AVŞAR HUKUK BÜROSU

BELEDİYE OPERA VE TİYATROLARI SANATKAR, MÜTEHASSIS

KANUN NO: 37
BELEDİYE OPERA VE TİYATROLARI SANATKAR, MÜTEHASSIS, HİZMETLİ VE STAJYERLERİNE VERİLECEK ÜCRETLER HAKKINDA KANUN (*)
Kabul Tarihi: 29 Temmuz 1969
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 30 Temmuz 1960 - Sayı: 10565
4.t. Düstur, c.1 - s.121
MADDE 1 - Belediye Opera ve Tiyatroları Sanatkâr, müteahassıs hizmetli ve stajyerlerine, Devlet Tiyatroları Kuruluşu hakkındaki 5441 sayılı kanunun 7 ve 6629 sayılı kanunla değiştirilen 8 inci maddelerinde yazılı esaslar ve aynı kanunun 7244 sayılı kanunla değiştirilen 10 uncu maddesinde belirtilmiş olan hadler dahilinde ücret verilir.
Ancak, Belediye Meclisleri; bahsi geçen sanatkâr, mütehassıs hizmetli ve stajyerler için mezkûr değişik 10 uncu maddede gösterilen asgarî hadlerden daha aşağı ücret tesbitine yetkilidirler.
GEÇİCİ MADDE 1 - Bu kanunun neşrinden evvel İstanbul Belediyesi Tiyatroları ve Operası sanatkâr, mütehassıs hizmetli ve stajyerlerinde istihdam edilmiş olanların 01.03.1960 tarihinden sonraki ücretleri de 1 inci maddede yazılı esaslar dairesinde ödenir.
MADDE 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
(*) Bk. 14 Temmuz 1965 tarih ve 657 sayılı (DEVLET MEMURLARI KANUNU) na 31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici madde 13.

SORU CEVAP

captchaImg