AVŞAR HUKUK BÜROSU

CEZA YARGILARININ MİLLETLERARASI DEĞERİ KONUSUNDA AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN

KANUN NO: 2081
CEZA YARGILARININ MİLLETLERARASI DEĞERİ KONUSUNDA AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI VE UYGULANMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 1 Mart 1977
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 13 Mart 1977 - Sayı: 15877
5.t.Düstur, c.16 - s.
MADDE 1 - 26 Haziran 1974 tarihinde Strazburg'da imzalanan ''Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi'' nin onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 - Bu sözleşme hükümlerinin uygulanmasiyle ilgili olarak Devlet tarafından yapılması gereken işlemleri Adalet Bakanlığı yerine getirir.
MADDE 3 - Türk mahkemelerince sanığın yokluğunda verilen ve yabancı ülkede tebliğ ve yerine getirilmesi istenen hüküm ve ceza kararnamelerine karşı Sözleşme hükümlerine göre yapılan itirazın, türk yargılama makamlarınca incelenmesinin istenilmesi halinde, inceleme mercii hükmü veren mahkemedir. İtirazın kabul edilmesi halinde duruşma bu mahkemede yapılır ve neticesine göre hüküm verilir.
Yabancı ülkede tebliğ ve yerine getirilmesi istenilen idari nitelikte ceza yargıları dolayısiyle itiraz mercii Kanunda gösterilmemiş ise, itiraz idari merciin bulunduğu yerdeki Sulh Ceza Mahkemesinde incelenir.
MADDE 4 - Adalet Bakanlığı yerine getirilme isteğinin işleme konulmasını uygun bulduğu takdirde, sözleşme hükümleri dairesinde gerekli inceleme ve karar verme hususunda yetkili mahkeme, hükümlünün Türkiye'de mütat olarak oturduğu yerdeki, böyle bir yer yoksa Türkiye'de bulunduğu yerdeki, Türkiye'de bulunmuyorsa Ankara'daki, yabancı mahkümiyet kararına esas teşkil eden suça ve cezasına göre görevli mahkemedir.
Yabancı mahkemelerce sanığın yokluğunda verilip Türkiye'de tebliği ve yerine getirilmesi istenilen hüküm ve ceza kararnamelerine karşı Türk yargılama makamlarınca incelenmek kaydıyle yapılan itiraz, daha önceki fıkrada belirtilen mahkemede incelenir ve itirazın kabulü halinde yargılama bu mahkemede yapılır.
Sözleşmenin 32 nci maddesinin 2 nci bendi gereğince yöneltilen geçici tutuklama talepleri, Ankara Sulh Ceza Mahkemesinde incelenir.
MADDE 5 - Sözleşmenin, müeyyidelerin yerine getirilmesi ile ilgili 5 nci bölümü gereğince mahkemelerde verilecek nihai kararlara karşı acele itiraz yoluna başvrulabilir.
MADDE 6 - Türk mahkemeleri tarafından verilen hükümlerin bir başka suç dolayısıiyle doğurduğu sonuçlar, Sözleşen Devletlerin ceza mahkemeleri hükümlerine de uygulanır.
MADDE 7 - Türk mahkemeleri tarafından verilen hükümlerin sonucu olan yasaklamalar, Sözleşen Devletlerin ceza mahkemeleri hükümlerine de uygulanır.
MADDE 8 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg