AVŞAR HUKUK BÜROSU

BİR EVLENME AKDİNE DAYANMAYAN BİRLEŞMELERİN EVLİLİK VE EVLİLİK DIŞINDA

KANUN NO: 3716
BİR EVLENME AKDİNE DAYANMAYAN BİRLEŞMELERİN EVLİLİK VE EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUKLARIN DÜZGÜN NESEPLİ OLARAK TESCİLİNE İLİŞKİN KANUN
Kabul Tarihi: 8 Mayıs 1991
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 16 Mayıs 1991 - Sayı: 20873
5.t.Düstur, c.30 - s.
AMAÇ
MADDE 1 - Bu kanunun amacı, aralarında bir evlenme akdi olmaksızın birleşip karı koca halinde yaşayanların, evlenmelerine yasal bir engel bulunmadığı takdirde bu beraberliklerinin "evlilik" olarak, evlilik dışında doğan çocukların neseplerinin ise ana ve babaya göre düzeltilerek tescilini sağlamaktır.
KAPSAM
MADDE 2 - Bu Kanun, bir evlenme akdine dayanmayan birleşmelerin "evlilik" olarak ve evlilik dışında doğan çocukların "neseplerinin düzeltilerek" tescil edilmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.
Bu Kanun, 18.09.1981 tarihli ve 2526 sayılı Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerden doğan Çocukların Neseplerinin Düzeltilmesine ve bu Birleşmelerin Evlilik Olarak Tescillerine İlişkin Kanunun yürürlüğe girdiği 22.09.1981 tarihinden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçrçekleşen fiilî birleşmeler ile, bu Kanunun yürürlük tarihini izleyen 300 günlük süre içinde meydana gelen doğum olaylarına uygulanır.
EVLİLİK TESCİLİNE İLİŞKİN ŞARTLAR
MADDE 3 - Bu Kanun gereğince beraberliklerini "evlilik" olarak tescil ettirmek isteyen kadın ve erkeğin;
a) Evlenmelerine kanuni bir engel bulunmaması,
b) Devam eden beraberliklerinden müşterek çocuklarının olması,
c) Birlikte ve yazılı olarak başvurmaları,
Şarttır.
Nesep düzeltilmesine ilişkin haller ve şartlar
MADDE 4 - Bu Kanun gereğince;
a) Evli olmayan bir erkek ile evli olmayan bir kadının birleşip karı-koca gibi yaşamalarından doğan çocuklar düzgün nesepli olarak baba hanesine tescil edilirler.
Böyle bir birleşme, tarafların rıza göstermeleri üzerine, evlenmelerinde kanuni bir engel de bulunmuyorsa evlilik olarak tescil edilir.
b) Evli bir erkek ile evli olmayan bir kadının birleşip karı-koca gibi yaşamalarından doğan çocuklar, ana ve baba ölmüş olsalar bile düzgün nesepli olarak baba hanesine tescil edilirler.
c) Evli bir erkek ile evli olmayan bir kadının birleşip karı-koca gibi yaşamaları herhangi bir sebeple devam etmemiş olanların, birlikte yaşadıkları zaman içinde ana rahmine düşmüş olan çocukları düzgün nesepli olarak baba hanesine tescil edilirler.
d) Evli bir kadın ile bir erkeğin birleşip karı-koca gibi yaşamalarından doğan çocukların nesepleri, nesebi baba tarafından reddedilmiş çocuklar gibi gerçek babaya göre düzeltilir. Ancak, tescil işlemi için ananın evliliğinin boşanma ile son bulmuş olması ve boşanma kararında çocuğun kocadan olmadığının açıkça belirtilmesi veya müşterek çocuklar arasında gösterilmemesi ya da müşterek çocuklarının bulunmadığının hüküm altına alınmış olması şarttır.
Yukarıda belirtilen haller nedeniyle yapılacak tescil işlemlerinde çocuk, gerçek baba ve ana adları ile baba hanesine kaydedilir. Eğer çocuk daha önce ananın hanesine kaydedilmiş ise, gerçek baba adına uygun olarak baba adı düzeltilir ve bu işlemden sonra baba hanesine nakledilir.
743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 249 uncu maddesi hükmü saklıdır.
BAŞVURU
MADDE 5 - Bu Kanundan yararlanmak isteyen ilgililerin ikametgâhlarının bulunduğu yer nüfus idaresine başvurmaları, bildirimde bulunmaları ve düzenlenecek belgeyi imzalamaları esastır.
Ancak, birlikte başvuruda bulunulamadığı hallerde, başvuru belgesinin ilgililerin ikametgâhlarının bulunduğu yer köy veya mahalle muhtarınca onanmış olması şarttır.
TEBLİGAT
MADDE 6 - Nüfus idaresi, bu Kanunun uygulaması gereğince düzenlenen belgelerde ilgililerin imzalarının eksik olduğunu tespit ettiği takdirde, bildirimi; imzası eksik olan tarafa, tarafın ölmüş olması halinde kanuni mirasçılarına tebliğ eder. İmzası eksik olan tarafın kanuni mirasçılarının bulunamaması veya adreslerinin bilinmemesi halinde, tarafların bilinen ikametgâhlarının bulunduğu muhtarlıklarda ve nüfus idaresinde bildirim otuz gün süre ile asılarak ilan edilir. Bu süre içinde sulh hukuk hakimine itiraz edilmezse tescil veya nesep düzeltme işlemi yapılır.
İTİRAZ
MADDE 7 - Nesep düzeltme bildirimine karşı ilgililer tebliğ veya ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde o yer sulh hukuk mahkemesi nezdinde itirazda bulunabilirler.
İtiraz üzerine durum derhal nüfus idaresine bildirilir ve bu bildirim üzerine nesep düzeltme işlemi mahkeme kararı gelinceye kadar geri bırakılır. İlgililer tarafından nüfus idaresine yapılan nesep düzeltmeye ilişkin başvurular, kanuni şartların oluşmaması gerekçesiyle reddedildiği takdirde de, bu red kararına karşı otuz gün içinde sulh hukuk mahkemesi nezdinde itirazda bulunulabilir.
Sulh hukuk mahkemesine yapılan itirazlar dosya üzerinde incelenerek en geç altmış gün içinde karara bağlanır.
MUHTARLARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
MADDE 8 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde ilgililer tarafından nesep düzeltme işlemlerinin yapılması için başvurulmaması halinde, köy veya mahalle muhtarları kendi bölgeleri içinde bulunan nüfus kütüklerine tescil ve neseplerinin düzelmesi gerekli çocukları tespit ederek nüfus idarelerine bildirmek ve tescil veya nesep düzeltme işlemlerini yaptırmakla yükümlüdürler.
EVLENME VE NESEP DÜZELTME İŞLEMLERİNİN SONUÇLARI
MADDE 9 - Bu Kanun gereğince yapılan evlenme işlemleri, evrakın nüfus kütüğüne tescil edildiği günden; nesebin düzeltilmesi işlemleri de, çocuğun doğum tarihinden itibaren hüküm ifade eder.
BELGELERİN SAKLANMASI
MADDE 10 - Bu Kanun gereğince düzenlenen başvuru, tebligat, ilan ve tutanak gibi belgeler ile mahkeme kararları, bildirim tescille sonuçlanmışsa nüfus özel kütüklerinde, başvuru redle sonuçlanmışsa özel dosyalarında saklanır.
DAVA HAKKI
MADDE 11 - Bu Kanunun uygulaması nedeniyle yapılmış olan tescil işlemlerine karşı ilgililerin genel hükümlere göre dava hakları saklıdır.
MUAFİYET
12 - Bu kanuna göre verilecek dilekçeler, belgeler ve yapılacak işlemler ile açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.
YÖNETMELİK
MADDE 13 - Bu Kanunun uygulamasına ilişkin hususlar ile işlemler sırasında kullanılacak belgelerin örneği, Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
YÜRÜRLÜK SÜRESİ
MADDE 14 - Bu Kanun, yayımı tarihinden itibaren beş yıl sonra yürürlükten kalkar.
GEÇİCİ MADDE - Bu Kanununun yürürlüğe girmesinden önce açılmış olup da henüz sonuçlanmamış olan babalık davalarının, şartların oluşması halinde, davacı tarafından bu kanuna göre sonuçlandırılması talep edilebilir. Böyle bir talep karşısında davalı iddianın genişletildiğini ileri süremez.
YÜRÜRLÜK
MADDE 15 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 16 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg