AVŞAR HUKUK BÜROSU

ÇEŞİTLİ VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

KANUN NO: 1137
ÇEŞİTLİ VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 27 Mart 1969
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 31 Mart 1969 - Sayı: 13162
5.t.Düstur, c.3 - s.1772
BİRİNCİ BÖLÜM
GELİR VERGİSİ KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
MADDE 1 : 5 - (31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 7 nci maddesi, 22 nci maddesi 2 numaralı bendi, değişik 96 ve değişik 105 inci maddeleri ve 107 nci maddesi 4 numaralı bendinin değiştirilmesine dair olup ilgili kanun metnine işlenmiştir.)
İKİNCİ BÖLÜM
KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
MADDE 6: 9 - (3.6.1949 tarih ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun değişik 8 inci maddesi 1 numaralı bendi, değişik 12 nci mddesi 6 numaralı bendi, 24 ve değişik 25 inci maddelerinin değiştirilmesine dair olup ilgili kanun metnine işlenmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GİDER VERGİLERİ KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
MADDE 9:31 - (13.7.1956 tarih ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 4. üncü maddesine (n) ve (o) fıkraları, 5 inci maddesinin sonuna (d) fıkrası, 13 üncü maddesine bir fıkra eklenmesi, 14 ve 24 üncü maddelerinin değiştirilmesi, 27 nci maddesinin sonuna fıkra eklenmesi, 38 inci maddesinin değiştirilmesi, 44 üncü maddesine fıkralar eklenmesi, 47 nci maddesinin sonuna (f) fıkrası, 60 ıncı maddesine fıkralar eklenmesi, 47 nci maddesinin sonuna (f) fıkrası, 60 ıncı maddesine 1 fıkra eklenmesi, 65 inci maddesinin değiştirilmesi, 66 ncı maddesi birinci fıkrası sonuna bir fıkra eklenmesi, kanuna bağlı (l) sayılı tablonun değişik (2/D) pozisyonunun ( i) fıkrasının, aynı pozisyonun (iii) fıkrasının ( c) bendinin değiştirilmesi, (l) sayılı tablonun değişik 4 üncü pozisyonu, 8 inci pozisyonu ve 10 uncu pozisyonunun B fıkrasının değiştirilmesi, 13 üncü pozisyonuna (e) fıkrası eklenmesi, aynı tablonun sonuna, 5 inci pozisyon eklenmesi ve (lV) sayılı tablonun değişik 4. üncü pozisyonunun değiştirlmesine dair olup ilgili kanun metnine işlenmiştir.)
TEKELE TABİ MADDELERİN VERGİ NİSPETLERİ:
MADDE 32 - Tekele tabi maddelerin vergi nispetlerinde, bu kanunun 30 uncu maddesindeki nispetleri aşmamak üzere, Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarının teklifi ile değişiklikler yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
MADDE 33 - 3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun 115 inci maddesindeki istisna, istihsal Vergisi hakkında uygulanmaz.(*)s
(*) 3437 sayılı Kanun, 9 Mayıs 1969 tarih ve 1177 sayılı (TÜTÜN VE TÜTÜN TEKELİ KANUNU) nun 117. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bk. sözü geçen kanun.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HARÇLAR VE DAMGA VERGİSİ KANUNLARINDAKİ DEĞİŞİKLER
MADDE 34 - (2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 86 ncı maddesinin değiştirilmesine dair olup ilgili kanun metnine işlenmiştir. )
MADDE 35 - (1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun (l - Resmi işlerle ilgili kağıtlar ) bölümünün ( c) fıkrasının sonuna 14 numaralı pozisyon eklenmesine dair olup ilgili kanun metnine işlenmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
İTHALDE ALINACAK DAMGA RESMİ HAKKINDAKİ KANUNA AİT DEĞİŞİKLİK
MADDE 36 - (Bu resmin, nispeti %25 i geçmemek üzere Bakanlar kurulunca tespit olunacağına dair olup 7.7.1967 tarih ve 828 sayılı kanun metnine işlenmiştir.)
SON HÜKÜMLER
KALDIRILAN HÜKÜMLER
MADDE 37 - Aşağıdaki kanunlar ve hükümler kaldırılmıştır:
1. 8.6.1942 tarihli ve 4250 sayılı ispirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 7 nci ve 10 uncu maddeleri, 20 nci maddesinin inhisar resmi ile ilgili hükümleri ve 43 üncü maddesi,
2. 20.5.1942 tarihli ve 4223 sayılı Kahve ve Çay İnhisarı hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesinin İnhisar Resmine ait hükümleri ve 16 ncı maddesi,
3. 11.12.1936 tarihli ve 3078 sayılı Tuz Kanunun 4, 8 ve 34 üncü maddeleri ve fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 3828 sayılı Kanuna ek 29.5.1941 tarihli ve 4040 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin tuzdan Müdafaa Vergisi alınması hakkındaki hükümleri,
4. 28.5.1934 tarihli ve 2460 sayılı tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkında Kanun ile bu kanunda değişiklik yapılmasına dair 26.3. 1945 tarihli ve 4078 sayılı ve 1.8.1951 tarihli ve 5823 sayılı kanunlar,
5. Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair 3828 ve 4040 sayılı kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve bazı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına dair olan 27.5.1942 tarihli ve 4226 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ve aynı kanunun 8 incimaddesindeki Müdafaa Vergisi istisnasiyle ilgili hüküm,
6. 1.7. 1948 tarihli ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 3 üncü maddesi.
GEÇİCİ MADDE 1 - (24 Aralık 1980 tarih ve 2361 sayılı Kanunun 86 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
GEÇİCİ MADDE 2 - (24 Aralık 1980 tarih ve 2361 sayılı Kanunun 86 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
GEÇİCİ MADDE 3 - (24 Aralık 1980 gün ve 2362 sayılı kanunun 20 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
GEÇİCİ MADDE 4 - (21 Ekim 1935 gün ve 2836 sayılı kanunun 14 Temmuz 1965 gün ve 658 sayılı kanunla değiştirilen 22 nci maddesine ilişkin olup 2836 ve 658 sayılı kanunlar 18 Nisan 1972 gün ve 1581 sayılı kanunun 22 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış bulunmakla beraber 24 Aralık 1980 gün ve 2362 sayılı kanunun 20 nci maddesiyle tekrar yürürlükten kaldırılmıştır.)
GEÇİCİ MADDE 5 - Gider Vergileri Kanununun bu kanunla değiştirilmeden önceki 38 inci maddesinin son fıkrası hükmü gereğince Maliye ve Ulaştırma Bakanlıklarınca evvelce tespit ve ilân edilmiş olan şehir içi taşımalara ait kararların bu kanunla sözü edilen maddede yapılan değişiklik üzerine, değşik hükümler dairesinde aynı bakanlıklarca gereken kararlar alınıncaya kadar, uygulanmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 6 - 1969 yılı Maliye Bakanlığı Bütçesinin mali transferler bölümüne, Tekel Maddelerinden alınacak İstihsal Vergisinin % nispetinde ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
YÜRÜRLÜK
MADDE 38- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 39 - Bu kanunu hükümleini Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg