AVŞAR HUKUK BÜROSU

BAZI SUÇ VE CEZALARIN AFFI HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 218
BAZI SUÇ VE CEZALARIN AFFI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 23 Şubat 1963
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 23 Şubat 1963 - Sayı: 11342 (Mükerrer)
5.t. Düstur, c.2-s.858
Madde 1- 15.2.1963 tarihine kadar işlenmiş olan suçlardan :
A) Taksirli cürümlerle kanunların suçu tesbit eden asli maddesinde yukarı haddi 5 seneyi geçmeyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile yahut yalnız veya birlikte olarak para cezasıyle cezalandırdığı veya müsadereyi yahut bir meslek veya sanatın yapılmamasını veyahut bu cezalardan birini veya birkaçını istilzam eden fiiller hakkında takibat yapılmaz.
B) 5 sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı bir cezaya ve bu miktarı aşmayan hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte veya müstakilen hükmedilmiş para cezasına mahkûm olanlar fer'i ve mütemmim cezalar ile ceza mahkumiyetlerinin neticelerine de şâmil olmak üzere affedilmişlerdir.
C)Müstakillen 5 seneden fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya veya bununla birlikte para cezasına muhkum edilenlerin hürriyeti bağlayıcı cezalarının 5 senesi ve para cezalarının da üçte biri affedilmiştir.
Madde 2- 44 numaralı ve 22.4.1962 tarihli "Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki Kanun" un geçici 7 nci maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesine intikal ettirilen davalardan, Uşak ve halkı silahlandırma ve Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan İskele ve 31 inci kilometre olayları ile ilgili dava sanıkları hakkında tatbikat yapılmaz.
Madde 3- Aşağıda yazılı bentlerde gösterilen suçlar birinci maddelerdeki aftan hariç bırakılmıştır:
A) Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, ve 133 üncü maddelerinde yazılı suçlarla 135 inci maddenin 2 inci bendinde ve 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 163 ve 165 inci maddelerinde yazılı olan suçlar ve bunların 168, 171 ve 172 inci maddelerinde gösterilen şekilleri;
B) Zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet suçları ile Türk Ceza Kanununun 339, 340, 341, 336 ve 368 inci maddelerinde yazılı suçlar;
C) Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 417, 418, 421, 429 ve 430 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 431, 435, 436, 440 ve 441 inci maddelerinde yazılı suçlar. Ancak kaçırmanın maksadıyle yapıldığı ve kaçırılan kimsenin ırzına geçilmediği ve 416 ncı maddenin son fıkrasının asli hüküm olarak tatbik edildiği hallerde kanunun 1 inci maddesi hükmü uygulanır.
Ç) Türk Ceza Kanununun 491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 503, 506, 508 ve 510 uncu maddelerinde yazılı suçlar:
D) 5816 sayılı Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki Kanunun şumulüne giren suçlar .
E) Askeri Ceza Kanununun 55,56,59 ncu maddeleri ile 148 inci maddenin (B) bendi ve yukarıdaki bentlerde Türk Ceza Kanununun maddelerine atıf suretiyle cezalandırılan suçlar.
F) 3116, 3653 ve 6831 sayılı Orman Kanunlarında yazılı suçlar ile Türk Ceza Kanununun 369,370,373 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 374 üncü maddesinde yazılı suçlarla bunların 411, 412 ve 413 üncü maddelerinde gösterilen şekilleri.
G) 113 sayılı Af Kanununun 3 üncü maddesinin (L) ve (M) bentlerinde gösterilen şahıslarla, şeriklerinin 2262, 3202, 6186 ve 6560 sayılı kanunlarla kurulan Sümerbank, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi ve Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları İşletmesi ile ilgili olarak bu sıfat ve vazifeyi suistimal suretiyle işledikleri suçlar.
Bu müesseselerde dini, hayri ve sosyal sebeplerle veya örf ve adet gereğince yapılmış olan harcamalar, memur ve müstahdemlerin nakil, tayin ve terfi gibi özlük işleri, müstahdemlerin veya resmi vasıtaların özel işlerde kullanılması ile ilgili sıfat ve vazifeyi suistimal suçları ve yine bu müesseselerden siyasi partilere yapılan bağışlarla ilgili suçlar hakkında birinci madde hükmü uygulanır.
H) 1000 liraya kadar (1000 lira dahil) döviz kaçakçılığı suçları ile Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanuna ve bunun ek ve tadillerine ve bunlara müsteniden çıkarılan kararname ve tebliğlere aykırı olup da muaddel 3 üncü maddenin A bendinin ikinci fıkrası ile C bendi haricinde kalan ve döviz ziyaını intaç etmemiş olan usul ve şekle muhalif fiiller ve önceden çıkarılan kararname ve tebliğlere göre suç sayılıp da sonradan çıkarılan kararname ve tebliğlere göre suç sayılmayan fiiller ve istihlak maksadıyle işlenmiş kaçakçılık fiilleri ve 6829 sayılı kanunun ek 2 nci maddesinin I,II,III. bentleri ve IV üncü bendinin birinci fıkrası hükmünü ve 3078 sayılı kanunun ek ve tadillerini ihlal eden fiiller ve sif kıymeti 1000 lirayı (1000 lira dahil) geçmeyen gümrük kaçakçılığı suçları ve 3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun 90 ve 91 inci maddelerine muhalefet suçları hariç, Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 ve Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 1537 sayılı Kanunlar ile bunların ek ve tadilleri hükümlerini ihlal eyliyen suçlar :
I) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı ölüm veya müebbet ağır hapis cezasını müstelzim suçlar.
İ) 1924 tarihli ve 491 sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun bazı hükümlerinin kaldırılması ve bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesi uyarınca kurulan Yüksek Adalet Divanınca, Türk Ceza Kanununun 146 ıncı maddesi dışında birden fazla suçlarla mahkum edilip ve hürriyeti bağlayıcı cezaların toplamı sekiz seneyi geçenlerin bu mahkumiyetlerine esas teşkil eden suçları.
J) Türkiye büyük Millet Meclisi tarafından Anayasanın 90 ıncı maddesi geerğince Yüce Divana sevkine karar verilen veya verilecek olanlarla, bunlara tebaan yargılanacak olanların bu karara esas teşkil eden suçları.
K) 27 Mayıs 1960 tarihinden itibaren sıfat ve vazifeyi suiistimal suretiyle işlenen suçlar.
Madde 4- 113 sayılı Af Kanununun 134 sayılı kanunla değişik 1 inci maddesinin B ve C bentlerinden faydalananlarla bunların 27.5.1960 tarihinden sonra işledikleri suçlar hakkında bu kanunun 1 inci maddesi uygulanmaz.
Madde 5- Bu kanun hükümleri bir ceza mahkumiyeti olmasa ve faile ait bulunmasa dahi kanunen kullanılması, yapılması, taşınması, bulundurulması, satılması, alınması ve memlekete sokulması suç teşkil eden veya inhisara tabi bulunan eşyanın müsaderesine mani değildir.
Yukarıdaki fıkra haricinde kalan eşya, gümrük ve diğer Devlet ve belediye vergi resimlerinin ödenmesi halinde sahiplerine verilir.
Madde 6- Firar halinde olup da bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay zarfında resmi mercilere müracaatla teslim olmayanlar bu kanun hükümlerinden istifade edemezler.
Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte asker kaçağı, izinsiz, bakaya, yoklama kaçağı ve saklı bulunanlar ve askerlikten kurtulmak için hile yapanlar kanunun yürürlüğe girmesineden itibaren yurt içinde bulunanlar iki ay, yurt dışında bulunanlar altı ay içinde resmi mercilere teslim olmak şartiyle bu kanundan faydalanırlar.
Madde 7- Bu kanun hükümlerinin "Taksirli suçlar hariç" Hakimler ve Memurin kanunları ile bunlara ek kanunlara vesair hususi kanunlara tevkifan verilmiş ve verilecek idari ve inzibati karar veya yapılacak işlemlere ve subay, askeri memur ve astsubayların cezalarının hukuki neticelerinden olan rütbenin kaybedilmesi ve orduya subay, askerî memur, astsubay olarak kabul olunmamak ve askeri nispetin kesilmesi işlemlerine şümulu yoktur. Ancak, birinvi maddenin (B) bendinden faydalanan askeri ve sivil şahısların emeklilik hakları geri verilir.
Madde 8- 1924 tarihli ve 491 sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun bazı hükümlerinin kaldırılması ve bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesine göre kurulmuş olan Yüksek Adalet Divanınca mahkum edilmiş olup, bu kanundan faydalananlar hakkında bihakkın veya meşruten tahliye tarihinden itibaren bu mahkumiyetlerinin tabii neticesi olan, kanuni mahcuriyet halinde bulundurmaya ve hususi kanunlarında yazılı muayyen bir meslek ve sanatın icrasının men'ine dair hükümler tatbik olunmaz.
Madde 9-1961 yılı sonuna kadarki dönemlere ait olarak mükellefler veya sorumlular adına kesilmiş olup, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş olan vergi cezalarından, usulsüzlük cezalarının tamamı, kusur ve kaçakçılık cezalarının yarısı affedilmiştir.
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 31.12.1961 tarihine kadarki dönemlere ait olarak kesilecek usulsüzlük, kusur ve kaçakçılık cezaları hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.
1961 yılı sonuna kadarki dönemlere ait olarak, Vergi Usul Kanununa göre ceza mahkemelerince hükmolunup bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte infaz edilmiş bulunan hileli vergi suçlarına ait cezalar affedilmiştir.
Madde 10- Yargıtay ve Askerî Yargıtayca incelenmekte bulunan bir ceza davasının ortadan kaldırılmasına karar verilmesi halinde usulünce açılmış ve mahkumiyetle neticelenmiş olan şahsi hak davalarına ait kararlar üzerinde temyiz incelenmesi yapılmak üzere dosya görevli huhuk dairesine gönderilir. Şahsi hakka hakka ait mahkumiyet kararı hukuk dairesince bozulduğu takdirde dosya görevli ve yetkili hukuk mahkemesine yollanır ve o mahkemece Hukuk Usulü Kanunu gereğince dava karara bağlanır.
Yargıtay Hukuk Dairesi ilâmından alınacak harçlar, hukuk ilâmlarındaki harçların aynıdır. Mahallî mahkemeler peşin ilâm harcını tamamlattıktan sonra davaya devam ederler.
Mahallli mahkemelerce verilmiş bulunan bir ceza mahkumiyet kararı ile beraber usulünce açılmış şahsî hak davalarına ait olarak verilmiş mahkumiyet kararlarının temyizce incelenmesi ceza kararlarının temyizindeki şartlara göre istendiği takdirde dosya yukarıdaki fıkra gereğince işleme tabi tutulur.
Madde 11- Bu Kanun hükümlerinden faydalanacak tutuklu ve hükümlülerin salıverme işleri, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 15 gün içerisinde tamamlanır.
Madde 12- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 13- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg