AVŞAR HUKUK BÜROSU

BAZI VİLAYETLERİN İLGASI VE BAZILARININ BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 2197
BAZI VİLAYETLERİN İLGASI VE BAZILARININ BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 20 Mayıs 1933
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 27 Mayıs 1933 - Sayı: 2411
Madde 1- (Değişik hüküm: 4764 - 20.6.2002 / m.1) "İçel ve Mersin vilayetleri birleştirilerek, merkezi Mersin olmak üzere "Mersin" vilayeti teşkil edilmiştir." <<İçel>> Vilâyeti merkezi olan Silifke Vilâyet merkez kazası mülhakatını ihtiva eden <<Silifke Kazası>> nın merkezi haline konulmuştur.
Madde 2- <<Artvin>> ve <<Rize>> Vilâyetleri birleştirilerek merkezi <<Rize>> olmak üzere <<Çoruh>> Vilâyeti teşkil edilmiştir.
Artvin; Vilâyet merkez kazası mülhakatını ihtiya eden <<Artvin>> Kazasının merkezi haline konulmuştur.
<<Yusufeli>> Kazası bugünkü teşkilâtıyla <<Erzurum>> Vilâyetine bağlanmıştır.
Madde 3- Aksaray Vilâyeti lâğvolunmuştur. Aksaray kaza haline konularak Arapsun Kazasıyla birlikte Niğde Vilâyetine ve Şerefli Koçhisar Kazası Ankara Vilâtine bağlanmıştır.
Madde 4- Niğde Vilâyetine tâbi Ürküp Kazası bu günkü teşkilâtıyla Kayseri Vilâyetine bağlanmıştır.
Madde 5- Hakkâri Vilâyeti lâğvolunmuştur. Hakkâri Kazası haline konularak Gevar Kazasile birlikte Van Vilâyetine ve Beytüşşebap Kazası Siirt Vilâyetine bağlanmıştır.
Madde 6- Cebelibereket Vilâyeti lâğvolunmuştur. Vilâyetin merkez kazası olan <<Osmaniye>> Kazası Bahçe, Dörtyol, Ceyhan Kazalarıyla birlikte Adana Vilâyetine ve İslahiye Kazası da Gazi Antep Vilâyetine bağlanmıştır. Bu suretle teşekkül eden Adana Vilâyetinin ismi merkezi Adana olmak üzere <<Seyhan>> a tebdil olunmuştur.
Madde 7- Pazarcık Kazası, Maraş Vilâyetinden alınarak Gazi Antep Vilâyetine, Behisni Kazası Gazi Antep Vilâyetinden alınarak Malatya Vilâyetine bağlanmıştır.
Madde 8- Şebin Karahisarı Vilâyeti lâğvolunmuştur. Vilâyet merkezi olan Şebin Karahisar Kasabası, merkez kazası mülhakatını ihtiva eden Şebin Karahisar Kazasının merkezi olmuştur.
İşbu kaza Aluçra Kazasile birlikte Gireson Vilâyetine ve Suşehri, Koyulhisar Kazaları Sivas Vilâyetine, Mesudiye Kazası da Ordu Vilâyetine bağlanmıştır.
Madde 9- İşbu ilga, tadil ve teşkilât sebebiyle iktiza edecek olan hudut tahvillerinin icrasına Dahiliye Vekili memurdur.
Madde 10- İlga edilen vilâyetlerdeki memurlar hakkında 788 numaralı memurin Kanununun 85 inci maddesi hükmü tatbik olunur.
Madde 11- Vilâyetlerin lâğvi dolayısıyla hususî idarelere ait haklar ve vecibelerin ilhak olunan vilâyetlere tefrik ve tevziine ve hususî idare teşkilâtı ile diğer muamelelerinin tasfiyesine ve umumî meclisleriyle daimî encümenlerine ait işlerin tazmine Dahiliye Vekili mezundur.
Mülkî taksimattaki tebeddül dolayısıyla hususî idarelere ait olup lâğvedilen vilâyetler namına mukayyet bulunan gayri menkullerin bulundukları kazanın ilhak edildiği vilâyet namına tapu kayıtları ve tasarruf vesikaları harçsız tashih olunur.
Madde 12- Yukarıdaki maddeler mucibince yeniden teşkil edilecek altı kazada kullanılacak olan ve merbut (A) işaretli cetvelde derece, adet ve maaşları gösterilen memurlara ait teşkilât kadrosu 1452 numaralı kanunun 2 nci maddesine merbut (2) numaralı cetvele ilâve olunmuştur.
Madde 13- 1452 numaralı kanunun 2 nci maddesine merbut (2) numaralı cetvelin Dahiliye, Maliye, Maarif, Nafıa ve Sıhhat ve İçtimaî muavenet Vekâletleri ile Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü vilâyet kısımlarından merbut (B) işaretli cetvelde derece, adet ve maaşları gösterilen memurlar çıkarılmıştır.
Muvakkat Madde - İlga edilen vilâyetlerin meclisi umumî azalarının vazifeleri yeni intihap devresine kadar devam eder. Bu Kanunla birleştirilen vilâyetlerin 1933 bütçeleri tasdik edildiği şekilde tatbik olunur.
Kazalarıyla birlikte diğer bir vilâyetle birleştirilen vilâyetlerin daimî encümen azaları iltihak ettikleri vilâyetin encümen azalarıyla birlikte meclisi umuminin içtimaına kadar vazife görürler.
Kazaları muhtelif vilâyetlere dağıtılmak suretiyle ilga edilen vilâyetlerin daimî encümenleri mülgadır.
Madde 14- Bu Kanun 1 Haziran 1933 tarihinden mutederdir.
Madde 15- Bu Kanunun hükümleri icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

SORU CEVAP

captchaImg