AVŞAR HUKUK BÜROSU

BAZI KANUNLARLA TANINMIŞ OLAN GÜMRÜK MUAFİYETLERİNİN KALDIRILMASI

KANUN NO: 3283
BAZI KANUNLARLA TANINMIŞ OLAN GÜMRÜK MUAFİYETLERİNİN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 6 Mayıs 1986
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 13 Mayıs 1986 - Sayı: 19106
5.t.Düstur, c.25 - s.196
MADDE 1 - Kuruluş kanunları veya başka kanunlar ile kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler dahil), kamu iktisadî teşebbüsleri, bunların bağlı ortaklıkları ve müesseseleri ile özel kuruluşlar ve gerçek veya tüzelkişilere tanınan ithalde alınan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
07.03.1954 tarihli ve 6326 sayılı, 19.07.1972 tarihli ve 1615 sayılı, 14.01.1982 tarihli ve 2581 sayılı, 01.11.1983 tarihli ve 2937 sayılı kanunlar hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
27.06.1963 tarihli ve 261 sayılı, 14.05.1964 tarihli ve 474 sayılı, 28.07.1967 tarihli ve 933 sayılı kanunlarla, muafiyet kapsam ve şartlarının tayininde Bakanlar kuruluna yetki veren diğer kanun hükümleri saklıdır.
MADDE 2 - Birinci maddede belirtilen, kurum, kuruluş, teşebbüs, bağlı ortaklık ve müesseseler için gümrük vergisiyle ithalde alınan diğer vergi, resim ve harçlardan muafiyet tanımaya Bakanlar kurulu yetkilidir. 
GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar gümrüklere gelmiş, dış krediye bağlanmış, müsaade belgesi veya ithal müsaadesi alınmış, mal bedeli transfer edilmiş bulunan ithal mallarına bu Kanun uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar milletlerarası anlaşmalar ve resmî dış kredi anlaşmalarına istinaden çıkarılan kanunlar, 1 inci maddenin birinci fıkrası hükmünün dışındadır.
MADDE 3 - Bu Kanun yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. _

SORU CEVAP

captchaImg