AVŞAR HUKUK BÜROSU

BAZI KİSVELERİN GİYİLEMİYECEĞİNE DAİR KANUN

KANUN NO: 2596
BAZI KİSVELERİN GİYİLEMİYECEĞİNE DAİR KANUN (*)
Kabul Tarihi: 3 Kânunuevvel 1934
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 13 Kânunuevvel 1934 - Sayı: 2879
3.t. Düstur, c.16 - s.24
MADDE 1 - Herhangi din ve mezhebe mensup olurlarsa olsunlar ruhanilerin mabet ve ayinler haricinde ruhani kisve taşımaları yasaktır.
Hükümet her din ve mezhebden münasib göreceği yalnız bir ruhaniye mabed ve ayin haricinde dahi ruhani kıyafetini taşıyabilmek için muvakkat müsaadeler verebilir. Bu müsaade müddetinin hitamında onun aynı ruhani hakkında yenilenmesi veya bir başka ruhaniye verilmesi caizdir.
MADDE 2 - Türkiye'de kanuna tevfikan teşekkül etmiş ve edecek olan izcilik ve sporculuk gibi topluluklar ve cemiyet ve kulüb gibi heyetler ve mektebler mahsus kıyafet, alâmet ve levazım taşımak istedikleri zaman yalnız nizamname veya talimatname ile muayyen tiplere uygun kıyafet, alâmet ve levazım taşıyabilirler.
MADDE 3 - Türkiye'de bulunan Türklerin ve yabancıların, yabancı memleketlerin siyaset, askerlik ve milis teşekküleri ile münasebetli kıyafet ve alâmetlerini ve lavazımını taşımaları yasaktır.
MADDE 4 - Ecnebi teşekkül mensuplarının kendi kıyafet, alâmet ve levazımları ile Türkiye'yi ziyaret etmeleri, İcra Vekilleri Heyetince tâyin olunacak mercilerin müsaadesine tâbidir.
MADDE 5 - Türkiye Devleti nezdinde memur bulunanların kıyafetleri beynelmilel mer'i âdetlere tâbidir.
Müsaadei mahsusa ile gelen yabancı memleketler kara, deniz, hava kuvvetlerine mensup kişilerin resmi üniformalarını nerelerde ve ne zaman taşıyabilecekleri İcra Vekilleri Heyeti karariyle tâyin olunur.
MADDE 6 - Bu kanunun tatbik suretini gösterir bir nizamname yapılır.(**)
MADDE 7 - Birinci maddenin hükümleri bu kanunun neşri tarihinden itibaren altı ay sonra ve diğer maddelerin hükümleri kanunun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
MADDE 8 - Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
(*) Bu Kanun, 7 Kasım 1982 tarih ve 2709 sayılı (TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI) nın 174 üncü maddesinde belirtilen devrim kanunlarından olup Anayasanın kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz.
(**) B. Bakanlar Kurulunun 3 Şubat 1935 tarih ve 2/1958 sayılı kararnamesiyle yürürlüğe konulan Tüzük, T.C. Tüzükleri: c.2 - s.32

SORU CEVAP

captchaImg