AVŞAR HUKUK BÜROSU

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLATI KANUNU

KANUN NO: 2879
CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLATI KANUNU
Kabul Tarihi: 17 Ağustos 1983
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Ağustos 1983 - Sayı: 18140
5.t. Düstur, c.22 - s.551
CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLATI
MADDE 1 - Bu Kanun; Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu teşkilatı, çalışma esasları ve personel atama işlemleri dışında kalan konuları düzenler.
KADROLAR
MADDE 2 - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatı kadroları, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tespit edilir.
Bu kararnamelerde tespit edilen kadro cetvelleri ile sınırlı olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri; kadro, unvan, derece ve intibak işlemleri ile değişikliklerini yapmaya yetkilidir.
MALİ HÜKÜMLER
MADDE 3 - Cumhurbaşkanlığı bütçesi genel bütçeye dahildir. İta amiri Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteridir.
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ita amirliği yetkisinin bir kısmını, Genel Sekreterlik teşkilatında görevli personele devredebilir.
PERSONELE İLİŞKİN HÜKÜMLER
MADDE 4 - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatı memurları hakkında, istisnai memurluklarla ilgili hükümler uygulanır.
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatı kadrolarında; esas ve usulleri Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen sözleşmeli personel ile Cumhurbaşkanının tasvibi üzerine kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sivil ve asker personel ve adlî, idarî, askerî yargı mensupları da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin talebi ile süreli veya geçici olarak görevlendirilebilirler.
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin yukarıda belirlenen personeli üç yılı aşmamak üzere süreli olarak ismen görevlendirme istekleri, atamalarındaki kayıt ve usullere bakılmaksızın yetkili merci, kurum ve kuruluşlarca yerine getirilir. Süresi bitenlerin görevlendirilmeleri yenilenebilir.Bu şekilde görevlendirilen personel kurumlarından izinli sayılır. Bu personelin aylık, ek gösterge, tazminatlar ve diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmeye devam olunur.
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatında süreli veya geçici olarak görevlendirilecek yüksek yargı organları mensupları ile hâkim ve savcıların muvafakatları alınır ve yüksek yargı organları mensupları hakkında görevlendirme talebi, ilgili yüksek mahkemelerin başkanlarınca yerine getirilir.
(...) (Madde 4'ün beşinci fıkrası, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan 11.10.2011 tarihli 666 sayılı KHK'nın 1. maddesi ile KHK/375' e eklenen Ek madde 12/2-i hükmü gereğince, 31.12.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)(*)  


_____(*) 666 sayılı KHK'nın 1. maddesi ile KHK/375' e eklenen Ek madde 12'nin 2.fıkrası, Anayasa Mahkemesi'nin 10.10.2013 tarih ve 28791 sayılı R.G.'de yayımlanan, 27.12.2012 T., 2011/139 E. ve 2012/205 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. 
_____Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kapsamına giren kuruluşlarda aynı görev, derece ve kademede bulunan emsali personele aylık ve diğer özlük hakları olarak yapılan ödemeler toplamının Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği personeline, (...)(*)(**) ödenen aylık ve diğer özlük hakları toplamını aşması halinde aradaki fark tazminat olarak ödenir.
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatında süreli olarak çalıştırılanlara da, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatı personeline ödenmekte olan (...)(*)(**) diğer sosyal hak ve yardımlar verilir. Bu hükmün istisnaları ile sözleşmeli personele verilecek sosyal hak ve yardımlar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde gösterilir.
_____(*) Madde 4'ün altıncı fıkrasında yer alan “fazla çalışma için yapılan ödeme dahil,” ibaresi ile yedinci fıkrasında yer alan “fazla çalışma ücreti ve” ibaresi, 22.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan 11.10.2011 tarihli 666 sayılı KHK'nın 1. maddesi ile KHK/375' e eklenen Ek madde 12/2-i hükmü gereğince, 31.12.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
_____(**) 666 sayılı KHK'nın 1. maddesi ile KHK/375' e eklenen Ek madde 12'nin 2.fıkrası, Anayasa Mahkemesi'nin 10.10.2013 tarih ve 28791 sayılı R.G.'de yayımlanan, 27.12.2012 T., 2011/139 E. ve 2012/205 K. sayılı Kararıile iptal edilmiştir. 
_____Süreli olarak görevlendirilen öğretim elemanlarına yapılan bu tür ödemeler, öğretim elemanlarının bağlı oldukları birimin döner sermayesine gelir kaydedilmez.
GEÇİCİ MADDE 1 - (Cumhurbaşkanlığı Konseyinin hukuki varlığı Anayasanın Geçici 2 nci madde 3 üncü fıkrası gereğince 6 Aralık 1989 tarihinde sona ermekle hükmü kalmamıştır.)
GEÇİCİ MADDE 2 - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve yönetmelik çıkarılıncaya kadar bu kanun hükümlerina aykırı olmayan mevzuatın uygulanmasına devam olunur.
YÖNETMELİK
MADDE 5 - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatında çalışan personele ilişkin fazla çalışmayla ilgili hususlar bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUN VE HÜKÜMLER
MADDE 6 - 23 Mayıs 1933 tarihli 2180 sayılı Riyaseti Cumhur Dairesi Teşkilatı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
Diğer kanunların bu Kanuna aykırı olan hükümleri uygulanmaz.
YÜRÜRLÜK
MADDE 7 - Bu Kanunun; Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyelerine ilişkin hükümleri, ilk genel milletvekili seçimlerini müteakip Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı teşkilinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 8 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg