AVŞAR HUKUK BÜROSU

BAZI MADEN HURDALARININ DIŞARI ÇIKARILMASININ YASAK EDİLMESİ VE SATIN

KANUN NO: 3284
BAZI MADEN HURDALARININ DIŞARI ÇIKARILMASININ YASAK EDİLMESİ VE SATIN ALINMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 17 Kânunuevvel 1937
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 25 Kânunuevvel 1937 - Sayı: 3792
3.t. Düstur, c.19 - s.104
MADDE 1 - Demir, bakır, kurşun, kalay, tutya, aleminyum, antimuvan ve nikel hurdalarile bunların hurda halindeki halitalarının ve kullanılamayacak bir hale gelmiş bilûmum muharrik veya müteharrik vasıtaların memleket dışına çıkarılmasını yasak etmiye İcra Vekilleri Heyeti salâhiyetlidir.
Bu maddelerin memleket içinde satılması serbesttir.
MADDE 2 - Resmî daire ve müesseselerde birinci maddede yazılı mevaddan kendi ihtiyaçlarından fazla olanlar, 2490 sayılı kanunun 66 ncı maddesine göre askerî fabrikalara devredilir.
MADDE 3 - Birinci maddede yazılı hurda madenlerle halitalarının ve muharrik veya müteaharrik vasıtaların satın alınması için askerî fabrikalar Umum Müdürlüğü bütçesine her sene lüzumu kadar ayrıca tahsisat konur.
MADDE 4 - Birinci maddede yazılı hurdalardan, Fabrikalar Umum Müdürlüğünce tayin edilecek yerlerde askerî fabrikalar teşkilâtına arz ve teklif olunanlarının bu kanunda tayin edilen fiat ve şartlara göre satın alınması mecburidir.
MADDE 5 - Birinci maddede yazılı mevaddan askerî fabrikalara arzedilenler hakkında 2490 sayılı kanun mucibince teşkil olunacak satın alma komisyonlarınca bu madenlerin ecnebi memleketler hurda piyasaları hakkında her üç ayda bir iktısad Vekâletinden alınacak malûmat gözönünde bulundurulmak ve
işbu piyasa fiatlarından çıkarılması lâzım gelen nakil vesair masrafları çıkarılmak suretile elde edilecek harici piyasa fiatlarile arzolunan hurda ve halitanın vaziyetine ve dahilî piyasa fiatları üzerinden tesbit ve ilân olunacak fiatlara göre muamele yapılır.
MADDE 6 - Devlet Demiryolları İdaresince askerî fabrikalar idaresinin naklettireceği hurdaların her tonundan kilometre başına bir kuruşu geçmemek üzere ücret alınır.
MADDE 7 - (Değişik: 5728 - 23.1.2008 / m.93) Yasaklanmış olmasına rağmen, 1 inci maddede yazılı hurdaları;
a) Yurt dışına çıkarmaya teşebbüs edenlere bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar,
b) Yurt dışına çıkaranlara hurdanın piyasa değerinin iki katı,
idari para cezası verilir.
Ayrıca, birinci fıkranın (a) bendinde sayılı kabahat konusu eşyaya elkonulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
Bu maddede yazılı olan idari yaptırım kararları mahalli mülki amir tarafından verilir.
Mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen hurda, askeri fabrikalara teslim edilir.  


MADDE 8 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
MADDE 9 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

SORU CEVAP

captchaImg