AVŞAR HUKUK BÜROSU

BAZI ORMAN SUÇLARININ AFFINA VE BUNLARDAN MÜTEVELLİT İDARİ ŞAHSİ HAKLARININ

KANUN NO: 7132
BAZI ORMAN SUÇLARININ AFFINA VE BUNLARDAN MÜTEVELLİT İDARİ ŞAHSİ HAKLARININ SUKUTUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi: 23 Haziran 1958
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 2 Temmuz 1958 - Sayı: 9944
3.t.Düstur, c.39 - s.1185
MADDE 1 - 15.8.1956 tarihine kadar işlenmiş olan, 3116 sayılı kanunun 122, 123 ve 124 üncü, aynı kanunun 3653 sayılı kanunla muaddel 114 ve 6831 sayılı kanunun 19, 74, 109 ve 110 uncu maddelerinde yazılı suçlarla mevzuu 20 kentali geçmiyen (20 dahil) odun, 10 kentali geçmiyen (10 dahil) kömür, 5 metre mikabı geçmiyen (5 dahil ) gayrimamül ve 3 metre mikabı geçmiyen (3 dahil) mamül ve yarı mamül emvale müteallik orman suçlarından dolayı takibat yapılmaz ve verilen cezalar infaz olunmaz.
Yukarıki fıkra hükmünün tatbikinde mamül emvalden maksat : şerit, katrak, daire, destere ve hızarla imal edilen 8 ilâ 96 militmetre kalınlığında olan orman emvali ile el bıçkısı ile biçilmiş olup da 5 santimetreden aşağı kalınlıkta bulunan muhtelif boy ve genişlik ve kalınlıkta kereste, yırtma, kapak, pedavra, hartama gibi emvaldir.
Mamül ve yarı mamül emval dışındaki orman emvali de gayrimamül emvalidir.
Bu madde hükümünün tatbiki, suça 15.8.1956 ilâ 1.5.1958 tarihleri arasında el konmuş olması şartına bağlıdır.
Bu maddenin şümulüne giren suçlara müteallik davaların, Orman İdaresinin şahsi haklarına da şâmil olmak üzere sukutuna ve zaptolunan orman emvali ile suçta kullanılan âletlerin, kamyon gibi motürlü nakil vasıtaları hariç, diğer nakil vasıtalarının veya satılmış ise bunların bedellerinin maznuna iadesine mahkemece, henüz hukuku âamme dâvası açılmamış olan işlerde takipsizlik kararı ile birlikte Cumhuriyet Müddeiumumiliğince karar verilir.
MADDE 2 - Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.
MADDE 3 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

SORU CEVAP

captchaImg