AVŞAR HUKUK BÜROSU

CEZA VE TEVKİFEVLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT

KANUN NO: 4358
CEZA VE TEVKİFEVLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 13 Kanunusani 1943
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Kanunusani 1942 - Sayı: 5308
3.t. Düstur, c.24 - s.157
MADDE 1 - 3 - (29 Mart 1984 tarih ve 2992 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 4 - (2.5.1949 tarih ve 5380 sayılı kanunla kaldırılmıştır.)
MADDE 5 - Muhasip, bütçede mütedavil sermaye olarak tahsis edilen parayı Umum Müdürlükçe gösterilen yerlere göndermek ve dağıtmak, hükmi şahsiyeti haiz olan ceza evlerinin ve ıslâhevlerinin mütedavil sermaye sahiplerini merkezde birleştirmek ve umumi bilânçoyu tanzim ve bütün hesap işlerini takip ve ifa ile mükelleftir.(*)
MADDE 6 - İş esası üzerine kurulmuş ve kurulacak olan cezaevleri, iş yurtları ve ıslâhevleri mütedavil sermaye ile yapacakları işler dolayısiyle hükmi şahsiyeti haizdirler. Mütedavil sermaye ile iş görecek her cezaevini ve ıslâhevini temsil edecek makam ve memurları Adliye Vekâleti tayin ve lüzumu halinde tebdil eder.
Hükmi şahsiyeti haiz olan cezaevlerinin, iş yurtlarının ve ıslâhevlerinin mütedavil sermayeleri miktarını tayin ve birinden diğerine nakle Adliye Vekaleti salahiyetlidir.(*)
MADDE 7 - (Değişik: 5380 - 25.1.1949) Ceza ve tevkifevlerinin mütedavil sermayesiyle ilgili işlere Muhasebei Umumiye, Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanunlariyle sarftan önceki Sayıştay vize usulü tatbik olunmaz.
Mütedavil sermaye ile iş gören cezaevleriyle, ıslâhevleri, kuruldukları tarihten itibaren inşaat işlerinden sınai, zirai ve diğer faaliyetlerinden dolayı vergiye tabi olmadıkları gibi üzerinde çalıştıkları gayrimenkuller için dahi emlâk ve arazi vergisinden muaftır(*).
MADDE 8 - Hükmi şahsiyeti haiz olan cezaevlerinin, iş yurtlarının ve ıslâhevlerinin sermayeleri bütçe ile mütedavil sermaye olarak tahsis edilen meblağ ile onun işletilmesinden hasıl olan kâr ve cezaevlerinde çalıştırılan mahkumların kazançlarından Adliye Vekâletince tesbit edilecek miktarda kesilen paralardan teşekkül eder(*).
MADDE 9 - Hükmi şahsiyeti haiz olan cezaevleriyle ıslahevlerinin ve iş yurtlarının mütedavil sermayesine ait hesap usulleri Adliye ve Maliye Vekillerince müştereken tesbit olunur.
5 inci madde mucibince merkezde tevhit ve bilançosu tanzim olunan hesaplar her mali yıl sonunda Adliye ve Maliye Vekilliklerince tayin olunacak iki memur tarafından tetkik edilerek taalluk ettiği mali sene sonundan itibaren en çok altı ay içinde Divan Muhasebata tevdi olunur.(*).
(*) 10.9.1993 tarih ve KHK/524 sayılı K.H.K. ile yürürlükten kaldırılan 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu maddeler, Anayasa Mahkemesinin 6.10.1993 gün ve E.1993/35 K.1993/36 sayılı kararıyla iptal edilmiş, aynı konuda 18.5.1994 tarih ve KHK/529 sayılı K.H.K. ile yapılan değişiklik de Anayasa Mahkemesinin 8.7.1994 gün ve E.1994/55 - K.1994/50 sayılı kararıyla iptal edilmekle, iptalden önceki metin Kanuna tekrar işlenilmiştir.
MADDE 10 - (Değişik: 3668 - 03.10.1993) İşyurtlarında ve iş esası üzerine kurulan ıslahevleri ile cezaevlerinde çalıştırılam tutuklu ve hükümlülerin gündelikleri, yiyecek karşılığı tutarı çıkarıldıktan sonra herayın sonunda verilir. Gündeliklerin ödeme şekil ve esasları yönetmelikte gösterilir.
MADDE 11 - Adliye Vekilliği ceza ve tevkifevleriyle ıslahevlerinin müstahdemlerine tesbit edeceği örnekte parasız elbise vermeğe salahiyetlidir.(*)
MADDE 12 - Islahevlerinde çalıştırılacak mahkumların kazançlarından bu kanunun 8 inci maddesine tevfikan teklif olunan miktar çıktıktan sonra geri kalan para sıhhi ve mücbir sebeple çalışmağa iştirak edemiyen veya kısmen iştirak etmiş olanlar da dahil olmak ve çalışma nispetleri de nazara alınmak üzere Adliye Vekilliğince tesbit olunacak esaslar dairesinde mahkumlara paylaştırılır.(*)
MADDE 13 - (3 Ekim 1990 tarih ve 3668 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 14 - (Değişik: 6448 - 7.1.1955) Mütedavil sermaye ile iş gören cezaevleriyle ıslahevlerinin müdür, mümessil, memur ve müstahdemlerinden muayyen mesai saatleri dışında çalışanlara gördükleri işe karşılık olmak ve miktarı İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilmek üzere bağlı bulundukları müessesenin senelik bilançolarında tahakkuk edecek kârdan müteakip sene için ayrılacak miktardan ödenmek şartiyle kendilerine bir ücret verilir. Bu suretle munzam mesai yapanlardan geceyi mensup oldukları ceza veya ıslahevlerinde vazifeten geçirmeye mecbur olanlara, geceledikleri müesseselerde, Adliye Vekilinin izniyle bedelsiz yemek dahi verilebilir.
Ceza ve Islahevleri müesseselerinde munzam mesaiye lüzum olup olmadığı hususu, her yıl bu müesseselerin idare heyetlerince kararlaştırılır. Bu kararlar Adliye Vekilinin tasdikiyle tekemmül eder.
Bu müesseselerde munzam mesai yapanlardan vazife başında bulunanlara istihkakları, alacaklı bulundukları bilanço yılını takibeden yılda ve bu yılın on iki ayında müsavi taksitlerle vazife başında bulunmayanlara ise bu senenin sonunda defaten ödenir(*).
MADDE 15 - Cezaevleri ve ıslahevleri memuru ve katiplerine Adliye Vekilliğinin izniyle mütedavil sermaye hesapları ve bu hesapları ilgilendiren işler gördürülebilir.
Bulundukları cezaevinde veya ıslahevlerinde bu işleri görmesi Adliye Vekilliğince uygun görülen memur ve katipler o kurumun mesul muhasibi sayılır.(*)
MADDE 16 - 3500 ve 4077 sayılı kanunlar ilga edilmiştir
. MADDE 17 - Bu Kanun neşri tarihinden mer'idir.
MADDE 18 - Bu Kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
(*) 10.9.1993 tarih ve KHK/524 sayılı K.H.K. ile yürürlükten kaldırılan 11, 12, 14 ve 15 inci maddeler, Anayasa Mahkemesinin 6.10.1993 gün ve E.1993/35 K.1993/36 sayılı kararıyla iptal edilmiş, aynı konuda 18.5.1994 tarih ve KHK/529 sayılı K.H.K. ile yapılan değişiklik de Anayasa Mahkemesinin 8.7.1994 gün ve E.1994/55 - K.1994/50 sayılı kararıyla iptal edilmekle, iptalden önceki metin Kanuna tekrar işlenilmiştir.

SORU CEVAP

captchaImg