AVŞAR HUKUK BÜROSU

BAZI YÖRELERDE MEYDANA GELEN TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖRENLERİN GELİR, KURUMLAR

KANUN NO: 4264
BAZI YÖRELERDE MEYDANA GELEN TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖRENLERİN GELİR, KURUMLAR VE GEÇİCİ VERGİLERİNİN TERKİNİ İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 7 İNCİ MADDESİNE BİR BENT EKLENMESİ VE 28.8.1992 TARİHLİ VE 3838 SAYILI KANUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 5 Haziran 1997
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Haziran 1997 - Sayı: 23016
5.t. Düstur, c.36-s.
MADDE 1 - 1.1.1995 tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Vergi Usul Kanunun 115 inci maddesinde belirtilen tabii afetlere maruz kalan yörelerde, afetin meydana geldiği tarihte gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanlardan, bu afetler sonucu gelir kaynakları ve işyerlerinin maddi hasara uğradığı il veya ilçe idare kurulu kararları ile tespit edilenlerin, afetin vuku bulduğu yıl ile bunu izleyen yıla ilişkin olarak verilmesi gereken yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin (b) alt bendi uyarınca yapılan gelir vergisi kesintisine ilişkin muhtasar beyannamelere göre tahakkuk etmiş veya edecek gelir, kurumlar ve geçici vergileri ile götürü usule tabi gelir vergisi mükelleflerinin anılan yıllara ilişkin olarak adlarına tahakkuk etmiş veya edecek gelir vergisi terkin, bu vergilerden tahsil edilmiş olanlar ise iade edilir. Gelir veya kurumlar vergisi üzerinden hesaplanan fon payları için de aynı işlem yapılır. Bu mükelleflerin afet bölgeleri dışındaki yerlerden elde etmiş oldukları gelirlere isabet eden vergiler bu maddenin kapsamı dışındadır. Bu yörelerde aynı tarihlerde tabii afetlerden zarar görmeyen gelir vergisi mükellefleri için hayat standardı temel ve ek gösterge tutarları ile götürü usüle tabi olanların götürü safi kazanç ve ücret tutarları %50 indirimli olarak uygulanır.
Tabii afetlere uğrayan yörelerde afetin vuku bulduğu tarihte gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan, 1995 ve 1996 yıllarına ilişkin olarak gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini vermemiş veya beyanname vermekle birlikte bu beyannameler üzerinden hesaplanan vergilerini süresinde ödememiş olanlardan bu Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde beyannamelerini veren veya tahakkuk etmiş vergilerini ödeyenler hakkında bu vergiler için ceza, gecikme zammı ve faizi tatbik edilmez.
Bu yörelerde afet tarihlerinde ücretli olarak çalışan ve mal varlıklarının hasara uğradığı il veya ilçe idare kurulu kararları ile tespit edilenlerle tabii afetler nedeniyle birinci derece kan hısımlığı bulunan (eş dahil) yakınlarını kaybeden hizmet erbabının, bu tarihi izleyen aydan itibaren yirmidört ay süre ile elde ettikleri ücretler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaz. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesilen vergiler ise iade edilir.
MADDE 2 - 3.6.1949 tarih ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7 inci maddesine aşağıdaki 25 inci bend eklenmesine dair olup metne işlenmiştir.
MADDE 3 - 28.8.1992 tarihli ve 3838 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan. "Beşinci Yılın..." ibaresi "Altıncı Yılın..." şeklinde değiştirilmiş olup metne işlenmiştir.
MADDE 4 - Bu Kanunun 2 inci maddesi 1.1.1997 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg