AVŞAR HUKUK BÜROSU

BEYNELMİLEL ERKAMIN KABULÜ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 1288
BEYNELMİLEL ERKAMIN KABULÜ HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 20 Mayıs 1928
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 28 Mayıs 1928 - Sayı: 900
3.t. Düstur, c.9 - s.610
MADDE 1 - Devlet, vilâyet, şehremaneti ve belediyeler gibi resmî devair ve müessesesatın bilûmum muamelâtı tahririye ve hesabiyesinde beynelmilel rakamların kullanılması mecburidir.
İşbu mecburiyetin efrat ve eşhası hususiye arasındakimuamelâtta dahi tatbikını en kolay mahallerden başlamak suretiyle 1931 Haziranına kadar temine Hükümet mezundur.
MADDE 2 - Bu kanun 1 Haziran 1929 tarihinden muteberdir.
MADDE 3 - Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
Bu kanun, 7 Kasım 1982 tarih ve 2709 sayılı (TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI) nın 174 üncü maddesinde belirtilen devrim kanunlarından olup Anayasanın kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz.

SORU CEVAP

captchaImg