AVŞAR HUKUK BÜROSU

BAZI SUÇ VE CEZALARIN AFFI

KANUN NO: 5677
BAZI SUÇ VE CEZALARIN AFFI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 14 Temmuz 1950
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 15 Temmuz 1950 - Sayı: 7559
3.t.Dustur, c.31 - s.2224
MADDE 1 - 15 Mayıs 1950 tarihinden önce işlenen suçlar hakkında takibat yapılmaz ve hükmedilmiş cezalar infaz olunmaz.
Bu madde hükmü fer'i ve mütemmim cezalar ile ceza mahkumiyetlerinin neticelerine de şamildir.
MADDE 2 - Aşağıda yazılı bentlerde gösterilen suçlar, bu kanunun 5 inci maddesi hükmü saklı kalmak şartiyle, 1 inci maddenin şümulü dışında bırakılmıştır:
a) Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ve 133 üncü maddelerinde yazılı suçlarla bunların 168, 171 ve 172 inci maddelerde gösterilen şekilleri ve 135 inci maddenin 2 nci bendinde ve 136, 137, 138, 140, 141, 142 ve 143 üncü maddelerinde yazılı suçlar,
b) Miktar ve kıymetçe (500) liradan fazla olan (500 lira hariç) zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet suçları ile Türk Ceza Kanununun 366, 367 ve 368 inci maddelerinde yazılı müzayede ve münakasaya fesat karıştırmak suçları ve 4237 sayılı kununun şümulü içine giren suçlar,
c) Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 417, 418, 429 ve 430 uncu maddesinin birinci fıkrasiyle, 431, 435 ve 436 ncı maddelerinde yazılı suçlar, Ancak, kaçırmak evlenmek maksadiyle yapılmış ve kaçırılan kimsenin ırzına geçilmemiş ise 1 inci madde hükmü uygulanır.
ç) Türk Ceza Kanununun 374, 448, 449, 450 ve 451 inci maddeleri ile diğer kanunlarda yazılı aynı mahiyetteki adam öldürme suçları,
d) Türk Ceza Kanununun 495, 496, 497, 498 ve 499 uncu maddelerinde yazılı suçlar,
e) Askeri Ceza Kanununun 55, 56, 94, 97, 100, 101, 102, 103 ve 104 üncü maddeleriyle 148 inci maddesinin (B) bendi ve yukarıdaki bertlerde Türk Ceza Kanunu maddelerine atıf suretiyle cezalandırdığı fiiller,
f) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı ölüm cezasını müsteizim suçlar,
g) Tekerrür hükümlerinin tatbikını gerektiren aynı cinsten suçlar,
MADDE 3 - Bu kanunun 1 inci maddesinden faydalanan hükümlüler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mahkum oldukları cezanın zamanaşımı süresi içinde ve her halde 5 yıl zarfında aşağı haddi 6 aydan az olmıyan hürriyeti bağlayıcı cezayı müsteizim aynı cinsten diğer bir cürüm işledikleri takdirde evvelce haklarında hükmediliş bulunan cezanın infaz edilmiyen kısmı aynen çektirilir.
MADDE 4 - Bu kanunun hükümleri, kanunen kullanılması, yapılması, taşınması, bulundurulması, satılması, alınması ve memlekete sokulması suç teşkil eden veya inhisara tabi bulunan eşyanın müsaderesine karar vermeye mani değildir.
Ancak; gümrük resmi ile gümrüklerde alınmakta olan Hazineye, öze idarelere ve belediyelere ait bilumum vergi ve resimlerle ve orman mahsullerinin tarife bedellerine müteallik ilgili dairelerin her türlü talep hak hakları mahfuz kalmak üzere kaçak olduğu sanılan maddalar sahiplerine iade olunur.
MADDE 5 - Bu kanunun 2 nci maddesinde gösterilen cürümlerden dolayı hükmedilmiş ve edilecek cezaların üçte ikisi , hükmedilmiş ve edilen miktar 2 seneden az ise (iki sene dahil) tamamı indirilir.
Ölüm cezası 20 yıl ağır hapis ve müebbed ağır hapis cezası 15 yıl ağır hapis cezasına çevrilir.
MADDE 6 - Firar halinde olup da bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren memleket içinde bulunanlar 6 ay ve memleket dışında olanlar 8 ay zarfında Cumhuriyet Savcılıklarına müracaatla teslim olmadıkları takdirde 5 inci madde hükmünden istifade edemezler.
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte asker kacağı, izinsiz, bakaya, yoklama kaçağı v saklı bulunanlar ve askerlikten kurtulmak için hile yapanlar kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde resmi mercilere teslim olmak şartiyle, affolunmuşlardır.
MADDE 7- Bu kanun hükümlerinin, Hakimler ve Memurin Kanunları ile bunlara ek kanunlara ve sair hususi kanunlara tevfikan verilmiş ve verilecek idari ve inzibati karar ve yapılmış ve yapılacak işlemlere ve subay, askeri memur, gedikli erbaş ve erbaşların cezalarının hukuki neticelerinden olan rütbenin kaybedilmesi ve orduya subay, memur , gedikli olarak kabul olunmamak ve askeri nispetin kesilmesi işlemlerine şümulü yoktur.
28 Şaban 1342 tarih ve 3 Nisan 1340 tarih ve 460 sayılı Muhakemat Kanununun maddei muvakkatesinde yazılı Meclis tarafından verilen avukatlık veya dava vekilliğinden çıkarma kararları kaldırılmıştır.
Bu kararlara göre meslekten çıkarılmış olanlar Muhakemat Kanunu ile kazanılmış haklara halel gelmemek üzere Avukatlık Kanunu hükümleri dairesinde baroya kayıt olunabilirler.
Hususi kanunlara göre mercilerince verilmiş olan ve bu kanunun neşri tarininde infaz edilmemiş bulunan para cezaları da 1 inci madde hükmüne tabidir.Vergi cezaları ve misli zamları bu hükümden hariçtir.
MADDE 8 - Bu kanun hükümlerinden faydalanacak tutuk ve hükümlülerin salıverme işleri kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren on beş gün içinde tamamlanır.
MADDE 9- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
İlgili kanunlar Bk. 27.7.1951 tarih ve 5817 ve 11 Mart 1954 tarih ve 6385 sayılı kanunlar.

SORU CEVAP

captchaImg