AVŞAR HUKUK BÜROSU

BAZI ORMAN SUÇLARININ AFFINA VE BAZI SUÇLARDAN MÜTEVELLİT TAZMİNATIN

KANUN NO: 6385
BAZI ORMAN SUÇLARININ AFFINA VE BAZI SUÇLARDAN MÜTEVELLİT TAZMİNATIN TERKİNİNE DAİR KANUN
Kabul Tarihi: 11 Mart 1954
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 22 Mart 1954 - Sayı: 8664
3.t.Düstur, c.35 - s.1731
MADDE 1 - 15 Mayıs 1950 tarihinden önce işlenmiş suçlardan dolayı, bazı suç ve cezaların affı hakkındaki 5677 sayılı kanun hükümlerine tevfikan ceza takibinden düşen ve aynı kanunun 4 üncü maddesiyle mahfuz tutualn orman mahsullerinin tarife bedellerine müteallik olan tazminat davaları, bu kanunun mer'iyete girdiği tarihten itibaren açılmaz, açılmış olanlar da mahkemelerce rüyet edilmiyerek sükut eder.
Yukarıdaki fıkrada yazılı davalardan dolayı mahkemelerce hükmedilmiş bukabil tazminatın, bu kanunun mer'iyete girdiği tarihten henüz tahsil edilmeyenlerinin kayıtları borçluların lehine olarak terkin edilir.
MADDE 2 - 15 Mayıs 1950 tarihinden 1 Mart 1954 tarihine kadar işlenmiş olup da mevzuu yirmi kental odun veya kömür veyahut dört metre küp gayrimenkul keresteyi geçmeyen orman suçlarıyle; 3116 sayılı kanunun 122, 123, ve 124 üncü ve 3116 sayılı kanunun 5653 sayılı kanunla muaddel 114, 115, ve 116 ncı maddelerinde yazılı bulunan suçlardan dolayı takibat yapılmaz ve verilen cezalar infaz edilmez.
Birinci madde hükmü bu suçlar hakkında da tatbik olunur.
MADDE 3 - Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.
MADDE 4 - Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

SORU CEVAP

captchaImg