AVŞAR HUKUK BÜROSU

BAZI TEKEL MADDELERİFİYATLARINAYAPILANZAMLARDAN ELDE EDİLEN

KANUN NO: 1571
BAZI TEKEL MADDELERİFİYATLARINAYAPILANZAMLARDAN ELDE EDİLEN HASILATIN T. C. MERKEZ BANKASINDA AÇILACAK BİR DEPREM FONU HESABINDA TOPLANMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi: 9 Mart 1972
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Mart 1972 - Sayı: 14133
5.t. Düstur, c.11 - s.1986
MADDE 1 - 18.06.1971 tarihinde yapılan zamlar dolayısiyle, yeni fiyatlarla zamdan önceki fiyatlar arasındaki farka göre tekel maddeleri satışından elde edilen (bey'iye ücretleri hariç) hasılat fazlası T. C. Merkez Bankasında ihdas edilecek bir "Deprem Fonu" hesabında toplanır. Tekel Genel Müdürlüğü, bir ay içinde elde edilen hâsılat fazlasını, taalluk ettiği ayı takibeden iki ay içerisinde bu fona yatırmakla yükümlüdür. Fonda toplanacak paralar 7269 sayılıKanunun 37 inci maddesi gereğince hazırlanan sarf yönetmeliği esasları dairesinde münhasıran deprem afetleri için harcanır.
MADDE 2 - Tekel maddeleri fiyatlarına 18.6.1971 tarihinde yapılan zamlar, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa göre, tekel maddelerinden alınan istihsal Vergisinin matrahına dahil edilmez.
GEÇİCİ MADDE 1 - 18.6.1971 tarihinden bu kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre içinde tekel maddelerinin zamlı fiyatlara göre satışından elde olunan hâsılat fazlası hakkında da bu kanun hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 2 - (Ek: 1658 - 13.2.1973) Bu Kanunun 1 inci maddesiyle ihdas olunan (Deprem fonu) hesabında toplanan paraların bir kısmı,
Bakanlar Kurulu kararı ile ve sonradan (fon) a iade edilmek şartıyle, depremden başka âfetlerde, bunların gerektirdiği hizmetlerde ve yardım işlerinde de kullanılabilir. Bu maksatla ilgili diğer Bakanlık ve kuruluşlar emrine de verilebilir.
Bu madde gereğince hangi Bakanlık ve kuruluşlara, hangi şartlarla ve ne miktarda para tahsis edileceği, bunun kullanma esas ve usulleri, âfetzedelere yapılacak yardım ve borçlandırmanın şekil ve şartları, ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle, İmar ve İskân Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit olunur.
Yukarda sözü geçen Bakanlık ve kuruluşlar emirlerine tahsis olunan paranın tamamını kendi bütçelerine koymak suretiyle, verilen süre içinde deprem fonuna iadeye mecburdurlar. Ancak, 7269 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle teşkil olunan Afetler fonuna aktarılan paralar ile Bakanlar Kurulunca gerektiğinde belediyelere hibe suretiyle yapılması kararlaştırılan yardımların Kararnamede belirtilen miktarı bu fıkra hükmünün dışındadır.
MADDE 3 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg