydıyla yeni atama ve seçim yapılabilir. Gazete ve dergi sahipleri temsilcileri arasında, satışları kendi kategorilerinin altına düşenlerin durumu altı ay sürdüğü takdirde üyelik haklarını yitirirler ve yerlerine yeniden seçim yapılır.
Genel Kurul üyeleri ilgili teşekküllerin, fakültelerin, yüksek okul ve yönetim kurullarınca, Cumhurbaşkanlığı temsilcisi Cumhurbaşkanınca, Bakanlık Te silcisi ise, Hükûmetçe iki yıllık süre ile seçilirler.
Anadolu gazete sahiplerinin Genel Kurula katılacak (Değişik ibare : 5917 - 25.6.2009 / m.47/2 / Yürürlük / m.48) “temsilcileri” Basın- Yayın Genel Müdürlüğünde kayıtlı tüm Anadolu gazete sahiplerinin ya da bu gaz telerin ayrı ayrı gösterecekleri temsilcilerinin Basın-Yayın Genel Müdürlüğünün çağrısı üzerine katılacakları toplantıda (Ek ibare : 5917 - 25.6.2009 / m.47/2 / Yürürlük / m.48) “farklı coğrafi bölgelerden olmak üzere” seçilir.
ADİ VE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI :
MADDE 6 - Genel Kurul 3 ayda bir toplanır. Toplantı günü, yer ve gündemi en az 15 gün evvel üyelere bildirilir.
Genel Kurul, üyelerin beşte ikisinin talebi veya re'sen göreceği lüzum üzerine Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Olağanüstü toplantı talebinin, bu kanuna uygun müzakere konusunu ihtiva etmesi şarttır.
TOPLANTI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU :
MADDE 7 - Genel Kurulun toplanabilmesi için, üyelerin çoğunluğunun hazır olması lâzımdır. Toplantı günü çoğunluk bulunmazsa, ertesi günü aynı yerde mevcut üyelerle toplantı yapılır.
Başkanlık Divanı, Genel Kurulca üyeler arasından seçilecek bir başkan ve iki yazmandan teşekkül eder.
Kararlar, çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf tercih edilir.
GENEL KURULUN GÖREVLERİ :
MADDE 8 - Genel Kurulun görevleri şunlardır:
1. Yönetim Kurulunun faaliyet raporu ile denetçilerin raporunu tetkik ve kabul etmek ve faaliyetini tesvip etmediği takdirde Yönetim Kurulunu yeniden seçmek,
2. Kurumun hesaplarını tetkik ve tahsis bilânçolarını müzakere ve tasdik etmek,
3. Basının Ankara, İstanbul ve İzmir'dekiler gibi miktar ve kalite
bakımlarından önem kazanan diğer şehirlerde şubeler açılmasına karar vermek,
4. Kurumun yıllık sâfi kazancının % 5'inden az olmamak şartiyle, basında
fikren veya bedenen çalışanların sendikalarına ve derneklerine yardımda
bulunmak,
5. Kurumun görevlerine dahil diğer işleri, gündeme müsteniden veya üyelerin teklifi üzerine görüşüp karara bağlamak,
6. Bu kanunla kendisine verilen diğer işleri görmek.
DENETÇİLER :
MADDE 9 - (Değişik: 3022 - 14.6.1984) Kurum, Genel Kurulca kendi üyeleri arasından seçilecek üç denetçi tarafından denetlenir. Denetçilerin her birinin beşinci maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı temsilcilerden olması lâzımdır.
Denetçiler iki yıl için seçilir. Süresi dolan yeniden seçilebilir. Boşalma halinde yedek üyeler göreve çağrılır.
YÖNETİM KURULU :
MADDE 10 - (Değişik: 3022 - 14.6.1984) Kurumun Yönetim Kurulu Genel Kurulca kendi üyeleri arasından seçilecek 6 üye ile Genel Müdürden oluşur. Üyelerinden ikisi 5'inci maddenin (a) bendinde, ikisi (b) bendinde, ikisi (c) bendinde yazılı temsilciler arasından seçilir.
Yönetim Kurulunun karar alabilmesi için dört olumlu oy şarttır.
Kurul, münhasıran (b) bendinden gelen üyelerden birini Başkan seçer.
Yönetim Kuruluna seçilenler prodüktörlük yapamayacakları gibi, her hangi bir prodüktörlük müessesesinde de bir görev alamazlar ve buna hiç bir suretle iştirak edemezler.
Üyeler, iki yıllık bir dönem için seçilirler, Süresi dolan yeniden seçilebilir. Herhangi bir nedenle boşalma halinde 6'ncı maddeye göre yapılacak ilk Genel Kurulda yerine seçim yapılır. Yeniden seçilen boşalan üyenin süresini tamamlar.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ :
MADDE 11 - Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
1. Kurumum görevlerini ifa etmek,
2. Kurumun tahsis bilânçolarını düzenlemek ve bunu Genel Kurulun tasvibine arz ve uygulanmasını temin etmek,
3. Kendi faaliyeti ve hesaplar hakkında Genel Kurula Rapor vermek ve Genel Kurul kararlarının icrasına nezaret etmek,
4. Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
GENEL MÜDÜRLÜK :
MADDE 12 - 1) Genel Müdürlük, Genel Müdür ile lüzumu kadar memur ve müstahdemden terekkûp eder.
2) Genel Müdür, Yönetim Kurulunun teklif edeceği 3 aday arasından Hükümetçe; diğer memur ve müstahdemler ise, Genel Müdürün teklif ve Yönetim Kurulunun tasdiki ile atanır.
Bunların görevlerine, atanmalarındaki usule göre son verilebilir.
Kurumun işleri Genel Müdür tarafından tedvir edilir. Kurumu; Genel Müdür temsil eder.
Genel Müdür, Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
Genel Kurul'un ve Yönetim Kurulunun kararlarını Genel Müdür icra eder.
ŞUBELER :
MADDE 13 - Şubeler, Genel Müdürlüğün mahallî teşkilâtlarıdır. Genel Müdü lüğün talimatı dairesinde görev ifa ederler.
HÜKÜMETİN DENETLENMESİ :
MADDE 14 - Hükûmet, Kurum üzerinde denetleme yetkisine sahip olup bu yetkisini yılda en az bir defa Kurumun bütün hesap ve muamelelerini denetl mek suretiyle kullanır.
Kanun, Yönetmelik ve Genel Kurul kararlarına uymayan muameleler, Hükûmetin tebligatı üzerine düzeltilir ve yolsuzluklar yetkili mercilere intikal ettirilir.
İKİNCİ KISIM
Malî Hükümler
SERMAYE :
MADDE 15 - Merkezleri Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan millî bankalardan sermayeleri ile ihtiyatları yekûnu 20 milyon lira ve daha fazla olanlar ellişer bin, 20 milyon liradan az olanlar yirmi beşer bin, csigorta ortaklıkları onar bin lira vererek Kurumun sermayesine iştirak ederler.
Bu şehirlerde yayınlanan gazete ve dergi sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler de onar bin lira vererek sermayeye ve bu Kanun hükümleri dairesindeidaresine iştirak edebilirler.
(Değişik 3. fıkra: 3612 - 7.2.1990) Genel Kurul kararı ve Başbakanın tasdiki ile yukarıdaki fıkralarda yazılı iştirak miktarları iki katına kadar arttırabilir.
PAYIN İADESİ :
MADDE 16 - İştirak payı sahiplerinin iflâsı veya faaliyetlerini tatil eylemeleri halinde payları iade edilir.
(Değişik 2. fıkra: 3612 - 7.2.1990) Gazete veya dergi sahipleri altı ay önce Kuruma ihbar etmek şartıyla paylarını her zaman geri alabilirler. Bankalarla sigorta ortaklıklarının paralarını geri alabilmeleri, Genel kurulun karar vermesine ve Başbakanın tasdikine bağlıdır.
KURUMUN GELİRLERİ :
MADDE 17 - Kurumun gelirleri şunlardır:
1. Sermayenin işletilmesinden elde edilecek gelirler,
2. İlân ve reklâmlardan alınacak komisyonlar,
3. Kurumun görevlerini ifa ederken temin edeceği sair gelirler,
4. Bağışlar.
İHTİYAT AKÇESİ VE NEMA :
MADDE 18 - Kurumun giderleri çıktıktan sonra artan gelirin % 5'i ilk hesap yılı sonunda tahakkuk edecek sermaye miktarı esas alınmak üzere bu miktara varıncaya kadar yedek akçe olarak ayrılır ve iştirak payı sahiplerine de paylarının azami % 2,5'u nispetini aşmamak kaydı ile nema verilir.
HESAP YILI :
MADDE 19 - Kurumun hesap yılı, Ocak ayının 1'inden Aralık ayının 31'ine kadar devam eden süredir.
TAHSİS USULÜ :
MADDE 20 - Kurumun sermayesi ile 18'nci madde hükmünün uygulanması dan sonra kalan yıllık gelir yekûnunun Kurumun görevlerinden her birinin yerine getirilmesine ne miktarda tahsis edileceği, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararıyla taayün eder. Buna göre ayrı ayrı hesaplar açılır.
İSTİKRAZ YETKİSİ :
MADDE 21 - Kurum görevlerinin ifası için, Genel Kurul kararıyla son hesap yılı sonundaki bakiye mevcudunun en çok yarısı nispetinde bankalardan istikraz akdine yetkilidir.
BANKA MUAMELELERİ :
MADDE 22 - Kurumun hangi millî bankalara parasını yatıracağı, alacaklarını tahsil ve borçlarını tediyede bunlardan hangilerinin aracı edeceği, kredi muamelelerini ve borç para verme işlerini ne suretle yürüteceği ve sair faaliyetlerinin finansman şekli, Genel Kurulun kararına bağlıdır.
KREDİ VE BORÇ VERMENİN ŞARTLARI :
MADDE 23 - Kurumun açacağı kredi ve vereceği borç paranın şekil ve şartları, Genel Kurul kararıyla belli edilir.
Şu kadar ki, alınacak faiz miktarı, yürürlükteki mevzuatla tespit edilen âzami haddi geçemez.
Kurum, Genel Kurulun tespit edeceği esaslar dahilinde, ilân ve reklâm veren müşterilerine de kredi açabilir.
KOMİSYON ÜCRETİ :
MADDE 24 - Kurumun yayınlanmasına aracı olmak ödevinde bulunduğu ilân ve reklâmlardan % 15 diğer ilân ve reklâmlardan âzami % 10 nispetinde, faturalar üzerinden komisyon ücreti olarak kesilip, Kuruma gelir kaydolunur.
(Değişik 2. fıkra: 3612 - 7.2.1990) Sahipleri, Kurumun idaresine iştirak eden gazetelerden alınacak % 15 komisyon ücretini % 10'a kadar indirmeye Genel Kurul yetkilidir. Bu nispetler, Genel Kurulun teklifi ve Başbakanın onayı ile değiştirilebilir.
DİĞER ÜCRETLER :
MADDE 25 - Kurumun, ilgililerin talebi üzerine ilân ve reklâmların tertibi, resim ve klişelerin hazırlanması gibi hususi hizmetlerinden alacağı ücretler, Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir tarife ile tespit olunur.
HESAPLARIN YAYINLANMASI :
MADDE 26 - Kurumun hesaplarının yıl sonu neticeleri ve tahsis bilânçoları ile kâr zarar hesabı iş yılının hitamından itibaren en geç iki ay içinde Resmî Gazete ile diğer gazetelerde yayınlanır.
MUAMELATIN YÜRÜTÜLMESİ :
MADDE 27 - Kurumun, notere tasdik ettirildikten sonra hangi defteri tutacağı, uygulanacak muhasebe usulü ve muamelâtın yürütülme tarzı, 53. madde mucibince yapılacak Yönetmelikte gösterilir.
YÖNETİM GİDERLERİ :
MADDE 28 - Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür, memur ve müstahdemlere verilecek ücretlerle diğer yönetim giderlerinin miktarı, Y netim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca tâyin edilir.
Yönetim giderlerini sarfa, Yönetim Kurulu yetkilidir. Ancak, Genel Müdür de ücretlerle Yönetim Kurulunun tespit edeceği diğer bazı yönetim giderlerinin sarfına mezundur.
3659 sayılı Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları Aylıklarının Tevhid ve Teadülü Hakkındaki Kanun ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri, Kurum ve kuracağı ortaklık ve teşekküller hakkında uygulanmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İlân ve Reklâmların Yayınlanması
BİRİNCİ KISIM
Resmî İlânlar
TARİF :
MADDE 29 - a) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle yayınlanması mecburî olan (Özel dernekler hariç) veya,
b) Genel ve katma bütçeli dairelerle il özel idareleri, belediyeler, köyler ve iktisadî devlet teşekkülleri ve sermayesinin yarısından fazlası, kamu hukuku tüzel kişilerine ait bulunan teşekküllerin verdikleri,
reklâm mahiyetini taşımayan ilânlar, resmî ilân sayılır.
GENEL KURULUN VE HÜKÜMETİN YETKİSİ :
MADDE 30 - Bir ilânın resmî ilân sayılıp sayılmayacağına Genel Müdürlük veya valilikler tarafından tereddüt edilen veya ilgililerle bunlar arasında ihtilâf bulunan hallerde Kurum Yönetim Kurulunun kararına uyulur.
Yönetim Kurulu lüzum görür veya Vali, Genel Müdürlük veya ilgili talep ederse, prensip kararı verilmesi için, iş Genel Kurula intikal ettirilir.
Genel kurulun bu suretle veya kendiliğinden bu konuda ittihaz edeceği prensip kararları kesin olup; Resmî Gazete'de yayınlanır.
RESMİ İLANLARIN YAYINLANMASI :
MADDE 31 - Resmî İlânlar, Basın İlân Kurumu'nun şubesi bulunan yerlerin Belediye hudutları içinde bu şubeler aracılığı ile yayınlatılır.
Kurumun şubesi bulunmayan yerlerde, resmî ilânların yayınlanmasına Valilikler aracı olurlar.
Mevkûteler aldıkları resmî ilânları zamanında yayınlarlar. Haklı bir sebep olmadıkça bu ilânları almaktan imtina edemezler.
6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 37'nci maddesi hükmü saklıdır.
RESMİ İLANLARIN DAĞITILMASI :
MADDE 32 - Resmî ilânlar, fikir ve içtihat farkı aranmaksızın 34'ncü madde mucibince vasıfları tesbit edilecek olan mevkûtelere Basın-İlân Kurumu Genel Kurulunun tespit edeceği esaslar dahilinde dağıtılır.
33'ncü madde hükmü saklıdır.
İLANEN TEBLİGAT :
MADDE 33 - 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince yayınlanacak ilânların, tebligatı çıkaran merciin tâyin ettiği gazetede yayınlatılması mecburîdir.
İlânen tebligatın yayınlanacağı gazete, vasıfları tespit edilen gazetelerden biri değilse, tebligatı çıkaran merci bunun icabettiren hususî sebebi, ilânlar birlikte Kuruma veya Valiliğe bildirmekle ödevlidir. Bu ödev yerine getirilmez veya vasıfları tespit edilen gazetelerden birinin ismi tasrih edilmezse, tebligat ilânı, genel usule göre yayınlatılır.
GAZETELERİN VASIFLARI :
MADDE 34 - Resmî ilân verilecek mevkûtelerin vasıfları:
a) Münderecat,
b) Sayfa sayı ve ölçüsü,
c) Kadro,
ç) Fiilî satış,
d) En az yayın hayatı süresi,
bakımlarından ve uygun görülecek diğer yönlerden Basın İlân Kurumu Genel Kurulunca tespit olunur.
Genel Kurul, Kurumun şubesi bulunmayan yerlerdeki mevkûtelerin vasıflarını yukarıdaki fıkrada yazılı kayıtlara bağlı olmaksızın tespit eder.
Genel Kurul, Türkiye'de yabancı dillerle yayınlanan mevkûteler ile fikir ve sanat dergilerine ilân ve reklâm verme esaslarını ayrıca tayin eder.
GAZETELERİN ÖDEVLERİ :
MADDE 35 - Basın İlân Kurumu Genel Kurulu, kanunen, mevkûtelere tutmaya mecbur oldukları defterlerden başka, Noterden tasdikli defterler tutmak ve vasıflarını kontrol veya ilân ve reklâm bakımlarından muayyen bilgileri verme ödevlerini yükleyebileceği gibi, bu ödevlerin yerine getirilip getirilmediğini gazetelerin tayin edilen vasıflara uygun olup olmadıklarını her zaman kontrol ettirebilir.
GENEL KURUL KARARLARININ İLANI :
MADDE 36 - Dağıtma esasları, mevkûtelerin vasıfları ve bunlara 35'inci madde mucibince yükletilecek ödevler hakkında Kurum Genel Kurulunca verilecek kararlar, Resmî Gazete'de ilân edilir.
GAZETELERİN LİSTESİ :
MADDE 37 - Kurum Genel Müdürlüğü ve Valilikler, her ayın sonunda resmî ilân verilebilecek olan mevkûtelerin isimlerini ve vasıflarını ihtiva eden birer listeyi, Hükûmet ve Kurum şubeleri ile diğer ilgililere gönderirler.
Listeye alınmamaktan doğan ihtilâflar, 38'inci maddedeki usul dairesinde halledilir. Ancak, bu halde Yönetim Kurulu, kararını bir hafta içinde verir.
İHTİLAFI HAL VE İTİRAZ MERCİLERİ :
MADDE 38 - Genel Kurulun 36'ncı madde mucibince ilân edilecek kararlarının uygulanmasından dolayı Valilikler ve Kurum Genel Müdürlüğü ile mevkûteler veya verenler arasında çıkacak ihtilâfların hal mercii, Kurum Yönetim Kuruludur.
30'ncu maddenin 2'nci fıkrası hükmü bu halde de uygulanır. Ancak, verilecek Genel Kurul kararı, kesindir. Bu kararlar Resmî Gazete'de yayınlanır.
RESMİ İLAN TARİFESİ :
MADDE 39 - Resmî ilânların fiyat tarifesi, Basın İlân Kurumu Genel Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir ve Resmî Gazete'de yayınlanır. 
İKİNCİ KISIM
Hususî İlân ve Reklâmlar
TARİF :
MADDE 40 - Resmî ilân sayılmayan ve gerçek ve tüzel kişiler tarafından gazete ve dergilerde yayınlanmak üzere verilip de reklâm mahiyetinde bulunmayan ilânlar, hususî ilân sayılır.
Satışı artırmak gibi ticarî gayelerle veya bir şeye veya bir fikre rağbet sağlamak gibi maddî veya manevî bir menfaat temini maksadiyle gazete ve dergilerde yazı, resim veya çizgilerle yapılan ilânlar, reklâm sayılır.
KAİDE :
MADDE 41 - Hususî ilân ve reklâmların yayınlanması, hususî ilân ve reklâm prodüktörlüğü, bu kanun hükümleri dairesinde serbesttir.
Basın İlân Kurumu da hususî ilân ve reklâm kabul eder.
Prodüktörlerle gazete veya dergiler arasında, bir veya daha fazla prodüktörün tamamiyle veya kısmen ilân ve reklâmlar üzerinde inhisarını tazammun eden sarih veya zımni bir anlaşma yapılamaz.
İSTİSNA :
MADDE 42 -(Değişik: 3022 - 14.6.1984) 29'uncu maddenin (b) bendinde anılan daire ve teşekküllerle kanunla kurulan sair müesseselerin veya bunların iştiraklerinin Kurumun şubesi bulunan yerlerde yayınlanan gazete ve dergilere verecekleri, ilân ve reklâmlar, ancak Basın İlân Kurumu aracılığı ile yayınlatılabilir.
Kurum tarafından verilmeyen yukarıdaki fıkrada anılan ilân ve reklâmlar yayınlanmaz ve prodüktörler ne suretle olursa olsun bu ilân ve reklâmlar hususunda gizli veya açık herhangi bir muamele veya iş yapamazlar.
YAYINLANMA USULÜ :
MADDE 43 - Hususî ilân ve reklâmlar, bunları veren gerçek veya tüzel kişilerin isteklerine uygun olarak gazete ve dergilerde yayınlanır.
Şu kadar ki, 29'uncu maddenin (b) bendinde anılan daire ve teşekküllerle, kanunla kurulan sair müesseseler ve bunların iştiraklerinin vereceği hususî ilân ve reklâmlar, 40'ncı maddede yazılı mahiyetleri de gözönünde bulundurulurak Kurum Genel Kurulu tarafından tespit edilecek esaslar dahilinde ilgililerin istekleri de nazara alınarak, gazete ve dergilere verilir.
Gazete ve dergiler, aldıkları hususî ilân ve reklâmları zamanında yayınlarlar.
PRODÜKTÖRLERİN MUAMELELERİ VE DEFTERLERİ :
MADDE 44 - İlân ve reklâm prodüktörleri komisyonculuk suretiyle iş görürler. Bunlar hususî ilân veya reklâmı verenlerle gazetelerin faturalarınaistinaden muamele ve % 25'ten fazla komisyon alamazlar.
HUSUSİ İLAN VE REKLAM TARİFESİ :
MADDE 45 - Gazete ve dergiler, takvim yılı başından başlamak üzere üçer aylık devrelerde mücbir sebepler olmadıkça uygulayacakları hususî ilân ve reklâmlara ait fiat tarifesini ve bu ilân ve reklâmların birden fazla yayınlanması halinde yapacakları tenzilât hadlerini, bu devre başlangıçlarından en az 15 gün önce sayfalarında yayınlamaya idarehanelerinin ilan ve reklâm alınan yerlerinde herkesin görebileceği bir şekilde ilân etmeye ve Basın İlân Kurumu'na yazılı olarak bildirmeye mecburdurlar.
Kurum, bu listeleri, gazete ve dergilere, bunların gündelik, haftalık gibi çıkma zamanlarına ve isimlerinin alfabe sırasına göre bir liste halinde birleştirilip, birer nüshasını prodüktörlere ve hüzumu kadar nüshasını da asılmak üzere şubelerine gönderir. Prodüktörler de yazıhanelerine bu listeleri herkesin görebileceği bir şekilde asarak ilân ederler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
İLAN VE REKLAMLARDA KULLANILACAK AYIRICI KELİME VE NUMARA :
MADDE 46 - Basın İlân Kurumu ve prodüktörlerle gazete ve dergiler, yayınlanmasına aracı oldukları bilcümle ilân ve reklâmların en altına, aracı olduklarını gösteren bir kelime koymağa mecburdurlar.
Prodüktörlerle gazete ve dergiler bu maksatla seçtikleri kelimeyi kullanmadan evvel Kuruma bildirirler. Kurum, seçilen kelimenin daha evvel başka bir prodüktör veya gazete veyahut bir dergi tarafından alındığını veya iltibasa mahal verecek mahiyette olduğunu anlarsa, kelimeyi değiştirmesini ilgiliye bildirir.
Basın İlân Kurumu (Basın) kelimesini kullanır. İlân ve reklâmı, Kurum veriyorsa kendi kelimesini, prodüktör veriyorsa seçtiği kelimeyi, ilân veya reklâmı doğrudan doğruya gazete veya dergi almışsa kendi kelimesini ilânın altına koyar. Bu kelimenin yanına Kurumun veya prodüktörün yıllık ilân ve reklâm sıra numarası ile gazetenin veya derginin aldığı ilân ve reklâmların sıra numarası yazılır.
Kelime ve rakamın puntosunu intihap, gazete veya dergiye aittir. Bundan dolayı hiçbir ücret alınmaz.
İLAN VE REKLAMLARIN KONTROLÜ :
MADDE 47 - Kurumun şubesi bulunan yerlerde yayınlanan gazete ve dergiler ilân veya reklâmı havi nüshalarından ikişer adedini, ilân veya reklâmın yayınlandığı gün, Kurum Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere o yerdeki şubesine makbuz mukabilinde tevdi ederler.
Genel Müdürlükçe, bu nüshalar, Kurumun verdiği ilân ve reklâmlarla Kurumca verilmeyen ilân ve reklâmların hesabına ve bunların kimin tarafından verildiğinin tesbitine esas tutulur.
Kurumun şubesi bulunmayan yerlerde yayınlanan gazete ve dergiler de aynı şekilde ilân veya reklâmı muhtevi bulunan ikişer nüshalarının Kurum Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere mahalli valiliğe tevdi ederler.
BORDRO DÜZENLENMESİ :
MADDE 48 - Prodüktörler yayımlanmasına aracı oldukları ilân ve reklâmları, kullandıkları sıra numarasına göre ücreti, aldıkları komisyon ve yayımlanan gazete veya dergi adı ile gazete veya derginin sıra numarasını gösteren bir bordro ile her yılın ilk 15 günü içinde Kurum Genel Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere Kurum'un o yerdeki şubesine makbuz mukabilinde tevdi ederler.
Gazete ve dergiler de, kendi sıra numaralarına göre, her bir ilân ve reklâmı kimden aldıklarını Kurum veya prodüktörün sıra numarasını, fiyatını, verdikleri komisyonu göstermek üzere düzenleyecekleri yıllık bordroyu, yukarıdaki fıkrada yazılı süre içinde Kurumun o yerdeki şubesine teslim ederler.
Kurumun şubesi bulunmayan yerlerde yayınlanan gazete ve dergiler de yukarıdaki fıkra gereğince düzenleyecekleri yıllık bordroları o yerin Valiliğine; Valilikler de bu bordroları, birinci fıkraya uygun olarak hazırlanacak bordrolarla birlikte Kurum Genel Müdürlüğüne gönderirler.
MÜEYYİDE :
MADDE 49 - Bu Kanuna veya bu Kanuna dayanılarak yapılacak yönetmeliğe veyahut Kurum Genel Kurulunun bu Kanunda yazılı hususlarda ittihaz edeceği kararları ile yükletilen ödevlere yahut da basın ahlâk esaslarına riayet etmeyen gazete ve dergilerle prodüktörler ve kamu idare ve teşekküllerin ve 42'nci maddede anılan sair ortakların sorumluları hakkında, diğer mevzuat hükümlerine halel gelmemek üzere, aşağıda yazılı olduğu şekilde muamele yapılır.
a) Kurum tarafından o gazete veya dergiye verilecek ilân ve reklâmlar, kesinleşen Yönetim Kurulu kararına dayanılarak, Kurum Genel Müdürlüğünce, iki ayı geçmeyecek bir süre ile kesilir. Ayrıca, bu, kanunla temin edilen menfaatlerden de aynı şekilde faydalandırılmaz.
b) Prodüktörlük müessesesinin iki ayı geçmemek üzere kapatılması için, Kurum Genel Müdürlüğünce iş, Yönetim Kuruluna intikal ettirilir. Kesinleşen Kurul kararını, o yerdeki Valilik infaz eder.
a) ve b) bendlerinde yazılı hallerde, Yönetim Kurulu kararına, tebliğinden itibaren on gün içinde o yerdeki en yüksek dereceli Asliye Hukuk Hakimliğine itiraz edilebilir. Hâkim, en geç on beş gün içinde evrak üzerinden kararını verir, bu karar kesindir.
c) Kurum Genel Müdürlüğünün bildirmesi üzerine kamu idare ve teşekkülleri ile ortaklıkların sorumluları hakkında kendi statülerine göre disiplin muamelesi uygulanır. Böyle bir statü yoksa, o teşekkülün denetleme bakımından bağlı bulunduğu veya iştigal sahasına girdiği Bakanlık, uygun gördüğü bir disiplin muamelesi uygular. İlgili Bakanlığın yapacağı tebligata uyulması mecburidir.
Yapılacak disiplin muamelelerinin neticesi Kuruma bildirilir. Kurumun, disiplin muameleleri aleyhinde yetkili mercilere veya Bakanlığa itiraz hakkı vardır.
CEZAİ HÜKÜMLER :
MADDE 50 - Basın İlân Kurumunun Genel Kurul ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bilumum memur ve müstahdemleri, bu Kanunun uygulanması sebebiyle işley cekleri suçlarından dolayı, fiillerinin mahiyet ve derecelerine göre, Türk Ceza Kanununun Devlet memurlarına ait hükümleri ile cezalandırılırlar.
Cezaî kovuşturma, ayrıca disiplin muamelesi uygulanmasına engel teşkil etmez.
TEBLİGAT HÜKÜMLERİ :
MADDE 51 - Basın İlân Kurumunun tebligatı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tâbidir.
HÜKÜMET NAMINA YETKİ :
MADDE 52 - Bu Kanunda Hükümete tanınan yetkilerin, Hükümetin hangi teşkilâtı tarafından kullanılacağı, Bakanlar Kurulu kararı ile tâyin edilerek Resmî Gazete'de yayınlanır.
YÖNETMELİK YAPILMASI :
MADDE 53 - Basın İlân Kurumu Genel Kurulu tarafından, bu Kanuna müstenit işlerin yürütme tarzını göstermek üzere bir yönetmelik  yapılır.
Bu yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlanır.
GEÇİCİ HÜKÜMLER
GEÇİCİ KURUL TEŞKİLİ :
GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Kanunun yayınlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde Kurumun ilk teşekkül işlemlerini yapak üzere Başbakanlık tarafından biri başkan ve dördü üye olmak üzere beş kişilik bir Geçici Kurul teşkil edilir. Bunlardan her birinin Adalet, Maliye Bakanlıkları ile Basın-Yayın mensubu ve diğer ikisinin, gazeteci olması lâzımdır.
Geçici Kurulun görevi, geçici 3'ncü madde mucibince Genel Kurul toplantısı yapılıncaya kadar devam eder.
SERMAYENİN TEŞKİLİ :
GEÇİCİ MADDE 2 - Geçici Kurul, Millî Bankalardan birinde, Basın İlân Kurumu adına bir hesap açtırır.
Kurul merkezleri, Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan Millî bankalarla sigorta ortaklıklarına keyfiyeti taahhütlü birer mektupla bildirir. Bunlar, on beş gün içinde 15'nci maddede yazılı iştirak paylarını, açtırılan hesaba yatırırlar.
GENEL KURULUN TOPLANMASI :
GEÇİCİ MADDE 3 - (Değişik: KHK/23 - 5.2.1979) Genel Kurul Üyeleri bu Kanun Hükmündeki Kararnamenin yayımını izleyen 15 gün içinde saptanır ve Basın-İlân Kurumuna bildirilir. Genel Kurul bu tarihten en geç 5 gün sonra toplanarak, organlarını yeniden seçer.
20.2.1979 gününde toplanacak normal Genel Kurul sadece aklama işlemini para.
KURULUN MASRAFLARI :
GEÇİCİ MADDE 4 - Geçici Kurulun, Başkanlığın takdir edeceği yevmiye, icabında yol tazminatı ve Genel Kurul toplantısının gerektirdiği masrafları, bankada açtırılan hesaptan ödenir.
Ödemeler, başkan ile kurulun muhasip olarak görevlendireceği üyenin imzası ile yapılır.
Muhasip üye, Kurum Yönetim Kurulunun teşekkülünden itibaren bir haftaiçinde hesapları devreder.
KARARNAMELERİN HÜKÜMLERİ :
GEÇİCİ MADDE 5 - Resmî İlân ve reklâmlar hakkındaki kararnamelerin hükümleri, bu Kanunun 36'ncı maddesi uygulanıncaya kadar yürürlükte kalır.
İŞ YILI :
GEÇİCİ MADDE 6 - Basın İlân Kurumunun ilk iş yılı, Kurum teşkilâtının fiilen faaliyete başlamasından itibaren Aralık ayının 31'nci gününe kadar devam edecek süredir.
GAZETE, DERGİ VE PRODÜKTÖRLERİN ÖDEVLERİ :
GEÇİCİ MADDE 7 - Gazete, dergi ve prodüktörlerin bu Kanuna müstenit ödevleri, Kurum Müdürlüğünce yapılacak tebligattan itibaren başlar.
“Üyeliklerin devamı
GEÇİCİ MADDE 8 - (Ek: KHK/644 - 29.6.2011 / m.37/8) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Genel Kurul üyelerinin görevleri, üyelik sürelerinin sonuna kadar devam eder.
YÜRÜRLÜK TARİHİ :
MADDE 54 - Bu Kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
KANUNU YÜRÜTECEK MAKAM :
MADDE 55 - Bu Kanunu, Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg