AVŞAR HUKUK BÜROSU

BAZI ASKERİ HASTANELERE DÖNER SERMAYE TAHSİSİNE DAİR KANUN

KANUN NO: 2957
BAZI ASKERİ HASTANELERE DÖNER SERMAYE TAHSİSİNE DAİR KANUN
Kabul Tarihi: 17 Kasım 1983
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Kasım 1983 - Sayı: 18226
5.t. Düstur, c.22 - s.
AMAÇ VE KAPSAM
MADDE 1 - Bu Kanun, subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman erbaş emeklileri ile 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 69 uncu maddesinde belirlenen ailelerinden kimsesiz olup da devamlı bakım ve gözetime muhtaç olanların barındırılma, bakım, tedavi ve gözetimlerini sağlamak amacıyla bazı askeri hastenelere döner sermaye tahsisine ilişkin esas ve usulleri kapsar.
DÖNER SERMAYE TAHSİSİ
MADDE 2 - Birinci madde kapsamına girenlerden devamlı bakım ve gözetime muhtaç olanların barındırılma, bakım, tedavi ve gözetimlerini sağlamak üzere, Milli Savunma Bakanlığınca özel bakım için, uygun görülecek askeri hastanelere toplam 100 milyon liraya kadar döner sermaye tahsis edilir.
KAYNAK
MADDE 3 - Döner Sermaye; Milli Savunma Bakanlığı bütçesine konulacak ödeneklerle Hazinece yapılacak aynî yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlar, bağış ve yardımlardan oluşur.
Bağış ve yardımlar tahsis edilen sermaye ile sınırlı olmaksızın sermaye tutarına eklenir. Ancak, bu şekilde artışlarla orantılı olarak Milli Savunma Bakanının teklifi ve Maliye Bakanının uygun görüşüyle sermaye artırımı sağlanır.
Ödenmiş sermaye bu tutarı bulduktan sonra kârlar hesap dönemini izleyen yılın 4 üncü ayı sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili saymanlığa yatırılır.
GELİR VE GİDERLER
MADDE 4 - Özel bakım veren hastanelere kabul edilen kişilerden alınacak yatak ve yemek ücretleriyle döner sermaye faaliyetlerinden sağlanan diğer hasılat döner sermayenin gelirlerini; döner sermayenin memur ve işçi kadrolarında çalıştırılan personele ödenen ücretler ile diğer hizmetler için yapılacak harcamalar döner sermayenin giderlerini oluşturur.
DÖNER SERMAYE VE ALIM SATIM İŞLERİ
MADDE 5 - Döner sermaye işlemleri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanuna tabi değildir.
Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için mali yılın sonundan itibaren en geç iki ay içinde düzenlenecek bilanço ve ekleri, gelir ve gider belgeleri ile birlikte Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin onaylı birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.
ÜCRET
MADDE 6 - Döner sermaye işlerinde ek görevle görevlendirilen subay ve astsubaylara, Milli Savunma Bakanlığı Döner Sermaye Yönetim Kurulunca 50-250 arasında tespit edilecek gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunlarında gösterilen aylık katsayısı ile çarpılmasından elde edilecek miktar, aylık ek görev ücreti olarak ödenir.
YÖNETMELİK
MADDE 7 - Döner sermayenin işletilmesiyle ilgili her türlü mali ve idari işlemlerin yürütülme şekli, muhasebe usulleri, iştirak payları, alınacak yatak ve yemek ücretleri, hastaneye kabul ve taburcu edilme ve disiplin işlerine ve Döner Sermaye Yönetim Kuruluna ait esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan bir yönetmelikte  gösterilir.
YÜRÜRLÜK
MADDE 8 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 9 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg