AVŞAR HUKUK BÜROSU

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI

KANUN NO: 4301
CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMUNUN KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN KANUN
Kabul Tarihi: 6 Ağustos 1997
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 9 Ağustos 1997 - Sayı: 23075
5.t. Düstur, c.36 - s.
Amaç
Madde 1 - Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarının korunup geliştirilmesi veya bir meslek sanat öğrenmeleri amacına yönelik olarak çalışmalarını sağlamak üzere; işyurtları açmak ve bunların bütüm mali ve idari işlerini bir merkezden düzenlemek ve yönetmek amacıyla Adalet Bakanlığına bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu kurulmuştur.
Tanımlar
Madde 2 - Bu Kanunda geçen;
a) Bakan : Adalet Bakanı,
b) Bakanlık : Adalet Bakanlığını,
c) İşyurtları Kurumu : Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunu,
d) İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu : Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Yüksek Kurulunu,
e) Ceza İnfaz Kurumları : Ceza ve Tekkifleri Genel Müdürlüğünü,
g) Genel Müdür : Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürünü,
h) Daire Başkanlığı : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İşyurtları Daire Başkanlığını,
ı) Daire Başkanı : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İşyurtları Daire Başkanını,
ifade eder.
İşyurtları Kurumu
Madde 3 - İşyurtları Kurumunun organları, İşyurtları Kurumu Yüksek Kurumu Yüksek Kurulu ile Daire Başkanlığı ve işyurtlarıdır.
(Değişik 2.fıkra: 6352 - 2.7.2012 / m.76) İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu; Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, Strateji Geliştirme Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı ve Teknik İşler Dairesi Başkanından oluşur.  


Başkanvekilliği görevi Genel Müdür tarafından yürütürülür.
Bakan, gerekli gördüğü hallerde İşyurtları Kurumu Yüksek Kuruluna başkanlık eder.
Daire Başkanlığı, bir Daire Başkanı ile yeteri kadar tetkik hakimi ve diğer personelden oluşur.
İşyurtları Kurumunu, İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu Başkanı temsil eder.
İşyurtları Kurumu, 1 inci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere işyurtları kurar.
İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun görevleri
Madde 4 - İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun görevleri şunlardır;
a) İşyurtları genel amaç ve politikalarını belirlemek;
b) İşyurtları Kurumunun Genel Müdürlükçe hazırlanacak bütçesini onaylamak,
c) İşyurtları kurulmasına veya kaldırılmasına karar vermek,
d) Hükmünü ve tutukluların çalıştırılma esas ve usullerini belirlemek,
e) İşyurtları yönetçim kurullarının önerisi kurullarının önerisi üzerine, 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre nitelikleri bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen işçilerin çalıştırılmasına, ücretlerinin belirlenmesine ve bunların işten çıkarılmasına kadar vermek,
f) Fazla iş çıkarmak suretiyle işyurduna yararlı olan personel ve hükümlülere prim ödenmesnin esas ve usullerini belirlemek; yıllık bilançolarında tahakkuk edecek kâ rdan, personel, işçi ve hükümlülere ve bu kanunun 8 inci maddesinde belirtilen kâ r payı ödenmesine ilişkin işyurdu yönetim kurullarının önerilerini karara bağlamak,
g) Bakanlığın denetim programlarına ek olarak, işyurtlarınının faaliyetlerinin adalet müfettişleri tarafından denetlenmesini Bakana önermek,
h) İşyurtları Kurumu ile işyurtlarının paralarının yatırılacağı bankaları belirlemek,
ı) Ceza İnfaz kurumları ve tutukevleri personeline İşyurtları Kurumu ve işyurtlarının hesaplarını tutturmak ve bu hesapları ilgilendiren işleri yapmak,
j) İşyurtlarının yıllık iş program ve projelerini, bütçelerini, ek bütçelerini, faaliyet raporu ve netice hesaplarını onaylamak veya reddetmek,
k) Genel Müdürün önerisiyle işyurtlarına işletme ihtiyaçları için kaynak tahsisi yapmak ve gerektiğinde birinden diğerine kaynak aktarmasını yapılmasına karar vermek,
l) Genel bütçeden aylık alan kadrolu personelin işyurdunda çalıştırılmasına ilişkin Genel Müdürün önerilerini karara bağlamak.
Daire Başkanlığının Görevleri
Madde 5 - Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;
a) İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu kararlarını yerine getirmek,
b) İşyurtlarını yönetmek, denetlemek ve hesap işlerini izlemek,
c) Hükümlü ve tutukluların çalıştırılmalarıyla ilgili her türlü işlemi yürütmek küçüklerin çalışma şartları bakımından ilgili bakanlık ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak,
d) İşyurtlarının yıllık iş program ve projelerini, bütçelerini, ek bütçelerini, faaliyet raporu ve netice hesaplarını İşyurtları Kurumu Yüksek Kuruluna sunmak,
e) İşyurtlarında 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen nitelikte çalıştırılacak işçilere ilişkin işyurdu yönetim kurullarının önerilerini İşyurtları Kurumu Yüksek Kuruluna sunmak,
f) İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
g) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırma yaparak İşyurtları Kurumu Yüksek Kuruluna öneride bulunmak, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak ve izlemek, görüş bildirmek, genelge düzenlemek,
h) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak,
İşyurtları
Madde 6 - İşyurtları, hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarını koruyup geliştirmek veya bunlara bir meslek ve sanat öğretmek; bu suretle üretilen ekonomik değerleri pazarlamak için ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerdir.
Sermaye Kaynakları
Madde 7 - (Değişik 1. fıkra: 4671 - 9.5.2001 / m.1) İşyurtları Kurumuna 200,000,000,000,000.- (İkiyüztrilyon) TL. döner sermaye tahsis edilmiştir. İhtiyaç halinde bu miktar Bakanlar Kurulu kararıyla üç katına kadar artırılabilir.
İşyurtları Kurumunun Sermaye Kaynakları Şunlardır ;
a) İşyurtlarının faaliyetlerinden elde edilen gelir ve kârlar,
b) (Değişik: 5217 - 14.7.2004 / m.14 - Yürürlük m.32/2) 30.6.1934 tarihli ve 2548 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre tahsil edilen harçlar ile 2 nci maddesine göre alınacak yiyecek bedelleri, c) (Değişik: 5217 - 14.7.2004 / m.14 - Yürürlük m.32/2) 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1), (2) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan yargı ve noter harçlarının ilgili yıl bütçesi gelir tahmini tutarının %35'ine tekabül eden miktarda İşyurtları Kurumuna aktarılmak üzere Adalet Bakanlığı bütçesine konulacak ödenek, 
d) Ceza İnfaz kurumları ve tutukevleri ile işyurtlarının demirbaşına kayıtlı olup hizmet dışı bırakılan eşya ve araçlarla yemek ve ekmek artıklarının satışından elde edilen gelirler,
e) Bağış ve yardımlar,
f) Faiz ve sair gelirler,
(Değişik 3. fıkra: 5217 - 14.7.2004 / m.14 - Yürürlük m.32/2) Yukarıdaki fıkranın (b) ve (c) bentlerine göre elde edilen gelirler, İşyurtları Kurumunun, İşyurtları Yüksek Kurulunca belirlenecek bankalarda açılacak hesaplarına yatırılır. (c) bendine göre bütçeden tahsis edilen ödenekler, her ayın başında 1/12 oranında serbest bırakılmak suretiyle kullandırılır. 
(d) ve (e) bentlerine göre elde edilen gelir üçüncü fıkrada belirtilen hesaba yatırılır.
(...) (Madde 7 nin 5. fıkrası, 23.7.2004 tarih ve 25531 sayılı R.G.'de yayımlanan, 14.7.2004 tarih ve 5217 sayılı Kanunun 31/8. maddesi hükmü gereğince, 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) (Değişik 6. fıkra: 5217 - 14.7.2004 / m.14 - Yürürlük m.32/2) İşyurtları Kurumu bütçesinden, İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunca belirlenen miktar ve esaslar dahilinde; Kurumun hizmet ve çalışmalarının yürütülmesiyle ilgili her türlü döşeme, demirbaş, makine, teçhizat, kara, hava ve deniz taşıtları alımı, bakımı, onarımı, işletilmesi ve diğer tüm giderleri ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının bina alım, inşa, onarım, demirbaş, araç, gereç ve sair her türlü ihtiyaçları için harcama yapılabilir. Harcanmayan kısımlar, İşyurtları Kurumunun ertesi yıl bütçesine devredilir. Şu kadar ki, ceza ve infaz kurumları ve tutukevlerinin ihtiyacı için ayrılacak tutar, işyurtları öz gelirlerinin %90'ından az olamaz. 
İşyurtları Kurumuna ait mallar Devlet malı sayılır. Bunlar aleyhine suç işleyenler, devlet malları aleyhine suç işleyenler gibi cezâlandırılır.
Ücret ve Ek Ödemeler
Madde 8 -(Değişik 1. fıkra: 4671 - 9.5.2001 / m.2) İşyurtlarında çalıştırılan hükümlü ve tutukluların gündelikleri her ayın sonunda verilir.
Ücretleri işyurdundan ödenmek üzere 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre, hükümlülere bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazandırabilecek nitelikleri haiz yeter sayıda usta, işyurtlarında çalıştırılabilir.
İşyurtlarında çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde fazla çalışma yaptırılabilir fazla çalışma yapan personel ve işçilere yılı bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda fazla çalışma ücreti ödenir.
İşyurtlarında görevli personel, işçi ve hükümlülere, işyurtlarının yıllık bilançolarında tahakkuk edecek her türlü faaliyet dışı gelirleri ve faizler hariç olmak üzere kârlarının % 25'ini aşmamak ve ilgilinin yıllık net ücretinin % 50'sini geçmemek üzere memur maaş katsayısının, (10.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süre ile yaptıkları işin özellik ve güçlüğüne göre İşyurtları Yüksek Kurulu Kararı ile kâr payı ödenebilir. Ödemeler, çalışmayı takip eden bütçe yılında ve bir defada yapılır.
Bakanlık, ceza infaz kurumları ve tutukevleri görevlilerine, tespit edeceği örnekte, parasız elbise vermeye yetkilidir.
Yönetmelik
Madde 9 - a) İşyurtları Kurumu ile işyurtlarına ilişkin hususlar;
b) Hükümlü ve tutuklulara ödenen gündeliklerin ödeme usul ve esasları,
c) Fazla çalışma usul ve esasları,
d) Muhasebe ve ihaleye dair usul ve esaslar,
e) Uygulamaya ilişkin sair hususlar,
Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde çıkarılacak yönetmeliklerde  gösterilir.
Uygulanmayacak Hükümler
Madde 10 - İşyurtları Kurumu, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanuna, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tescil hükümlerine tabi değildir.
İşyurtları Kurumunun gelirleri ile kârlarından Hazineye pay ayrılmaz, bilanço kârları sermayeye eklenir.
Madde 11 - 14.6.1930 tarihli ve 1721 sayılı Hasiphane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin (B) bendinin değiştirilmesine ve maddeye fıkralar eklenmesine dair olup, ilgili metne işlenmiştir.
Madde 12 - 29.3.1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin değiştirilmesine dair olup, ilgili metne işlenmiştir.
Madde 13 - 29.3.1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin başlığı ile birlikte değiştirilmesine dair olup, ilgili metne işlenmiştir.
Madde 14 - 29.3.1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin değiştirilmesine dair olup, ilgili metne işlenmiştir.
Madde 15 - 29.3.1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanuna ek madde eklenmesine dair olup, ilgili metne işlenmiştir.
Madde 16 - 27.5.1988 tarihli ve 3454 sayılı Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu Kurulmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin (a) ve (b) bendlerinin değiştirilmesine dair olup, ilgili metne işlenmiştir.
Madde 17 - Kanunlarda geçen "mütedavil sermayeli iş gören cezaevleri ile ıslahevleri" ve "ceza ve ıslahevleri atölyeleri" ibareleri "işyurtları kurumu ve işyurtları" ibarelerinin değiştirilmesine dair olup, ilgili metne işlenmiştir.
Madde 18 - 30.6.1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanununun 1 inci maddesinin son fıkrasında geçen "25 liradan", ibaresi "bir milyon liradan" olarak; 3 üncü maddesinin birinci cümlesinin değiştirilmesine dair olup, ilgili metne işlenmiştir.
Madde 19 - 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmesine dair olup ilgili metne işlenmiştir.
Kadro Cetvelleri
Madde 20 - Ekli (1) sayılı listedeki yazılı kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.
Kaldırılan Hükümler
Madde 21 - 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunun 3 ve 4 üncü maddeleri; 4358 sayılı Ceza ve Tevkif evleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun; 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ek 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 - 14.6.1930 tarihli ve 1721 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 13.1.1943 tarihli ve 4358 sayılı Kanununun 6 ncı maddesi gereğince kurulmuş bulunan işyurtlarının aynî ve nakdi bütün mal varlığı ile alacak ve borçları Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir Komisyon marifetiyle değerlendirilerek bulunacak tutar işyurtları Kurumu sermayesine mahsup edilerek bu Kanunla kurulan İşyurtları Kurumuna devredilmiş sayılır.
Geçici Madde 2 - Bu Kanuna göre düzenlenecek yönetmelik hükümleri yürürlüğe girinceye kadar, Ceza İnfaz kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzüğün bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin ve ceza infaz kurumları ile tutukevleri ve işyurtlarına ait her türlü idari düzenlemenin uygulanmasına devam olunur.
Yürürlük
Madde 22 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 23 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg