AVŞAR HUKUK BÜROSU

BOZCAADA VE İMROZ KAZALARININ MAHALLİ İDARELERİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 1151
BOZCAADA VE İMROZ KAZALARININ MAHALLİ İDARELERİ HAKKINDA KANUN (*)
Kabul Tarihi: 25 Haziran 1927
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 20 Temmuz 1927 - Sayı: 638
3.t. Düstur, c.8 - s.983
_____
(*) İl Özel İdarelerinde Geçici İş Pozisyonlarında İşçi Çalıştırılması ile ilgili olarak 4.6.2008 tarihli R.G.’de yayımlanan Yönetmeliği inceleyiniz.
_____
MADDE 1 - İmroz ve Bozcaadaları mahalli anasırdan mürekkep teşkilâtı hususiyeye tabi ve Çanakkale Vilâyetine merbut birer nahiyedir.
MADDE 2 - Bu nahiyelerde intizamın temini için istihdam edilecek memur yerli ahaliden tâyin olunur.
MADDE 3 - Adanın menafii umuma ait mahallî işlerini tedvir ile mükellef bir "nahiye meclisi" bulunur; nahiye müdürünün riyaseti altında on âzadan terekküp eder. Meclis iki sene için müntahaptır. Ada ahalisinden olup Teşkilâtı Esasiye Kanununa tevfikan müntehiplik için lâzım gelen evsafı haiz olanlar bu meclise âza intihap ederler. Ve mebusluk evsafını câmi bulunanlar da nahiye meclisine âza intihap olunabilirler.
MADDE 4 - Meclis her sene nahiyenin senei âtiye bütçesini ve senei sabıka hesabı katisini tetkik ve müzakere etmek üzere Kânunusani ve Ağustos aylarında iki defa âzami birer ay müddet ve nahiye müdürünün daveti ile içtimaatı âdiyesini akdeder. Hükümeti merkeziye veya nahiye müdürü lüzum gördüğü anda nahiye meclisi fevkalâde olarak içtimaa davet olunabilir.
MADDE 5 - İdarei ummiyei vilâyat kanuniyle vilâyat meclisi umumilerine mevdu vazaif, Bozcaada ve İmroz nahiyelerinde nahiye meclislerine tevdi edilmiştir.
MADDE 6 - Mecmuu, ada idarei mahalliyesi varidatının yüzde birini tecavüz etmemek şartiyle reis ve âzaya beher içtima için meclisce takdir olunacak hakkı huzur verilir.
MADDE 7 - Meclisin mukarreratı kanuna mugayir veya vazife ve salâhiyeti kanuniye haricinde olarak ittihaz edilmiş olduğu takdirde re'sen veya bu kararlardan şikâyet edenlerin tahrirî müracaatı üzerine mukarreratı vâkıa, Canakkale vilâyeti İdare Heyetinin mütalâası alınarak, Dahiliye Vekâletince her zaman iptal olunabilir. Meclis mukarreratının ada menafi mahalliyesine mugayeretinden dolayı -ittihazı karar tarihinden on beş gün zarfında- itiraza nahiye müdürü salâhiyettardır. Bu takdirde müzakere zabıtnameleri ile karar metni, nahiye müdürünün itiraznamesi Çanakkale Vilâyetine gönderilir ve vilâyet idare heyetince bir karara raptolunur.
MADDE 8 - Meclis, muayyen olan zaman ve mekân haricinde içtima veya işbu kanun ile tâyin edilmiş vazifeleri ifadan imtina eylediği takdirde, bir ay zarfında yeniden intihap icra olunmak üzere, meclisi feshe Dahiliye Vekili salâhiyettardır.
MADDE 9 - Kavanini muhtelife ile vilâyat idarei hususiyelerine ve belediyeye tevdi ve tahsis edilmiş olan varidat, bu iki adanın hususi bütçelerine müterettip varidatı mahalliyeyi teşkil eder.
Varidatı mahalliyeye ait tarife ve miktar ve nispetleri tanzim ve tâyin hususunda meclisi umumi ve meclisi beledilere raci olan vazife ve salâhiyetler bu iki adada nahiye meclislerine tevdi edilmiştir.
MADDE 10 - Birinci maddede muharrer hidemat ve vaziifi mahalliyenin ifasına müteferri masraflar ile mahalli idareye müterettip hidematı ve müessesatta ifayı vazife eden memur ve müstahdemlerin maaş, tahsisatı fevkalâde ve ücretleri, bu iki adanın hususi bütçelerine ithali muktazi masarifi mahalliyeyi teşkil eder.
MADDE 11 - Adaların nahiye meclislerince tetkik ve müzakere edilen bütçe ve hesabı katiler, Çanakkale Vilâyeti idare heyetinin mütalâası alınarak, Dahiliye Vekâletinin tasdikı ile iktisabı kafiyet eder. Münakale, tahsisatı munzama ve fevkalâde suretleriyle bütçede vukua getirilecek tadilât aynı eşkâli kanuniyeye tabidir.
MADDE 12 - Nahiye müdürü, adanın hususi bütçesinin âmiri ita ve malmemuru muhasibi mesulüdür. Ada emvali mahalliyesinin veznedarlığını ve tahsildarlığını ve sair kabız ve saf muamelâtını, Adanın memurini maliyesi, meclisçe takdir olunacak aidat mukabilinde, idarei mahalliye hesabına ifa ederler.
MADDE 13 - Her iki adada dini tesisat ile bunlara muhtas evkaf, idarei mahalliyenin nazareti ve Hükümeti merkeziyenin murakabesi altında cemaatlerine aittir. Cemaat mektepleri, hastane ve tedavihaneleri gibi gayri dinî tesisat ile bunlara merbuz ve mevkûf emvali gayrimenkule bütün mevcudatı menkulesi ve müştemilâtı ile ve kâffei hukuk ve vecaibi ile idarei mahalliyeye devrolunmuştur.
MADDE 14 - Her iki adada maarif umur ve muamelâtı, Maarif Teşkilâtı Hakkındaki Kanun ile İlk Tedrisat Kanunu ahkâmına tevfikan tensik ve idare olunur. Tedrisat Türkçe, umumi, meccani ve lâdinidir. Çocuklarına kendi dini ve lisanını öğrettirmek istiyen veliler ehliyeti Hükümetçe musaddak ve tedrisatı Hükümetin daimi teftişine tabi bulunmak ve masrafı kendileri tarafından tesviye edilmek şartı ile hususi bir hocaya umumi mektep binaları dahilinde tahsis edilecek dershanelerde program ve ders saatleri haricinde tâyin olunacak bir saatte din ve lisan derslerini okutabilirler. Her iki adada nahiye Maarif Encümeni, tedrisatı iptidaiye meclisi salâhiyetini haiz olmak üzere nahiye müdürünün riyaseti altında tedrisat müfettişi veya başmuallim ve tabip ile nahiye meclisince kendi âzası içinden müntehap iki âzadan terekküp eder. (*)
_____
(*) Madde 14, 5.2.1951 tarih ve 5713 sayılı Kanun'un ilgili maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmış ve 16.7.1964 tarih ve 502 sayılı Kanun'un ilgili maddesi hükmü gereğince tekrar yürürlüğe konulmuştur.
_____
MADDE 15 - İdarei mahalliyenin nahiye müdürü tarafından mansup memur ve müstahdemleri ada ahalisinden olmak şarttır. Evsafı matlubeyi haiz kimse bulunmadığı takdirde diğer ada ahalisinden, bu da bulunmazsa Türkiye Cumhuriyetinin sair aksamı memaliki ahalisinden intihap olunabilir.
MADDE 16 - Her iki adanın zabıtai mahalliye heyeti adalar dâhilinde ve sahillerinde zabıtai mânia, adliye, belediye, sıhhiye ve sıhhiyei hayvaniye, saydiye, rüsumiye muamelâtı ile mükellef olmak üzere jandarma nizamnamesine tevfikan tensik edilir.
Zabıtai mahalliye efradının adalı olması şarttır. Şu kardar ki İmroz'da Bozcaadalı, Bozcaada'da İmrozlu efrat istihdamı ve adalar ahalisinden olan efrat ile zabıtai mahalliye kadrosu itmam edilemediği takdirde jandarma nizamnamesine tevfikan şeraiti matlubeyi haiz olmak üzere memleketin sair aksamı ahalisinden dahi efrat tertibi ve tahsisi cgaizdir. Zâbitan ve küçük zâbitan jandarma nizamnamesine tevfikan mekâtibi mahsusasından yetişmiş olmak şarttır. Adalarda işbu zabıtai mahalliye heyyetinin tensik ve ikames tarihinden itibaren mevcut polis ve jandarma kuvvetleri tebdil olunur.
MADDE 17 - Her iki adada sakin nüfus nahiye meclisince tesbit ve vilâyet idare heyetinin mütalâasiyle Dahiliye Vekâleti tarafından tasdik olunacak hudutlar dâhilinde mahallelere tefrik olunur. Her mahallede intihap hakkını haiz ahali kendi içlerinden aynı evsafı haiz üç kişiyi muhtar namzedi olarak intihap ve bunlardan birini nahiye müdürü muhtar nasbeyler. Mahalle ihtiyar heyetlerine mevdu vazaifi kanuniye müstakillen işbu muhtarın mesuliyeti tahtında ifa olunur.
MADDE 18 - Çanakkale Vilâyeti İdarei Hususiye teşkilâtının Bozcaada ve İmroz nahiyelerine şümulü yoktur. Her iki nahiyede mevcut belediye idareleri ve belediye meclisleri ve köy ihtiyar merclisleri ve köy idareleri mülga olup bunlara ait menkul, gayrimenkul emval, kuyudat, vazaif ve muamelât ve kâffei vecaip ve taahhüdat mahallî idarelere intikal eder.
MADDE 19 - Her iki adada Türkiye Cumhuriyeti kavanin ve nizamatının işbu kanun ile kabili telif ahkâmı baki ve mer'idir.
MADDE 20 - Bu kanunun suveri tatbikiyesini mübeyyin olmak üzere Dahiliye Vekâletince ihzar kılınacak talimatnameler Heyeti Vekile karariyle Reisicumhur tarafından tasdik olunarak iktisabı meriyet eder.
MADDE 21 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
MADDE 22 - Bu kanunun ahkâmını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

SORU CEVAP

captchaImg