AVŞAR HUKUK BÜROSU

ÇAY KANUNU

KANUN NO: 3092
ÇAY KANUNU
Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Aralık 1984 - Sayı: 18610
5.t. Düstur, c.24 - s.
MADDE 1 - Çay tarımı, üretimi, işletmesi ve satışı bu Kanun hükümleri dairesinde serbesttir.
Gerçek ve tüzelkişiler yaş çay işleme ve çay paketleme fabrikaları kurup, işletebilirler, ihtiyaçları olan yaş çay yaprağını doğrudan üreticiden satın alabilirler.
MADDE 2 - Çay tarım alanları Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bu alanlar dışında çay tarımı yapmak yasaktır.
Çay tarım alanlarına giren yerlerde çay bahçesi kuracak olanlar önceden ruhsatname almak zorundadırlar. Ruhsatname verilmesine dair esaslar ilgili bakanlıkça tespit edilir.
(Değişik 3. fıkra: 5728 - 23.1.2008 / m.438) Ruhsatsız olarak çay bahçesi kuranlara, çaylıkları söktürüldüğü gibi, her dekar için dörtyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Daha küçük alanlar için bu para cezası oranlanarak uygulanır.(Değişik 4. fıkra: 5728 - 23.1.2008 / m.438) Bu Kanunda yazılı olan idari para cezaları mahalli mülki amir tarafından verilir. 
GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Kanunun yürürlüğünden önce ilgili mevzuata göre, Devletle üretici arasında doğmuş haklar saklı olup, verilmiş olan çay ekimi ile ilgili ruhsatlar da geçerlidir.
MADDE 3 - a) 27.03.1940 tarihli ve 3788, 20.05.1942 tarihli ve 4223, 04.07.1953 tarihli ve 6133 sayılı kanunlar,
b) 09.02.1340 tarihli ve 407, 07.06.1949 tarihli ve 5433 sayılı kanunların çayla ilgili hükümleri, (*)
_____
(*) 5433 sayılı (Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanunu), 10 Ekim 1983 gün ve KHK/95 sayılı (TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME) nin 17 nci maddesiyle daha önce yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
Yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg