AVŞAR HUKUK BÜROSU

BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN

KANUN NO: 5953
BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 13 Haziran 1952
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 20 Haziran 1952 - Sayı: 8140
3.t. Düstur, c.33 - s.1511
KANUNUN ŞÜMULÜ :
MADDE 1 - (Değişik: 212 - 4.1.1961) Bu Kanun hükümleri Türkiye'de yayınlanan gazete ve mevkutelerle haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışan ve İş Kanunu'ndaki "İşçi" tarifi şümulü haricinde kalan kimselerle bunların işverenleri hakkında uygulanır.
Bu Kanun şümulüne giren fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanlara gazeteci denir.
İSTİSNALAR :
MADDE 2 - Birinci maddenin şümulu dahilinde bulunup da Devlet, vilayet ve belediyeler ve İktisadi Devlet Teşekkül ve müesseseleriyle sermayesinin yarısından fazlası ve bu teşekküllere ait şirketlerde istihdam edilen memur ve hizmetliler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.
BİLDİRİLMESİ LAZIMGELEN HUSUSLAR :
MADDE 3 - Bu Kanunun şümulüne girecek mahiyetteki bir müesseseyi işletmekte olanlar; tesis edenler, devir alanlar ve kapatanlarla bu kabil müessesenin iştigal mevzuunu kısmen veya tamamen değiştirenler yahut da kendisine intikal eden böyle bir müesseseyi işletmeye devam edenler veya kapatanlar (müessesenin) unvan ve adresini, müessese sahibinin isim ve hüviyetiyle adresini, yapılan işin nevini, burada çalışanların miktarını, bir intikal mevzuubahis ise bunun şeklini ve tarihini) işletmeye başlamak veya kapatma yahut da devir alma veya iştigal nevini değiştirme tarihinden itibaren bir ay içinde o iş yerinin kurulu bulunduğu mahal için İş Kanununun uygulanmasıyla görevli makama yazılı olarak bizzat veya taahhütlü mektupla bildirmekle ödevlidirler. Bizzat müracaat edenlere bu müracaatlarını tevsik edecek bir belge verilir.
YAZILI MUKAVELE VE TERFİ ESASI :
MADDE 4 - (Değişik: 212 - 4.1.1961) Gazeteci ile kendisini çalıştıran işveren arasındaki iş aktinin yazılı şekilde yapılması mecburidir. Mukavelede aşağıdaki hususların gösterilmesi şarttır.
A) İşin nevi,
B) Ücret miktarı,
C) Gazetecinin kıdemi,
İş nevi'nin ve ücretin değişikliğinde mukaveleye derci mecburidir.
İki yıl gazetede çalışmış olan gazeteci terfie hak kazanır. Terfi mukavelede tespit edilen yüzde nispetinde yapılır.
FESHİN İHBARI :
MADDE 5 - Müddeti muayyen olmayan iş akitlerinde feshin ihbarı bu Kanunda yazılı mühletlere tabidir.
6'ıncı ve 7'nci maddelerde yazılı ihbar mühletlerine tekabül eden ücret miktarındaki tazminatın işveren veya gazeteci tarafından diğer tarafa önceden ödenmesi suretiyle aktin derhal feshi de caizdir.
AKTİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ VE KIDEM TAZMİNATI :
MADDE 6 - (Değişik: 212 - 4.1.1961) Meslekte en az beş yıl çalışmış olan gazetecilere kıdem hakkı tanınır.
Kıdem hakkı gazetecinin mesleke ilk giriş tarihinden itibaren hesaplanır.
Aktin feshi halinde gazeteci, bu süreye göre hesaplanacak tazminatı almaya hak kazanır.
Birinci maddenin şümulüne giren bir işyerinde işverenle arasındaki hizmet münasebeti bir veya müteaddit mukaveleye istinaden fasılasız olarak en az beş yıl sürmüş olan gazetecinin işine son verilmesi, yapılacak yazılı ihbardan itibaren üç ay geçtikten sonra muteber olur. Beş seneden az hizmeti olanlar için bu ihbar müddeti bir aydır.
İhbar müddetinin son günü olan tarih tazminata esas tutulur ve yıllık izinden sayılmaz.
Gazeteci yıllık izinini kullanmamışsa, işine son verilmesi halinde, izin müddetine ait ücreti kendisine peşin olarak verilir.
Hizmetine bu madde hükümlerine göre son verilen gazeteciye feshi ihbar edilen mukavelenin taallûk ettiği her hizmet yılı veya kûsuru için, son aylığı esas ittihaz olunmak suretiyle her yıl için bir aylık ücreti miktarında tazminat verilir. Ancak, yıllık hizmetin altı aydan az kısmı nazara alınmaz. İlk mukavele yılında bu miktar hesaplanmaz.
Bir defa kıdem tazminatı alan gazetecinin kıdemi, yeni işine girişinden itibaren hesaplanır. Ancak, buna aykırı olarak işverenle gazeteci arasında yapılacak mukavele muteberdir.
İşverenin maddi imkânsızlık sebebiyle gazetecinin tazminatını bir defada ödeyememesi halinde, tediye en çok dört taksitte yapılır ve bu taksitlerin tamamının süresi bir yılı geçemez. Ancak, bu bölünme o iş yerinin mali vergisini tahakkuk ettiren maliye şubesinin, müessesenin zarar etmekte olduğu kararı üzerine yapılabilir.
(Değişik son fıkra: 4857 - 22.5.2003 / m.116) İş Kanununun 18, 19, 20, 21 ve 29 uncu maddesi hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 
AKTİN GAZETECİ TARAFINDAN FESHİ :
MADDE 7 - Gazeteci en az bir ay evvel işyerine yazılı ihbarda bulunmak suretiyle iş aktini her zaman feshedebilir.
MÜDDETLERİN ARTIRILMASI :
MADDE 8 - Yukarıdaki maddelerde yazılı ihbar mühletleri asgari olup mukavele ile artırılabilir.
MÜLKİYE AMİRİNE BİLDİRİLECEK HUSUSLAR :
MADDE 9 - (Değişik:212 - 4.1.1961) Mukavelenin yapılışı işveren tarafından, feshi, fesheden tarafından Bölge Çalışma Müdürlüğüne, Mülkiye amirliğine ve eğer gazeteci ise sendikasına, değilse en fazla üyesi bulunan meslekî teşekküle on beş gün içinde beyanname ile bildirilir. Mülkiye amirleri bu beyannamelerin birer örneğini, gazetecinin kıdeminin tespitine esas olmak üzere hemen Basın Yayın ve Turizm Bakanlığına gönderirler.
TECRÜBE MÜDDETİ :
MADDE 10 - (Değişik: 212 - 4.1.1961) Mesleke ilk intisap eden gazeteci için tecrübe müddeti en çok üç aydır. Bu müddet içinde tarflar iş aktini ihbar müddetine ve tazminat mükellefiyetine tabi olmaksızın feshedebilirler.
Bu müddetin sonunda mukavelenin yazılı olarak yapılması mecburidir.
Stajyer adedi, mukaveleli yazı işleri kadrosunun yüzde onunu geçemez.
İHBAR MÜDDETİNİ BEKLEMEKSİZİN FESİH HAKKI VE TAZMİNAT :
MADDE 11 - Bir mevkutenin vehçe ve karakterinde gazeteci için şeref veya şöhretini veya umumiyetle manevi menfaatlerini ihlal edici bir vaziyet ihdas edecek şekilde bariz bir değişiklik vukuu halinde, gazeteci ihbar mühletini beklemeden akti feshedebilir.
İş aktini birinci fıkranın verdiği hakka dayanarak fesheden gazeteci, işverenin kusuru neticesinde iş aktini feshetmiş olsa idi ne miktar tazminat alacak idiyse, o miktar tazminat isteyebilir.
Vazifesinin ifasıyla ilgili hususlarda gazetecinin bilerek veya ağır bir ihmali neticesi olarak mevkutenin itibar veya şöhretine halel verecek fiil ve harekette bulunması hali işverene ihbar mühletini beklemeksizin iş aktini derhal feshetmek hakkını veren ağır sebeplerden sayılır.
Gazetecinin, şeref ve şöhretine halel verebilecek mahiyette bir fiil ve harekette bulunması için işveren tarafından vâki isteği yerine getirilmemesi hali işverene ihbar mühletini beklemeksizin iş aktini feshetmek hakkını vermez.
Müddeti muayyen olan mukavelelerde de yukarıda yazılı fesih hakkı mukavele müddetinin sona ermesini beklemeksizin kullanabilir.
AKTİN TATBİK EDİLMEDİĞİ HALLERDE FESİH :
MADDE 12 - (Değişik: 212 - 4.1.1961) Gazetecinin uğradığı hastalık sebebiyle iş akti işveren tarafından feshedilemez. Ancak, bu hastalığın altı yadan fazla uzaması halinde tazminat verilmek suretiyle aktin feshi cihetine gidilebilir.
Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı haller dolayısıyla vazife göremeyecek duruma düşüp de işveren tarafından işinden çıkarılan gazeteci, azami bir yıl içinde iyileştiği takdirde tekrar eski işine tercihan alınır.
REKABET MEMNUİYETİ :
MADDE 13 - Gazeteci işverenle yaptığı mukavelede aksi zikredilmediği takdirde dışarıda, basınla alâkası olsun veya olmasın, başka bir iş tutmakta serbesttir.
İş aktinin feshinden sonraki zaman için gazetecinin mesleğini icra serbestisini takyit eden hükümler batıldır.
ÜCRET :
MADDE 14 - (Değişik: 212 - 4.1.1961)
(Değişik 1. fıkra: 5754 - 17.4.2008 / m.83/1) Kararlaştırılan ücret, her ay peşin olarak ödenir. İlave ücretlerin sigorta primlerinin ödenmesi mecburidir. Çalıştırılan gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı gazeteci sayısı, işyerinin bulunduğu il ve benzeri gibi unsurları dikkate alarak işverenleri zorunlu tutmaya, banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın, brüt ya da Kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı müştereken yetkilidir. Çalıştırdığı gazetecilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan işverenler, gazetecilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarını özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemezler. Gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarının özel olarak açılan banka hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenmesine ilişkin diğer usul ve esaslar anılan bakanlıklarca müştereken çıkarılacak Yönetmelik'le düzenlenir. 
Gazetecilere ücretlerini vaktinde ödemeyen işverenler, bu ücretleri, geçecek her gün için yüzde beş fazlasıyla ödemeye mecburdurlar.
Mukavele müddeti sona ermeden evvel kendisine atfedilebilecek bir kusuru olmaksızın işine son verilen gazeteci, peşin almış olduğu ücretin henüz işlememiş bulunan kısmını iade etmeye mecbur tutulamaz.
Gazeteciler her hizmet yılı sonunda işverenin sağladığı kârın emeklerine düşen nıspî karşılığı olarak asgari birer aylık ücret tutarında ikramiye alırlar.
MUKAVELE DIŞI YAZILAR :
MADDE 15 - (Değişik: 212 - 4.1.1961) Gazeteci, mukavele hükümleri dışında olarak işveren tarafından verilen işler veya sipariş edilen veya yayınlanması kabul edilen yazılar için ayrıca ücrete hak kazanır.
Bu işlerle ilgili ilave ücretlerin sigorta primlerinin ödenmesi mecburidir.
ASKERLİKTE VE GEBELİKTE ÜCRET :
MADDE 16 - (Değişik: 212 - 4.1.1961) Talim veya manevra dolayısıyla, silah altına alınan gazeteci bu müddet zarfında ücret hakkını muhafaza eder.Ancak, yedek subay olarak veya sair suretlerle askeri hizmet karşılığı aylık alan gazetecinin almakta bulunduğu bu aylık kendi işinden aldığı ücretten az ise, işveren, gazeteciye yalnız aradaki farkı ödemekle mükelleftir.
Kısmı veya umumi seferberlik dolayasıyla silah altına alınan gazeteci hakkında üç ay için bu maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.
İlk muvazzaf askerlik hizmeti için silah altına alınan gazeteciye normal askerlik müddetince son aldığı ücret yarı nispetinde ödenir.
İşverenle gazeteci arasındaki iş aktinin muayyen bir müddet için aktedilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, gazetecinin bu madenin birinci fıkrasında gösterilen haller dolayısıyla silah altında bulunduğu müddetçe iş akti, işveren tarafından feshedilemez. Gazeteci bu maddenin ikinci veya üçüncü fıkrasında gösterilen haller dolayısıyla silah altında alındığı takdirde, gazetecinin durumu bu fıkralardan hangisine temas etmekte ise, işveren iş aktini ancak o fıkrada gösterilmiş bulunan süre geçtikten sonra feshedebilir. Bu gibi hallerde de gazeteci ile işveren arasındaki iş aktinin muayyen bir müddet için aktedilmiş olup olmadığına bakılmaz. Aktin feshi bu Kanun'da yazılı hükümlere tabidir.
Gazeteci ile işveren arasındaki mukavele esasen muayyen bir süreyi ihtiva edip de bu süre gazeticinin silah altında bulunduğu sırada kendiliğinden bitiyorsa işveren mukavelenin bu suretle sona ermesinden itibaren bu maddede yazılı olan ücretleri gazeteciye ödemekle mükellef tutulamaz.
Bu maddede yazılı bulunan hükümler işveren tarafından gazeteciye askerlik halinde ücret verilmesi hakkında daha elverişli hak ve menfaatler sağlayan mukavele, teamül veya örfü adetten doğan haklara halel getirmez.
Kadın gazetecinin hamileliği halinde, hamileliğin 7'nci ayından itibaren doğumun ikinci ayının sonuna kadar izinli sayılır. Bu müddet zarfında müessese gazeteciye son aldığı ücretin yarısını öder. Doğum vukubulmaz veya çocuk ölü dünyaya gelirse, bu halin vukuundan itibaren bir ay müddetle bu ücret ödenir. Gazetecinin sigortadan veya bağlı bulunduğu teşekküllerden alacağı yardım, bu ödemeye tesir etmez.
MAHKUMİYET VEYA YAYININ TATİLİ HALİNDE ÜCRET :
MADDE 17 - (Değişik: 212 - 4.1.1961) Mensup olduğu mevkutedeki bir yayın dolayısıyla hürriyeti tahdide uğrayan gazeteci ücretini işverenden almakta devam eder. Ancak, hürriyetin tahdidini mucip olan yayın, mezkûr gazeteci tarafından mevkute sorumlu müdürünün veya sahibinin haberi olmadan yapıldığı veya yaptırıldığı yahut sorumlu müdürün tetkikinden geçirilerek neşri tekerrür eden şekil üzerinde tahrifat, tadilat, tay veyahut ilaveler yapmak veya yaptırılmak suretiyle vukubulduğu takdirde mezkur gazeteci bu hükümden faydalanamaz.
Hürriyeti tahdide uğrayan gazeteci bağlı bulunduğu kadroya yapılacak toplu zamlardan emsali gibi istifade eder.
Birinci fıkradaki hürriyet tahdidi gazetecinin o mevkuteden ayrılmasından sonra vukua gelmişse, gazetecinin bahsi geçen mevkuteden son aldığı ücreti miktarındaki tazminat hürriyeti tahdit edildiği müddetçe her ay yayının yapılmış olduğu mevkute sahibi tarafından ödenir.
Her ne sebeple olursa olsun, neşriyatı tatil edilen mevkutede çalışanlar tatil tarihinden itibaren iki ay müddetle ücretlerini alırlar. Bu gazetecinin kanuni tazminatı da tercihan ödenir.
ÖLÜM TAZMİNATI :
MADDE 18 - (Değişik: 212 - 4.1.1961) Gazetecinin ölümü sebebiyle iş aktinin sona ermesi halinde, eşi ve çocuklarına ve bunlar bulunmadığı takdirde geçimi kendisine terettüp eden ailesi efradına müteveffanın aylık ücretinin üç mislinden az olmamak üzere, kıdem hakkı tutarında ölüm tazminatı verilir.
HAFTALIK İZİN :
MADDE 19 - (Değişik: 212 - 4.1.1961) Her altı günlük fiili çalışmayı müteakip gazeteciye bir günlük ücretli dinlenme izni verilmesi mecburidir. Gazetecinin vazifesi devamlı gece çalışmasının gerektirdiği hallerde hafta tatili iki gündür.
Birinci fıkra hükmü dışında gazeteci, çocuğu dünyaya geldiği zaman üç, eşi veya çocuğu, anası veya babası öldüğü zaman dört; çocuğu evlendiği, kardeşi, büyükanne veya büyükbabası veya torunu öldüğü zamanlar iki gün olağanüstü ücretli izine hak kazanır. Bu izinler senelik izinden sayılmaz.
GÜNLÜK GAZETELERİN İNTİŞAR ETMEYECEĞİ GÜNLER :
MADDE 20 - (Değişik: 6253 - 19.2.1954) (Anayasa Mahkemesinin, 19 Mart 1993 tarih ve 21529 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 20.1.1993 tarih ve E.1992/36 - K.1993/4 sayılı kararı ile iptal edilmekle hükmü kalmamıştır.)
YILLIK ÜCRETLİ İZİN :
MADDE 21 - (Değişik: 212 - 4.1.1961) Günlük bir mevkutede çalışan bir gazeteciye, en az bir yıl çalışmış olmak şartıyla, yılda dört hafta tam ücretli izin verilir. Gazetecilik mesleğindeki hizmeti on yıldan yukarı olan bir gazeteciye, altı hafta ücretli izin verilir. Gazetecinin kıdemi aynı gazetedeki hizmetine göre değil meslekteki hizmet süresine göre hesaplanır.
Günlük olmayan mevkutelerde çalışan gazetecilere her altı aylık çalışma devresi için iki hafta ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izinlerin hesabında bu kanunun 1'inci maddesindeki "gazeteci" tabirine girenlerin kıdemleri,iş aktinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden inikat etmiş olmasına bakılmaksızın, gazetecilik mesleğinde geçirdikleri hizmet süresi nazara alınmak suretiyle tespit edilir.
İzin hakkından feragat edilemez.
SENDİKA :
MADDE 22 - (...) (Madde 22, 15.7.1963 tarih ve 274 sayılı kanunun ilgili maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
SOSYAL SİGORTA :
MADDE 23 - (...) (Madde 23, 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı kanunun ilgili maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
TEFTİŞ VE MURAKEBE :
MADDE 24 - Bu Kanun hükümlerinin düzen altında yürümesini sağlamak üzere yapılması gerekli görülecek takip, murakebe ve teftişler Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülür. Bu hususta 3008 sayılı İş Kanunu'nun iş hayatını murakabe ve teftişine ait bulunan altıncı faslı hükümleriyle aynı kanunun bu hükümlerle ilgili ceza maddeleri uygulanır.
KAZANÇLARIN AZALTILAMAYACAĞI :
MADDE 25 - Bu Kanun'un uygulanması neticesi olarak işverene terettüp eden vecibeler, gazetecilerin ücret ve sair haklarının daha aşağı hadlere indirilmesine sebep tutulamaz.
CEZA HÜKÜMLERİ :
MADDE 26- (Değişik: 5728 - 23.1.2008 / m.147) a) Çalıştırdığı gazeteci ile 4 üncü maddede gösterilen şekilde yazılı iş akdi yapmayan işverene beher mukavele için yediyüz Türk Lirası,
b) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında bahsi geçen tazminatı gazeteciye ödemeyen işverene ikibinbeşyüz Türk Lirası,
c) 18 inci maddede yazılı ölüm tazminatını hak sahiplerine ödemeyen işverene ikibinbeşyüz Türk Lirası,
idari para cezası verilir, ayrıca yukarıdaki (b) veya (c) bentlerinde yazılı tazminatlar da hak sahiplerine ödenir.  


MADDE 27- (Değişik: 4854 - 24.4.2003 / m.1/B-9) a) 14 üncü maddede yazılı ücreti gazeteciye zaruret olmaksızın zamanında ödemeyen (Ek ibare: 5754 - 17.4.2008 / m.83/2) "veya gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaksızın ödenmesi durumunda, her bir gazeteci için,"
b) 16 ncı maddenin birinci veya ikinci yahut da üçüncü fıkralarında yazılı bulunan hallerde gazeteciye verilmesi gereken ücreti ödemeyen,
c) 17 nci maddenin birinci veya üçüncü fıkralarında yazılı hallerde gazeteciye verilmesi gereken ücreti yahut da maddenin ikinci fıkrasında sözü edilen tazminatı ödemeyen,
İşverene (Değişik ibare: 5728 - 23.1.2008 / m.148) "binbeşyüz Türk Lirası" lira idari para cezası verilir.  


MADDE 28 - (Değişik: 212 - 4.1.1961) (Anayasa Mahkemesinin, 19 Mart 1993 tarih ve 21529 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 20.1.1993 tarih ve E.1992/36 K.1993/4 sayılı kararı ile iptal edilmekle hükmü kalmamıştır.)
MADDE 29- (Değişik: 5728 - 23.1.2008 / m.149) Gazeteciye bu Kanun'un 21 inci maddesinde yazılı yıllık izni vermeyen veya izni vermiş olup da izin müddetine ait ücreti ödemeyen işverene, yıllık izin vermediği veya izin süresine ait ücretleri ödemediği kimsenin izin müddetine tekabül eden ücretler yekununun üç katı kadar idari para cezası verilir; ayrıca gazeteciye ödenmesi gereken ücret toplamı, iki kat olarak ödenir. 
MADDE 30- (Değişik: 5728 - 23.1.2008 / m.150) Bu Kanun'un 25 inci maddesi hükmüne aykırı hareket eden işverene ikibinbeşyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.
Bu Kanunda yazılı olan idari para cezaları, o yerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürü tarafından verilir.  


ÇALIŞMA MÜDDETİ VE FAZLA MESAİ :
EK MADDE 1 - (Değişik: 212 - 4.1.1961) 5953 sayılı Kanunun birinci maddesindeki gazeteci tabirinin şümulü içinde bulunan kimselerden müessese, matbaa, idarehane ve büro gibi yerlerde hizmetlerinin mahiyeti itibariyle müstemirren çalışanlar için günlük iş müddeti, gece ve gündüz devrelerinden sekiz saattir.
Yukarıdaki fıkra hükmünün dışında kalarak, gündüz veya gece devresindeki çalışma müddetinin daha fazla hadlere artırılması ve ulusal bayram, genel tatiller ve hafta tatilinde çalışılması bu Kanuna göre (fazla saatlerde çalışma) sayılır.
Pazar gününden başka bir gün hafta tatili yapan gazeteci pazar günü fazla mesai yapmış sayılmaz.
Her bir fazla çalışma saati için verilecek ücret, normal çalışma saati ücretinin % 50 fazlasıdır.
Ancak, günlük normal çalışma müddetine ilaveten bu madde gereğince tatbik edilecek fazla çalışmaların saat 24'den sonraya tesadüf eden saatlerinde ücret bir misli fazlasıyla ödenir.
Fazla saatlerin hesabında, yarım saatten az olan müddetler yarım saat, fazlası ise bir saat sayılır.
Fazla saatlerde çalışma ücretlerini parça başına veya yapılan iş miktarına göre alan gazetecilere yaptırıldığı takdirde dahi bu kimselerin fazla saatlere tekabül eden ücretlerini bu maddedeki esaslara göre ödenir.
Fazla çalışmalara ait ücretin, müteakip ücret tediyesiyle birlikte ödenmesi mecburidir. Fazla çalışma ücretlerinin gününde verilmemesi halinde, her geçen gün için % 5 fazlasıyla ödenir.
Fazla mesai günde 3 saati geçemez.
EK MADDE 2 - (6253 - 12.2.1954) (28.7.1967 tarih ve 931 sayılı kanunla kaldırılmışsa da 931 sayılı kanun, Anayasa Mahkemesinin 14 Mayıs 1970 tarih ve E.1967-40, K.1970-26 sayılı karariyle iptal edilmiş bulunması itibariyle 25 Ağustos 1971 tarih ve 1475 sayılı kanunun 110 uncu maddesiyle yeniden kaldırılmıştır.)
EK MADDE 3- (Değişik: 5728 - 23.1.2008 / m.151) Bu Kanun'un ek 1 inci maddesinde yazılı fazla saatlerle çalışma ücretlerini gazeteciye ödemeyen veya mezkur maddede yazılı zam hadlerinden daha aşağı hesap etmek suretiyle ödeyen işverene, ödemediği fazla saat ücretleri tutarının veya eksik ödediği ücretler tutarının beş katı kadar idari para cezası verilir.  


EK MADDE 4 - (Değişik: 212 - 4.1.1961) Basın mesleğinde çalışanlarla çalıştıranlar arasında 5953 sayılı Kanun ile bunun ek ve tadillerine dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıkarı, 5521 sayılı İş MahkemeleriKanunu hükümlerine tevfikan bu mahkemeler tarafından rüyet edilir.
Ancak iş mahkemesine iştirak edecek asil ve yedek üyeler, o yerde en fazla üyesi bulunan, basın mesleğinde çalışan ve çalıştıranların sendikalarından, bunlar yoksa teşekküllerinden 5521 sayılı Kanun'un 2'inci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı usul dairesinde seçilir.
GEÇİCİ MADDE 1 - İşverenler bu Kanun'un yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içinde kendi işyerlerinde çalışan gazetecilerle bu kanunda yazılı esaslar dahilinde yazılı mukavele aktetmeye mecburdurlar. Bu hükme riayet etmeyen işverenler hakkında (26)ncı maddenin (a) bendinde yazılı ceza tatbik olunur.
GEÇİCİ MADDE 2 - 3 - (...) (Geçici Madde 2 ve 3, 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı kanunun ilgili maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
GEÇİCİ MADDE 4 - (Ek: 1761 - 25.6.1973) Bu Kanun'un 20' maddesinin birinci fıkrasındaki günlük gazetelerin intişar etmelerini yasaklayan hüküm, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 50'nci yıldönümünün kutlanması hakkındaki 30.3.1973 tarih ve 1701 sayılı Kanun'un 7 inci maddesinde gösterilen bayram süresince, uygulanmaz.
MADDE 31 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 32 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg