AVŞAR HUKUK BÜROSU

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

KANUN NO: 2464
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU
Kabul Tarihi: 26 Mayıs1981
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 29 Mayıs 1981 - Sayı: 17354
5.t.Düstur, c.20 - s.280
BİRİNCİ KISIM
BELEDİYE VERGİLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM
MESLEK VERGİSİ
KONU :
MADDE 1 - (...) (Madde 1, 18.5.1987 tarih ve 3365 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
MÜKELLEF :
MADDE 2 - (...) (Madde 2, 18.5.1987 tarih ve 3365 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
MUAFLIKLAR :
MADDE 3 - (...) (Madde 3, 18.5.1987 tarih ve 3365 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
VERGİNİN TARİFESİ :
MADDE 4 - (...) (Madde 4, 18.5.1987 tarih ve 3365 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
TARH YERİ :
MADDE 5 - (...) (Madde 5, 18.5.1987 tarih ve 3365 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
VERGİLENDİRME DÖNEMİ :
MADDE 6 - (...) (Madde 6, 18.5.1987 tarih ve 3365 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
TARH ZAMANI :
MADDE 7 - (...) (Madde 7, 18.5.1987 tarih ve 3365 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
TARHİYATIN MUHATABI :
MADDE 8 - (...) (Madde 8, 18.5.1987 tarih ve 3365 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
VERGİNİN ÖDENMESİ :
MADDE 9 - (...) (Madde 9, 18.5.1987 tarih ve 3365 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
VERGİYİ ETKİLEYEN DEĞİŞİKLİKLER :
MADDE 10 - (...) (Madde 10, 18.5.1987 tarih ve 3365 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
VERGİNİN HESAPLANMASI :
MADDE 11 - (...) (Madde 11, 18.5.1987 tarih ve 3365 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
İKİNCİ BÖLÜM
İLAN VE REKLAM VERGİSİ
KONU :
MADDE 12 - Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilân ve reklâm, İlân ve Reklâm Vergisine tabidir.
MÜKELLEF VE SORUMLU :
MADDE 13 - İlân ve Reklâm Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilân ve reklâmlar dahil olmak üzere, ilân ve reklâmı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir.
İlân ve reklâm işlerini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilân ve reklâmlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yaptırmaktan sorumludurlar.
İSTİSNA VE MUAFLIKLAR :
MADDE 14 - Aşağıda sayılan ilân ve reklâmlardan vergi alınmaz:
1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan ve yapılan ilân ve reklâmlar,
2. Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilân ve reklâmlar,
3. Gerçek kişilerin ikametgâhlarının iç veya dış kapılarına konan ve kimliklerini gösteren levhalar,
4. İşletmelerin iştigal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde bulunan ve kendi işlerine ait ilân ve reklâmları ile ambalaj muhtevasından olan prospektüs ve tarifnameler,
5. Gerçek veya tüzelkişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı 1/2 metrekareyi aşmayan ışıksız levhalar, (Alanı 1/2 metrekareyi aşan levhalar, aşan kısım üzerinden vergiye tabidir.)
6. Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin, köylerin ve bunların kuracakları birliklerin ve Posta - Telgraf - Telefon ve TC türlü ilân ve reklâmlar,
7. Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilerin siyasi faaliyet sınırları içinde yapacakları ilân ve reklâmlar,
8. Altıncı bentte yazılı idarelerle, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından ülke ürünlerinin ve turizminin reklamını yapmak ve herhangi bir ticari ve sınai kuruluşa ait olmamak üzere hazırlanan her türlü levha ve afişlerle, aynı kuruluşlar tarafından Türkiye'deki ticaret, sanayi, tarım ve mesleki müesseselerinin isim ve ticaret ünvanları ile ad ve adreslerini ihtiva etmek üzere yayınlanacak kitap, broşür, katalog ve dergiler,
9. Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak sıra, bank ve benzeri gereçler üzerindeki ilân ve reklâmlar,
10. Sinema ve tiyatroların kendi programlarına ilişkin olarak gösterinin yapıldığı binanın içinde ve dış yüzünde yaptıkları ilân ve reklâmlar.
TARİFE VE NİSPET :
MADDE 15 - İlan ve Reklâm Vergisi aşağıdaki tarifeye göre alınır.
(Değişik : 2014/5896 - 10.2.2014 / m.1)
A- İLAN VE REKLAM VERGİSİ
İlan ve Reklamın TürüBeledi]ft Grubu / Verginin Tutarı (TL)
12345
1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak6023222120
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak30111098
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak103322
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak8031313030
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar vb.nin her biri için0,120,030,030,020,01
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden0,250,070,060,050,03
 

Vergi tarifesinin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur :
a) Metrakare üzerinden yapılan hesaplamalarda, yarım metrakareye kadar olan kesirler yarım metrekareye, yarım metrekareyi aşanlar ise tam metrekareye tamamlanır.
b) Herhangi bir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilân ve reklâmlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüzölçümü esas alınır.
c) Çok cepheli ilân ve reklâmlarda metrekare hesabı her cephe için ayrı ayrı nazara alınır.
d) Vergi tarifesinin 1, 2 ve 4'üncü bentlerinde belirtilen ilân ve reklâmların süresi 6 aydan; 3'üncü bendinde belirtilen ilân ve reklâmın süresi 1 haftadan az olursa vergi miktarının yarısı alınır. 6 ayı geçen süreler 1 yıl, hafta kesirleri de tam hafta sayılır.
e) Vergi tarifesinin 5 ve 6'ncı bentlerinde yer alan ve çok nüsha olarak basılan ilân ve reklâmlar üzerinde basımevinin ticarî ünvanı, adresi ve kaç nüsha olarak basıldığı ayrıca belirtilir.
VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ :
MADDE 16 - Vergiye tabi ilân ve reklâmlarda, ilân ve reklâm işinin mükellefçe yapılması halinde ilân veya reklâm işinin yapılmasından önce mükellef tarafından, ilân ve reklâm işinin bu işi mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ilân ve reklâm işini yapanlarca ilân veya reklâmın yapıldığı ayı takip eden ayın 20'nci günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk ettirilir. Beyannameler vergi tarifesinin 1,2,3,4,5 ve 6'ncı bentlerinde yazılı ilân ve reklâmlarda bunların yayınlandığı,dağıtıldığı veya teşhir edildiği mahallin belediyesine verilir.
İlân ve Reklâm Vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Şu kadar ki belediye meclisleri vergi tarifesinin 1,2 ve 4'üncü bentlerinde yazılı yıllık ilân ve reklâmlara ait vergileri, yılı içinde,iki eşit taksitte almaya yetkilidirler.
İlân ve Reklâm Vergisinin ödendiğinin belgelendirilmesi yönünden ilgili belediyeler gerekli usulleri ihdas edebilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EĞLENCE VERGİSİ
KONU :
MADDE 17 - Bu Kanunun 21'inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tâbidir.
MÜKELLEF :
MADDE 18 - Verginin mükellefi, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzelkişilerdir.
İSTİSNA VE MUAFLIKLAR :
MADDE 19 - Aşağıda belirtilen eğlence faaliyetlerinden bu vergi alınmaz :
1. Ulusal bayramlar veya tarihi özellik taşıyan günler nedeniyle genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların kurdukları birlikleri tarafından düzenlenen ve kazanç amacı gütmeyen tören, şenlik, müsabaka ve gösterilerle balo, temsil ve benzeri faaliyetler,
2. Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köyler tarafından kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik amaçlarla düzenlenen kongre, konferans, fuar, festival, şenlik, sergi ve benzeri faaliyetler ile tertip edilen eğlenceler ve konserler,
3. Eğitim ve öğretim kuruluşları ile okul dernekleri, kamu yararına çalışan dernekler, orduevleri, askeri gazinolar ve askerî dinlenme tesislerinde tertiplenen eğlenceler,
4. (Değişik: 5602 - 14.3.2007 / m.10/6(a) - Yürürlük m.12) Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen müşterek bahis oynanması, 
5. (Ek: 3048 - 3.10.1984) Bira, alkollü içki içilmeyen, satılmayan ve ruhsatnamelerde kahvehane, kıraathane, çayhane ve çay ocakları olduğu belirtilen yerler.
MATRAH :
MADDE 20 - Verginin matrahı :
1. Biletle girilen yerlerde, Eğlence Vergisi hariç olmak üzere bilet bedeli olarak sağlanan gayrisafi hasılât (Bilet bedeli dışında bağış veya başka adlar altında alınan paralar dahil.)
2. (Değişik 2. fıkra: 5602 - 14.3.2007 / m.10/6(b) - Yürürlük m.12) Müşterek bahislerde, iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutar. 
3. (Değişik: 3048 - 3.10.1984) Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan her gün için, (Değişik ibare : 6487 - 24.5.2013 / m.14) "bu Kanunun 96 ncı maddesine göre tespit edilen miktardır."
NİSPET VE MİKTAR :
MADDE 21 - Eğlence vergisi aşağıdaki nispet ve miktarlarda alınır:
l- Biletle Girilen Yerlerde:
1. Yerli Film Göstermelerinden : 10 (*)
2. Yabancı Film Göstermelerinden : 10 (*)
3. Tiyatro, Opera, Operet, Bale, Karagöz, Kukla ve Ortaoyununda : 0 (*)
4. Spor Müsabakaları, At Yarışları ve Konserlerden : 10
5. Sirkler, Lunaparklar, Çalgılı Bahçeler ve Benzerlerinden : 20
_____
(*) 1. Bu nispetler, Bakanlar Kurulu'nun 7.1.1991 tarih ve 91/1365 sayılı Kararıyla yerli film göstermeleri için % (25) yirmibeş, tiyatro, opera, operet, bale , karagöz, kukla ve ortaoyunu için (0) sıfır olarak 1.1.1991 tarihinden geçerli olmak üzere tesbit edilmiştir.
2. Bakanlar Kurulu'nun 16.12.1997 tarih ve 23202 (Mük.) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9.12.1997 tarih ve 97/10349 sayılı Kararı ile, yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere, yerli film göstermeleri için uygulanan (0) vergi oranı % 100, yabancı film göstermeleri için uygulanan % 25, % 10 olarak tesbit edilmiştir.
____
II- (Değişik: 5602 - 14.3.2007 / m.10/6(c) - Yürürlük m.12) Müşterek Bahislerde : 5 III- (Değişik: 5281 - 30.12.2004 / m.17 - Yürürlük m.45/11) Biletle Girilmesi Zorunlu Olmayan Eğlence Yerlerinden (Günlük YTL) 5-100  


(Değişik son fıkra: 5101 - 3.3.2004 / m.2) (I) numaralı bendin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile yerli ve yabancı film gösterimlerine ilişkin belirlenen vergi bu Kanun'un 22 nci maddesinin (1) numaralı bendinde öngörüldüğü şekilde hesaplanarak (Değişik ibare: 5281 - 30.12.2004 / m.17 - Yürürlük m.45/11) "biletler kullanılmadan önce" mahallin mal müdürlüğüne veya muhasebe müdürlüğüne emaneten yatırılır. Ödemenin yapıldığına dair banka dekontunun ibrazı üzerine belediye tarafından biletlere özel damga konulur. Ödeme yapmayanlar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bahsi geçen yerlerde toplanan meblağın %75'i Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık hesabına, %25'i ilgili belediyeye tahsilini takip eden ayın onbeşinci günü akşamına kadar aktarılır. (Ek cümle: 5281 - 30.12.2004 / m.17 - Yürürlük m.45/11) Maliye Bakanlığı yukarıdaki şartlara bağlı kalmaksızın, biletle girilen yerlere ilişkin eğlence vergisinin hesaplanması ve ödenmesine dair işlemlerin ödeme kaydedici cihaz kullanılarak yapılmasına ait usul ve esasları beilrlemeye yetkilidir.  
VERGİNİN ÖDENMESİ :
MADDE 22 - 1.Vergi biletle girilen yerlerde bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır ve belediye tarafından özel damga konulması sırasında ödenir. Bu suretle alınan biletlerin kullanılmadan iadesi halinde peşin olarak ödenen vergi geri verilir.
Genel ve Katma Bütçeli İdarelerle İl Özel İdareleri ve Köyler tarafından yürütülen spor müsabakaları, at yarışları ve benzeri faaliyetlerde bilet bedeli ile birlikte alınan vergi takip eden 20 gün içinde ilgili belediyeye ödenir.
2. Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20'nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilir ve aynı sürede ödenir.
3. Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde her aya ait vergi o ayı takip eten ayın 20'nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye yatırılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ
KONU :
MADDE 23 - (...) (Madde 23, 7 Kasım 1984 tarih ve 3074 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
MÜKELLEF :
MADDE 24 - (...) (Madde 24, 7 Kasım 1984 tarih ve 3074 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
İSTİSNA :
MADDE 25 - (...) (Madde 25, 7 Kasım 1984 tarih ve 3074 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
VERGİ TARİFESİ :
MADDE 26 - (...) (Madde 26, 7 Kasım 1984 tarih ve 3074 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
BEYAN VE ÖDEME :
MADDE 27 - (...) (Madde 27, 7 Kasım 1984 tarih ve 3074 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
VERGİNİN DAĞILIMI :
MADDE 28 - (...) (Madde 28, 7 Kasım 1984 tarih ve 3074 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VERGİLER
1.HABERLEŞMEVERGİSİ :
KONU :
MADDE 29 - (Değişik: 3239 - 4.12.1985) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon İşletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) Haberleşme Vergisine tabidir.
MÜKELLEF :
MADDE 30 - Haberleşme Vergisinin mükellefi, telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerini tahsil eden Posta Telgraf Telefon İdaresidir.
MATRAH :
MADDE 31 - Haberleşme Vergisinin matrahı, tesis, devir ve nakil ücretleri hariç olmak üzere tahsil edilen ücrettir. Matraha gider vergileri dahil edilmez.
NİSPET :
MADDE 32 - (Değişik ilk cümle: 3517 - 12.1.1989) Haberleşme Vergisinin nispeti yüzde 1'dir. Ancak genel ve katma bütçeli kurumlarla il özel idare ve belediyelere ve bunların kurdukları birliklere ait teleks, faksimili ve data ücretinden vergi alınmaz.
BEYAN VE ÖDEME :
MADDE 33 - Bir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerine isabet eden Haberleşme Vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde tediye edilir.
Beyannamelerin şekil ve muhtevası İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca tayin ve tespit olunur.
2. ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ :
KONU :
MADDE 34 - Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir.
MÜKELLEF VE SORUMLU :
MADDE 35 - Elektrik ve Havagazı tüketenler, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisini ödemekle mükelleftirler.
(Değişik 2. fıkra: 5784 - 9.7.2008 / m.14) 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre elektrik enerjisini tedarik eden ve havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumludurlar. Organize sanayi bölgelerinde tüketilen elektrik enerjisinin vergisini organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliklerine elektriği temin eden kuruluş öder. 
İSTİSNALAR :
MADDE 36 - Aşağıdaki yazılı yerlerde ve şekillerde tüketilen elektrik ve havagazı vergiden müstesnadır.
1. Kazanç amacı gütmemek şartıyla işletilen; hastane, dispanser, klinik, sağlık ocağı ve merkezleri rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkez ve kurumları, doğum ve çocuk bakımevleri, kreşler, sanatoryum, prevantoryum gibi sağlık kuruluşları ile düşkünler evi, yetimhaneler, Çocuk Esirgeme Kurumu ve korunmaya muhtaç çocukları, koruma birliklerine ait çocuk yurtları ve bunlara bağlı işyerleri gibi sosyal yardım kuruluşlarında,
2. Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan cami, mescit, kilise ve havra gibi ibadethanelerde,
3. Milletlerarası panayır, sergi ve fuarlarda, bunların giriş yerlerinde, mal teşhir edilen ve satılan pavyonlarda,
4. Doğrudan doğruya elektrik ve havagazı üreten dağıtım ve istihsal müesseselerinde.
MATRAH :
MADDE 37 - (Değişik: 5784 - 9.7.2008 / m.15) Verginin matrahı; elektriğin iletimi, dağıtımı ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedelleri hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedeli ile havagazının satış bedelidir. Matraha vergi, fon ve paylar dahil edilmez. 
NİSPET :
MADDE 38 - Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi aşağıda gösterilen nispetlerde alınır.
a) İmal ve istihsal, taşıma, yükleme, boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden yüzde 1,
b) (a) bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden yüzde 5,
c) Havagazının satış bedelinden yüzde 5.
BEYAN VE ÖDEME :
MADDE 39 - (Değişik ibare: 5784 - 9.7.2008 / m.16) "Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını" dağıtan kuruluşlar, tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takibeden ayın 20'nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı sürede ödemeye mecburdurlar. Elektrik ve havagazı işleri bütçesi içinde yer alan belediyeler bu hükümden müstesnadır.
3. YANGIN SİGORTASI VERGİSİ :
KONU :
MADDE 40 - Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler; Yangın Sigortası Vergisine tabidir.
MÜKELLEF :
MADDE 41 - Yangın Sigortası Vergisini, sigorta şirketleri ödemekle mükelleftir.
MATRAH :
MADDE 42 - Yangın Sigortası Vergisinin matrahı, yapılan yangın sigorta muameleleri dolayısıyla alınan primlerin tutarıdır.
Sigorta şirketleri vergilendirme dönemi içinde iptal edilen yangın sigorta muamelelerine ait primleri, iptalin vukubulduğu döneme ait matrahtan indirebilirler.
NİSPET :
MADDE 43 - Yangın Sigortası Vergisinin nispeti yüzde 10'dur.
BEYAN VE ÖDEME :
MADDE 44 - Mükellefler bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerini ertesi ayın 20'nci günü akşamına kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve hesaplanan vergiyi aynı sürede ödemeye mecburdurlar.
Beyannamelerin şekil ve muhtevası Maliye ve Ticaret Bakanlıklarının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca tayin ve tespit olunur.
4. ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 
MÜKERRER MADDE 44.- (Değişik: 5035 - 25.12.2003 / m.41 - Yürürlük m.50 d) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir.
Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları birlikler, darülaceze ve benzeri kuruluşlar ve üniversiteler tarafından münhasıran hizmetlerinde kullanılan binalar, Kızılay Genel Merkezi ile şubeleri ve kampları, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları (Ek ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.12) “, korumalı işyerleri” ile umuma açık ibadet yerleri, karşılıklı olmak şartıyla elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin ikametine mahsus olan binalar, milletlerarası kuruluşlar ve bunların temsilcilikleri tarafından kullanılan binalar ile bunların müştemilatı vergiye tabi değildir.
Verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Mükellefiyet binanın kullanımı ile başlar.
(Değişik 4. fıkra: 5281 - 30.12.2004 / m.18 - Yürürlük m.45/11) Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 26 Kuruş, diğer belediyelerde 20 Kuruş olarak hesaplanacaktır. (*)
_____
(*) Mükerrer Madde 44 ün 4. fıkrasında yer alan tutarlar, 30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı R.G.'de yayımlanan 46 Seri No.'lu Genel Tebliğin ilgili hükmü gereğince 1.1.2015 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
(Değişik 5. fıkra: 5281 - 30.12.2004 / m.18 - Yürürlük m.45/11) İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, aşağıdaki tarifeye göre alınır ve büyükşehirlerde %25 artırımlı uygulanır. (*)
Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi
Bina 
GruplarıBina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece2. Derece3. Derece4. Derece5. Derece
1. Grup2.6002.0001.6001.3701.160
2. Grup1.6001.2001.000800690
3. Grup1.160800690500400
4. Grup500400300260200
5. Grup300260179168137
6. Grup168137908058
7. Grup5846322721
 

Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi
Bina 
GruplarıBina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece2. Derece3. Derece4. Derece5. Derece
1. Grup3.2502.5002.0001.7121.450
2. Grup2.0001.5001.2501.000862
3. Grup1.4501.000862625500
4. Grup625500375325250
5. Grup375325223210171
6. Grup21017111210072
7. Grup7257403326
İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi
Bina 
GruplarıBina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece2. Derece3. Derece4. Derece5. Derece
1. Grup1.3001.000800685580
2. Grup800600500400345
3. Grup580400345250200
4. Grup250200150130100
5. Grup150130898468
6. Grup8468454029
7. Grup2923161310
_____
(*) Mükerrer Madde 44 de yer alan oran ve tutarların 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanması ile ilgili olarak 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı R.G.'de yayımlanan 47 Seri No.'lu Genel Tebliği inceleyiniz.
_____
Belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, yukarıdaki tarifenin yedinci grubunun belediye meclisince belirlenecek derecesi üzerinden hesaplanır.
Su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanan çevre temizlik vergisi, su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılır. Bu suretle tahakkuk eden vergi, su tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsil edilir. Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş bulunan büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlardaki çevre temizlik vergisi ise 20.11.1981 tarihli ve 2560 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilir.
İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır. Tahakkuk eden vergi, bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan mahallerinde bir ay süreyle topluca ilan edilir. İş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalarla ilgili olarak tahakkuk eden bu vergi, her yıl, emlak vergisinin taksit sürelerinde ödenir.
Su ve kanalizasyon idareleri büyük şehir dahilindeki her ilçe veya ilk kademe belediyesinin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan konutlara ilişkin olarak tahsil ettiği çevre temizlik vergisi ile bu verginin süresinde ödenmemesi nedeniyle tahsil ettiği gecikme zammının yüzde seksenini tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar bir bildirim ile ilgili belediyeye bildirerek aynı süre içinde öder. Tahsil edilen vergi ve gecikme zammının yüzde yirmisini ise münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kullanılmak üzere büyük şehir belediyesinin hesabına tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar aktarır. Büyük şehir belediye sınırları içinde bulunan belediyelerin kendileri tarafından tahsil edilen çevre temizlik vergisinin yüzde yirmisi aynı esaslar çerçevesinde büyük şehir belediyelerine aktarılır.
Tahsil ettiği vergiyi veya gecikme zammını yukarıda belirtilen süre içinde ilgili belediyeye yatırmayan idarelerden, bu tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilerek tahsil edilir.
Bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarlar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. Bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirleri dikkate alınmaz.
Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.
Belediye meclisleri, bulundukları mahallin sosyal ve ekonomik farklılıkları ile büyüklüklerini de dikkate alarak binaların hangi dereceye gireceğini tespit etmeye yetkilidir.
Maliye Bakanlığı, mükellefiyetle ilgili olarak bildirim verdirmeye ve buna ilişkin usulleri belirlemeye, İçişleri Bakanlığının da görüşünü alarak bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.  


İKİNCİ KISIM
BELEDİYE HARÇLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
TEMİZLEME VE AYDINLATMA HARCI
KONU :
MADDE 45 - (...) (Madde 45, 4 Aralık 1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunun 142 inci maddesiyle yürürlükten kaldrılmıştır.)
MÜKELLEF :
MADDE 46 - (...) (Madde 46, 4 Aralık 1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunun 142 inci maddesiyle yürürlükten kaldrılmıştır.)
MUAFLIKLAR :
MADDE 47 - (...) (Madde 47, 4 Aralık 1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunun 142 inci maddesiyle yürürlükten kaldrılmıştır.)
MATRAH :
MADDE 48 - (...) (Madde 48, 4 Aralık 1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunun 142 inci maddesiyle yürürlükten kaldrılmıştır.)
NİSPET :
MADDE 49 - (...) (Madde 49, 4 Aralık 1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunun 142 inci maddesiyle yürürlükten kaldrılmıştır.)
HARCIN TARH, TAHAKKUK VE TAHSİL USULÜ :
MADDE 50 - (...) (Madde 50, 4 Aralık 1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunun 142 inci maddesiyle yürürlükten kaldrılmıştır.)
HARCIN DAĞITIMI :
MADDE 51 - (...) (Madde 51, 4 Aralık 1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunun 142 inci maddesiyle yürürlükten kaldrılmıştır.)
İKİNCİ BÖLÜM
İŞGAL HARCI
KONU :
MADDE 52 - Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal harcına tabidir:
1. Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgali,
2. Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali,
3. Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için il trafik komisyonlarının olumlu görüşü alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallerin çalışma saatleri içinde, taşıtlar tarafından işgali (Bisiklet ve motosikletler hariç),
Yukarıda sayılan yerlerin izinsiz işgalleri mükellefiyeti kaldırmaz.
(Ek fıkra: 5101 - 3.3.2004 / m.3) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin birinci fıkrada bahsi geçen yerlerde satışına izin verilmez.
MÜKELLEF :
MADDE 53 - İşgal Harcının, işgali harca tabi yerleri 52'nci maddede yazılı maksatlarla işgal edenler ödemekle mükelleftir.
İSTİSNALAR :
MADDE 54 - Aşağıda gösterilen kara taşıtlarının işgalleri İşgal Harcından müstesnadır :
1. Genel ve Katma Bütçeli İdarelerle, il özel idareleri, belediye ve köylerin ve bunların teşkil ettikleri birliklerin kara taşıtlarının işgalleri,
2. İlgili mevzuata uygun olarak kara ticari taşıtlarının beklemelerine tahsis edilen yerlerin bu taşıtlarca işgalleri.
MATRAH :
MADDE 55 - İşgal Harcının matrahı 52'nci maddenin 1 ve 2'nci bentlerinde yazılı işgallerde, işgal edilen yerlerin metrekare olarak alanı veya hayvan adedi, 3'üncü bendinde yazılı işgallerde taşıt adedidir.
HARCIN TARİFESİ :
MADDE 56 - İşgal harcı aşağıda gösterilen hadler içinde düzenlenecek tarifeye göre alınır.
(Değişik : 2014/5896 - 10.2.2014 / m.1)
C- İŞGAL HARCI
Belediye Grubu / Harem Tutarı (TL)
işgalin Türü12345
1.52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde1,50,500,500,500,50
2.52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerindea) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına150,500,500,500,50
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başma31111
3.52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerdea) Her taşıttan beher saat için10,300,300,250,25
b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için20,700,600,500,50
 


HARCIN ÖDENMESİ :
MADDE 57 - İşgal harcı belediyelerin yetkili kılacakları memur veya kişilerce makbuz karşılığında tahsil edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI
KONU :
MADDE 58 - Hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir.
MÜKELLEF :
MADDE 59 - Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefi kendisine çalışma ruhsatı verilen gerçek veya tüzelkişidir.
HARCIN TARİFESİ :
MADDE 60 - Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, işin mahiyetine göre yılda 3.000 liradan az; 120.000 liradan çok olmamak üzere belediye meclislerince tespit edilir. (*)
_____
(*) 1. 60. maddede yer alan en az ve en çok vergi miktarları, 4.12.1985 tarih ve3239 tarih ve 3239 sayılı Kanunun 118 inci maddesi © fıkrasiyle BEŞ katına,
2. Bakanlar Kurulunun, 5.9.1992 tarih ve 21336 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3.5.1992 tarih ve 92/3278 sayılı kararı ile 60. maddede yer alan maktu harçlarının en az ve en çok miktarlarını belirleyen hadler ON kat artırılmıştır.
_____

MADDE 60- (Değişik: 5281 - 30.12.2004 / m.20 - Yürürlük m.45/11) Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, işin mahiyetine göre yılda (Değişik ibare : 6487 - 24.5.2013 / m.15) "20 TL'den az, 800 TL'den çok olmamak üzere bu Kanunun 96 ncı maddesine göre tespit edilir."   

MÜKELLEFİYET DÖNEMİ VE HARCIN ÖDENMESİ :
MADDE 61 - Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefiyet dönemi, çalışma izninin kullanılacağı takvim yılıdır. Yıl içinde mükellefiyete girilmesi veya işin terk edilmesi hallerinde mükellefiyet, çalışılan süreye inhisar eder. Mükellefiyete girilen veya mükellefiyetten çıkılan ay kesirleri tam ay sayılır.
Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, makbuz karşılığında peşin olarak alınır. Harcı ödenmemiş ruhsatlar geçerli değildir.
ADİ ORTAKLIKLARDA HARCIN MUHATABI :
MADDE 62 - Adi ortaklıklarda harç, ortaklık adına ortaklardan birinden alınır. Ortaklardan herbiri harcın ödenmesinden müteselsilen sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KAYNAK SULARI HARCI
KONU :
MADDE 63 - Özel kaplara doldurulup satılacak olan kaynak sularının (Ek ibare: 5281 - 30.12.2004 / m.21 - Yürürlük m.45/11) "(işlenmiş sular dahil)" belediyelerce denetlenerek hangi kaynaklara ait olduklarını gösterecek şekilde bu kaplara özel işaret konulması, Kaynak Suları Harcına tabidir.
MÜKELLEF :
MADDE 64 - Kaynak Suları Harcını, kaynak sularını özel işaretli kaplara doldurup satanlar ödemekle mükelleftirler.
TARİFE :
MADDE 65 - Kaynak suları harcı, aşağıdaki hadler içinde düzenlenecek tarifeye göre alınır. (*)
_____
(*) Tarifenin belediye grupları itibariyle tespit edilen şekli için 7.5.2005 tarih ve 25808 sayılı R.G.'de yayımlanan, 13.4.2005 tarih ve 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını inceleyiniz.
_____
(Değişik: 5281 - 30.12.2004 / m.21 - Yürürlük m.45/11)
Harcın Tutarı (YTL) En az En çok ---------- ---------- 1 litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan (kap başına) 0,01 0,03 1 litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan (beher litre) 0,005 0,015
HARCIN ÖDENMESİ
MADDE 66 - Kaynak Suları Harcı, bu suların satışa arzı için kaplara doldurulmasını müteakip, kaplar üzerine özel işaret konulması sırasında bu işi yapan belediyeye makbuz karşılığı peşin olarak ödenir. Başka bir belediye sınırları ve mücavir alanları içinde satışa arz edilen kaynak sularından ikinci bir kez harç alınmaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
TELLALLIK HARCI
KONU :
MADDE 67 - Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi veya tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzelkişiler tarafından her ne surette olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı, Tellallık Harcına tabidir.
MÜKELLEF :
MADDE 68 - Tellallık Harcını, mal ve mahsullerini satan gerçek veya tüzelkişiler ödemekle mükelleftirler.
Gerçek veya tüzelkişiler yapacakları satışları, satış yapmadan önce belediyeye veya mahallindeki belediye ilgililerine haber vermekle ödevlidirler.
Haber verilmediği takdirde harç yüzde 50 fazlasıyla tahsil olunur.
MATRAH :
MADDE 69 - Tellallık harcının matrahı, harcın konusuna giren satışların gayrisafi tutarıdır. Bu tutardan hangi ad ile olursa olsun hiçbir indirim yapılmaz.
NİSPET :
MADDE 70 - Tellallık Harcının nispeti, yüzde 2'dir. (Değişik ibare: 5281 - 30.12.2004 / m.20 - Yürürlük m.45/11) "100 Yeni Türk Lirasını" aşan satışlarda aşan kısım için nispet yüzde 1'dir.
HARCIN ÖDENMESİ :
MADDE 71 - Tellallık Harcı, belediyelerce görevlendirilecek yetkililer tarafından makbuz mukabili tahsil olunur.
ALTINCI BÖLÜM
HAYVAN KESİMİ MUAYENE VE DENETLEME HARCI
KONU :
MADDE 72 - Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, belediyelerce veya yetkili mercilerce verilen izne dayanılarak özel kişi ve kuruluşlarca tesis edilen mezbaha ve kanaralarda kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenesi veya belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kesilmiş olup da belediye sınırı içinde satışa arz edilecek etlerin sağlık bakımından muayene ve denetlenmesi, Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcına tabidir.
(Ek fıkra: 3239 - 4.12.1985) 2678 sayılı kanuna göre kurulan resmî ve özel kombinalar bu harçtan muaftır.
MÜKELLEF :
MADDE 73 - Harcı, hayvan veya et sahipleri ödemekle yükümlüdür.
TARİFE :
MADDE 74 - Harç hayvan başına aşağıdaki tarifeye göre hesaplanır. (*)
_____
(*) Tarifenin belediye grupları itibariyle tespit edilen şekli için 7.5.2005 tarih ve 25808 sayılı R.G.'de yayımlanan, 13.4.2005 tarih ve 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını inceleyiniz.
_____
(Değişik: 5281 - 30.12.2004 / m.23 - Yürürlük m.45/11) Harcın Tutarı (YTL) En az En çok ---------- ---------- Hayvanın cinsi: a) Küçükbaş 1 3 b) Büyükbaş 2,5 7,5
HARCIN ÖDENMESİ :
MADDE 75 - Harç, makbuz mukabilinde peşin olarak alınır.
YEDİNCİ BÖLÜM
ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI
KONU :
MADDE 76 - Ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin ilgili kanun ve tüzük hükümlerine göre belediyelerce damgalanması, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcına tabidir.
HARCIN TARİFESİ :
MADDE 77 - Bu harç, ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin belediyelerce damgalanması karşılığında aşağıdaki tarifeye göre alınır. (*)
_____
(*) Tarifenin belediye grupları itibariyle tespit edilen şekli için 7.5.2005 tarih ve 25808 sayılı R.G.'de yayımlanan, 13.4.2005 tarih ve 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını inceleyiniz.
_____
(Değişik: 5281 - 30.12.2004 / m.24 - Yürürlük m.45/11) Harcın Tutarı (YTL) En az En çok ----- ------ a) Tartı ağırlıklarının her birinden 0,5 1,5 b) Uzunluk ölçülerinin her birinden 0,5 1,5 c) Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden 1 3 d) El terazilerinden 2 6 e) Normal masa terazilerinden 3 9 f) Otomatik (ibreli) terazilerden 4 12 g) Elektronik terazilerden 5 15 h) Kantar ve basküllerden 10 30
HARCIN ÖDEME ŞEKLİ :
MADDE 78 - Bu harç damgalama sırasında makbuz karşılığında ödenir.
MÜKERRER YEDİNCİ BÖLÜM
BİNA İNŞAAT HARCI
KONU, VERGİYİ DOĞURAN OLAY :
EK MADDE 1 - (Ek: 2589 - 21.1.1982) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında Ek Madde 6'da yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabidir.
Konut veya işyerlerinin kullanılış tarzlarının değiştirilmesi (konutun işyerine veya harca tabi olmayan işyerinin harca tabi işyerine dönüştürülmesi) halinde de bu değişiklik tadilat sayılarak ek harca tabi tutulur.
İnşaata ruhsatsız başlanması halinde de harç alacağı doğmuş sayılır.
Bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce inşa edilmiş olan binaların yüzölçümlerine ilave veya binada tadilat yapılması halinde harç, binanın toplam yüzölçümüne göre tabi olduğu tarife esas alınarak ve yalnız ilave edilen kısmın yüzölçümü üzerinden hesaplanır.
Bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra inşa edilmiş olan binalarda, tadil veya ilaveler yapılması halinde harç, binanın önceki yüzölçümü ile ilave kısmın yüzölçümü toplamı üzerinden hesaplanır. Ancak, daha önce aynı konut veişyeri birimleri için ödenmiş bulunan bina inşaat harcı yeniden hesaplanan harçtan mahsup edilir.
İSTİSNALAR :
EK MADDE 2 - (Ek: 2589 - 21.1.1982) Aşağıdaki bina inşaatları Bina İnşaat Harcından müstesnadır.
a) İnşaat giderleri genel ve katma bütçeler ile il özel idareleri ve belediye bütçelerinden karşılanan her türlü binalar,
b) Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluşları,
c) (Değişik: 5679 - 1.6.2007 / m.1) Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler, organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı ile sera ve benzeri örtü altı tarım yapılan tesisler, ahır, samanlık, kümes, su ürünleri ve hayvan barınağı ile yemlik gibi yapı ve tesis inşaatı, 
d) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış otel, motel ve benzeri turistik tesisler,
e) Kooperatifler eliyle, anasözleşmelerine uygun olarak yapılan sanayi ve küçük sanat siteleri ile esnaf çarşıları,
f) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, bunların müştemilatı,
g) Karşılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak şartıyla inşa edilen okullar ve öğrenci yurtları,
h) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle binaları yanan, yıkılan ve kullanılmaz hale gelen kişiler tarafından,afetin vukubulduğu tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde, afetin vukubulduğu yerlerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar,
i) Yangın, su basması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binaların sahipleri tarafından, afete maruz kalınacağının yetkili kuruluşlarca tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde, kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar,
j) Bina inşaat harcı ödemek veya istisnadan yararlanmak suretiyle inşaat ruhsatı alınmış olup da İmar Kanununun 10'uncu maddesi gereğince, ruhsatları yenilenen binalar.
Yukarıda (h) ve (i) fıkralarında belirtilen hallerde, kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına göre hak sahiplerine teslim edilmek üzere inşa olunan binalar da bu istisnadan faydalandırılır. Şu kadar ki bu bentlerde yer alan istisnadan faydalanacak mükellefler, İmar ve İskân Bakanlığından veya bu Bakanlığın yetkili kıldığı kuruluşlardan afete maruz kaldıklarına dair alacakları bir belgeyi belediyeye ibraz etmeye mecburdurlar.
MÜKELLEF :
EK MADDE 3 - (Ek: 2589 - 21.1.1982) Bina İnşaat Harcını inşaat, ilave veya tadilat için inşaat ruhsatı alanlar öder.
İnşaata ruhsatsız başlanılmasında mükellef, inşaat ruhsatı almak mecburiyetinde olanlardır.
Binanın kullanış tarzının değiştirilmesi halinde mükellef, binanın sahipleridir.
MATRAH :
EK MADDE 4 - (Ek: 2589 - 21.1.1982) Bina inşaat Harcının matrahı, her bir konut veya işyeri biriminin ayrı ayrı inşaat sahasının yüzölçümleridir.
Konut inşaatlarında inşaat alanının tespitinde, sığınak, merdiven sahanlığı, müşterek garaj, depo, kalorifer ve kapıcı dairesi gibi ortak yerlerden gelen paylar ile kömürlükler hariç tutulur, özel garaj ve özel depo gibi müştemilat dahil edilir.
İşyeri inşaatlarında, inşaat alanına müştemilat ve ortak yerlerden gelenhisselerin tümü dahildir.
Matrahın hesaplanmasında metrekare kesirleri atılır.
HARCIN ÖDENMESİ VE YERİ :
EK MADDE 5 - (Ek: 2589 - 21.11982) Bina İnşaat Harcı, inşaat ruhsatının alınmasından önce makbuz karşılığında ilgili belediyeye ödenir.
İnşaatın kısmen yapılması veya hiç yapılmaması halinde inşaat ruhsatı kısmen veya tamamen iptal edilirse, daha önce ödenmiş olan harçta gerekli düzeltme ve iadeler yapılır.
TARİFE :
EK MADDE 6 - (Ek: 2589 - 21.1.1982) Bina İnşaat Harcı aşağıdaki tarifeye göre alınır. (*)
_____
(*) Tarifenin belediye grupları itibariyle tespit edilen şekli için 7.5.2005 tarih ve 25808 sayılı R.G.'de yayımlanan, 13.4.2005 tarih ve 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını inceleyiniz.
_____
 Beton, demir kâgir, yarı kâgir yapılarda m2 başınaAhşap ve diğer yapılarda m2 başına
 
 En az En çokEn az En çok
İnşaat Alanı(TL.)(TL.)
A) 100 m2 ye kadar5-155-15
B) 101-120 m2100-30050-150
C) 121 - 150 m2250-750100-300
D) 151 - 200 m2500-1500200-600
E) 200 m2 den yukarı750-2250300-900
2. İşyeri İnşaatı:Beton, demir, kâgir, yarı kâgiryapılarda m2 başınaAhşap ve diğeryapılarda m2 başına
 
 En az En çok(TL.)En az En çok(TL.)
(Değişik: 5281 - 30.12.2004 / m.25 - Yürürlük m.45/11) 1. Konut İnşaatı: m2 başına (YTL) İnşaat Alanı En az En çok ----- ------ a) 100 m2 ye kadar 0,50 1,5 b) 101-120 m2 1 3 c) 121-150 m2 1,5 4,5 d) 151-200 m2 2 6 e) 200 m2'den yukarı 2,50 7,5 2. İşyeri İnşaatı: m2 başına (YTL) İnşaat alanı En az En çok ----- ------ a) 25 m2 ye kadar 2 6 b) 26-50 m2 3 9 c) 51-100 m2 4 12 d) 100 m2'den yukarı 5 15
SEKİZİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HARÇLAR 
KAYIT VE SURET HARCI :
MADDE 79 - Belediyeler ve belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her türlü kayıt suretleriyle gayrimenkullerle ilgili harita, plan ve krokilerin suretleri, Kayıt ve Suret Harcına tabidir.
İMAR İLE İLGİLİ HARÇLAR :
MADDE 80 - İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar belediyece tahsil olunur.
a) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde İmar Kanunu'na göre ilk kez yapılan veya istek üzerine gerçekleştirilen müteakip parselasyon işlemleri "Parselasyon Harcına", (Teşvik belgesini haiz organize sanayi bölgeleri hariç olmak üzere)
b) Verilecek ifraz ve tevhit kararları "İfraz ve Tevhit Harcına",
c) Proje tasdit işlemleri "Plan ve Proje Tasdik Harcına",
d) Zemin ve yol kanal açma izni verilmesi, yapım ve yıkım artığı malzeme ile toprak kazısının taşınması için belediyelerce yer gösterilmesi ve bu yerlerin tesviyesi "Zemin Açma İzni ve Toprak Harfiyatı Harcına",
e) (...) (Madde 80 nin (e) bendi, 21 Ocak 1982 tarih ve 2589 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
f) Yapı kullanma izni verilmesi işlemi "Yapı Kullanma İzni Harcına" tabidir.
(Değişik son fıkra: 3365-18.5.1987) 7269 sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Hükümleri uyarınca yapılan yapı ve tesisler ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında inşa edilecek (Ek ibare: 5679 - 1.6.2007 / m.2) "sera ve benzeri örtü altı tarım faaliyetinde kullanılmak üzere inşa edilen tesisler," ahır, samanlık, kümes ve hayvan barınakları ile yemlik gibi yapı ve tesisler (Ek ibare: 5679 - 1.6.2007 / m.2) "5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca alınacak ücretler ile" Bina İnşaat Harcı dahil yukarıda sayılan Harçlardan müstesnadır.
Organize Sanayi Bölgeleri ile Sanayi ve Küçük Sanat Sitelerinde Yapılan Yapı ve Tesisler Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni Harcından müstesnadır.
İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI :
MADDE 81 - Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması "İşyeri Açma İzni Harcına" tabidir.
MUAYENE, RUHSAT VE RAPOR HARCI :
MADDE 82 - Mevzuat gereğince alınması zorunlu veya isteğe bağlı görülen ve belediyeler veya onlara bağlı kuruluşlar tarafından düzenlenerek ilgilisine verilecek; muayene ve sağlıkla veya fenni konularla ilgili tahlillere ilişkin olup bu Kanunda ayrıca harca tabi tutulmamış olan ruhsatlar, rapor ve belgeler "Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcına" tabidir.
SAĞLIK BELGESİ HARCI :
MADDE 83 - Yaptıkları işler ve gördükleri hizmetler dolayısıyla özel mevzuatı gereğince belediyelerden sağlık belgesi almak mecburiyetinde olan kişilere verilecek bu tür belgeler ile bunların belli aralıklarla yenilenmeleri "Sağlık Belgesi Harcına" tabidir.
ESNAF MUAFLIĞI BELGESİ HARCI:
MÜKERRER MADDE 83 - (Ek: 4369 - 22.7.1998) (...) (Mükerrer Madde 83, 11 Ağustos 1999 tarih ve 4444 sayılı Kanunun 14/C maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
ÇEŞİTLİ HARÇLARA AİT TARİFELER :
MADDE 84 - Bu bölümde yazılı çeşitli harçlar aşağıdaki tarifeye göre alınır. (*)

_____

(*) Tarifenin belediye grupları itibariyle tespit edilen şekli için 7.5.2005 tarih ve 25808 sayılı R.G.'de yayımlanan, 13.4.2005 tarih ve 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını inceleyiniz.
_____
(Değişik: 5281 - 30.12.2004 / m.26 - Yürürlük m.45/11)
Harcın Tutarı (YTL) İnşaat alanı En az En çok ----- ------ 1. Kayıt ve suret harçları: a) Her sayfa başına 0,25 0,75 b) Harita plan ve krokilerin beher metrekaresinden 4 12 2. İmarla ilgili harçlar (Ticaret ve konut bölgeleri için ayrı ayrı): a) İlk parselasyon harcı (beher metrekare için) 0,05 0,15 b) İfraz ve tevhid harcı (beher metrekare için) 0,05 0,15 c) Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat metrekaresi için) 0,05 0,15 d) Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı da) Toprak (beher metreküp için) 0,15 0,45 db) Kanal (beher metrekare için) 0,50 1,50 e)Yapı kullanma izni harcı (beher inşaat metrekaresi için) 0,05 0,15 3. İşyeri açma izni harcı: (beher metrekare için işin mahiyetine göre) 0,10 1 Ancak bu miktar hiçbir suretle beşbin metrekareye isabet edecek tutarı aşamaz. 4. Muayene ruhsat ve rapor harcı 5 15 5. Sağlık belgesi harcı 1 3
(Değişik : 2013/5585 - 21.10.2013 / m.1 / Yürürlük / m.2)
D- İŞ YERİ AÇMA İZNİ HARCI
Belediye GrubuCinsiHarem Tutarı (TL)
1Her tür işyerinin beher metrekaresi için1
2“ “ “ “ “ “0,80
3“ “ “ “ “ “0,60
4“ “ “ “ “ “0,30
5“ “ “ “ “ “0,20
(Değişik : 2014/5896 - 10.2.2014 / m.1)
D- İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI
İşyerinin AlanıBelediye Grubu / Harem Tutarı (TL)
12345
25 m2 ye kadar0,500,190,180,170,16
26 m2-100 m2arası0,700,270,250,240,23
Her tür işyeri için101 m2-250m2arası0,800,310,290,280,26
251 m2-500m2arası0,900,350,330,310,29
501 m2denyukan10,390,370,350,33
ÇEŞİTLİ HARÇLARIN UYGULAMA ESASLARI VE ÖDENMESİ
MADDE 85 - Bu bölümde yazılı harçlar makbuz karşılığında veya basılı damga vurulmak suretiyle peşin olarak ödenir.
Harçların uygulanmasına ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.
ÜÇÜNCÜ KISIM 
HARCAMALARA KATILMA PAYLARI
YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYI :
MADDE 86 - (Değişik 1.cümle : 6360 - 12.11.2012 / m.28) Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile Yol Harcamalarına Katılma Payı alınabilir 


a) Yeni yol açılması ;
b) Mevcut yolların yüzde 40 nispetinde veya daha fazla genişletilmesi ;
c) Kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların, kaldırım veya parke kaldırım haline getirilmesi veya asfalt yapılması, kaldırım veya şose halindeki yolların da parke, beton veya asfalta çevrilmesi;
d) Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi.
Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreden fazla genişliklerine düşen giderler, belediyelere ait olup harç payına konu teşkil etmez.
İki veya daha fazla yol kenarinda bulunan gayrimenkuller için asıl cepheyi teşkil eden yoldan düşen pay tam, diğer yollara ait pay ise yarım olarak hesaplanır.
KANALİZASYON HARCAMALARINA KATILMA PAYI :
MADDE 87 - Belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce, aşağıdaki şekilde kanalizasyon tesisi yapılması halinde, bunlardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden, Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı alınır:
a) Yeni kanalizasyon tesisi yapılması
b) Mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi. İki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller, hangi yoldaki kanalizasyona bağlanmış ise, payın hesabında o yıla ait kanalizasyon giderleri nazara alınır.
SU TESİSLERİ HARCAMALARINA KATILMA PAYI :
MADDE 88 - Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce beldede aşağıdaki şekillerde su tesisleri yapılması halinde, dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden, Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı alınır :
a) Yeni içmesuyu şebeke tesisleri yapılması,
b) Mevcut şebeke tesislerinin tevsii ve ıslahı.
Birden fazla yol kenarında bulunan gayrimenkullere ait payın hesabında, bunların yalnız suya bağlandıkları yol üzerindeki uzunlukları esas alınır.
PAYLARIN HESAPLANMASI :
MADDE 89 - (Değişik: 3239 - 4.12.1985) a) Harcamalara katılma payları, bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde, bu hizmetler dolayısıyla yapılan giderlerin tamamıdır. Şu kadar ki yapılacak giderler peşin ödendiği takdirde bu paylar ilgilileriden yüzde yirmibeş noksanı ile alınır. Ancak, bu tür hizmet giderleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile İller Bankası tarafından tespit edilen ve yayınlanan rayiç ve birim fiyatlara göre hesaplanan tutarları aşamaz.
Özel Devlet yardımları, karşılıksız fon tahsisleri, bu işler için yapılacak bağış ve yardımlar ve istimlak bedelleri giderler tutarından indirilir.
Harcamalara katılma payları bina ve arsalarda vergi değerinin yüzde 2'sini geçemez.
(...) (Madde 89'un (a) bendinin son paragrafı, Anayasa mahkemesinin 5.9.2002 tarih ve 24867 sayılı R.G.'de yayımlanan 28.3.2002 gün ve K.2002/42 - E.2001/5 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.) 
b) Belediyelerin (3030 sayılı Kanunun uygulandığı şehirlerde hizmeti veren belediyelerin) görüşü alınmak suretiyle, Harcamalara Katılma paylarını 1/2'ye (peşin ödemede 1/3'e) kadar indirmeye, pay çeşitlerine göre farklılaştırma yapmaya, payların ödenecek miktarını birlikte veya pay çeşitlerine göre ayrı ayrı olmak üzere İçişleri Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarını da dikkate almak suretiyle ve belediyeler itibariyle tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
PAYLARIN TAHAKKUK ŞEKLİ :
MADDE 90 - Yol Harcamalarına Katılma Payı, bu hizmetin yapıldığı yollardan faydalanan, Su Tesisleri ile Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payları ise hizmetten faydalanma şekillerine göre ilgili gayrimenkul sahipleri arasında ve 89'uncu maddeye göre hesaplanan katılma payları toplamının ilgili gayrimenkullerin vergi değerleri toplamına oranlanarak dağıtılması suretiyle hesaplanıp tahakkuk ettirilir. Şu kadar ki, ibadet yerleri hakkında harcamalara katılma payı tahakkuku yapılmaz.
TAHAKKUK ZAMANI :
MADDE 91 - Harcamalara katılma paylarının tahakkuku, işler hangi ihale usulü ile yapılmış olursa olsun, hizmetin tamamlanarak halkın istifadesine sunulmuş olmasından sonra yapılır. (Ek hüküm: 3239 - 4.12.1985) Ancak, yapılacak yazılı tebliğ ile verilecek süre içinde ilgililerin harcamalara katılma paylarını peşin ödemeyi kabul etmeleri halinde, bu paylar, kabule ilişkin yazılı başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde tahakkuk ettirilir.
PAYLARIN İLANI :
MADDE 92 - Yukarıdaki maddelerde yazılı esaslar dairesinde hesaplanan paylar, mükelleflerin soyadları, adları, adresleri ve kendilerine isabet eden pay miktarını gösteren ve mahiyetlerine göre mahalle, cadde ve sokak itibariyle düzenlenecek tahakkuk cetvellerinin bir ay süre ile belediye ilan yerlerine asılması suretiyle ilan olunur.
Katılma payları tutarları mükelleflere ayrıca tebliğ olunur.
TAHSİL ŞEKLİ :
MADDE 93 - (Değişik ilk fıkra: 3239 - 4.12.1985) Harcamalara katılma payları belediyelerce veya bunlara bağlı müesseselerce, 92'inci maddeye göre payların ilan ve tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren iki yılda ve dört eşit taksitte, peşin ödemelerde tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil olunur. Ancak, yukarıda yazılı ödeme sürelerini, ilgili belediyelerin teklifi üzerine, 5 yıla (peşin ödemelerde bir yıla) kadar uzatmaya ve buna göre taksit sürelerini tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlar Kurulunca bu yetkinin kullanılması halinde, uzatılan ödeme süreleri için belediyeler, belediye meclislerinin kararı üzerine ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca alınan tecil faizi oranını aşmamak üzere faiz alabilirler.
Satış, hibe ve trampa gibi devir hallerinde ferağ sırasında o tarihe kadar ödenmemiş taksitler peşin olarak tahsil olunur.
Harcamalara katılma payına tabi gayrimenkullerin listesi belediyelerce ilgili tapu dairelerine bildirilir. Bu gayrimenkullerin satış, hibe ve trampaları halinde tapu dairesi payın tahsilini sağlamak üzere, belediyeyi haberdar eder ve pay ödenmedikçe intikal işlemi yapılmaz.
YÖNETMELİKTE TESPİT OLUNACAK HUSUSLAR :
MADDE 94 - Harcamalara Katılma Paylarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye, Bayındırlık ve İmar ve İskân Bakanlıklarının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikte belirtilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
BELEDİYELERİN GRUPLARA AYRILMASI :
MADDE 95 - Belediyeler, nüfusları ile ekonomik ve sosyal gelişme durumlarına göre Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca beş gruba ayrılır ve Resmi Gazete'de ilan olunur. 
Bu şekilde ayrılacak belediye grupları bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren her üç yılda bir yukarıdaki usule göre gözden geçirilerek yenilenir.
VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN TESPİTİ :
MADDE 96 - A) (Değişik : 6487 - 24.5.2013 / m.16) Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibarıyla tayin ve tespit eder.
(Ek paragraf: 6527 - 26.2.2014 / m.5) Ancak, bu Kanunun 15 inci maddesinde, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde, 56 ncı maddesinde, 60 ıncı maddesinde ve 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak ilgili belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Tespit edilen bu tutarlar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Bu şekilde hesaplanan miktar ve tutarların, virgülden sonraki iki hanesi dikkate alınarak uygulanır. Şu kadar ki, bu miktar ve tutarlar ilgili tarifeler için belirlenen en çok tutarı aşamaz. Bu uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

B) (...) MADDE 9'un B bölümü, Anayasa Mahkemesi'nin 19.5.2012 tarih ve 28297 sayılı R.G.'de yayımlanan, 29.12.2011 T., 2010/62 E., 2011/175 K. sayılı Kararı ile İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK BİR YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE girmek üzere iptal edilmiştir.  


C) (Ek: 3239 - 4.12.1985) Bakanlar Kurulu bu Kanunda yer alan maktu vergi ve harçların en az ve en çok miktarlarını belirleyen hadleri birlikte veya ayrı ayrı yahut her vergi ve harçla ilgili tarifelerde yer alan en az ve en çok hadleri birlikte veya ayrı ayrı on katına kadar artırmaya ve Kanunda yazılı hadlerden az ve bu hadlerin on katından çok olmamak üzere yeni hadler tespit etmeye ve 21'inci maddede yazılı Eğlence Vergisi nispetlerini birlikte veya ayrı ayrı bir katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.
ÜCRETE TABİ İŞLER :
MADDE 97 - (Değişik: 3239 - 4.12.1985) Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet (...) (*) için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.
_____
(*) Bu kısımda yer alan ve belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde yer altı sularından kamu ve özel kişiler tarafından elde edilen kullanma ve sanayi suları şeklindeki ibare, Anayasa Mahkemesinin 31.3.1987 tarih ve E.1986/20 - K.1987/9 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
_____
(...) (Madde 97 nin 2. fıkrası, Anayasa Mahkemesinin 31 Mart 1987 tarih ve E.1986/20, K. 1987/9 sayılı kararı ile iptal edilmekle hükmü kalmamıştır.
MÜZE GİRİŞ ÜCRETLERİ İLE MADENLERDEN BELEDİYELERE PAY :
MÜKERRER MADDE 97 - (Ek: 3239 - 4.12.1985) a) Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı milli saraylar hariç belediye ve mücavir alan sınırları içinde gerçek ve tüzelkişilerce işletilen her türlü (Değişik ibare: 4369 - 22.7.1998) “müzelerin giriş ücretlerinin % 5'i“ belediye payı olarak ayrılır.
Belediye payı olarak ayrılan miktarın, tahsili takip eden ayın 15'inci günü akşamına kadar müzenin bulunduğu yer (27.6.1984 gün ve 3030 sayılı Kanunun uygulandığı şehirde Büyük Şehir Belediyelerine) belediyesine ödenmesi mecburidir.
Büyük Şehir Belediyelerince tahsil edilen payın yüzde 75'i İçişleri Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusları oranında ilgili ilçe belediyelerine dağıtılır.
b) (Değişik: 5177 - 26.5.2004 / m.33) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden işletmelerince, 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan paylara ilaveten yıllık satış tutarının %0,2'si nispetinde belediye payı ayrılır.
Bu pay, Devlet hakkının Hazineye ödenmesi sırasında ruhsat sahibi tarafından ilgili belediyeye ödenir.  


USUL HÜKÜMLERİ :
MADDE 98 - Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanuna göre alınacak vergi, harç ve katılma payları hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve bunların ek ve tadilleri hükümleri uygulanır.
HARÇLARA İLİŞKİN MÜEYYİDELER :
MADDE 99 - Gerekli harçları tamamen almadan iş gören görevliler, harcın ödenmesinden mükellefler ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.
DİPLOMATİK MUAFİYETLER :
MADDE 100 - Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, konsolos ve maslahatgüzarları (Fahri olanlar hariç) ile yabancı devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurları, bu Kanun hükümlerinden karşılıklı olmak şartı ile muaftırlar.
Bakanlar Kurulunca belli edilen uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşların yabancı devlet uyruğundaki memurları ve anlaşmalar gereğince diplomatik muafiyet tanınan personel de bu Kanun hükümlerinden muaftırlar.
NÜFUS MİKTARI :
MADDE 101 - Bu Kanunda sözü edilen nüfus miktarları, son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre tespit ve ilan edilen nüfusu ifade eder.
VERGİ USUL KANUNUNUN UYGULANMASI :
MADDE 102 - 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen vergi inceleme yetkisi hariç olmak üzere ;
1. Belediye Gelir Şube Müdürü, Gelir Şube Müdürü olmayan yerlerde Belediye Hesap İşleri Müdürü, Hesap İşleri Müdürü olmayan yerlerde Muhasebeci, Vergi Dairesi Müdürü sıfat ve yetkisini haizdir.
2. Vergi Usul Kanununda mahallin en büyük mal memuruna verilmiş görev ve yetkiler, Belediye Gelirleri Kanunu uygulaması yönünden Belediye Başkanı tarafından kullanılır.
SOSYAL AMAÇLI YARDIMLAR :
MADDE 103 - 1. 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanunun 4'üncü maddesinin (a) bendi ile belediye meclislerine verilmiş bulunan zam yetkisi, yüzde 10 oranında olmak üzere bu Kanunun yalnız Meslek Vergisine ilişkin madde hükümlerine uygulanır.
2. Eğlence Vergisi hasılatının yüzde 10'u, bulunan yerlerde darülaceza ve benzeri kuruluşlar hissesi olarak ayrılıp belediyece sözü geçen müesseselere, yüzde 10'u da verem savaşına ayrılıp belediye sınırları içinde Verem Savaş Derneği Teşkilatı varsa yardım olarak bu derneğe verilir.
3. Bu Kanunda sağlanan gelirlerin yüzde 1'i kanunlarla tayin edilen veya belediyelerce tespit edilen sosyal amaçlı kuruluşlara veya hizmetlere tahsis edilir.
BU KANUNUN MÜCAVİR ALANLARDA UYGULANABİLMESİ :
MADDE 104 - (Değişik 1. fıkra: 3239 - 4.12.1985) Bu Kanunda yer alan Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ile Bina, İnşaat, İşyeri Açma İzni, İmar Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçların mücavir alanlarda uygulanabilmesi için belediye hizmetlerinin bu mahallere götürülmüş olması şarttır.
Bu hükmün uygulanabilmesi için mücavir alanlara götürülmesi gerekli bulunan hizmetlerin kapsam ve niteliği İçişleri Bakanlığınca tayin ve tespit edilir.
KALDIRILAN HÜKÜMLER :
MADDE 105 -
1. 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile ek vedeğişiklikleri hakkındaki kanunlar,
2. 1324 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile aynı Kanunun ek ve değişikliklerine ilişkin kanunların bu Kanun kapsamına alınan ilan ve reklamlara ait hükümleri,
3. 3434 sayılı Oyun Alet ve Vasıtalarından Belediyeler ve Köy İdarelerince Alınacak Resim Hakkında Kanunun belediyelerle ilgili 1'inci maddesi hükmü,
4. 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunun 4'üncü maddesinin (a) bendi dışındaki hükümleri,
5. 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun geçici 2'nci maddesi. Yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ HÜKÜMLER :
GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki dönemlere ilişkin belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilinde 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Meslek Vergisinin konusuna giren bir işle iştigal edenler, vergileme ile ilgili bilgileri ihtiva eden şekil ve muhteviyatı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca tespit ve tayin edilecek bir beyannameyi 1 Eylül 1981 tarihine kadar ilgili belediyeye vermeye mecburdurlar. Bu beyannameler üzerine 1982 yılında tarh ve tahakkuk ettirilecek vergiler için tahakkuk fişi esası uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 3 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği takvim yılında vergi ve harç tarifelerinde yazılı en az miktarlar uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 1 - (Ek: 2589 - 21.1.1982) Bina inşaat vergisi ödenmek suretiyle inşaat ruhsatı alınmış bulunan hallerde inşaat ruhsatının sonradan kısmen veya tamamen iptal edilmesi halinde, daha önce ödenmiş bulunan ve iptal edilen kısma isabet eden bina inşaat vergisi, Maliye vergi dairelerince mükellefe red ve iade edilir.
GEÇİCİ MADDE 2 - Bu Kanunun yürürlük tarihinindenç önceki dönemlere ait bina inşaat vergisinin tarih, tahakkuk ve tahsilinde, 1318 sayılı Finansman Kanununun bina inşaat vergisine ilişkin hükümleri ile ek ve değişikliklerine alit kanun hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 3 - (Ek: 2589 - 21.1.1982) 1982 ve 1983 takvim yıllarında, bu Kanunla 2464 sayılı Kanuna eklenen bina inşaat harcının Ek Madde 6'da yer alan tarifesinde kayıtlı en az miktarların yarısı uygulanır.
Şu kadar ki, 10 m2 ye kadar olan konut inşaatlarında söz konusu tarifede kayıtlı en az miktarlar uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 4 - (Ek: 3365 - 18.5.1987) 1986 takvim yılına ait olup 1987 yılında tarih edilen ve tahkkuk eden meslek vergileri terkin, tahsil edilmiş bulunanlar ve iade olunur.
GEÇİCİ MADDE 5- (Ek: 5035 - 25.12.2003 / m.42 - Yürürlük m.50 d) 31.12.2005 tarihini geçmemek üzere, mükerrer 44 üncü maddede yer alan yetkiler kullanılıncaya kadar, iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin tarh ve tahakkukunda, söz konusu maddenin bu Kanunla değişmeden önceki hükümlerine göre çıkarılmış bulunan Bakanlar Kurulu Kararı ile belediyelerce alınmış kararlar uygulanmaya devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 6 - (Ek : 5917 - 25.6.2009 / m.18 / Yürürlük / m.48) 31/12/2009 tarihine kadar tahakkuk eden elektrik ve havagazı tüketim vergileri için; bu Kanunun 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilgili belediyeye” ibaresi “kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine” şeklinde, 39 uncu maddesinde yer alan “belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı sürede ödemeye mecburdurlar.” ibaresi “kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine, Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre bir beyannameyle bildirmeye ve vergiyi aynı sürede, genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere ödemeye mecburdurlar; verginin tarh, tahakkuk ve tahsiline ilgili vergi daireleri yetkilidir.” şeklinde uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 7- (Ek: 6527 - 26.2.2014 / m.6) 2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan; bu Kanunun 15 inci maddesinde, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde, 56 ncı maddesinde, 60 ıncı maddesinde ve 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafı gereğince Bakanlar Kurulunca tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilir.
YÜRÜRLÜK :
MADDE 106 - Bu Kanunun ;
a) (Değişik:2589 - 21.1.1982) Aydınlatma Harcı ile ilgili 45 ila 51'inci madde hükümleri, Emlak Vergisi 1980 genel beyan dönemini izleyen ilk genel beyan döneminin rastladığı bütçe yılının başında.
b) Diğer hükümleri 1 Temmuz 1981 tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 107 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg