AVŞAR HUKUK BÜROSU

CEZA EVLERİYLE MAHKEME BİNALARI İNŞASI KARŞILIĞI OLARAK ALINACAK

KANUN NO: 2548
CEZA EVLERİYLE MAHKEME BİNALARI İNŞASI KARŞILIĞI OLARAK ALINACAK HARÇLAR VE MAHKÜMLARA ÖDETTİRİLECEK YİYECEK BEDELLERİ HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 30 Haziran 1934
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 9 Temmuz 1934 - Sayı: 2747
3.t. Düstur, c.15 - s.547

MADDE 1 - İcra dairelerince miktar ve kıymeti muayyen olan ilâmlı ve ilâmsız alacaklardan tahsil olunan paranın % 2'si ve kıymeti muayyen olmıyan ilâmların icrasından tahsil harcının yarısı nisbetinde harç alınır. Maktu harçlar ilâmın icraya konulduğu zaman peşin olarak alınır.
Bu harçlar borçluya yükletilemez ve mahkûmunbih meblağ bir milyon liradan aşağı olursa bundan harç alınmaz. (*)
_____
(*) Madde 1 in 2. (son) fıkrasında yer alan "25 liradan" ibaresi, 6 Ağustos 1997 tarih ve 4301 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
MADDE 2 - (Değişik:3757 - 27.12.1939) Her mahkûm cezaevinde bulunduğu müddetçe yiyecek bedelini ödemeğe mecburdur.
Bu yiyecek bedelleri cezaevleri idarelerince altı ayda bir bordro yapılarak tahakkuk ettirilir. Mahkûmiyetleri altı aydan aşağı olan mahkûmlara ait bordrolar salıverilecekleri tarihten bir hafta evvel yapılır. Bordrolar mahkûmlara da tebliğ olunur.
Tahakkuk ettirilen yiyecek bedelleri mahkûmlar tarafından ödenmezse, Cumhuriyet Müddeiumumilikleri tarafından kendilerinin ikametgâhı belediyeleri ve belediye teşkilâtı olmıyan yerlerde bağlı bulundukları kaymakam veya nahiye müdürlükleri marifetiyle borçlarını ödemeğe muktedir olup olmadıkları tahkik olunur.
İktidarları anlaşıldığı halde borçlarını ödemiyenlerden Cumhuriyet Müddeiumumiliklerinin iş'arı üzerine Maliye dairelerince Tahsili Emval Kanunu hükümleri tatbik olunarak borçlar tahsil olunur.
Yiyecek bedellerinden doğan alacaklar mahkûmiyetin hitamı tarihinden başlamak üzere beş senelik müruruzamana tâbidir.
(Değişik son fıkra: 4671 - 9.5.2001 / m.3) İşyurtlarında çalıştırılanlar ile ödeme gücü olmadığı anlaşılanlardan yiyecek bedelleri alınmaz.
MADDE 3 - (Değişik: 3757 - 27.12.1939) (Değişik 1. cümle: 4301 - 6.8.1997) Yukarıdaki maddeler gereğince alınacak harçlar ve yiyecek bedelleri makbuz karşılığı tahsil olunur. Ancak Tahsili Emval Kanununa tevfikan yapılacak tahsilât Maliyece emanet hesabına kaydolunarak tahsilini takibeden ayın 15 inci gününe kadar beşinci madde hükümleri dairesinde Ziraat Bankasına tevdi olunur. (*)
_____
(*) 10.9.1993 tarih ve KHK/524 sayılı K.H.K. ile değiştirilen 3 üncü maddenin 1. cümlesi Anayasa Mahkemesinin 6.10.1993 gün ve E.1993/35 K.1993/36 sayılı kararıyla iptal edilmiş, aynı konuda 18.5.1994 tarih ve KHK/529 sayılı K.H.K. ile yapılan değişiklik de Anayasa Mahkemesinin 8.7.1994 gün ve E.1994/55 K.1994/50 sayılı kararıyla iptal edilmekle, iptalden önceki metin Kanuna tekrar işlenilmiştir.
_____
MADDE 4 - (Değişik: 7309 - 29.05.1959) Ödettirilecek yiyecek bedeli, mahkûmlara her verildiği yıl içinde ekmek ve gıda maddelerinin mübayaa fiyatı üzerinden hesap olunur.
MADDE 5 - (...) (Madde 5, 23.7.2004 tarih ve 25531 sayılı R.G.'de yayımlanan, 14.7.2004 tarih ve 5217 sayılı Kanunun 31/5. maddesi hükmü gereğince, 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)  

MADDE 6 - (...) (Madde 6, 23.7.2004 tarih ve 25531 sayılı R.G.'de yayımlanan, 14.7.2004 tarih ve 5217 sayılı Kanunun 31/5. maddesi hükmü gereğince, 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 
MADDE 7 - Bu kanun 1 Kânunuevvel 1934 tarihinden mer'idir.
MADDE 8 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

SORU CEVAP

captchaImg