AVŞAR HUKUK BÜROSU

BAZI KAMU PERSONELİNE TAYIN BEDELİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 2155
BAZI KAMU PERSONELİNE TAYIN BEDELİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN (*)
Kabul Tarihi: 22 Haziran 1978
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 29 Haziran 1978 - Sayı: 16331
5.t.Düstur, c.17 - s.62
MADDE 1 - (Değişik:4079 - 23.2.1995) Barışta ve Savaşta Millî Savunma Bakanlığı Bütçesine bağlı fiili kadrolarda bulunan subay, askerî memur, astsubay, uzman, çavuş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personeline, Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silâhlı Kuvvetleri kıt'a ve kurumlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı muhasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler personeline; (Ek ibare : 5917 - 25.6.2009 / m.47/6 / Yürürlük / m.48) “Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kıt’a ve kurumlarında görevli Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü kadrolarındaki memur ve yardımcı hizmetler personeline;” Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadrolarında görevli subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma çavuş, sivil memur ve yardımcı Hizmetler personeli ile Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı muhasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler personeline; Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli her sınıf personele; Millî İstihbarat Teşkilatında görevli sivil memurlara; Gümrük Muhafaza Merkez ve iller kuruluşundaki muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarına dahil memurlara ve muhafaza teşkilatında görevli gemi adamlarına; Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü hizmetlerinde çalışan orman muhafaza memurlarıyla bunlara refaket eden şoförlerine ayda günlük er tayın istihkakının bir aylık tutarı tayın bedeli olarak verilir.
(...) (Madde 1 in 2. fıkrası, 31.5.2007 tarih ve 26538 sayılı R.G.'de yayımlanan, 24.5.2007 tarih ve 5668 sayılı Kanun'un 12. maddesi hükmü gereğince, 5668 sayılı Kanun'un yayımını takip eden mali yıl başında yürürlüğe girmek üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 
Tayin bedelinin aylık tutarı o yılın Bütçe Kanununda gösterilen miktarı aşmamak üzere, Ankara mahalli rayici üzerinden Millî Savunma, İçişleri, Maliye ve Orman Bakanlıklarınca müştereken saptanır.
MADDE 2 - (...) (Madde 2 nin 1. fıkrası, 31.5.2007 tarih ve 26538 sayılı R.G.'de yayımlanan, 24.5.2007 tarih ve 5668 sayılı Kanun'un 12. maddesi hükmü gereğince, 5668 sayılı Kanun'un yayımını takip eden mali yıl başında yürürlüğe girmek üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 
Aynen veya nakit olarak verilen er tayın istihkakları ölüm halinde geri alınmaz.
MADDE 3 - 4367 sayılı Ordu Mensuplarıyla, Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki kanun ile ek ve değişiklikler yürürlükten kaldırılmıştır.
(Değişik 2. fıkra: 4079 - 23.2.1995) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususlar Millî Savunma, İçişleri, Maliye ve Orman bakanlıklarınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 4 - Bu Kanun yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren yürürlükğe girer.
MADDE 5 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
(*) Bu Kanunda geçen uzman çavuş tabiri 18 Mart 1986 tarih ve 3269 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle uzman erbaş olarak değiştirilmiştir.

SORU CEVAP

captchaImg