AVŞAR HUKUK BÜROSU

BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU

KANUN NO: 3824
BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU, 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU İLE 474 SAYILI KANUNA EKLİ GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI; GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ ÜZERİNDEN ÖDENEN FONLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ; GÜMRÜK VERGİSİ HASILATI İLE FON PAYI HASILATININ DAĞILIMI; 26.01.1967 TARİHLİ VE 827 SAYILI KANUN İLE 31.10.1990 TARİHLİ VE 3675 SAYILI KANUNUN, 31.12.1960 TARİHLİ VE 193 SAYILI, 02.02.1981 TARİHLİ VE 2380 SAYILI, 07.11.1985 TARİHLİ VE 3238 SAYILI, 29.05.1986 TARİHLİ VE 3294 SAYILI KANUNLARIN BAZI HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN)
Kabul Tarihi: 25 Haziran 1992
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Temmuz 1992 - Sayı: 21281
5.t.Düstur , c.31 - s.
BİRİNCİ BÖLÜM
VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK
MADDE 1 - (...) (Madde 1, 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin birinci fıkrasının parantez içi hükmünde yer alan"...ve dar mükellef..." ibaresinin madde metninden çıkarılmasına dair olup yerine işlenmiştir.)
İKİNCİ BÖLÜM
GELİR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
MADDE 2 : 7 - (...) (Madde 2:7, 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31, Mükerrer 39, 75, 80, 94 ve Geçici 27 nci maddelerinde değişiklikler yapılmasına dair olup ilgili metinlere işlenmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
MADDE 8 : 13 - (...) (Madde 8:13, 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 2, 8 ve 45 inci maddelerinde değişiklikler yapılmasına, 25 inci maddeyi takiben Mükerrer 25 inci madde ve bir Geçici madde eklenmesine dair olup ilgili metinlere işlenmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HARÇLAR KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK
MADDE 14 - (...) (Madde 14, 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63. maddesine fıkralar eklenmesine dair olup yerine işlenmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
İTHALDE ALINAN VERGİ VE RESİMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER
MADDE 15 - (...) (Madde 15, 14.5.1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 25.11.1982 tarihli ve 2716 sayılı Kanun ile değişik 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair olup işlenmiştir.)
MADDE 16 - 14.05.1964 tarihli ve 474 sayılı Kanuna ekli olup 10.11.1988 tarihli ve 3502 sayılı Kanun ile değişik Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 27.09., 27.10 (makine yağları hariç), 36.05 ve 37.06 numaralı pozisyonlarında yer alan eşyaların maktu gümrük vergisi tutarları, değer üzerinden alınan nispî gümrük vergisine dönüştürülmüş ve bu eşyalar için kanunî vergi nispeti % 25 olarak tespit edilmiştir.
07.03.1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanununun değişik 112 nci maddesi hükümleri ile Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.
GÜMRÜK VERGİSİ HASILATININ DAĞILIMI
MADDE 17 - Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığınca, Gümrük İdareleri tarafından tahsil olunan gümrük vergisi hâsılatından, tahsil edildiği ayı takip eden bir ay içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki müşterek Fon Hesabı ile liman işleten kamu iktisadî kuruluşlarının hesaplarına, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranlarda pay aktarılır.
Bu maddenin uygulama usul ve esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM
GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ ÜZERİNDEN ALINAN FONLARIN BİRLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
MADDE 18 : 22 - (...) (Madde 18:22, 24.4.2003 tarih ve 25088 sayılı R.G.'de yayımlanan, 9.4.2003 tarih ve 4842 sayılı Kanunun 37. maddesinin 3 numaralı bendi hükmü gereğince, 1.1.2004 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.)  


MADDE 23 - (...) (Madde 23, 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin değiştirilmesine dair olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 24 - (...) (Madde 24, 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin, beşinci fıkrasında yer alan" ..(d) ve (e) bentleri..."ifadesinin, "...(d) bendi..." şeklinde değiştirilmesine dair olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 25 - (...) (Madde 25, 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (e) bendi ile (j) bendinin ikinci paragrafının değiştirilmesine dair olup yerine işlenmiştir.)
GEÇİCİ MADDE 1 - a) 1992 takvim yılında yıllık beyanname ile beyan edilecek kazanç ile iratlar,
b) Ölüm ve memleketi terk nedeniyle 1992 takvim yılında yıllık beyanname ile beyan edilen kazanç ve iratlar,
c) 1992 yılında münferit ve özel beyannamelerle beyan edilen kazanç ve iratlar,
d) 1992 takvim yılına ilişkin götürü matrahlar,
e) 1992 takvim yılında Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi kapsamında yapılan ödemeler,
Üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergilerinden ayrılacak fon payları hakkında, 07.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı, 29.05.1986 tarihli ve 3294 sayılı, 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Kanunların ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
YEDİNCİ BÖLÜM
KALDIRILAN HÜKÜMLER
MADDE 26 - a) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 3393 sayılı Kanunla eklenen geçici 28 inci maddenin (b) fıkrası,
b) 14.06.1989 tarihli ve 3571 sayılı Kanun ile değişik 26.01.1967 tarihli ve 827 sayılı Ulaştırma altyapıları Resmi Kanunu,
c) 31.10.1990 tarihli ve 3675 sayılı İthalde alınacak Damga Resmi Hakkında Kanun,
d) 02.02.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi,
e) 07.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin 5 inci fıkrası,
f) 29.05.1986 tarihli ve 3294 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları,
Yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 27 - Bu Kanunun;
a) 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 inci maddeleri, 10 uncu maddesiyle 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesine eklenen 18 numaralı bent hükmü ve 26 ncı maddesi ("a" fıkrası hariç) 01.01.1993,
b) 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10 (Bu madde ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesine eklenen 18 numaralı bent hükmü hariç) 11 ve 12 nci maddeleri ile 26 ncı maddesinin (a) fıkrası hükmü 01.01.1992 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı,
c) Diğer hükümleri yayımı,
Tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 28 - Bu Kanun hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg