AVŞAR HUKUK BÜROSU

CENAZE NAKLİNE MAHSUS BEYNELMİLEL İTİLAFNAMEYE

KANUN NO: 3584
CENAZE NAKLİNE MAHSUS BEYNELMİLEL İTİLAFNAMEYE İLTİHAKIMIZ HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 26 Kanunusani 1939
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 7 Şubat 1939 - Sayı: 4126

Madde 1 - 10 Şubat 1937 tarihinde Berlin'de tanzim edilip Türkiye Cumhuriyeti ve alakalı diğer Hükümetler murahhasları tarafından imza edilmiş olan ölülerin nakli hakkındaki beynelmilel itilafname kabul ve tasdik edilmiştir.
Madde 2 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 - Bu kanunun hükümlerini yapmaya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
EK:1 Ölülerin Nakline Dair Beynelmilel İtilâfname (Cenaze Nakline Mahsus Beynelmilel İtilafnameye İltihakımız Hakkındaki 3584 sayılı Kanun Eki) Aşağıda imzaları bulunan hükümetler, cenaze nakline müteallik nizamnameler arasındaki mübayenetten çıkan mahzurlardan kurtulmak arzusu ile ve bu iş için ayni şekilde bir nizam konulması faydalı olacağı düşüncesiyle, Akid memleketlerden her hangi birinin toprağında ölmüş kimselerin cenazelerinin kendi topraklarına sokulmasını veya transit suretile geçirilmesini aşağıda yazılı şartlara riayet edilmek suretiyle kabul etmeği taahhüd ederler : A-Umumi Hükümler Madde 1- Her hangi bir vasıta ile ve herhangi şartlar altında olursa olsun, nakledilecek her ölü için mahsus bir ruhsatname (ölü geçirme tezkeresi) lazım olacaktır. Ruhsatname bu anlaşmaya ilişik numuneye mümkün olduğu kadar uygun ve her halde ölünün adı, soyadı ve yaşı ile beraber ölümün vuku bulduğu yeri, tarihini ve sebebini muhtevi bulunacaktır. Ölü geçirme ruhsatnamesi vefat vukubulan yerin veyahut, mezardan bakaya nakli halinde, defin yapılan mevkiin salahiyetli makamı tarafından verilecektir. Ruhsatnamelerin, verildikleri memleket lisanından başka bir de beynelmilel münasebetlerde en çok kullanılan lisanlardan biri ile de yazılması tavsiye olunur. Madde 2 - Bundan evvelki maddede gösterilen müruriyeden başka evrak bulunması mecburi tutulmayacaktır. Bu müruriyenin mes'ul makam tarafından ancak şu evrakın ibrazından sonra verilmesi lâzımdır: 1- Ölü ilmühaberinin tasdikli bir sureti; 2 - Cenazenin nakli hıfzıssıhha ve tıbbi, kanuni bakımlardan hiç bir itiraza mahal vermediğini ve cenazenin işbu itilafnamenin hükümlerine uygun olarak tabuta konulmuş olduğunu temin eden resmi şahadetnameler. Madde 3 - Ölü madenden bir tabut içine konulacak, tabutun alt kısmı takriben 5 santimetre kalınlığında (yer kömürü, testere talaşı, mangal kömürü tozu, gibi) mayi çekici bir madde ile örtülmüş, buna antiseptik bir madde ilave edilmiş olacaktır. Ölüm bulaşık bir hastalıktan ileri gelmiş olduğu takdirde, cenazenin kendisi de antiseptik bir mahlule batırılmış bir kefene sarılmış bulunacaktır. Bundan sonra madeni tabut, içinden hiç bir şey sızmıyacak surette kapanacak (lehimlenecek) ve tahtadan bir tabut içerisine konulacaktır. İki tabut, içindeki hiç sallanmayacak surette, birbirine intibak edeceklerdir. Tahta tabutun kalınlığı en az 3 santimetre olacak, tahtaların birleştikleri yerler su sızdırmayacak surette olacak ve tabutun kapanması birbirlerinden en çok 20 santimetre mesafeli burgularla temin edilecektir. Tahta tabut madenden çemberle tahkim edilecektir. . Madde 4 - Akid Hükümetlerden her birinin toprakları arasında, veba yahut kolera yahut çiçek veya lekeli humma hastalıklarından ölmüş kimselerin cenazelerinin nakline ölümden ancak en az bir sene sonra müsaade verilecektir. B-Hususî Hükümler Madde 5 - Şimendiferle nakil için, yukarıda birinciden dördüncüye kadar maddelerde gösterilen umumi hükümlerden başka aşağıda yazılan kaideler tatbik olunur: a) Cenaze kapalı bir vagonda naklolunacaktır. Bununla beraber cenaze, kapalı bir cenaze arabası içinde teslim edilmiş olduğu ve o cenaze arabası içinde bırakıldığı takdirde nakil için açık bir vagon kullanılabilir. b) Cenaze gideceği yere vardığı vakit ne kadar müddet içinde kaldırılması lazım olduğunu tayin etmek her memleketin kendisine aittir. Cenazeyi gönderen kimse cenazenin bu müddet içinde bilfiil kaldırılacağını kanaat verecek tarzda tesbit edebildiği takdirde cenazenin yanında adam gitmesine lüzum olmayacaktır. c) Cenazenin yanında ancak çelenk, buket gibi şeyler nakledilebilir. d) Cenaze, seri seyirle ve mümkün olduğu kadar aktarmasız olarak gönderilir. Madde 6 - Otomobil ile nakil için, birinciden dördüncüye kadar maddelerde gösterilen umumi hükümlerden başka aşağıda yazılı kaideler tatbik olunur : a) Cenaze ya, tercihan, mahsus bir cenaze otomobilinde, yahut alelade kapalı bir otomobilde nakledilir. b) Cenazenin yanında ancak çelenk, buket gibi şeyler nakledilebilir. Madde 7 - Hava yolu ile nakil için, birinciden dördüncüye kadar maddelerde gösterilen umumi hükümlerden başka, aşağıda yazılan kaideler tatbik olunur : a) Cenaze ya, yalnız ve mahsus bu iş için kullanılan bir hava gemisinde, yahut alelade bir hava gemisinin mahsus ve yalnız bu işe hasredilmiş olan bir kompartı manında nakledilir. b) Cenaze ile birlikte ayni hava gemisinde yahut ayni kompartımanda ancak çelenk ve buket gibi şeyler nakledilebilir. Madde 8 - Deniz yolu ile nakil için, birinciden dördüncüye kadar maddelerde gösterilen umumi hükümlerden başka aşağıda yazılan kaideler tatbik olunur : a) 3 üncü madde hükümlerine tevfikan madeni tabut üzerine geçirilmiş olan tahta dahi, hiç sallanmayacak bir surette, tahtadan adi bir sandık içerisine konulacaktır. b) Mezkur sandık, gıda veya istihlak maddeleri ile her türlü temasa meydan ve yolcularla mürettebat için hiç bir sıkıntı vermiyecek surette bir yere konulacaktır. Madde 9 - Ölüm gemi içinde vukubulduğu takdirde cenaze bundan evvelki sekizinci maddede gösterilen şartlar altında muhafaza edilebilir. 2 inci madde mucibince lazım olan evrak ve şahadetnameler vapurun bayrağını taşıdığı devletin kanunlarına tevfikan tanzim edilecek ve nakil, cenaze vapura yükletilmiş gibi yapılacaktır. Ölüm, cenazenin defnedileceği limana geminin varmasından 48 saatten daha az bir müddet içinde vaki olmuş ise ve yukarıdaki 8 inci maddenin b işaretli fıkrasında gösterilen hükümlerin tamamile tatbiki için icab eden malzeme de gemide mevcut değilse, ceset antiseptik bir mahlule batırılmış bir kefene sarılarak, tahtadan sağlam bir tabut içerisine konulabilir. Bu tabut en az (3) santimetre kalınlığında tahtalardan, bunların birleştikleri yerler hiç bir şey sızmayacak surette yapılır ve burgularla kapatılır. Tahta tabutun alt kısmı önceden takriben beş santimetre kalınlığında (yer kömürü, testere talaşı, mangal kömürü tozu gibi) su çekici madde ile örtülür ve bu maddeye antiseptik bir madde ilave olunur, tahta tabut, hiç sallanmayacak bir surette tekrar tahtadan bir sandık içerisine konulur. Bununla beraber Ölüm 4 üncü maddede gösterilen hastalıklardan birinden ileri gelmiş ise bu fıkranın hükümleri tatbik edilmez. Bu madde seyahat müddeti 24 saati geçmeyen vapurlara tatbik olunmaz. Bu vapurlarda bir ölüm vaki olursa cenazenin bırakılacağı limana gelince onu mahalli salahiyetli makama teslim ederler. C-Nihai Hükümler Madde 10 - Bu itilafnamenin gerek umumi, gerek hususi hükümleri, itilafnameyi akdeden memleketlerin birinden gelecek cenazelerin kabulü için rüsum tarifeleri müstesna olarak konulabilecek şartların azam derecesini gösterirler. Bu memleketler, gerek iki taraflı itilafların gerek müşterek bir anlaşma neticesi olarak alınan kararların tatbiki suretile, daha büyük kolaylıklar göstermekte serbesttirler. Bu itilâfname, hudud mıntakalarının sınırlan dahilinde nakledilecek cenazelere tatbik edilmez. Madde 11- Bu itilâfname cenazelerin hemen ölümden veya mezardan çıkarıldıktan sonraki Beynelmilel nakillerinde tatbik edilir. İtilafnamenin hükümleri her memlekette toprağa gömmek ve topraktan çıkarmak hususunda cari olan kaidelere hiç bir suretle halel getirmez. Bu itilâfname küllerin nakline tatbik edilmez. Protokol Hükümleri Madde 12 - Bu itilâfname bugünkü tarihi taşıyacak ve bu tarihten itibaren altı ay zarfında imza edilebilecektir. Madde 13 - Bu itilâfname tasdik olunacak ve tasdiknameler mümkün mertebe süratle Alman Hükümetine tevdi edilecektir. Tevdi olunan tasdiknameler beşe baliğ olunca Alman Hükümeti bunları bir zabıt varakası ile tesbit eyliyecek ve bunun birer suretini Yüksek Akid Taraflara ve Beynelmilel Hıfzıssıhha Ofisine gönderecektir. İşbu itilâfname mezkur zabıt varakaları tarihinin yüz yirminci günü meriyet mevkiine girecektir. Bu tarihten sonra vukubulacak her tasdikname tevdiinde keyfiyet yukarıda yazılı usul dairesinde bir zabıt varakası ile tevsik edilecektir. Yüksek Akid Taraflardan her biri hakkında işbu itilâfname hükümleri kendi tasdiknamelerinin tevdi edildiğini tevsik eyleyen zabıtname tarihinin yüz yirminci günü meriyet mevkiine girecektir. Madde 14 - Bu itilafnameyi imza etmemiş olan memleketler ilk beş tasdiknamenin tevdiini gösteren zabıt varakasının tarihinden itibaren her an iltihaka kabul olunacaklardır. Her iltihak diplomasi yolu ile Alman Hükümetine gönderilen bir tebliğ vasıtasile yapılacaktır. Alman Hükümeti iltihaknameyi kendi hazinei evrakına koyacak ve keyfiyetten itilafa iştirak eden tekmil Hükümetleri ve Beynelmilel Hıfzıssıhha Ofisini, hazinei evraka tevdii tarihinin tasrih ile hemen haberdar edecektir. Her iltihak bu tarihin yüz yirminci günü meriyete girecektir. Madde 15 - Yüksek Akid Taraflardan her biri itilafnameye iltihak veya onu tasdik ettiği sırada bu itilafnameyi kabul etmekle kendi müstemlekeleri, himayesi altındaki memleketler, deniz aşırı arazisi, veya tabiiyet veya mandası altındaki arazinin tamamı ve yahut bir kısmı hakkında hiç bir taahhüd ve mecburiyet tekabbül etmediğini beyan edebilir. Bu takdirde işbu itilafnamenin hükümleri bu yoldaki beyanatının matufu olan arazi hakkında tatbik olunmayacaktır. Yüksek Akid Taraflardan her biri bilahare Alman Hükümetine bir nota vererek yukarıdaki fıkrada mevzuubahs olunan arazinin tamamı veya bir kısmı üzerinde işbu itilafname hükümlerinin tatbiki fikrinde olduğunu bildirebilir. Bu takdirde itilafname hükümleri tebliğde isimleri geçen arazi hakkında tebliğ tarihinin yüz yirminci günü tatbik mevkiine girecektir. Bunun gibi, Yüksek Akid Taraflardan her biri (on altıncı) maddede tesbit edilen müddetin hitamından sonra dilediği vakit işbu itilafname hükümlerinin, müstemlekelerinin, himayesi altındaki memleketlerin, deniz aşırı arazisi ile tabiiyeti ve yahut mandası altındaki arazinin tamamı veya bir kısmı hakkında tatbik edilmemesi fikrinde olduğunu beyan edebilir. Bu takdirde itilafname, bu yoldaki beyanatın mevzuunu teşkil eden arazi hakkında bu tebliğin Alman Hükümeti Hazinei evrakına tevdii tarihinden bir sene sonra kabili tatbik olmayacaktır. Alman Hükümeti, yukarıki hükümlerin tatbikatından olarak kendisine vukubulan tebligat ve beyanattan, bunların kendi Hazinei evrakına tevdii tarihinin tasrihile işbu itilâfa dahil bütün memleketler Hükümetlerini ve Beynelmilel Hıfzıssıhha Ofisini haberdar edecektir. Madde 16 - İşbu itilafnameye iştirak etmiş olan memleketlerden her birinin Hükümeti itilaf hükümlerinin o memleket hakkında tatbiki üzerinden beş sene geçtikten sonra Alman Hükümetine diplomasi tarikile tahriri tebliğde bulunmak şartile dilediği zaman itilafnameyi feshedebilir. Alman Hükümeti feshe mütedair olan tebliği kendi Hazinei evrakına koyacak ve keyfiyeti itilafa dahil bulunan bütün memleketlerin Hükümetlerine ve Beynelmilel Hıfzıssıhha Ofisine tebliğin tevdii tarihini de tasrih ederek iş'ar edecektir. Her fesih bu tarihten bir sene sonra muteber olacaktır, Madde 17 - Evvelemirde vaziülimza Yüksek Akidlerin tasvibine iktiran eylemedikçe işbu itilafnamenin imzası keyfiyeti hiç bir kaydi ihtirazi ile müterafik olmıyacaktır. Kezalik itilafnameye dahil bulunan bütün memleketler tarafından evvelemirde tasvip edilmedikçe ihtirazi kayıtla müterafik tasdikname tevdii ve mukavelenameye iltihak keyfiyetleri nazarı itibare alınmıyacaktır. Tasdikan lilmakal alakadar memleketler murahhasları işbu itilafnameyi imzalamışlardır. Berlinde 0 şubat 1937 tarihinde tek nüsha olarak tanzim edilip Alman Hükümeti Hazinei evrakında saklanacak olan bu itilafnamenin usulüne göre tasdikli birer suretleri diplomasi yolu ile Yüksek Akid Tarafların herbirine gönderilecektir. Almanya Namına: Belçika Namına: Fransa Namına: İtalya Namına: Diekhoff Jacques Davignon Andre François Poncet B.Attolico Şili Namına: Çekoslovakya Namına: İsviçre Namına: Türkiye Namına: Luis V.de Porto-Seguro Dr.V.Mastny Paul Dinichert M.H.Arpağ Danimarka Namına: H.Hoffmeyer Zeyil Cenaze İçin Müruriye Cenazenin tabuta konulması hakkında kanuni hükümlerin hepsi ifa edilmiş olduğundan ............. de, ............. tarihinden................... den (Ölümün sebebi),........... .... yaşında (mümkün ise, kati olarak doğum tarihi) ölmüş olan .........................nın (ölünün soyadı, kendi adı ve mesleği, çocuklar için babasının, anasının mesleği) cenazesi.................. vasıtasıle (nakil vasıtasının bildirilmesi) ....................den (cenazesinin yola çıkarıldığı yer), ......................yolu ile (geçeceği yol),...................... ye (cenazesinin gideceği yer) nakledilecektir. Bu cenazenin nakline müsaade edilmiş olduğundan, toprakları üzerinden geçeceği memleketlerin makamları cenazenin serbestçe ve anzasız geçmesine müsaade vermeye davet edilir.

SORU CEVAP

captchaImg