AVŞAR HUKUK BÜROSU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

KANUN NO: 7460
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU (*)
Kabul Tarihi: 27 Şubat 1960
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 29 Şubat 1960 - Sayı: 10444
3.t. Düstur, c.41 - s.509
_____
(*) 1 - Enstitü'nün adı, 9 Ocak 1985 tarih ve 3146 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi ikinci fıkrasiyle "Eğitim Merkezi" olarak değiştirilmekle Kanunun adı da belirtilen şekilde düzeltilmiştir.
2 - Kanunun "Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Teşkilat Kanunu" şeklinde olan başlığı, 24.7.2003 tarih ve 25178 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.7.2003 tarih ve 4947 sayılı Kanunun 30. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
3 - Bu Kanunda geçen "öğretmen" ve "öğretmen yardımcıları" ibareleri, 24.7.2003 tarih ve 25178 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.7.2003 tarih ve 4947 sayılı Kanunun 41. maddesinin (b) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
MADDE 1.- (Değişik: 4947 - 16.7.2003 / m.31) Bu Kanunun amacı; çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir. 
MADDE 2 - Çalışma (Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.30) "Eğitim ve Araştırma Merkezi"nin vazife ve gayeleri aşağıda gösterilmiştir:
a) (Değişik: 5763 - 15.5.2008 / m.33) Çalışma hayatı, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, işçi işveren ilişkileri, istihdam, verimlilik, toplam kalite yönetimi, iş piyasası etütleri, ergonomi, çevre, ilk yardım, iş istatistikleri ve benzeri konular ile işyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilecek işyeri hekimi, mühendis, teknik eleman, hemşire ve diğer sağlık personeline iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerektiğinde Bakanlık birimleri veya ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte, eğitim programları hazırlamak, eğitim vermek veya eğitim hizmeti satın almak, sertifikalandırmak, bu konularla ilgili araştırmalar yapmak veya yaptırmak;b) (Değişik: 5763 - 15.5.2008 / m.33) Bakanlık, bağlı kuruluşları ile ilgili kuruluşlarının personeli ile özel veya kamu sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki işçi, işveren veya yönetici personel için eğitim, seminer ve konferanslar tertip etmek veya bu konularda tertiplenmiş eğitim, konferans ve seminerlere iştirak etmek; 
c) Çalışma meseleleri üzerinde Millî ve milletlerarası bölge seminerleri tertip etmek;
d) Çalışma mevzuları ile ilgili araştırmalar ve incelemeler yapmak ve bu mevzularda vesaik toplamak;
e) Alâkalıların talebi veya muvafakati ile iş yerlerinin çalışma mevzuları ve iş verimi ile ilgili meseleleri inceliyerek istişare ve tavsiyelerde bulunmak;
f) İmkânları nispetinde istatistikler hazırlamak;
g) Türkçe ve yabancı dillerde gayesi ile alâkalı derleme ve neşriyat yapmak.
MADDE 3 - (Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.30) "Eğitim ve Araştırma Merkezi", bu kanunda yazılı vazife ve gayelerini tahakkuk ettirmek için memleket içinde ve dışındaki resmî ve hususi daire ve müesseselerle temas ve iş birliği mevzularında vekâletin muvafakatini istihsaletmek kaydiyle re'sen muhabere ve temaslarda bulunabilir.
MADDE 4 - (...) (Madde 4, 24.7.2003 tarih ve 25178 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.7.2003 tarih ve 4947 sayılı Kanunun 41. maddesinin (b) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
MADDE 5 - (Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.30) "Eğitim ve Araştırma Merkezi"nin idare organları (Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.30) "Eğitim ve Araştırma Merkezi" Başkanı ile (Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.30)"Danışma Kurulu"ndan müteşekkildir.
MADDE 6 - (Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.30) "Eğitim ve Araştırma Merkezi" Başkanı, (Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.30) "Eğitim ve Araştırma Merkezi"nin âmiri olup (Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.30) "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı" tarafından tâyin edilir. (Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.30) "Eğitim ve Araştırma Merkezi" Başkanı aşağıda yazılı vazifeleri ifa eder:
a) (Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.30) "Eğitim ve Araştırma Merkezi"nin işlerini bu kanunun hükümleri dairesinde yürütmek ve idari, mali ve diğer her türlü muamelâtını tedvir etmek;
b) Sekizinci maddede yazılı (Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.30) "Danışma Kurulu"nu toplantıya davet etmek ve bu Kurul tarafından alınan kararlar hakkında gerekli muameleyi yapmak;
c) (...) (Madde 6 nın (c) bendi, 24.7.2003 tarih ve 25178 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.7.2003 tarih ve 4947 sayılı Kanunun 41. maddesinin (b) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) d) (...) (Madde 6 nın (d) bendi, 24.7.2003 tarih ve 25178 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.7.2003 tarih ve 4947 sayılı Kanunun 41. maddesinin (b) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
MADDE 7 - (Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.30) "Eğitim ve Araştırma Merkezi" Başkan Yardımcısı (Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.30) "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı" tarafından tâyin olunur. (Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.30) "Başkan"ın gaybubetinde kendisine vekâlet eder. (Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.30) "Başkan" tarafından verilen vazifeleri ifa eyler.
MADDE 8.- (Değişik: 4947 - 16.7.2003 / m.33) Danışma Kurulu, Bakanın görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; Başkan, Çalışma Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden en az genel müdür yardımcısı düzeyinde birer temsilci, İş Teftiş Kurulu Başkanının görevlendireceği bir baş iş müfettişi, Bakanlık Personel Dairesi Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koordinasyon Daire Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ile üniversitelerin iş hukuku, sosyal politika, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dallarında çalışanlar arasından Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek iki öğretim üyesinden oluşur.
Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları Eğitim ve Araştırma Merkezinin teklifi ve Bakanlığın onayı ile çıkarılacak bir yönetmelikle  belirlenir.  


MADDE 9.- (Değişik: 4947 - 16.7.2003 / m.34) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Eğitim ve Araştırma Merkezi ile ilgili yönetmelikler hakkında görüş bildirmek.
b) Eğitim ve Araştırma Merkezinin eğitim, araştırma, danışmanlık, yayın ve diğer faaliyetlerini yönlendirmek.
c) Eğitim ve Araştırma Merkezinin yıllık faaliyetlerini değerlendirmek.
d) Eğitim ve Araştırma Merkezinin çalışmalarının etkinliğini artırıcı önerilerde bulunmak.  


MADDE 10 - (Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.30) "Danışma Kurulu" üyelerinin ekseriyeti ile toplanır ve kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin ekseriyeti ile verilir.
Reylerin müsavatı halinde kurul reisinin bulunduğu tarafın reyi muteberdir.
MADDE 11 - (Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.30) "Eğitim ve Araştırma Merkezi" Başkanı ile (Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.30) "Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı"nın, (...) (*) ve (...) (*) üniversite veya yüksek mektep mezunu olmaları, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birini bilmeleri şarttır.
(...) (Madde 11 in 2. fıkrası, 24.7.2003 tarih ve 25178 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.7.2003 tarih ve 4947 sayılı Kanunun 41. maddesinin (b) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
MADDE 12 - (Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.30) "Eğitim ve Araştırma Merkezi"nin (...) (*), (...) (*), idari ve teknik personeli, (Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.30) "Başkan"ın teklifi üzerine, (Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.30) "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı"nca tâyin edilir.
(Ek fıkra: 4947 - 16.7.2003 / m.35) Eğitim ve Araştırma Merkezinde çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanı çalıştırılabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara sahip, mrkezin ihtiyaç duyduğu alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve sınavın açıldığı tarihte otuzbeş yaşından gün almamış olanlar arasında yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzman yardımcılığı kadrolarına atanırlar.
(Ek fıkra: 4947 - 16.7.2003 / m.35) Çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzman yardımcılarında aranacak nitelikler, seçilme usul ve esasları ve diğer hususlar yönetmelikle  belirlenir.
MADDE 13 - (Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.30) "Eğitim ve Araştırma Merkezi" (Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.30) "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı"'nın muvafakati ile, Türk veya yabancı profesör, (...) (*), konferansçı, mütehassıs ve teknik elemanlar istihdam edebilir.
MADDE 14 - İkinci maddede yazılı gayelerle tertip edilecek seminerler için, bu kanunun ikinci maddesinin (a) fıkrasında gösterilen yerler ile bunlara mümasil yabancı daire, müessese ve iş yerlerinden (Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.30) "Eğitim ve Araştırma Merkezi" Başkanlığınca lüzum görülen sayıda stajyer talep edilebilir.
MADDE 15 - (Değişik: 5763 - 15.5.2008 / m.34) Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen eğitim ve seminerlere katılanlar, gerektiğinde sınava tabi tutulurlar ve başarılı olanlara sertifika veya katılım belgesi verilir. 
MADDE 16 - (Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.30) "Eğitim ve Araştırma Merkezi" haricinden getirtilecek yabancı profesör, mütehassıs, (...) (*), konferansçı ve teknik elemanlara verilecek ücret, yevmiye ve yolluklar (Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.30) "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı"nca tasvip edilecek bir mukavele ile tesbit olunur.
(Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.30) "Eğitim ve Araştırma Merkezi" haricinden muvakkat olarak tavzif edilecek Türk mütehassıs ve konferansçılara verilecek ücretler talinatname ile tesbit edilir. Üniversite ve yüksek okullar öğretim üyelerinin 3656 sayılı kanunun 4609 sayılı kanunla değiştirilen 18 inci maddesi hükümleri dâhilinde (Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.30) "Eğitim ve Araştırma Merkezi"nde bir vazife almış olmaları, mahsus kanunlar ile almakta oldukları tazminatlarına halel getirmez.
MADDE 17 - Türkiye'deki iş yerleri ile resmî daire ve müesseselerden seminerlere iştirak edecek stajyerlerin, staj müddetince çalıştıkları yerler ile olan alâkaları devam eder ve bunların kanundan ve âkitten doğan her türlü hakları mahfuz tutulur.
MADDE 18 - (Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.30) "Eğitim ve Araştırma Merkezi"nde tertip edilecek seminerlere gönderilecek Türk tâbiyetindeki stajyerlere yol parası ile zaruri masrafları ve (Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 /m.30) "Eğitim ve Araştırma Merkezi"nde kaldıkları müddete ait yevmiyeleri muvakkat vazife ile gönderilen memurlar misillu, harcırah kanunu hükümleri dairesinde, ödenir.
MADDE 19 - (Kadrolara ilişkin olarak 31 Temmuz 1970 tarih ve 1322 sayılı (GENEL KADRO KANUNU) ile hükmü kalmamıştır.)
MUVAKKAT MADDE 1 ve 2 - (1960 mali yılı bütçesine ilişkin olarak hükmü geçmiştir.)
GEÇİCİ MADDE 3.- (Ek: 4947 - 16.7.2003 / m.36) A) Yakın ve Orta-Doğu Çalışma ve Eğitim Merkezi Müdürü ile Yakın ve Orta-Doğu Çalışma ve Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı kadro unvanlı görevlerde bulunanların görevleri, bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Bunlar en geç bir yıl içerisinde durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar Kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları toplamının net tutarı, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.
B) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezinde en az beş yıl fiili hizmeti bulunan ve eğitim durumları ile diğer koşulları uygun personel, Eğitim ve Araştırma Merkezince açılacak ilk çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzman yardımcılığı yarışma sınavlarına, sınavın açıldığı tarihte kırk yaşını doldurmamış olmaları kaydıyla girebilirler. Açılacak ilk yarışma sınavlarına başvurmayanlar veya başvurdukları halde her ne sebeple olursa olsun girmeyenler bu haklarını kaybederler.
C) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kadro ve görev unvanları değişmeyenler, yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.
MADDE 20 - Bu kanun 29.2.1960 tarihinde mer'iyete girer.
MADDE 21 - Bu kanunun hükümlerini icraya (Değişik ibare: 4947 - 16.7.2003 / m.30) "Bakanlar Kurulu" memurdur.

SORU CEVAP

captchaImg