AVŞAR HUKUK BÜROSU

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

KANUN NO: 5234
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (*)
Kabul Tarihi: 17 Eylül 2004
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 21 Eylül 2004 - Sayı: 25590
_____
(*) Bu Kanun, Değişiklik Hükümleri Dışında, Müstakil Hükümler de İçermesi İtibari ile, "Değişiklik Yapan Mevzuat" Endeksi Yanı Sıra Kanun Endeksi İçerisinde de Yer Almıştır.
_____
MADDE 1.- 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun'un;
a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (12) numaralı bendinin (d) alt bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
"d) Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler."
b) 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler ile Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan dışında gönderilenler hariç olmak üzere, burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ayrıca ödenir."
c) 80 inci maddesinin başlığı "Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilme esasları" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra birinci fıkra olarak eklenmiştir.
"Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler dışında her yıl yurt dışına gönderilebilecek Devlet memurlarının kurumlar itibarıyla sayıları, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir."
d) 125 inci maddesinin (B) bendine aşağıdaki (m) alt bendi eklenmiştir.
"m) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek."
e) 171 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 171.- Hesaplarını, görevi devralanlara devir zorunluluğu bulunan saymanların devir süresi yedi gündür. Devir teslim süresinin aylık ödeme zamanına rastlaması halinde bu aya ait aylıkları eski görev yerinde, kadro tasarrufundan ödenir.
Sayman mutemetleri için devir süresi iki gündür."
f) (...) Madde 1 in f bendi, Anayasa Mahkemesi'nin 3.4.2009 tarih ve 27189 sayılı R.G.'de yayımlanan, 29.1.2009 T., 2005/152 E. ve 2009/14 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. 


g) Ek 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Yönetmelikle belirlenen başarısızlık ve geri çağrılma hallerinde de ilgililer için fiilen döviz olarak yapılmış olan her türlü masrafların tamamı aynı esaslara göre ödettirilir. Bu yönetmelik Maliye ve Milli Eğitim bakanlıklarının görüşü üzerine Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanır."
h) Ek 36 ncı maddesinin birinci fıkrasına, "geçmemek üzere" ibaresinden sonra gelmek üzere "hiçbir vergiye tabi tutulmaksızın" ibaresi eklenmiştir.
i) Ek 37 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"Yurt dışı eğitim
EK MADDE 38.- Kamu kurum ve kuruluşlarınca yetiştirilmek amacıyla lisansüstü (yüksek lisans, doktora) eğitim için yurt dışına gönderilecek öğrenci, araştırma görevlisi ile kamu görevlileri, Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen yabancı yüksek öğretim kurumlarında eğitim görebilirler. Lisansüstü eğitime ilişkin giderler, fatura veya benzeri gider belgesinin bizzat öğrenim görülen yüksek öğretim kurumu tarafından düzenlenmesi koşuluyla ödenir. Eğitim amacıyla yurt dışına gönderilecek kamu görevlilerinin öğrenim konuları, çalışmakta oldukları birimlerin görev alanları ile doğrudan ilgili olmak zorundadır.
Bu şekilde gönderileceklerin sayıları, kurum ve kuruluş bütçelerine bu amaçla konulan ödenek tutarını aşmayacak şekilde tespit edilir."
j) Ekli (I) sayılı cetvelinin "V- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı" başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
"V- AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIĞI
Kadroları Bu Sınıfa Dahil Olanlardan 1 3000 2 2200 3 1600 4 1500 5 1200 6 1100 7 900 8 800"
MADDE 2.- 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanun'un;
a) 36 ncı maddesinin (a) fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"a) Üniversite ödeneği, idari görev ödeneği, geliştirme ödeneği ve döner sermaye gelirlerinden pay veya ücret alamazlar. Devamlı statüde görev yapan emsali profesör ve doçentlerin yararlandığı makam, temsil veya görev tazminatlarından 1/2 oranında yararlanırlar."
b) 40 ıncı maddesine aşağıdaki (d) fıkrası eklenmiştir.
"d. (a) fıkrası uyarınca, kendi üniversitelerinin aynı şehirdeki diğer birimlerinden veya aynı şehirdeki diğer yüksek öğretim kurumlarından görevlendirilebilecek öğretim elemanı bulunmaması halinde, başka şehirlerdeki yüksek öğretim kurumlarından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu'na göre geçici görev yolluğu ve anılan fıkradaki esaslara göre iki katı ek ders ücreti ödenir."
c) 46 ncı maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
"Bu maddeye göre elde edilen gelirlerin özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarlarının 'una kadar olan kısmı, üniversite yönetim kurulunun tespit edeceği başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerin kitap, kırtasiye ile beslenme ve barınma yardımı ödemelerinde kullanılır.
Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrenciler hakkında, 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı Kanun'un iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümleri ve 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Kanun'un iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası ile ilgili hükümleri hariç diğer hükümleri uygulanmaz."
d) 58 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü paragrafındaki "%80'ini" ibaresi "0'ünü" şeklinde, "%80 oranı" ibaresi "0 oranı" şeklinde, aynı paragrafın son cümlesi ise "Rektörler ve rektör yardımcıları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerindeki döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin birinden katkılarına bakılmaksızın bu maddedeki esaslara göre her ay pay alabilirler ve bunlara bir ayda ödenebilecek pay, bir ayda alacakları aylık (ek gösterge dahil), ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatları hariç) toplamının iki katını geçemez. Öğretim üyelerine saat 14.00'den sonra döner sermayeye yaptıkları doğrudan gelir getirici katkılarından dolayı ilave olarak, almakta oldukları aylık (ek gösterge dahil), ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatları hariç) toplamının on katına kadar pay verilebilir. Rektör ve rektör yardımcıları ile bu kapsamdaki gelirin elde edildiği fakültelerin dekan ve dekan yardımcıları ile başhekim ve başhekim yardımcılarına doğrudan gelir getirici katkılarına bakılmaksızın bu kapsamda elde edilen gelirlerden karşılanmak üzere, bir ayda alacakları aylık (ek gösterge dahil), ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatları hariç) toplamının dört katına kadar ayrıca pay verilebilir." şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki beşinci paragraf eklenmiş ve mülga (b) fıkrasından sonra gelen ilk paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Yukarıdaki hüküm uyarınca kuruluş veya birimin araç, gereç, bilimsel araştırma ve diğer ihtiyaçlarına harcanmak üzere döner sermaye gelirlerinden ayrılan en az %35'lik tutar, bu ihtiyaçların yanı sıra devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ile her türlü bakım ve onarım için harcanabilir. Devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ile her türlü bakım ve onarım için ayrılan tutarı, ilgili yüksek öğretim kurumunun teklifi üzerine, münhasıran söz konusu projelerde kullanılmak üzere yüksek öğretim kurumunun bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan mevcut veya yeni açılacak tertibe özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeneklerin yılı içinde harcanmayan kısmı ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur."
"Üniversitelerde araştırma projelerinin finansmanında kullanılmak üzere, üniversite döner sermaye işletmelerinden öğretim üyelerinin doğrudan veya dolaylı katkısı olup olmadığına bakılmaksızın elde edilen her türlü gayrisafi hasılatın %5'inden az olmamak kaydıyla, üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği orandaki tutar, döner sermaye saymanınca tahsilatı takip eden ayın yirmisine kadar bütçe dairesi başkanlığı hesabına yatırılır. Süresi içinde yatırılmayan tutarların tahsilinde, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır."
e) 60 ıncı maddesinin (a) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"Bunlardan emekli iken yüksek öğretim kurumlarına dönenlerin veya yüksek öğretim kurumlarına döndükten sonra emekliliğe hak kazanıp emekli olanların emekli aylıkları kesilmez. Bunlara yüksek öğretim kurumlarınca, ders yükü zorunluluğu aranmadan ek ders ücreti ve sınav ücreti ile döner sermaye payı ödenir; bu ödemelerin dışında aylık, ödenek, tazminat ve benzeri herhangi bir ödeme yapılmaz."
f) Ek 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
"EK MADDE 26. - Üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin açmış oldukları yaz okullarına katılacak öğrencilerden, toplam ikiyüzseksen ders saatine karşılık olmak ve 46 ncı madde uyarınca belirlenen yıllık öğrenci katkı payının iki katını aşmamak üzere Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek miktarda yaz okulu öğretim ücreti alınır. Ancak bu miktarların tespitinde, normal süresi içinde mezun olamayan veya lisans düzeyinde ikinci bir yüksek öğretim yapan öğrencilerden alınabilecek zamlı katkı payı miktarları dikkate alınmaz. İkinci öğretime kayıtlı öğrencilerden alınacak azami yaz okulu öğretim ücreti, fakülte ve program adına göre normal örgün öğretimde kayıtlı öğrenciler için belirlenen yaz okulu öğretim ücretinin iki katını geçemez. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulu, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen miktardan daha az yaz okulu öğretim ücreti alınmasına, başarılı veya gelir düzeyi düşük öğrencilerden ise bu ücretin alınmamasına veya belirlenen miktardan daha az öğretim ücreti alınmasına karar verebilir.
Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrenciler, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden Devlet (Milli Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yüksek öğretim gören öğrenciler ile gerek normal örgün öğretimde gerekse ikinci öğretimde lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlilerinden yaz öğretimi için ücret alınmaz.
Yaz okulu öğretim ücretleri, öğrenciler tarafından peşin olarak üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü adına kamu bankalarından birinde açtırılacak hesaba yatırılır. Bu tutarlar, Rektörlükçe en geç onbeş gün içinde ilgili bütçe dairesi başkanlığının hesabına yatırılır. Yatırılan miktar Maliye Bakanlığınca ilgili bütçenin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine bir yandan gelir, diğer yandan özel ödenek kaydedilir. Kaydolunan özel ödeneğin en fazla %70'i yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına ders ve sınav ücreti olarak ödenebilir; kalan kısmı ise üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün mal ve hizmet alımlarında kullanılır. Özel ödeneğin harcanmayan kısmı, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilir.
Yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına, verdikleri dersin kredi ve saati, yabancı dilde eğitim yapılıp yapılmadığı ile derse kaydolan öğrenci sayısına göre, 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Kanun'un 11 inci maddesinde unvanları için öngörülen ek ders ücretlerinin beş katını, sınav ücretinin ise üç katını geçmemek üzere, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulu tarafından belirlenecek tutarda ders ve sınav ücreti ödenir. Bu fıkranın uygulanmasında, son fıkrasının ilk cümlesi hariç olmak üzere 2914 sayılı Kanun'un 11 inci maddesi dikkate alınır.
Özel ödeneğin yeterli olmadığı gerekçe gösterilerek öğretim elemanlarına, kurum bütçesi, döner sermaye, bilimsel araştırma projesi ve sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti ödenemez; herhangi bir ödeme yapılamaz.
Bu maddeye göre yaz okulu açılabilmesi için Yükseköğretim Kurulundan uygun görüş alınması zorunludur.
Üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerince, öğrencilerden para tahsil etmeksizin yaz okulu açılması halinde bu madde uygulanmaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.
EK MADDE 27.- Üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde hukuk, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, bilgi teknolojileri ve ileri teknolojiler ile öğretmenlik alanlarında ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarının açılması, öğrencilerden alınacak öğretim ücretleri, bu programlarda fiilen ders veren öğretim üyelerine ödenecek ek ders ve sınav ücretleri, aşağıda belirtilen esaslara uyulmak kaydıyla ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulu kararlarında belirtilecek tarihlerde asgari iki eşit taksitte alınan öğretim ücretleri, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü adına kamu bankalarından birinde açtırılacak hesaba yatırılır. Bu tutarlar, Rektörlükçe en geç onbeş gün içinde ilgili bütçe dairesi başkanlığının hesabına yatırılır.
Toplanan öğretim ücretlerinin %30'undan az olmamak üzere üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunca belirlenecek kısmı, bilimsel araştırma projelerinde kullanılmak üzere yüksek öğretim kurumlarında yer alan mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek kaydedilir. Geri kalanı ise, ilgili kurumların bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine bir yandan gelir, diğer yandan özel ödenek kaydedilerek 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılıKanun'un 11 inci maddesi (son fıkrasının ilk cümlesi hariç) ve 19.11.1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesi hükümleri dikkate alınarak 2914 sayılı Kanun'un 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında akademik unvanlar itibarıyla öngörülen ek ders ücretinin her halükarda on katını ve aynı maddede öngörülen sınav ücretinin beş katını geçmemek üzere bu eğitim programında fiilen ders veren öğretim üyelerine ek ders ve sınav ücreti; 3843 sayılıKanun'un 12 nci maddesinde belirtilen esaslara göre bu program için görevlendirilen idari personele fazla çalışma ücreti olarak ödenir. Özel ödeneğin harcanmayan kısmı, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilir.
Özel ödeneğin yeterli olmadığı gerekçe gösterilerek öğretim üyelerine kurum bütçesi, döner sermaye, bilimsel araştırma projesi ve sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti ödenemez; herhangi bir ödeme yapılamaz.
Bu maddenin uygulanmasında yukarıda belirtilmeyen hususlar hakkında 2914 sayılı Kanun ile 3843 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Gerektiğinde yukarıda yer alan hükümler kısmen veya tamamen, ileri uzaktan eğitim teknolojileri kullanılmak suretiyle ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programları için de uygulanır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir."
MADDE 3.- 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanun'un;
a) 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının (o) bendinin üçüncü alt bendinden sonra gelen paragraftaki "iştirakçi" ibareleri, "iştirakçi ve isteğe bağlı iştirakçi" olarak değiştirilmiş ve anılan maddenin sonuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.
"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak en az on yıl çalıştıktan sonra, memurluktan çıkarılmış olanlar ile aynı Kanun'un 96 ncı maddesi kapsamına girenler ve anılan Kanun'un 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde aranan nitelikleri kaybedenler hariç olmak üzere herhangi bir nedenle memurluktan ayrılmış olanlar, memurluktan ayrıldıkları tarihten itibaren altı ay içinde yazılı olarak Sandığa başvurmaları ve emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarını ait olduğu ay içinde Sandık hesabına yatırmaları şartıyla başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren Sandıkla ilgilendirilirler. Sandığın diğer iştirakçileri de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olanlar ile aynı esaslar çerçevesinde bu uygulamadan yararlanabilirler. Bunların emeklilik keseneklerine, emeklilik keseneğine esas aylık, derece ve kademeleri ile ayrıldıkları göreve ilişkin ek göstergeleri esas alınır ve Sandığa emekli keseneği ödedikleri her yıl için bir kademe ilerlemesi ve eğitim durumları itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre yükselebilecekleri dereceyi geçmemek şartıyla her üç yıl için bir derece yükselmesi uygulanır. Ancak, bu süreler, tekrar Sandığa tabi bir göreve başlayanlar için de geçerli olmak üzere emeklilik ikramiyesinin süre ve miktar yönünden hesabı ile kazanılmış hak aylıklarının tespitinde dikkate alınmaz. Bu şekilde Sandıkla ilgilendirilenler bu Kanun'un uygulanmasında isteğe bağlı iştirakçi olarak kabul edilirler.
Yukarıdaki paragrafta belirtilenlerden, toplu ya da fasılalı olarak toplam altı aydan daha fazla süreye ilişkin emekli kesenekleri ile kurum karşılıklarını süresinde ödemeyenlerin isteğe bağlı iştirakçilikleri sona erer. Sandıkla ilişkilendirilme isteğinden vazgeçtiğini yazılı olarak Sandığa bildirenlerin de isteğe bağlı iştirakçiliklerine başvuru tarihini takip eden ay başından itibaren son verilir. Diğer sosyal güvenlik kurumları ile zorunlu olarak ilgilendirilmelerini gerektirir görevlerde çalışmakta olan ya da çalışmaya başlayanlar ile diğer sosyal güvenlik kurumlarından veya Sandıktan kendi çalışmasından dolayı aylık bağlanmış olanlar isteğe bağlı iştirakçi olamazlar. Bunlardan diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak çalışmaya başlayıp bu görevleri sona erenler de altı ay içinde yazılı olarak isteğe bağlı iştirakçi olmak üzere başvuruda bulunabilirler."
b) Ek 68 inci maddesinin sondan üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Ancak, eğitim veya bilimsel araştırma kurum ve birimlerinde emekli aylıkları kesilmeksizin çalıştırılanlar, her derece ve türdeki eğitim kurumları veya eğitim birimlerinde ders ücreti karşılığında ders görevi verilenler, bu Kanun'un ek 11 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu kararıyla emekli aylıkları kesilmeksizin çalıştırılanlar ile profesör unvanına sahip olanlardan 29.3.1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanun'un 34 üncü maddesine göre görevlendirilenlere, bu görevlerinden dolayı bu fıkra hükmü uygulanmaz."
c) Ek 79 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 80.- T.C. Emekli Sandığı, emekli veya malullük aylığı alanlarla, bunların Kanunen bakmakla yükümlü bulunduğu aile fertleri ile dul ve yetim aylığı alanların tedavi kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine (diş tedavileri dahil) ilişkin ücretler ile sağlık kurumlarınca verilen raporlar üzerine kullanılması gerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme araçları ile tetkik ve tahlil bedelleri için Maliye Bakanlığınca tespit edilen birim fiyatların altında bir fiyatla, ilgili kurum ve kuruluşlarla anlaşma yapabilir."
d) Geçici 217 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 218.- T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi iken Sandıkla ilişkisi kesilmiş olanlardan, 12 nci madde uyarınca isteğe bağlı iştirakçi olabilecekler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yazılı olarak Sandığa başvurmaları halinde aynı esaslar dahilinde isteğe bağlı iştirakçi olabilirler."
MADDE 4.- 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Kanun'un;
a) 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 10.- Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe Kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir.
Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır.
Ancak, Avrupa Birliği ile yürütülen mali işbirliği kapsamındaki projelerle ilgili olarak yıl içerisinde alınması gerekli görülen taşıtlar ile Başbakanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere yıl içerisinde hibe edilen taşıtlar Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile edinilebilir.
İçişleri Bakanlığınca lüzum görüldüğü takdirde, bu Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı "İl Valileri" taşıtları, gelir durumu müsait olan il özel idare bütçelerinden de satın alınabilir.
Bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde belirtilenlerin (Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı hariç) emir ve zatlarına verilenler, (2) sayılı cetvelin birinci ve ikinci sırasında yer alanlar, güvenlik önlemli (zırhlı) araçlar ve koruma altına alınanlarla ilgili yönetmelik hükümlerine göre tahsis olunan araçlar dışında hibe dahil, her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli binek ve station-wagon cinsi taşıt edinilemez. Yerli muhteva oranı %50'nin altında kalan taşıtlar yabancı menşeli sayılır. Bu oranı artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir."
b) Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde yer alan "Danıştay Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare eklenmiştir.
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı 1 Binek 5 Yıl
MADDE 5.- 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Kanun'un ek 13 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrasının; (a) bendinde yer alan "Maliye Bakanlığının yurt dışı kadrolarında bulunan personeli dışında kalan personeline (sözleşmeli personel ile bağlı kuruluşların personeli dahil, bağlı kuruluşların kadro karşılığı sözleşmeli personeli hariç)" ibaresi "(...) (*) çalışan memurlar ile sözleşmeli personele (bağlı kuruluşların kadro karşılığı sözleşmeli personeli hariç)" şeklinde; (c) bendinde yer alan "teşkilatında çalıştırılan personele, bütçe Kanunları uyarınca yaptırılan fazla mesaiye ilave olarak" ibaresi "teşkilatı kadrolarında çalışan memurlar ile sözleşmeli personele" şeklinde değiştirilmiş ve son paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
"Bu madde kapsamında bulunan personele yapılan ikramiye, teşvik primi, teşvik ödemesi, döner sermaye katkı ayı ödemeleri, döner sermaye gelirlerinden yapılan ek ödemeler ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca ödenen tutarlar ile Maliye Bakanlığınca belirlenecek benzeri ödemelerin net tutarları, bu madde kapsamında yapılan ek ödemenin aylık net tutarından mahsup edilir. Mahsuba ilişkin esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeme ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz."
_____
(*) Ek Madde 13 ün (4) numaralı fıkrasının (a) bendindeki "Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında..." ibaresi, Anayasa Mahkemesi'nin 5.7.2008 tarih ve 26927 sayılı R.G.'de yayımlanan, 20.3.2008 T., 2006/109 E. ve 2008/82 K. sayılı Kararı ile yayımından 1 yıl sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir.
_____
MADDE 6. - 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Kanun'un 81 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Elçilik ve konsolosluklarda yapılacak konsolosluk işlemleri için zorunlu gider olarak alınacak posta ve haberleşme ücretleri, her ülkenin mahalli şartları da dikkate alınarak Dışişleri ve Maliye bakanlıklarınca birlikte belirlenir. Alınan bu tutarların harcanmayan kısmı ilgilisine iade edilir. Mali yıl sonuna kadar ilgilisine iade edilemeyenler bütçeye gelir kaydedilir."
MADDE 7.- 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun'un;
a) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"2. Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları,
3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),"
b) Geçici 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 8.- 31.12.2007 tarihine kadar uygulanmak üzere, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahil 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Kanuna tabi faaliyeti devam eden kamu bankaları, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların, Devlete ait olan ve bu Kanun kapsamına giren borçlarına karşılık, mülkiyeti bu idarelere ait ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan taşınmazlarından genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerce ihtiyaç duyulanlar ile 29.1.2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilecek olanlar, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanun'un 6 ncı maddesine göre oluşturulacak komisyon tarafından takdir edilecek değeri üzerinden, borçlu kurumun da uygun görüşü alınarak bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlığınca satın alınabilir.
Bu idarelerin satın alınan taşınmazlarının tapu işlemlerine esas olan ve yukarıda belirtilen şekilde tespit edilen değerine eşit tutarda Devlete ait olan ve bu Kanun kapsamına giren borçları terkin edilir.
Bu madde hükmü, yukarıda sayılan kuruluşlar dışında kalan, borcunu ödemede çok zor duruma düştüğü inceleme raporu ile tespit edilen ve vergi dairelerine bu Kanun kapsamına giren borcu bulunan diğer mükelleflerin (tüzel kişiliği bulunanların ortaklarına ait olanlar dahil) taşınmazları için de uygulanabilir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir."
MADDE 8.- 8.6.1959 tarihli ve 7338 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (l) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
"m) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi teşebbüslerine yapılacak iktisadi transferler ve yardımlar."
MADDE 9.- 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Kanun'un;
a) 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin %3'ü oranında geçici teminat alınır. 10 uncu madde uyarınca yapılacak ihalelerde geçici teminat teklif edilen bedelin, tasfiye idaresince yapılan taşınır mal satışlarında ise satışa esas bedelin % 3'ünden az olamaz."
b) 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına "Bankalarca" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve özel finans kurumlarınca" ibaresi ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir,
"b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır)."
"Bu Kanun kapsamında teminat olarak kabul edilecek geçici, kesin ve avans teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."
c) 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Tasfiye idaresince yapılan taşınır mal satışlarında kesin teminat, ihale bedelinin %6'sından az olamaz."
MADDE 10.- 13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin;
a) 10 uncu maddesinin (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (o) bendinden sonra gelmek üzere (p) ve (r) bentleri eklenmiştir.
"o) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerden yararlanacak olanlardan alınacak asgari bedelleri belirlemek, bu yerlerden elde edilen gelirlerin kullanımına ilişkin esas ve usuller ile bunlara ilişkin düzenlemeleri yapmak."
p) (...) 178 sayılı KHK'nın 10. maddesine eklenen p bendi, Anayasa Mahkemesi'nin 3.4.2009 tarih ve 27189 sayılı R.G.'de yayımlanan, 29.1.2009 T., 2005/152 E. ve 2009/14 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. 


r) Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul ve yetimlerinin (bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil) ayakta tedavileriyle ilgili ilaç kullanımında, gerektiğinde ilaçların eşdeğerlikleri dikkate alınarak tespit edilecek her türlü referans fiyatlar üzerinden bedellerinin ödenmesini sağlamak ve bu hususlara ilişkin esas ve usulleri Sağlık Bakanlığının görüşünü almak suretiyle tespit etmek."
b) 11 inci maddesine (m) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (n) ve (o) bentleri eklenmiştir.
"n) Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul ve yetimlerinin (bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil) ilgili Kanunlar uyarınca ödemeleri gereken (katılım payından muaf ilaçlar hariç) ilaç katılım payları karşılığında ilgililerin maaş veya aylıklarından kesinti yaptırmak.
o) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin hesaplarının bir düzen içinde tutulması için muhasebe sistemi kurmak, kullanılacak defter ve belgeleri tespit etmek,"
c) Ek 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Merkezde ücret karşılığı mesleki ders vermek için görevlendirilen Bakanlık personeli ve diğer kişilere, haftada yirmi, bir takvim yılında üçyüzaltmış saati aşmamak ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu'nun 11 inci maddesinde öngörülen azami ek ders ve sınav ücretlerini geçmemek üzere, Bakanlık tarafından belirlenen miktar, esas ve usuller çerçevesinde ders ve sınav ücreti ödenir."
MADDE 11.- 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 9 uncu maddesinde yer alan "2003 yılı sonuna kadar," ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 12.- 27.6.1963 tarihli ve 261 sayılı Kanuna mülga 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 2/A maddesi eklenmiştir.
"MADDE 2/A.- Geri verilecek paraların kesin olarak veya avans suretiyle ödenmesinin esas ve usulleri, Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken tespit olunur.
Yapılacak inceleme sonunda fazla ödendiği tespit olunan veya zamanında mahsup olunmayan tutarlar 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre geri alınır."
MADDE 13.- 24.12.2003 tarihli ve 5027 sayılı Kanun'un;
a) 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Tahakkuk ettirilecek giderler Devlet muhasebesi kayıtlarında ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyini de kapsayacak şekilde gösterilir; Kesinhesap Kanunu tasarıları ise ikinci düzeyde hazırlanır."
b) 11 inci maddesinin (d) bendinde yer alan "(Hazine Müsteşarlığı bütçesinin (05) ve (08) ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan tertipleri hariç)" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
c) 17 nci maddesinin (a) fıkrasının (10) numaralı bendi ile (e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (h) fıkrası eklenmiştir.
"10. Aynı kuruluş bütçesi içinde fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma ayırımına bakılmaksızın aktarma yapmaya veya kuruluşların bütçelerinden Maliye Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertiplerine aktarma yapmaya,"
"e) Bütçenin (B) işaretli cetvelinde GSM Hazine payları için öngörülen gelir tahminini aşan kısım, bir yandan genel bütçeye özel gelir, diğer yandan Maliye Bakanlığı bütçesinde yeni açılacak tertibe özel ödenek kaydedilir. Bu ödenekten, Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00- 01.1.2.00-1-09.3 tertibine yüztrilyon lirayı, Hazine Müsteşarlığı bütçesinin 07.82.31.00-04.2.1.06-1-05.1 tertibine yüztrilyon lirayı aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
2004 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirmek suretiyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü enerji sektörü kapsamında yer alan Borçka Barajı ve HES projesine yetmişbeştrilyon lirayı, Muratlı Barajı ve HES projesine elliüçtrilyon lirayı, Deriner Barajı ve HES projesine yüzyetmiştrilyon lirayı, Ermenek Barajı ve HES projesine ellidörttrilyon lirayı ve içmesuyu sektörü kapsamında yer alan Büyük İstanbul İçmesuyu Projesi II. Merhale (Büyük Melen) projesine doksansekiztrilyon lirayı geçmemek üzere toplam dörtyüzellitrilyon liraya kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerine ve Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ulaştırma sektörü kapsamında yer alan Gümüşova-Gerede Otoyolu (Bolu Dağı geçişi dahil) projesine yüzaltıtrilyon lirayı geçmemek üzere Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bu projelerinde mevsim şartları nedeniyle harcanamayacağı belirlenen tutarları, aynı Genel Müdürlüğün 2004 yılı Yatırım Programında devam eden diğer öncelikli projelerinde kullanılmak üzere revize etmeye Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir."
"h) Bu Kanun ve diğer Kanunlar gereğince yapılacak her türlü aktarmalarda, 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanun'un 57 nci maddesinde yer alan sınırlamalar uygulanmaz."
d) 32 nci maddesinin (a) fıkrasında yer alan "öğretim üyeliklerine" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve araştırma görevlisi kadrolarına" ibaresi eklenmiştir.
e) 33 üncü maddesinin altıncı fıkrasındaki parantez içi hükümde yer alan "pozisyonlar ile" ibaresi "pozisyonlar, 11.2.1950 tarihli ve 5539 sayılı Kanun, 26.9.1984 tarihli ve 3045 sayılı Kanun, 24.6.1994 tarihli ve 4009 sayılı Kanun, 8.1.1985 tarihli ve 3143 sayılı Kanun, 13.12.1983 tarihli ve 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile" şeklinde değiştirilmiştir.
f) 34 üncü maddesinin (a) fıkrasının üçüncü bendinin son cümlesinde yer alan "fazla çalışmalar" ibaresinden sonra gelmek üzere, "ile fazla çalışma ücret ödemelerine ilişkin ilama bağlı borçlar için yapılacak aktarmalar" ibaresi eklenmiştir.
g) 36 ncı maddesinin (a) fıkrasının (5) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"5. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet satışları (Devlet hissesi karşılığı olup, yurt içinde ürettiği ve/veya alıp sattığı ham petrol ile doğal gaza ait hasılat hariç) gayrisafi hasılatının 'u,"
h) 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bütçelerinin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerinin (01.4) ekonomik sınıflandırma kodundan yaparlar."
i) 49 uncu maddesinin (ö) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
"4. 2003 yılında Gümrük Müsteşarlığı bütçesine özel ödenek kaydedilen ödeneklerden Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesine aktarılıp harcanamayan tutarları devren özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir."
MADDE 14.- 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 18.- Özelleştirme programındaki kuruluşlarda çalışmakta iken çalıştıkları kuruluşun 1.1.1992 tarihinden itibaren özelleştirilmesi, kapatılması, tasfiyesi veya diğer nedenlerle iş akitleri feshedildiği veya özelleştirilmiş bulunan işletmelerde özelleştirme tarihinden itibaren işveren tarafından altı ay içinde iş akitleri feshedildiği için 2004 yılında 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun'un 4/C maddesi hükümleri gereği kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde istihdam edilecek kişilerin bu kapsamdaki ücret ve diğer özlük hakları 31.12.2004 tarihine kadar Özelleştirme Fonunun İş Kaybı Tazminatı ödeneğinden ilgili kuruluşlara aktarılır. Genel ve katma bütçeli kuruluşlarda istihdam edilenlerin ücret ve diğer özlük hakları karşılığı aktarılacak tutarlar, Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir. Yapılacak ödemeler ise, genel ve katma bütçeli kurum bütçelerinin mevcut ya da yeni açılacak tertiplerinden ödenir. Ödemeye ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.
Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde %50'den fazla kamu payı satış yoluyla özelleştirilmiş şirketlerden, bu Kanun'un yayımı tarihinden önce iflas kararı alınanlarda çalışan, kamuda çalıştıkları sürelere ilişkin tazminatlarını alamayan ve bu konuda doğmuş alacaklarını iflas masalarına kaydettirmiş bulunan işçilerden, bu kararın yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde gerekli belgelerle birlikte Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvuruda bulunanların kamuda geçen sürelere ilişkin olarak kuruluşun özelleştirildiği tarihteki ücreti üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tespit edilen kıdem tazminatı alacakları Özelleştirme Fonundan ödenir. İşçiler adına iflas masasına alacak kaydedilen tutarın Özelleştirme Fonunca yapılan ödemeye tekabül eden kısmı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından takip ve tahsil edilir."
MADDE 15.- 10.7.2003 tarihli ve 4926 sayılı Kanun'un 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "her yıl bütçe Kanunlarında belirlenen ikramiye katsayısı" ibaresi "Devlet memurları aylıkları için tespit olunan katsayı", "bakanlığın" ibaresi "kurumun" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 16.- 25.3.1987 tarihli ve 3332 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Bu kapsamda, Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin bir önceki yıla ait kar paylarından Hazineye isabet eden tutarı, Hazineden olan politik risk alacaklarına mahsup etmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; bu işlemleri anılan Müsteşarlığın teklifi üzerine gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir."
MADDE 17.- 19.11.1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanun'un 12 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretleri ile personele ödenecek fazla çalışma ücretlerinin toplamı, toplanan ikinci öğretim ücretlerinin %70'ini aşamaz."
MADDE 18.- 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 9.- a) Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin, ilgili mali yıl karlarından Hazineye isabet eden tutarları;
1) Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir kaydetmeye,
2) Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin ödenmemiş sermayesine veya 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi olduğu dönemde Bakanlar Kurulu kararı ile verilen ve halen devam eden görevler nedeniyle doğan ve doğacak olan görev zararları alacaklarına mahsup edilmek üzere Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye,
b) Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin ilgili mali yıldan önceki yıllara ait kar paylarından Hazineye isabet eden tutarları Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın talebi üzerine bütçenin gelir ve giderleri ile ilişkilendirilmeksizin Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi olduğu dönemde Bakanlar Kurulu kararı ile verilen ve halen devam eden görevler nedeniyle doğan ve doğacak olan görev zararı alacakları veya ödenmemiş sermayesine mahsubuna ilişkin işlemleri yapmaya,
c) Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin bir önceki mali yıl sonu itibarıyla; Hazineye (28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanun kapsamındaki Hazine alacakları hariç) ve fonlara olan borçları ile geçmiş yıllar bütçe Kanunlarının "Kurumların hasılatından pay" başlıklı maddeleri uyarınca doğan ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına ödenmesi gereken vadesi geçmiş borçlarını, Hazineden ve fonlardan olan alacaklarına veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; bu işlemleri anılan Müsteşarlığın teklifi üzerine gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye,
Maliye Bakanı yetkilidir."
MADDE 19.- 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun'un 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanun'un 46 ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 77 ve 78 inci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından, %1 sigortalı, %2 işveren ve %1 Devlet payı olarak alınır."
MADDE 20.- 1.6.2000 tarihli ve 4572 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 2.- a) Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin 1.5.2000 tarihi itibarıyla Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonuna olan borçlarından, Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin yeniden yapılandırma sürecinde, Yeniden Yapılandırma Kurulunun önerileri doğrultusunda tasfiyesi uygun görülenler ile bu borçların tasfiyesine kadar geçecek süre içinde doğacak faizin terkin edilmesine, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir.
b) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi tarafından 99/13288 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerine Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu koşulla rında kullandırılan ve 2001/2312 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Hazine kaynağına dönüşen kredilerden birliklerin yeniden yapılandırılma sürecinde tasfiyesi uygun görülenlerin "tasfiye tarihi itibarıyla kaydi bakiyesinin" terkin edilmesine Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir.
c) Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin 1.5.2000 tarihinden önce mevcut özel bünye faaliyetleri ile ilgili banka borçları, birliklerin yeniden yapılandırma sürecinde Yeniden Yapılandırma Kurulunun önerileri dikkate alınarak Hazine tarafından söz konusu borçların, hangi miktar ve koşullarda üstlenileceğine ve 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanun ve ilgili yıl bütçe Kanunu hükümleri çerçevesinde üstlenilecek borçların tasfiye edilmesine ilişkin esas ve usuller Bakanlar Kurulunca belirlenir."
MADDE 21.- 15.11.2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun'un;
a) Geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve/veya Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi tarafından devir alınan taahhütler ile aktifler arasındaki menfi fark, devir alan Bankaya Hazine Müsteşarlığınca nakit ve/veya özel tertip Devlet iç borçlanma senedi şeklinde avans mahiyetinde ödenir. Ancak Hazinece avans mahiyetinde yapılan ödemeler ve devir tarihi itibarıyla nazım hesaplarda yer alan taahhütlerden nakde dönüşenler Bankalar Yeminli Murakıplarınca yapılacak incelemeler sonucu düzenlenecek nihai raporlar ve onaylanacak devir bilançoları esas alınarak kesinleştirilir. Söz konusu inceleme sonucunda nakde dönüşen taahhütler de dahil edilerek Hazine aleyhine tespit edilen farkın, ilave faiz yürütülmeksizin ilgili harcama kaleminden bankalara nakden ödenmesine ve/veya anılan bankaların kar paylarından Hazineye isabet eden tutarlarını, Hazineden bu madde kapsamında olan alacaklarına mahsup etmeye
Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; mahsup işlemlerini Müsteşarlığın teklifi üzerine, bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bankalar Yeminli Murakıplarınca Hazine lehine bir farkın tespit edilmesi halinde ise bankalarca nakden ödeme yapılır ve /veya daha önce ihraç edilmiş senetler geri alınabilir. Söz konusu senetlere ilişkin herhangi bir nakden ödeme yapılmış olması halinde, bu tutar Hazinece senede ilişkin ödemenin yapıldığı tarihe en yakın tarihte gerçekleştirilen iskontolu Hazine ihalesinde oluşan yıllık bileşik faiz esas alınarak hesaplanacak faiz tutarıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve/veya Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketinden nakden tahsil edilir."
"Bu devirden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası bilançosunda görünen alacaklar özelleştirme süreci başlayana kadar karşılık ayrılarak giderilir ve karşılıklar ayrıldıkları yıla ait kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilir."
b) Geçici 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 7.- 20.6.2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanun ve 2001/2312 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketinin ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası aracılığıyla Tarım Kredi Kooperatiflerinin avans olarak tasfiyesi yapılan görev zararı ve/veya gelir kayıplarının kesin tespitini teminen yapılacak nihai inceleme sonuçlarına göre; Hazine aleyhine bir farkın doğması halinde, söz konusu farkın ilave faiz yürütülmeksizin ilgili harcama kaleminden nakden ödenmesine veya anılan Bankaların önceki yıllara ait kar paylarından Hazineye isabet eden tutarlarını, Hazineden olan görev zararı veya gelir kaybı alacaklarına mahsup etmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; mahsup işlemlerini Müsteşarlığın teklifi üzerine bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir."
MADDE 22.- 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanun'un 15 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "yer alacak ödemeler" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan para piyasası nakit işlemleri" ibaresi ile aynı maddenin ikinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
"d) Devlet dış borçları ile ilgili kredi anlaşmalarında öngörülen bütün ödeme ve işlemler (dış proje kredileri çerçevesinde yapılacak ödemeler dahil, kredilerin kullanımları hariç),"
MADDE 23.- 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 36 ncı maddesinin (4) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (5) numaralı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki (6), (7) ve (8) numaralı fıkralar eklenmiştir.
"4. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan kar, müesseselerde teşekküle, teşekküllerde ise Hazineye devredilir."
"6. a) Bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kuruluşlar ile Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin (özelleştirme programına alındığı tarihe kadar) bir önceki yıla ilişkin karlarından Hazineye isabet eden tutarları;
1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen kısıtlamalara tabi olmaksızın, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine genel bütçeye gelir kaydetmeye,
2) Kuruluşların ödenmemiş sermayelerine veya tahakkuk etmiş görev zararları alacaklarına mahsup edilmek üzere Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye,
b) (a) bendi kapsamına giren kuruluşların geçen yıldan daha önceki yıllara ait kar paylarından Hazineye isabet eden tutarları Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın talebi üzerine bütçenin gelir ve giderleri ile ilişkilendirmeksizin kuruluşların görev zararı alacakları veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye ilişkin işlemleri yapmaya,
Maliye Bakanı yetkilidir.
7. Kamu ortaklıkları ve iştiraklerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin tedbirleri uygulamak, sermaye artırımlarına katılmak, kamu iktisadi teşebbüslerinin yatırım ve finansman programlarının gereklerini yerine getirmek ve bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini uygulamak amacıyla;
a) Hazinece her türlü sermaye artırımlarına katılınması ve sermaye paylarının satın alınmasına,
b) Hazinenin ve kamu iktisadi teşebbüslerinin sermaye paylarını diğer kamu iktisadi teşebbüslerine, Özelleştirme İdaresine veya katma bütçeli idarelere devretmeye veya onlar tarafından devir alınmasını sağlamaya,
c) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazineye veya çeşitli fonlara olan borçlarını yıllık yatırım ve finansman programlarına uygun olarak Hazineden olan alacaklarına veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye veya teşebbüslerin borçlarının ödenme zamanı ve şartlarını belirlemeye,
Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; bu işlemlerin gerektirdiği tutarları, anılan Müsteşarlığın teklifi üzerine bütçede açılacak özel tertiplere gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
8. Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının bir önceki yıl sonu itibarıyla Hazineye (28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanun kapsamındaki Hazine alacakları hariç) ve fonlara olan borçları ile geçmiş yıllar bütçe Kanunlarının "Kurumların Hasılatından Pay" başlıklı maddeleri uyarınca doğan ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına ödenmesi gereken vadesi geçmiş borçlarını, Hazineden ve fonlardan olan alacaklarına veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; bu işlemleri anılan Müsteşarlığın teklifi üzerine, gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir."
MADDE 24.- 22.1.2004 tarihli ve 5072 sayılı Kanun'un geçici 1 inci maddesinde yer alan "Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde" ibaresi "31.12.2005 tarihine kadar" şeklinde değiştirilmiş ve anılan Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili almış oldukları isimler ile tüzük ve senetlerindeki kamu görevlilerinin unvanlarını kullanma hakları saklıdır."
MADDE 25.- 17.7.1963 tarihli ve 278 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
"EK MADDE 3.- Bu Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre görevlendirileceklerin asli görevlerine ait aylık, ücret, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali ve sosyal hakları ödenmeye devam olunur. Bunlara Kurumca ödenecek ücretler, 2547 sayılı Kanun'un 38 inci maddesinin son fıkrasında yer alan sınırlamaya tabi olmaksızın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi en yüksek Devlet memuruna her ne ad altında olursa olsun fiilen yapılan mali ve sosyal hak niteliğindeki her türlü ödemeler dahil bulunacak toplamının altı aylık net ortalamasını geçmemek üzere Başbakanca tespit olunur."
MADDE 26.- 10.8.1993 tarihli ve 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 8.- 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla, denizcilikle ilgili konularda lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumları ile bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının güverte, gemi makineleri işletme ve gemi inşa mühendisliği bölümleri mezunu olup, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde Denizcilik Müsteşarlığına başvuranlar arasından Kurumca yapılacak sınavda başarılı olanlardan başarı sırasına göre (80) kişi, açıktan atamaya ilişkin sınav ve yerleştirme hükümleri ile 5027 sayılı 2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun 32 nci maddesinin (a) fıkrasında düzenlenen hükme tabi olmaksızın ve başka bir şart aranmaksızın Gemi Sörvey Kurulu uzmanlığı kadrolarına atanırlar."
MADDE 27.- 28.5.1970 tarihli ve 1264 sayılı Kanun'un 3, 4 ve 5 inci maddelerinde yer alan "mal sandıkları ve" ibareleri madde metinlerinden çıkarılmıştır.
MADDE 28.- 15.5.1957 tarihli ve 6964 sayılı Kanun'un;
a) 3 üncü maddesinin (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"i) Bütçe imkanlarına bağlı olarak, ziraat ile ilgili laboratuvarlar, müzeler, kulüpler, kitaplıklar, seyyar sinemalar, bitki hastalıklarıyla mücadele, ilaçlama yerleri kurmak ve zirai ilaç, veteriner ilaçları, gübre, tohum gibi girdi satış yerleri, her türlü ziraat ve zirai sanayi tesisleri, fidanlık ve ağaçlıklar, damızlık ve örnek ahır ve ağılları, aşım durakları, ziraat işletmeleri, çiftçi danışmanlığı merkezleri açmak ve işletmek, hayvan hastalıkları teşhis ve tedavi hizmetlerinde bulunmak, sulama, kurutma, ağaçlandırma, toprak koruma ve verimliliği muhafaza konularında çalışmak, uygulama, tesis inşası ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, çiftçilerin üretim ve meslekleriyle ilgili her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu hizmetleri yerine getirmek için gerekli teknik personel ve sağlık personeli istihdam etmek."
b) 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(...) Madde 28'in b bendiyle değiştirilen 5234 sayılı Kanun'un 11.maddesinin 3. fıkrası, Anayasa Mahkemesi'nin 8.8.2014 tarih ve 29082 sayılı R.G.'de yayımlanan, 23.7.2014 T., 2013/150 E. ve 2014/132 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.  


c) 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(...) Madde 28'in 1. fıkrasının c bendi ile değiştirilen 6964 sayılı Kanunun 3. fıkrasının, Anayasa Mahkemesi'nin 4.3.2015 tarih ve 29285 sayılı R.G.'de yayımlanan, 4.12.2014 T., 2014/181 E. ve 2014/179 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. 


d) 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Birlik gelirlerinin en az yüzde ellisi odaların kayıtlı üye sayıları, ekonomik durumları ve projeleri dikkate alınarak Birlik Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde odalara dağıtılır."
MADDE 29.- 7.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Kanun'un;
a) 39 uncu maddesine mülga (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve mevcut (c) bendi (d) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.
"c) Yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın on binde dördü nispetinde yapılacak ödemeler,"
b) 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Resmi Gazetede" ibaresi "Kurum internet sayfasında" şeklinde değiştirilmiştir.
c) 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "bir ay" ibaresi "üç ay" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 31.- (...) (Madde 31, 23.7.2008 tarih ve 26945 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.7.2008 tarih ve 5787 sayılı Kanun'un 20. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


MADDE 32.- Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların kaynaklarından 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan idarelere proje karşılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarlar, ilgili idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin özel hesaplarda izlenir. Proje süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan memurlar ile diğer kamu görevlilerine ve hizmetinden yararlanılacak diğer kişilere proje sözleşmesinde belirlenen ücretler de dahil olmak üzere projeye yönelik yapılacak her türlü harcamalar proje kaynaklarından gerçekleştirilir. Harcamalar, proje sözleşmelerinde yer alan hükümler ile bu sözleşmelere dayanak teşkil eden program kuralları çerçevesinde yapılır. Bu maddenin uygulanmasına ve işlemlerin muhasebeleştirilmesine ilişkin esas ve usuller  uluslararası antlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla Maliye Bakanlığınca belirlenir.
MADDE 33.- a) 18.6.1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesindeki "en geç onbeş gün içerisinde, ödeme emri beklenmeksizin" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve anılan maddenin üçüncü fıkrası,
b) 20.3.1997 tarihli ve 570 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 13 üncü maddesi,
c) 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanun'un ek 9 uncu maddesi,
d) 24.12.2003 tarihli ve 5027 sayılı Kanun'un; 10 uncu maddesi, 15 inci maddesinin (a) ve (b) fıkraları, 26 ncı maddesi, 27 nci maddesinin (a) fıkrası ve (b) fıkrasının (1) numaralı bendi, 36 ncı maddesinin (b) fıkrası, 42 nci maddesinin son fıkrası, 43 üncü maddesinin son fıkrası ile 49 uncu maddesinin (i) ve (l) fıkraları,
e) 15.5.1957 tarihli ve 6964 sayılı Kanun'un 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (h) bentleri ile ikinci fıkrası; 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (e), (f), (g), (h) ve (ı) bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkraları ve 36 ncı maddesinin birinci fıkrası,
f) 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun'un 125 inci maddesinin (D) bendinin (g) alt bendi,
g) 24.12.2003 tarihli ve 5027 sayılı Kanun'un 17 nci maddesinin (c) ve (d) fıkraları,
Yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1.- Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı olarak kurulmuş olup, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin aylık gayrisafi hasılatından tahsil edilen tutarın 'i (Değişik ibare: 5538 - 1.7.2006 / m.25) "(ilaç, kan ve kan bileşenleri ile tıbbi sarf malzemesi hasılatının yüzde 5'i)", en geç takip eden ayın 20'sine kadar genel bütçeye irat kaydedilmek üzere ilgili saymanlıklara yatırılır. (Değişik son cümle: 5615 - 28.3.2007 / m.28 - Yürürlük m.32/a) Aylık gayrisafi hasılattan irat kaydedilecek oranı, döner sermayeler itibariyle %1'e kadar indirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
Söz konusu ödeme için zorunlu hallerde, Maliye Bakanlığınca ek süre verilebilir. Yıl sonu karları ile aylık gayrisafi hasılat üzerinden genel bütçeye aktarılacak miktarlar zamanında yatırılmadığı takdirde 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun'daki usullere göre, aylık %1 zamlı olarak tahsil edilir. Hesaplanan zam, döner sermayelerin ita amiri ve saymanlarından yarı yarıya alınır. Ancak, Maliye Bakanlığınca verilmiş ek süreler için zam uygulanmaz.
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerden gerekli görülenlerin birleştirilmesine, devredilmesine ve tasfiye edilmesine, katma bütçeli idareler bünyesinde kurulan döner sermaye işletme saymanlıklarını il düzeyinde kurumlar bazında birleştirmeye ve bu konuda doğacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanı yetkilidir.
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinden kendi özel Kanunlarında 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanuna tabi olmayacağı belirtilenler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 2.- A) İrtifak hakkı verilen özel iskelelerden alınan nispi kira bedellerinin yarısı bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yarısı da özel gelir kaydedilir. Özel gelir kaydedilen miktarın yarısı denizcilik ve liman hizmetlerini geliştirmek üzere Denizcilik Müsteşarlığı bütçesine, yarısı da milli emlak hizmetlerini geliştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydolunur.
Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü tarafından, konsolide bütçe dışındaki kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişiler adına yapılacak deniz dibi taramaları, hidrolik merkezde yapılan hidrolik ve bilgisayar modelleri, Araştırma Dairesince yapılacak her türlü deney ve araştırma, proje ve şartname onaylanması için alınacak bedellerin yarısı bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yarısı da özel gelir kaydedilir. Özel gelir kaydedilen miktarın yarısı, Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek altyapı tesislerinin onarımları ile ulaştırma hizmetlerini geliştirmek üzere Ulaştırma Bakanlığı bütçesine, diğer yarısı da milli emlak hizmetlerini geliştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydolunur.
Yukarıda belirtilen hükümlere göre özel gelir ve ödenek kaydedilen miktarların önceki yılda kullanılmayan kısmı ertesi yıl bütçesine devredilebilir.
Telekomünikasyon hizmeti veren işletmecilerden lisans ve ruhsat ücretleri üzerinden tahsil edilerek, bir taraftan bütçenin (B) işaretli cetveline özel gelir, diğer taraftan Ulaştırma Bakanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere anılan Bakanlık bütçesine özel ödenek kaydedilen tutarlardan önceki yılda kullanılmayan kısmı ertesi yıl bütçesine devredilebilir.
B) 7.2.2002 tarihli ve 4745 sayılı Kanun'un 7 nci maddesi ile 10.8.1993 tarihli ve 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen ek 8 inci madde gereğince tahsil edilen ve saymanlık hesabına yatırılan payın yarısı bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir.
C) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün, yabancı ülkelere verdiği meteorolojik ürünlerin bedelleri ile yabancı ülke meteorolojik ürünlerinin diğer yabancı ülkelere veya yurt içi kişi ve kurumlara, yabancı ülkelerin de anılan Genel Müdürlüğün meteorolojik ürünlerini diğer ülke ve kişilere satışından yıl içinde elde edilecek döviz cinsinden tutarlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde açılacak özel hesaba yatırılır. Bu tutarlardan ilgili anlaşmalar gereğince yurt dışı kuruluşlara ödenmesi gereken miktarlar, bu özel hesaptan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün talimatı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca transfer edilir. Geri kalan tutarlar, ilgili Genel Müdürlüğün talimatı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek Genel Müdürlüğün ödemelerini yapan Merkez Saymanlık hesabına yatırılır. Saymanlık hesabına yatırılan bu tutarlar, Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili her türlü ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere, bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline özel gelir, diğer yandan Genel Müdürlük bütçesinde mevcut veya yeni açılacak tertiplere özel ödenek kaydedilir. Bu suretle ödenek kaydedilen miktarlardan yılı içinde kullanılmayan kısmı ertesi yıla devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
D) Bu madde hükümleri 31.12.2004 tarihine kadar uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 3.- Elçilik ve konsolosluklarda yapılacak konsolosluk işlemleri için zorunlu gider olarak posta ve haberleşme masrafları karşılığı tahsil edilen miktarlardan 31.12.2003 tarihi itibarıyla harcanmayan kısımları Dışişleri Bakanlığının ihtiyaçlarında kullanılmak üzere genel bütçenin (B) işaretli cetveline özel gelir ve Dışişleri Bakanlığı bütçesinde açılacak tertiplere özel ödenek kaydetmeye, kaydedilen bu tutarlardan harcanmayan kısımları bir kereye mahsus olmak üzere ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 4.- 1.1.2004 tarihinden önce, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler tarafından mevzuatı gereğince alınmış olup çeşitli nedenlerle iade edilemeyen veya gelir kaydedilemeyen teminatların iade edilme, gelir kaydedilme ve diğer şekillerde saymanlık kayıtlarından çıkarılması işlemlerini yapmaya ve bu işlemlerin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 5.- Mülkiyeti Hazineye ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Selimiye ve İhsaniye mahallelerinde bulunan ve Haydarpaşa Limanı olarak kullanılan taşınmazları, üzerindeki muhdesatı ile birlikte ödenmiş sermayesine ilave edilmek üzere, Ulaştırma Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
Bu taşınmaz mallarla ilgili olarak imar mevzuatındaki kısıtlamalar ile pla ve parselasyon işlemlerindeki askı, ilan ve itirazlara dair sürelere ilişkin hükümlere tabi olmaksızın, her ölçekteki imar planını yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye, re'sen onaylamaya ve her türlü ruhsatı vermeye Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkilidir. Plan hazırlama ve onaylama işlemleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığının uygun görülen birimince, ruhsat ve plan uygulama işlemleri ise Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı il teşkilatınca yerine getirilir. Kesinleşen planlar ilgili belediyelere tebliğ edilir. Bu planların uygulanması zorunludur.
Bu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları, ikinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 6.- 25.3.2004, 28.3.2004 tarihlerinde Erzurum-Ilıca, Aşkale, Çat ve çevresinde, 2.7.2004 tarihinde Ağrı'da meydana gelen depremler ile 4-5-6.3.2004 tarihlerinde Ilıca ve çevresindeki sel afeti sonucunda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı fen heyetleri tarafından belediye sınırları ile mücavir alanlarında belirlenen ağır hasarlı veya yıkık konut ve işyeri sahibi afetzedeler için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından konut, her türlü alt yapı ve sosyal donatılar ile toplu işyeri yapılabilir veya yaptırılabilir. Orta hasarlı olduğu belirlenen konut veya işyeri sahibi afetzedelere ise, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından, güçlendirme projesi ve onarım işleri için kredi verilebilir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bu işler için gerektiğinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının görevlendirilmesi için talepte bulunabilir. Söz konusu kredilerin kullandırılması, geri dönüşü ve yapılacak konut-işyerlerinin afetzedelere tahsisine ilişkin usul ve esaslar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
(Ek fıkra: 5327 - 30.3.2005 / m.5) Erzurum İli Ilıca İlçesi Pulur Çayı kenarında sel afetinden etkilenen 493 konut ve işyeri, Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Aydınbaba Mahallesinde yer alan jeolojik açıdan risk taşıyan bölgede bulunan 240 bina ile Mardin İli Dargeçit İlçesi Beğendi Köyünde yer alan 33 konut Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilecek yere nakledilir. Nakledilen konutlar hakkında 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında afetzedelik ve hak sahipliği hükümleri uygulanır. Bu konut ve işyerlerinin yapımı için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı gerektiğinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının görevlendirilmesi için talepte bulunabilir. Tamamlanan konutlar hak sahiplerine Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca teslim edilir.
Yukarıdaki fıkranın uygulanması için gerekli mali kaynak; bütçeden aktarılacak ödenekler, 7269 sayılı Kanun'un 20.6.2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunla değişik 33 üncü maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde toplanan nakdi bağış ve yardımlar ile yurt dışından sağlanan her türlü dış kredi ve hibelerden sağlanır.
Afetzedelere konut ve işyeri yapımı amacıyla tespit edilen alanlarda arsa ve arazi temininde 15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı Kanun'un 21, ek 9 ve ek 10 uncu maddelerindeki hükümler uygulanır. Bu şekilde temin ve tahsis edilen arsa ve araziler görevlendirilmesi halinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığına bedelsiz olarak devredilmiş sayılır. Bu araziler üzerinde imar mevzuatındaki kısıtlamalara bağlı kalmaksızın harita, her türlü imar ve parselasyon planları Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yapılır veya yaptırılır ve onanır.
Bu madde uyarınca temin edilecek arsa ve araziler ile yeniden inşa edilecek veya onarılacak alt ve üst yapılarla ilgili; harita, imar ve parselasyon planları, ifraz, tevhit, tescil, ihale, sözleşme, ruhsatname ve sair işlemler, verilecek beyanname, taahhütname ve sözleşmeler ile tapu ve kadastro müdürlükleri dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak işlemler her türlü vergi, resim, harç, fon, pay ve ücretten muaftır.
Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılır.
MADDE 34.- Bu Kanun'un;
a) 1 inci maddesinin (a) fıkrası, 16.7.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 33 üncü maddesinin (b) fıkrası 15.12.2004 tarihinde,
c) 1 inci maddesinin (e), (g) ve (i) fıkraları, 2 nci maddesinin (a), (b), (c), (d) ve (f) fıkraları, 3 üncü maddesinin (b) fıkrası, 4 üncü maddesinin (a) fıkrası (Bu fıkrayla değiştirilen 237 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hariç), 7 nci maddesi, 8 inci maddesi, 9 uncu maddesi, 12 nci maddesi, 15 nci maddesi, 16 ncı maddesi, 17 nci maddesi, 18 inci maddesi, 19 uncu maddesi, 20 nci maddesi, 21 inci maddesinin (a) fıkrasının birinci bendi ile (b) fıkrası, 22 nci maddesi, 33 üncü maddesinin (a) fıkrası 1.1.2005 tarihinde,
d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
Yürürlüğe girer.
MADDE 35.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) SAYILI LİSTE İHDAS EDİLEN KADROLAR KURUMU: DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLATI: TAŞRA Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulu Kadro Adedi TOPLAM ------ ------------- -------- ------------------- ------------------ -------------------- TH Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı 5 160 - 160 TOPLAM 160 - 160

SORU CEVAP

captchaImg