AVŞAR HUKUK BÜROSU

BAZI İHRACAT MALLARIMIZ İÇİN İTALYA TARAFINDAN VERİLEN MUNZAM KONTENJAN LİSTESİNİN KABULÜ

KANUN NO: 3390
BAZI İHRACAT MALLARIMIZ İÇİN İTALYA TARAFINDAN VERİLEN MUNZAM KONTENJAN LİSTESİNİN KABULÜ, VE BUNA MUKABİL İTALYA'NIN GENEL İTHALAT REJİMİMİZDEN MUTLAK SURETTE İSTİFADE ETMESİ HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 16 Mayıs 1938
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 21 Mayıs 1938 - Sayı: 3913
3.t.Düstur, c.19 - s.395
MADDE 1 - Bazı ihracat mallarımız için italya tarafından verilen ve bu kanuna bağlı bulunan munzam kontenjen listesinin kabulü ve buna mukabil İtalya'nın Genel ithalat Rejimimizden mutlak sirette istifade etmesi hakkında Hükümetçe 26.9.1937 tarihinde ittihaz olunan kararlar kabul ve tasdik olunmuştur.
MADDE 2 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
MADDE 3 - Bu kanunun hükmünü icraya iktisad Vekili memurdur

SORU CEVAP

captchaImg