AVŞAR HUKUK BÜROSU

BOR TUZLARI, TRONA VE ASFALTİT MADENLERİ

KANUN NO: 2840
BOR TUZLARI, TRONA VE ASFALTİT MADENLERİ İLE NÜKLEER ENERJİ HAMMADDELERİNİN İŞLETİLMESİNİ, LİNYİT VE DEMİR SAHALARININ BAZILARININ İADESİNİ DÜZENLEYEN KANUN
Kabul Tarihi: 10 Haziran 1983
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 13 Haziran 1983 - Sayı: 18076
5.t. Düstur, c.22 - s.396
AMAÇ
MADDE 1 - Bu Kanunun amacı; "2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun"la kamu kuruluşlarına devredilen maden haklarını yeniden düzenlemektir.
DEVLET ELİYLE İŞLETİLECEK MADENLER
MADDE 2 - (Değişik 1. cümle: 3971 - 16.2.1994) Bor tuzları, uranyum ve toryum madenlerinin aranması ve işletilmesi Devlet eliyle yapılır.
Bu madenler için 6309 sayılı Maden Kanunu gereğince gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerine verilmiş olan ruhsatlar iptal edilmiştir.
KAMU KURULUŞLARINA DEVİR İŞLEMLERİ
MADDE 3 - Bor tuzları ve asfaltit sahaları ile bu Kanuna ekli listede yer alan linyit ve demir sahalarının ilgili kamu kuruluşuna devir işlemleri 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanunun devirle ilgili hükümleri çerçevesinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tamamlanır.
İADE EDİLECEK MADENLER
MADDE 4 - 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler hakkında Kanun gereği ilgili kamu kuruluşlarına devri öngörülen linyit ve demir sahalarından, bu Kanuna ekli listede belirtilenler dışında olup kamu kuruluşu uhdesine geçmiş maden sahaları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına müracaat edildiği takdirde eski sahiplerine iade edilir.
İADE İŞLEMLERİ
MADDE 5 - Eski sahiplerine iade edilen sahalar için kendilerine ödenen veya adlarına bankaya bloke edilen tazminatların tamamı, sahaların iadesinden önce ilgili kamu kuruluşuna geri verilir.
İade edilecek maden sahaları; sahanın halihazır durumu, rezerv ve üretimi, saha içindeki hak ve yükümlülükler, kamu kuruluşunca yapılmış ve itfa edilmemiş masrafların kamu kuruluşuna ödeme şekli ve diğer hususlarda Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre eski sahiplerine iade edilir.
İade işlemleri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlanır. Süresi içinde iadesi talep edilmeyen sahalar ilgili kamu kuruluşunun uhdesinde kalır.
TAMAMLANMAYAN İŞLEMLERİN İPTALİ
MADDE 6 - 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun gereği ilgili kamu kuruluşlarına devri öngörülen linyit ve demir sahalarından, bu Kanuna ekli listede belirtilenler dışında kalanlar için 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılmış olan işlemler iptal edilmiştir. Bu sahalar hakkında 6309 sayılı Maden Kanunu hükümleri uygulanır.
SÜRELER, TERKİN VE TESCİL İŞLEMLERİ
MADDE 7 - Eski sahibine iade edilen sahalar için 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun gereğince çıkarılan kararnamelerin yürürlüğe girdiği tarih ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında geçen ve 6309 sayılı Maden Kanununa göre verilmiş olan süreler dikkate alınmaz. Bu sahaların üzerinde eski ruhsat sahiplerinin hakkı mahfuz olup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işlemeye başlar.
İade işlemi tamamlanan sahalar için maden siciline ilgili kamu kuruluşu adına konmuş bulunan kayıt terkin edilerek gerekli tescil işlemi tamamlanır.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
MADDE 8 - a) 04.10.1978 tarih ve 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanunun 1 inci maddesi ile bu madde gereğince çıkarılan kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.
b) 04.10.1978 tarih ve 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler hakkında Kanunun diğer hükümleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay sonra yürürlükten kalkar.
GEÇİCİ MADDE 1 - Bor tuzları sahalarında eski ruhsat sahipleri tarafından çıkarılmış cevher, bakiye yığını, cüruf stokları ve pasalar üzerinde bunları çıkaranların her türlü hakları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onsekiz ay içinde sona erer ve ilgili kamu kuruluşunun uhdesine geçer.
YÜRÜRLÜK
MADDE 9 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 10 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
KAMU KURULUŞLARI UHDESİNDE KALACAK LİNYİT VE
DEMİR SAHALARI
Sıra  
No.Bulunduğu İlSaha No.
   
 A. KÖMÜR SAHALARI 
 MUĞLA 
1Yatağan)AR. 46/20 (Sicil. 1176)
2(Yatağan)İR. 488
3(Yatağan)İR. 852
4(Yatağan)Sicil. 1666
5(Yatağan)Sicil. 1745
6(Yatağan)İT. 9929
7(Yatağan)İR. 237 (AR. 40/16)
8(Turgut)İT. 5914
9(Milas)PRT. 610
10(Milas)Sicil. 1624
11(Milas)AR. 49/269 (Sicil. 1670)
12(Ören)AR. 15935 (İT. 10958)
 MANİSA 
13Soma)İİ. 234
14(Soma)İİ. 268
15(Soma)İR. 195
16(Soma)İR. 234
17(Soma)İR. 275
18(Soma)İR. 639
19(Soma)AR. 142/5 (PRT. 1879)
20(Soma)AR. 43/10 (Sicil. 1616)
21(Soma)PRT. 577
22(Soma)PRT. 367
23(Soma)İR. 109 (AR. 43/22)
24(Soma)PRT. 1216
 ANKARA 
25(Beypazarı)İİ. 221
26(Beypazarı)AR. 5587 (Sicil. 1529)
27(Beypazarı)İR. 244
28(Nallıhan)İR. 105
29(Nallıhan)İR. 370
 BURSA 
30(Orhaneli)İR. 196
31(Orhaneli)İR. 500
32(Orhaneli)İR. 876
33(Orhaneli)PRT. 249
34(Orhaneli)İT. 4290
35(Orhaneli)İT. 12179
36(Orhaneli)İT. 5090
37(Orhaneli)PRT. 98
38(Orhaneli)İR. 868
39(Orhaneli)PRT. 345
40(Keles)İR. 672
41(Keles)PRT. 319
42(Keles)İT. 11847
43(Keles)İT. 10128
44(Keles)İT. 10368
45(Keles)İT. 10241
46(Keles)İT. 11923
 SİVAS 
47(Kangal)AR. 55/260 (SiciL. 1615)
48(Kangal)PRT. 1825
49(Kangal)PRT. 2119
50(Kangal)PRT. 294
51(Kangal)PRT. 1827
 BİNGÖL 
52(Karlıova)İR. 851
53(Karlıova)PRT. 1830
 KONYA 
54(Ilgın)İR. 727
 BOLU 
55(Göynük)İR. 50
56(Göynük)İİ 156
 ÇANAKKALE 
57(Çan)İİ. 253
58(Çan). 197
59(Çan)PRT. 394
60(Çan)PRT. 616
61(Çan)PRT. 1753
 ÇORUM 
62(Osmancık)İR. 582
 B. DEMİR SAHALARI 
 MALATYA 
1Hekimhan-Deveciİİ. 282
2Hekimhan-Karakuzİİ. 263
 ADANA 
3Feke-AttepePRT. 28
4Feke-AttepeİT. 5253

 

SORU CEVAP

captchaImg