AVŞAR HUKUK BÜROSU

CUMHURİYETİN 50 NCİ YILI NEDENİYLE BAZI SUÇ

KANUN NO: 1803
CUMHURİYETİN 50 NCİ YILI NEDENİYLE BAZI SUÇ VE CEZALARIN AFFI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 15 Mayıs 1974
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 18 Mayıs 1974 - Sayı: 14890 (Mükerrer)
5.t.Düstur, c.13 - s.976
MADDE 1 - 7.2.1974 tarihine kadar işlenmiş suçlardan:
A) Kanunların suçu tespit eden asıl maddesinde,üst sınırı (12) yılı geçmeyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile yahut yalnız veya birlikte olarak para cezasını veyahut bu cezalardan birini veya birkaçını gerektiren fiiller hakkında takibat yapılmaz
B) (12) yıl veya daha az hürriyeti bağlayıcı bir cezaya yahut bu miktarı aşmayan hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile birlikte veya müstakilen hükmedilmiş para cezası tayin edilenler, ''9 ncu madde hükmü saklı kalmak şartiyle'' fer'i ve mütemmim cezalariyle ceza mahkümiyetlerinin sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmişlerdir.
C) Müstakilen (12) yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya veya bununla birlikte para cezasına mahküm edilenlerin hürriyeti bağlayıcı cezalarının (12) yılı ve para cezalarının tamamı affedilmiştir.
D) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı suçlardan dolayı ölüm cezasına mahküm edilenlerin bu cezaları (30) yıl ağır hapse, müebbet ağır hapse mahküm edilenlerin cezaları da (24) yıl ağır hapse çevrilmiştir.
E)Yüksek Adalet Divanı tarafından mahküm edilmiş olanların 78 sayılı, 216 sayılı ve 780 sayılı Af Kanunları ile Anayasa'nın 97 nci maddesi uyarınca cezaları kısmen veya tamamen affedilenlerle bu afların dışında kalanların asli ve fer'i cezaları dayandıkları kanun hükümleri ayırt edilmeksizin bütün neticeleriyle birlikte ortadan kaldırılmıştır.
MADDE 2 - 7.2.1974 tarihine kadar işlenmiş:
A) Türk Ceza Kanununun 127, 128, 129, 132, 133 ncü maddelerinde, 135 nci maddesinin ikinci bendinde, 136, 137, 138, 139 ncu maddelerinde, 146 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında 148 nci maddesinde, 149 ncu maddesinin üçüncü fıkrasında, 150, 152, 156, 157, 168, 171, 172 ve 384 üncü maddeleriyle Askeri Ceza Kanununun 55, 56 ve 59 ncu maddelerinde yazılı suçlardan dolayı 5 yıl veya daha az bir süre ile mahküm olanların cezaları fer'i ve mütemmim cezaları ile ceza mahkümiyetlerinin sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmiştir. (*)
Yukarıda yazılı suçlardan dolayı beş yıldan fazla süre ile mahküm edilenlerin hürriyeti bağlayıcı cezalarının beş yılı ve para cezalarının tamamı affedilmiştir.
B) Türk Ceza Kanununun 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 403 ncü maddeleriyle 404 ncü maddesinin 1 nci bendinde ve 406, 407, 414/1, 415/, 416/2, -3, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 503, ve 510 ncu maddeleriyle Askeri Ceza Kanunun 131 ve 132 nci maddelerinde gösterilen suçları işleyenler hakkında ilgili maddede öngörülen Devlet zararı önceden ödenmek; tazminat hükümleri ise saklı kalmak şartıyla bu maddenin (A) bendi hükmü uygulanır.
(*)1. 2'nci maddenin (A) bendindeki kuralın:
A - T.C.K. 127ve As. C.K. 56 ıncı maddelerinin olayla sınırlı olarak biçim yönünden iptaline, Anayasa Mahkemesinin; 28 Kasım 1974 tarih ve E.1974 - 34,K.1974 - 50 sayı ile
B - T.C.K. 136 ve As. C.K.56 ıncı maddelerinin olayla ilgili hükümleriyle sınırlı olarak biçim yönünden iptaline, 7 Ocak 1975 tarih ve E.1974 - 52, K.1975 - 5 sayı ile,
C) Türk Ceza Kanununun, yukarıdaki (B) bendinde gösterilen maddelerine atıf yapın Askeri Ceza Kanununun 135 ve 142 nci maddelerinde yazılı fiiller hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.
MADDE 3 - 7.2.1974 tarihine kadar işlenmiş:
(Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun şumülüne giren 10.000 liraya kadar (Onbin lira dahil) kıymet kaçakçılığı suçları veya bu kanuna göre çıkarılan kararname ve tebliğlere aykırı fiiller veya miktarı ne olursa olsun döviz veya Türk parasının ziyanı intaç etmemiş bilümum fiiller veya önceden çıkarılan kararname ve tebliğlere göre suç sayılmayan fiiller, istimal ve istihlâk maksadı ile işlenmiş kaçakçılık fiilleri ve ithalle ilgili olmayan tekel kaçakçılıkları ve kaçakçılıkla ilgili olmayan tekel suçları, (Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 1918 sayılı Kanunda belirtilen CİF kıymeti 20.000 lirayı geçmeyen (yirmibin lira dahil) ithal ve FOB
C - T.C.K. 133 üncü maddesinin 1. fıkrası ve As. C.K. 56 ncı maddesinin 1 sayılı fıkrasının (D) bendi ile sınırlı olarak biçim yönünden iptaline, 7 Ocak 1975 tarih ve E.1974 - 49, K.1975 - 2 sayı ile,
D - T.C.K. 146 ncı maddesi 3. fıkrası ile sınırlı olmak üzere biçim yönünden iptaline, 28 Ocak 1975 tarih ve E.1974 -56, K.1975 - 8 sayı ile,
E - T.C.K. 171 inci maddesi açısından biçim yönünden iptaline 24 Haziran 1975 tarih ve E.1975 - 150, K.1975 -166 sayı ile
F - T.C.K. 128 inci maddesi açısından biçim yönünden iptaline 3 Kasım 1975 tarih ve E.1975 - 150, K.1975 - 166 sayı ile,
(*) 2. 2 nci maddenin (B) işaretli bendindeki kuralına
A) T.C.K. 414 üncü maddesi 1. fıkrası ile sınırlı olmak üzere biçim yönanden iptaline, 28 Kasım 1974 tarih ve E.1974 - 39, K.1974 - 51 sayı ile,
B) T.C.K. 416 ıncı maddesi son fıkrası ile sınırlı olak üzerere biçim yönünden iptaline, 7 Ocak 1974 tarih ve E.1974 - 54, K.1975 - 6 sayı ile,
C) T.C.K. 202'inci maddesi açısından biçim yönünden iptaline 7 Ocak 1975 tarih ve E.1974 - 40, K.1975 - 4 sayı ile,
D) T.C.K. 403'ncü maddesinin 3, 4 ve 6'ıncı fıkralariyle sınırlı olarak biçim yönünden iptaline 7 Ocak 1975 tarih ve E.1974 - 51, K.1975 - 3 sayılı ve aynı maddenin 5 'inci fıkrasiyle sınırlı olarak biçim yönünden iptaline 28 Ocak 1975 tarih ve E.1974 - 55, K.1975 - 11 sayı ile,
E) T.C.K. 495 VE 497'inci maddeleri ile sınırlı olmak üzere biçim yönünden iptaline 28 Ocak 1975 tarih ve E.1974 - 56, K.1975 - 8 sayı ile,
F) T.C.K. 510' uncu maddesi açısından biçim yönünden iptaline 4 Mart 1975 tarih ve E.1975 - 7, K.1975 - 33 sayı ile,
G) T.C.K. 503' üncü maddesi yönünden iptaline 11 Mart 1975 tarih ve E.1975 9.K. 1975 - 37 sayı ile,
H) T.C.K. 203' üncü maddesi açısından biçim yönünden iptaline 11 Mart 1975 tarih ve E, 1975 - 37, K.1975 - 44 sayı ile,
İ) T.C.K. 493 ncü maddesi açısından biçim yönünden iptaline 11 Mart 1975 tarih ve E.1975 - 18, K .1975 - 18, K. 1975 - 47 sayı ile,
J) T.C.K. 403' üncü maddesinin (1), (2) ve (7)'nci bertleriyle sınırlı olarak biçim yönünden iptaline 11 Mart 1975 gün E.1975 - 24, K.1975 - 49 sayı ile,
K) T.C.K. 492' inci maddesiyle sınırlı olarak biçim yönünden iptaline 20 Mart 1975 tarih ve E.1975 - 8, K. 1975 - 50 sayı ile,
L) As. C.K. 11 'inci maddesi açısından biçim yönünden iptaline 20 Mart 1975 tarih ve E.1974 - 46, K.1975 - 56 sayı ile,
M) T.C.K. 491' inci maddesiyle sınırlı olarak biçim yönünden iptaline 25 Mart 1975 tarih ve E.1975 tarih ve E.1975 - 51, K.1975 - 86 sayı ile,
N) T.C.K. 214' üncü maddesiyle sınırlı olarak biçim yönünden iptaline 8 Nisan 1975 tarih ve E.1975 - 71, K.1975 - 67 sayı ile,
O) T.C.K. 213' ncü maddesi açısından sınırlı olarak biçim yönünden iptaline, 3 Nisan 1975 tarih ve E.1975 - 58, K.1975 - 67 sayı ile,
P) T.C.K. 496' ncı maddesiyle sınırlı olarak biçim yönünden iptaline 29 Nisan 1975 tarih ve E.1975 - 97, K. 1975 - 119 sayı ile,
R) T.C.K. 212' nci mmaddesiyle sınırlı olarak biçim yönünden iptaline 29 Nisan 1975 tarih ve E.1975 - 104, K.1975 - 119 sayı ile
S) T.C.K 416' ncı maddesinin ikinci fıkrasiyle sınırlı olmak üzere biçim yönünden iptaline 8 Temmuz 1975 tarih ve E.1975 - 160, K. 1975 - 176 sayı ile,
T) T.C.K 498' inci maddesi açısından biçim yönünden iptaline 18 Mart 1976 tarih ve E.1975 - 170, K.1975 - 190 sayı ile,
U) T.C.K 205' inci maddesi açısından biçim yönünden iptaline 18 Mart 1976 tarih ve E.1976 - 15, K.1976 - 17 sayı ile
V) T.C.K. 415' nci maddesi açısından biçim yönünden iptaline 10 Haziran 1976 tarih ve E.1976 - 33, K.1976 - 32 sayı ile,
karar verilmekle hükmü kalmamıştır.
değeri 20.000 lirayı geçmeyen (yirmibin lira dahil) ihraç kaçakçılığı suçları hakkında bu kanunun 1 nci maddesi hükmü uygulanır. (*)
Yukarıki fıkra hükümleri dışında kalan Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 1918 sayılı Kanun, ek ve tadilleriyle bu kanunlara ilişkin tebliğler (ve Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunlar ile bunların ek ve tadilleri hükümlerini ihlâl eyleyen fiiller ) ile, 1308 sayılı Kanunla değişik 6136 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 2 ve 3 üncü ; T.C.K. nun 264 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarına giren fiillerden mahküm olanların hürriyeti bağlayıcı cezalarının beş yılı affedilmiştir. Şu kadar ki; bu fıkra hükmünden yararlananlara tayin edilen para cezaları af kapsamı dışında bırakılmıştır. (*)
MADDE 4 - A) Suçu işlediği tarihte 15 yaşını doldurmamış olanlarla, haklarında Türk Ceza Kanununun 47 ve 48 nci maddeleri uygulananlarla uygulanması gerekenlerin 7.2.1974 tarihine kadar işledikleri suçlar için takibat yapılmaz. Bunlara verilen cezalar, fer'i ve mütemmim cezalarla, ceza mahkümiyetlerinin bütün sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmiştir.
B) Suçu işlediği tarihte fo yaşını bitirmiş olup f8 yaşını bitirmemiş olanların 7.2.1974 tarihine kadar işledikleri kanunların suçu tespit eden asıl maddesinde üst sınırı (onsekiz) yılı geçmeyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza yahut yalnız veya birlikte olarak para cezası ile cezalandırdığıveya müsadereyi yahut bir meslak veya sanatın yapılamamasını veyahut bu cezalardan birini veya birkaçını gerektiren fiiller hakkında takibat yapılmaz.
Bu kimselerden, 7.2.1974 tarihine kadar işledikleri suçlardan dolayı, 18 yıl veya daha az hürriyeti bağlayıcı bir cezaya, yahut yalnız, veya birlikte olarak para ce-
(*) A - 3 üncü madde 2' nci fıkrasiyle 1'inci fıkradaki (....) içine alınan ithal kaçakçılığı suçları hakkında bu kanunun 1 'inci maddesinin uygulanacağı hakkındaki hükmün 1918 sayılı Kanunun değşik 27 ve 33 üncü maddeleriyle sınırlı olarak biçim yönünden iptaline, Anayasa Mahkemesinin 28 Ocak 1975 tarih ve E.1974-48, K.1975-10 sayı ile,
B- 3'üncü maddenin 2'nci fıksarında (...) içine alınan kuralın iptaline ve bu sonuç, 1'nci fıkrada (...) içine alınmış olan kuralın uygulanmaması sonucunu doğurduğundan keza bu kuralın da biçim yönünden iptaline 5 Mart 1975 tarih ve E.1975 - 3, K.1975 - 35 sayı ile,
C - 3'üncü maddenin ikinci fıkrasının, birinci fıkra dışında bırakılmış ''Kaçakçılığın Men ve Tâkibine dair 1918 sayılı Kanunun da 27 ve 33 'üncü maddeleri dışında kalan hükümleri ile sınırlı olarak biçim yönünden iptaline ve itiraz konusu kuralın iptali 3'üncü maddenin 1'inci fıkrası hükmünün '' İstimâl ve İstihlâk maksadiyle işlenmiş kaçakçılık fiilleri ve ithalle ilgili olmıyan tekel kaçakçılıkları ve kaçakçılıkla ilgili olmıyan tekel suçları, Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı kanunda belirtilen Cif kıymeti 20.000 lirayı geçmiyen (yirmibin lira dâhil) ihraç kaçakçılığı suçları hakkında bu kanunun 1'inci maddesi '' hükmünün uygulanacağına ilişkin kuralın 1918 sayılı Kanunun 27 ve 33'üncü maddeleri dışında kalan bölümünün uygulanmaması sonucunu doğurduğundan keza iptaline, 5 Mart 1975 gün ve E.1975 - 4, K.1975 - 36 sayı ile,
D - 3'üncü madde 2'nci fıkradaki kuralın biçim yönünden ve 6136 sayılı Kanunun 30.6.1970 tarih ve 1308 sayılı Kanunla değişik 12'nci maddesinin 3'üncü fıkrasiyle sınırlı olmak üzere iptaline 3 Nisan 1975 tarih ve E.1975-34, K.1975 - 70 sayı ile,
karar verilmekle hükmü kalmamıştır.
zasına, veyahut müsadere veya bir meslek veya sanatın tatili icrası cezasına, ve yahut bu cezalardan biri veya birkaçına mahküm olanlara bu cezaları, ceza mahkümiyetlerinin bütün sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmiştir.
Bu bentte belirtilen kimselerden, 7.2.1974 tarihine kadar işlekleri suçlardan dolayı 18 yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya veya bununla birlikte para cezasına mahküm edilenlerin hürriyeti bağlayıcı cezalarının 18 yılı ve para cezalarının tamamı ile fer'i ve mütemmim cezaları affedilmiştir. Ancak, Türk Ceza Kanunun 450 nci maddesinin 1 ve 10 uncu bentleri gereğince mahküm edilenler bu bent hükmünden yararlanamazlar.
MADDE 5 - Aşağıda yazılı bentlerde gösterilen suçlar, bu kanun hükümleri dışında bırakılmıştır:
A) (Anayasa Mahkemesinin 2 Temmuz 1974 tarih ve E.1974 - 19, K.1974 - 31 sayılı karariyle biçim yönünden iptal edilmekle hükmü kalmamıştır.)
B) Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının, umumun sıhhatine, yenecek ve içecek şeylere müteallik 7 nci babının 3 ncü faslında yer alan hükümlere 1967/907 esas sayılı, İzmir 1 nci Ağır Ceza Mahkemesine açılmış bulunan 1967/331 esas sayılı ve buyer Sıkıyönetim Askeri Mahkemesine açılmış bulunan 1972/20 esas sayılı, davalara konu teşkil eden fiillerle, bu davalarla ilgili olarak Hâkimler Kanununun 107 nci maddesi gereğince, takibat icrasına lüzum görülenler haklarında açılmış veya açılacak davalara ilişkin fiiller,
C) 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu ile Asarı Atika Nizamnamesinde belli edilen eski eserlerin kanuna ve nizamnamelere aykırı olarak yurt dışına çıkaranların veya çıkarmaya teşebbüs edenlerin suç teşkil eden fiilleri,
D) Yukarıda (A) berdinde gösterilen Türk Ceza Kanununun 414/2 ve 416/1 maddelerine âtıf yapan Askeri Ceza Kanununun 152 nci maddesinde yazılı fiiller,
E) Askeri Ceza Kanununun 56/1 - (D) maddesi hükmünün mâtufu olan 56/1 - (A) ve Türk Ceza Kanununun 13/1 maddelerinden hüküm giymiş olan yabancıların bu kanundaki af hükümlerinden yararlanabilmeleri (mukabilinde bir Türk vatandeşının - veya Türkiye lehine suç işlemiş bir şahsın - mahküm edildiği ülke tarafından cezasının ortadan kaldırılması halinde) Bakanlar Kurulundan çıkarılacak kararnameye bağlıdır.
MADDE 6 - Bu kanunun uygulanmasında içtima hükümleri dikkate alınmaz.
Ancak, bu kanunda yararlanmış olmakla beraber Türk Ceza Kanununun 77 nci maddesi gereğince, ayın neviden şahsi hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezaların birleştirilmesi sonucu, tatbik edilecek cezadan (12) yıl indirilir.
Bu kanun hükümlerinden yararlandıkları halde, mahkümiyetlerinin toplamı Türk Ceza kanununun 77 nci maddesginde belli edilen miktarlara ulaşmaması sebebiyle, ikinci fıkrada öngörülen indirimlerden yararlanamıyanların, bakiye şahsi hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezalarının birleştirilmesi sonucu tatbik olunacak cezalar; aynı nevien ağır hapis cezaları için (18) yılı geçemez.
MADDE 7 - A) Bu kanunda yararlanıp, ölüm cezaları 30 yıl ağır hapse ve müebbet ağır hapis cezaları 24 yıl ağır hapse çevrilenlerin şartlı salıverilmelerinde, dışarıda geçirecekleri 1/3 süre, çevrilen bu cezaları üzerinden, muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalara mahküm edilmiş olup da, bu kanundan yararlananların şartla salıverilmelerinde ise, dışarda geçirecekleri 1/3 süre, af ile yapılacak indirimden önceki esas ceza miktarı üzerinden yapılır. Şartla salıverilmede; 647 Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunun değişik 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen iyi hallilik ile , ikinci fıkrasında öngörülen şartlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki süre içinde aranmaz (*)
B) Bu kanunda kısmen yararlananların fer'i ve mütemmim cezaları, ceza mahkümiyetlerinin sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmiştir. Bu kanun gereğince cezaları genel afla tamamen ortadan kalkanlar hakkında özel kanunlarında yazılı, muayyen bir meslek ve sanatın icrasının menine dair hükümleri tatbik edilmez.
Şu kadar ki, (B) bendinin uygulanması ile aftan kısmen ya da tamamen faydalanan zimmet, ihtilâs, irtikap rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suclardan hükümlü bulunanlara, 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 23.12.1972 tarih ve 2 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile değişik 1 inci maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarında ve 87 nci maddesinde sayılan kurumlarda görev verilemez.
MADDE 8 - 16.6.1952 tarih ve 5958 sayılı Kanunla tadil edilen 56 Recep 1342 ve 3 Mart 1430 tarihli ve 431 sayılı Kanunun 2, 3, 4, ve 5 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bu durumdan istifade etmek isteyen erkek mensuplar hakkında 431 sayılı Kanunu tadil eden 5958 sayılı Kanun gereğince kadın mensuplara tanınan haklar uygulanır.
MADDE 9 - A) 1973 yılı sonuna kadar olan dönemlere (Beyana dayanan vergilendirmelerde 31.12.1973 tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelere) ilişkin vergi ve sosyal sigorta primi ve 6183 sayılı kanunun 1 ve 2 nci maddeleri şümulüne giren diğer amme alacaklarına taallük eden cezalar, geçikme zamları ve faizlerden tahsil edilmemiş olanlara ati vergi eveya resim veya harç veya sigorat primi veya 6183 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri kapsamına giren diğer amme alacakları, asıllarının bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce veya bu tarihten itibaren 8 ay içinde kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde (Cebren tahsil edilenler dahil), ödenen vergiye veya resim veya harca veya sigorta prim borcuna veya 6183 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri şümulüne giren diğer amme alacaklarına tekabül eden cezaları ve bunlara uygulanması gereken geçikme zamlarının ve faizlerinin tamamı;
Özel kanunlarına göre alınması gereken ceza ve gecikme zamları hakkında da yukarıki fıkra hükmü uygulanır.
Af dönemleri ile ilgili olarak kesilmiş ve kesilecek bir vergi veya resim veya harç veya sigorta primi veyahut 6183 sayılı kanunun 1 ve 2 nci maddeleri şümulüne giren diğer amme alacakları asıllarına bağlı olmayan tüm vergi ve sigorta primi ve para cezalarının tamamı;
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar henüz tahsil edilmemiş olan fer'i âmme alacakları ile vergi cezalarının ve tahsili için vergi dairelererine gönderilen
(*) (A) bendinde yer alan hükmün sınırlama kararı uyarınca incelenen ve af yasasından yararlanarak müebbet ağır hapis cezaları 24 yıl ağır hapse çevrilenlerin şartla salıverilmelerinde, dışarda geirecekleri 1/3 süreyi, af yasası ile çevrilen ceza üzerinden hesaplanacağını öngören kuralın Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline, Anayasa Mahkemesinci 13 Mart 1979 günlü ve E.1978 - 67, K.1979-14 sayı ile karar verilmiştir.
veya gönderilmesi gereken mahkeme harç ve giderleri ve yemeklik ve yiyecek bedelleri gibi müteferrik alacakların ikiyüzelli liraya kadar (ikiyüzelli lira dahil); 933 sayılı Kanuna göre alınan Hazine hisseleri, her türlü âşar bedelleri ile 31.7.1973 tarihine kadar Maliyeye devredilmesi gereken tavizat bedellerinin bin lirası ve kadastro harçları affedilmiştir.
Gümrük Kanununun giriş ve çıkış işlemlerine ilişkin para cezaları ile bu kanunun ihlâlinden doğan para cezalarının tamamı affedilir ve Gümrük Vergileri ile ilgili olanları hakkında da bu bendin ilk fıkrası hükmü aynen uygulanır.
506 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasındaki ödeme, 26 ncı maddedeki sorumluluk hallerinin tahakkuk etmesine bağlıdır.
B) Af dönemlerine ilişkin olarak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kesilecek vergi ve sigorta primi veya 6183 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri şümulüne giren diğer amme alacaklarına müteallik cezalar ve gecikme zamları ve afaizleri hakkında da, vergi veya resim veya harç veya sigorta primi veya 6183 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri şümülüne giren diğer amme alacakları asıllarının ilgililerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 ay içinde ödenmesi halinde (Ödeme emri tebliği ve haciz tatbik yolu ile muttal olunan amme alacakları dahil), yukarıdaki bent hükmü uygulanır.
C) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ihtilâflı bulunan veya ihtilâflı hale getirilen vergi, resim, harç sigorta primi ve 6183 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri şümulüne giren diğer amme alacakları asıllarını ihtilafın kesin hükme bağlandığı tarihten itibaren 8 ay içinde ödeyen mükellef ve sorumlular hakkında da yukarıdaki bertler hükümleri uygulanır. Ancak bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra vergi, resim, harç, sigorta pirimi ve 6183 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri şümulüne giren amme alacaklarına müteallik ihtilâfı sürdüren veya ihdas eden mükellef ve sorumlulardan yetkili merciler tarafından kesin hükme bağlanacak vergi, resim, harç sigorta primi ve 6183 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri şümulüne giren diğer amme alacakları % 20 (Kaçakçılık cezasının uygulandığı vergi, resim ve harçlar % 50) fazlası ile tahsil edilir.
D) Bu kanun hükümleri, borçlular ve mükelleflerin 6183 sayılı Kanunda öngörülen ''tecil'' müessesesine başvurmalarına ve bu suretle aftan faydalanmalarına engel olmaz.
E) Afla ilgili vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesine göre bu Kanunun yürürlüğü tarihinden itibaren bir yıl içinde pişmanlık talebinde bulunanlara beyanları üzerihe tarh ve tahakkuk etti.
Verilen vergi, resim ve harçlar haber verme tarihinden itibaren 8 ay içinde ödendiği takdirde, vergi cezası kesilmez ve pişmanlık zammı uygulanmaz.
F) Bağ - Kur sigortalılarından, başvurma ve basamak seçme işlemlerini 1479 sayılı Kanunda gösterilen süreler geçtikten sonra yapanların veya Bağ - Kur Kanunu kapsamına girdikleri halde hiç başvurmamış olanların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde olmak kaydiyle başvurma ve basamak seçme işlemleri ve hatalı seçtikleri basamaklara dair yazılı düzeltme talepleri, bu talepler sigorta yardımına hak kazandıran olaydan önce vukubulmak ve varsa ödenmesi gereken kesenek ve pirimler ödenmek kaydiyle geçerli sayılır ve bu gibiler hakkınad aherhangi bir müeyyide ve ceza uygulanmaz.
1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre verilmesi gereken çalışma belgelerinin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi eden ay başından itibaren üç ay içinde Bağ-Kur'a intikal etetirlmesi halinde bu belgeler geçerli sayılır.
Bağ - Kur sigortalıların, bu kanunla verilen başvurma süresinin sonuna kadarki prim borçlarına ait fark, geçikme zammı ve faizleri takip ve tahsil edilmez; ödenmiş olan fark, gecikme zammı ve faizler geri verilmemekle beraber sigortalıların prim borçlarına mahsup edilir.
G) 1163 sayılı Kooferatifler Kanununa intibak ederek kongrelerini yapmış ve yine aynı kanunun 3 üncü maddesine istinaden tescil ve ilânını zamanında yaptırmadıklarından münfesih duruma düşerek tasfiyeye tabi tutulmuş kooperatifler, Genel Af Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içiresindeki tescil ve ilânlarını yaptırdıklarında bir defaya mahsus olmak üzere affedilirler.
1630 sayılı Dernekler Kanununun geçici 1 inci maddesi uyarınca hakkında fesih işlemi uygulanmış dernekler için, İntibak Genel Kurul toplantılarını evvelce süresinde yapmış olmaları şartı ile yeni tüzüklerini mahhi mülkiye amirlerine vermek üzere bir aylık ek süre tanınmıştır.
H) Deprem, sel, yangın gibi felâketlerden zarar gören yurttaşlarımıza 7269 sayılı Kanun uyarınca yapılan yardımlardan tahakkuk eden her türlü faiz, gecikme faizleri, ana paranın dışındaki bilümum masraf yüklemeleri takip ve tahsil edilemez.
İ) Onuncu Devre T.B.M.M. üyelerinin ödeneklerine müsteniden Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına olan asıl borçlarına yürütülen faizler, her türlü mahkeme ve icra takip masrafları, vekalet ücretleri ile tahakkuk ettirilmiş vergiler kaldırılmıştır.
Borçluların yapmış olduğu bütün ödemeler (Hangi nam ile tahsil edilmiş olursa olsun) esas borçtan indirildikten sonra kalan bakiye borçları bu kanunun yayımı tarihten itibaren yüzde 3 faizle beş yıllık taksite bağlanmıştır.
MADDE 10 - 7.2.1974 tarihine kadar yapılan mali işlemler nedeniyle Sayıştay, mahkeme ve yetkililerce sorumluları adına verilen tazmin veya zimmet hükümleri sonucu borç yazılan tutarlar, sözleşmeden doğmamış olması, hezmetin görülmüş veya malın teslim edilmiş bulunması ve suç konusu teşkil etmemesi şartı ile kurumlarınca silinir. Ayrıca:
A) 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 133 üncü maddesine göre, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar silinmesine karar verilmiş olan borçlar.
B) Kaldırılan eytam ve eramil sandıklarının mal sandıklarına devrolmuş alacak artıkları,
C) Tutarı 1.000 liradan az olan bütün borçlar ile nedeni tespit edilemediğinden takibi yapılamayan borç kayıtları,
D) 7.2.1974 tarihine kadar zaman aşımına uğrayan zimmetler nedeniyle, Sayıştayca verilen tazmin hükümleri sonucu saymanlar adına kaydedilen borçlar,
E) Silinmesi öngörülen borçların faizleriyle, bugüne kadar ödenmiş diğer borçların henüz tahsil edilmemiş faizleri silinir.
F) Bakanlaklar ve diğer kamu kuruluşlarından burs alarak tahsilini yapanlardan gerek talebeliği sırasındra burs almaktan vazgeçenlerin gerek tahsillerinin bitiminde mecburi hizmetlerini yerine getiremeyenlerin , almış oldukları burs toplam tutarını ödemeleri kaydiyle, yükümlü oldukları ve henüz ödemmemiş bulunan faiz ve diğer para cezaları affedilmiştir.
Bu madde kapsamına giren ve henüz yargılanmamış işlemler için Sayıştayca tazmin veya zimmet hükmü verilmez.
MADDE 11 - 9.5.1969 günlü ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun geçici 1 inci maddesinin (B) bendi kapsamına giren arazi sahiplerine bu geçici madde dairesinde itirazda bulunabilmeleri için bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 1 yıllık yeni bir itiraz süresi tanınmıştır.
Anılan geçici madde uyarınca evvelce itirazda bulunulmuş ve bu itirazın tetkik ve reddedilmiş olması bu kez yapılacak itirazların kabul ve tetkikine engel etşkil etmez.
İnceleme kurulları ilgililer tarafından yapılan itirazların itiraz tarihinden itibaren bir yıl içinde inceleyip karara bağlarlar.
MADDE 12 - 7.2.1974 tarihine kadar keşide edilmiş olan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası vasıtiyle bankalara duyurulmuş bulunan ademi tediye protestoları, protestonun hukuki sonuçları açısından özel hukuk hükümleri saklı kalmak şartiyle kaldırılmıştır.
MADDE 13 - Bu kanun hükümleri, bir ceza mahkümiyeti olmasa ve faile ait bulunmasa dahi kanunenn veya dış ticaret rejimi hakkındaki kararlara gör kullanılması, yapılması, taşıması, bulundurulması, satılması ve (yurda sokulması suç teşkil eden ) veya inhisara tabi olan (eşyanın müsaderesine engel değildir.) (*)
Ancak, yukarıki fıkra hükmü dışında kalan eşya, ithalde alınan gümrük ve diğer vergi ve resimler ile ardiye ücreti ve sair masrafların ödenmesi halinde sahiplerine verilir.
Bu kanun kapsamna giren 6831 sayılı Oramn Kanunua aykırı davranma suçlarında kullanılmış olan âletlele canlı ve cansız her türlü taşıt araçları ve paraya çevrilmiş ise bunların emanet hesabındaki bedelleri, henüz kamu dâvası açılmamış işlerde C. Savcılarınca, kamu dâvası açımamış işlerde C. Savcılarınca, kamu dâvası açılmış işlerde mahkemelerce, hüküm kesinleşmiş ise hükmü veren mahkemece sahiplerine iade olunur. Şu kadar ki, 7.2.1974 tarihinden önce kesinleşmiş bir hükme konu teşkil eden (âlet, canlı taşıt araçları, araba, kağnı, traktör ve römorku hariç) her türlü motorlu taşıt araçları ve bunlar satılmış ise bedelleri, hükümlü hakkındaki ceza bu kanun kapsamına girse dahi sahiplerine iade edilmez.
(*) Fıkrada (....) içine alınan kuralın biçim yönünden ve 7.1.1932 tarih ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Kanun ve ek ve tadilleriyle sınırlı olarak biçim yönünden iptaline, Anayasa Mahkemesince; 3 Nisan 1975 tarih ve E.1975 - 6, K. 1975 - 64 sayı ile, bu kuralın genel olarak biçim yönünden iptaline 10 Haziran 1975 tarih ve E.1975 - 131, K.1952 - 152 sayı ile karar verilmiştir.
5383 ve 1615 sayılı Gümrük Kanunları, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Kanun, 3437 ve 2477 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli hakkındaki kanunlar, 3078 sayılı Tuz Kanunu, 3788 sayılı Çay Kanunu, 1497 sayılı Çay Kurumu Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu içkiler Kanunu ile 1118 sayılı Oyun Kâğıtları inhisarı hakkında Kanun ile bunlara ek ve tadilleri gereğince müsadereleri kesinleşmiş olan eşya, madde âlet ve taşıma vasıtaları sahiplerine iade edilmez.
Trafik sicilli kayıtlarına dayanılarak satın alınan taşıt araçlarından zapt ve müsaderesi kesinleşmemiş olanların ardiye ve sair masrafları ödenmek şartiyle prim, vergi ve resim alınmaksızın sahiplerine verilir.
MADDE 14 - 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 11 inci maddesinde belirtilmiş olup, meslek onuru ile bağdaşması mümkün olmaan bir işle uğraşma dışındaki bir nedene dayanılarak:
A) Yapmış oldukları satjın geçerli olmamasından dolayı 7 Şubat 1974 tarihinden önce aynı Kanunun 72 nci maddesinin (b) bendi uyarınca adları baro levhasından silinmiş bulunanlarla satj bitim belgesi almış oldukları halde aynı nedenle baro levhasına yazılma istemleri reddekilenler, hevhaya yazılmalarına İlişkin Baro Yönetim Kurulu kararları Adalet Bakanlığınca onaylanmayanlar veya baro levhasına yazılmamış olanlar başvurdukları takdirde başka engelleri yoksa baro levhasına yazılırlar. Meslek onuru ile bağdaşmayan uğruş dışında 7 Şubat 1974 tarihinden önce mevcut, stajı geçersiz kılan nedenlerhe levhadan silinmeleri gerekenler hakkında da silme işlemi yapılmaz.
B) 7 Şubat 1974 tarihinden önce adları satj listesinden silinmiş olanlar, başkaca engelleri bulunmadığı takdirde üç ay içinde başvurmaları halinde yeniden staj listesine yazalırlar ve silme kakarından önce yaptıkları satj geçerli sayılarak kaldıkları yerden ilk yazılma tarihinde tabi oldukları staj hükümlerine göre stajlarına devam ederler. 7 Şubat 1974 tarihinden önce meslek onuru ile bağdaşmayan bir uğraş dışında stajla bağdaşması mümkün olmayan bir görev veya işte bulunmalarından dolayı staj listesinden silinmeleri gerekenler hakkında, bu nedenin anılan tarihte ortadan kalkmış olması şartiyle silme işlemi yapılmaz.
C) Bu kanunun birinci maddesinden faydalanarak işledikleri suçları bütün sonuçlariyle affedilmiş olan avukatlar haklarında, bihakkın veya meşruten tahliye tarihlerinden itibaren bu mahkümiyetlerinin tabii neticesi olan, kanuni mahcuriyet halinde bulundurulmaya ve 11336 sayılı Avukatlık Kanununun avukatlıkğa kabul edilmeme ve ruhsatnameleri Baro Yönetim Kurulunca geri alınarak iptal ve adları bir daha azılmamak üzere levhadan silinir hükümleri, yani avukatlık mesleğini icra edemeyeceklerine dair hükümleri tatbik olunmaz.
MADDE 15 - A) Değişik: 2110 - 26.1.1976) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre içinde kayıtlı bulundukları ortaöğretim kurumları öğrnecilerinden (dışardan sınavlara girenler dahil) hangi sebeple olursa olsun kayıtları silinmiş olanlarla kendi istekleriyle ayrılmış bulunanlar (her derecedeki askeri okul öğrencileri hariç) bu Kanunun yürürlüğe girmesinden başlayarak 3 ay içinde eski öğretim kurumlarına yazılı olarak başvurdukları takdirde, ayrıldıkları sınıflarda öğrencilik sıfatlarını o sınıflara ait üst yaş sınırları aşmamak kaydıyla devam ettirmek ve o sınıflarda okuyan öğrencilerin tâbi oldukları sınava girmek hakkını kazanırlar.) Bu haklardan yararlanacak olanlardan üst yaş sınırlarını aşanlar, ancak dışardan sınava girebilirler. Askerlik süresi geliş olanlar u haklarını kullanıdığı takdirde tecilli sayılırlar.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik ödevini yapmakta olanların 3 aylık başvurma süresi terhisleri tarihinden, fiili ve hukuki mücbir sebeplerle bu hakkını kullanamayacak durumda olanların 3 aylık başvurma süresi mücbir sebeplerin kalktığı tarihten başlar. Bu bend hükmüne dayanarak eski öğretim kurumlarına başvuran öğrencilere kurumlarınca birer başvurma belgesi verilir. Bu bend hükmünden yararlanan öğrenciler tarafından bu konularda Danıştay'a açılan davalara bakılmaz.
B) Her derecedeki askeri okullarla diğer öğrenim kurumlarında Milli Savunma Bakanlığı adına ve hesabına öğrenim yapan askeri öğrencilerden:
7.2.1974 tarihine kadar, gerek disiplinsizlik ve gerekse başka nedenlerle Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerin (kendi isteğiyle yrılanlar hariç), okulda geçen süreleri askerliklerine sayılır ve muvazzaf askerlik hizmetinden affedilirler. Şu kadar ki, disiplinsizlik nedenleri dışında ilişiği kesilenler, istemde bulundukları takdirde muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere sevkedilirler.
Bunların ilişik kesilmesinden doğan tazminat borçları affedilmiştir. Ancak, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmiş olanlar geri verilmez.
C) Devlet hesabına yatılı olarak okuyan öğrencilerin çeşitli nedenlerle öğrenimlerini tamamlayamamalarından doğan tazminat borçlarının, borçun aslının ödenmesi kaydiyle, faiz ve cezai şart borçları affedilmiştir.
D) 1973 - 1974 ders yılı için yapılan üniversite giriş sınavları sonunda aldıkları puanlar itibariyle fakülte ve yüksek öğrenim kurumlarına girmeye hak kazanmış lise mezunları, önkaydını yaptırmış olsun, olmasın, bu kanunun yürürlüğe irmesinden itibaren üç ay içinde girmeye hak kazandıkları fakülte ve yüksek öğrenim kurumlarına başvurdukları takdirde kesin kaytıları yapılır.
Ek: 2110 - 26.1.1976 ) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre içinde kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumları öğrençilerinden (dışardan sınavlara girme hakkını kazanmış olanlar dahil) hangi sebeple olursa olsun kayıtları silinmiş olanlarla kendi istekleriyle ayrılmış bulunanlar (her derecedeki askeri okul öğrencileri hariç) bu kanunun yürürlüğe girmesinden başlayarak 3 ay içinde eski öğretim kurumlarına yazılı olarak başvurdukları takdirde ayrıldıkları sınınf ve sömüstrede öğrencilik sıfatlarını devam ettirmek ve o sınıf ve sömüstrede okuyan öğrencilerin tâbi oldukları sınava girmek hakkını kazanırlar. Asker
(*)15'inci maddenin (A) ve (D) bendlerindeki kurallar biçim yönünden Anayasaya aykırır görülmekle üniversitelerle ilgili hükümlerle sınırlı olmak üzere, Anayasa Mahkemesinin 7 Ocak 1975 tarih ve E.1974 - 33, K. 1975 - 1 sayılı karariyle iptal edilmiştir.
lik süresi gelmiş olanlar bu haklarını kullandığı takdirde tecilli sayılırlar. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik ödevini yapmakta olanların 3 aylık başvurma süresi terhisleri tarihinden , fiili ve hukuki mücbir sebeplerle bu hakkını kullanamayacak durumda olanların 3 aylık başvurma süresi mücbir sebeplerin kalktığı tarihten başlar Bu bend hükmüne dayanarak eski öğretim kurumlarına başvuran öğrencilere kurumlarınca birer başvurma belgesi verilir. bu bend hükmünden yararlanan öğrenciler tarafından bu konularda Danıştay'a açılan davalara bakılmaz.
MADDE 16 - İstiklâl Savaşına katılmış olmaları nedinyle 869 sayılı Kanunu uyarınca İstiklâl Madalyası ve 1005 sayılı Kanun gereğince şeref aylığı almış olanlardan, çeşitli nedenlerle sonradan madalya beratı iptal edilmiş bulunanlara ödenmiş şeref aylıkları geri alınmaz. Geri alınmış şeref aylıkları kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 6 ay içinde sahiplerine geri verilir.
MADDE 17 - 7.2.1974 tarihine kadar eğitim, tatbikat, atış ve diğer askeri hizmetlerin yapılması sırasında hizmete ilişkin taksirli ve ihmali fiillerden meydana gelen Hazine zararları, askeri bir suça bağlı olsun veya olmasın, takip ve tahsil edilmez. Ancak, kbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmiş olanlar geri verilmez.
MADDE 18 - A) Firar halinde olup da yurt içinde bulunanlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay, yurt dışında bulunanlar bir yıl içinde resmi mercilere müracaatla teslim olmadıkları takdirde bu kanun hükümlerinden faydalanamazlar.
B) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kıtasından veya görev yerinden izinsiz uzaklaşmış yahut izin süresini özürsüz geçirmiş olanlar, bakaya, yoklama kaçağı ve saklı bulunanlar ve askarlikten kurtulmak için hile yapanlar bu kanunun yürürüğe girmesinden itibaren yurt içinde bulunanlar üç ay , yurt dışında bulunanlar bir yıl içinde resmi mercilere başvurmak şartiyle bu kanun hükümlerinden faydalanırlar.
C) Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte 46 yaşını doldurarak askerlik çağı dışına çıkmış olanlar, resmi mercilere teslim olmak kaydı aranmaksizin bu kanun hükümlerinden faydalandırılır ve fiili askerlik yükümlülüğünden muaf tutularak yedeğe geçirilirler.
Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamadan çeşitli nedenlerle kıalarınca erken terhis edilmiş bulunanların dışarıda geçen sürelerinden üç aya kadar olanı muvazzaf askerlik hizmetinden sayılır.
MADDE 19 - Yargıtay ve Askeri Yargıtayca incelenmekte bulunan bir ceza dâvasının ortadan kaldırılmasına karar verilmesi halinde, usulünce açılmış ve mahkümiyetle sonuçlanmış olan kişisel hak dâvalarına ait kararlar üzerinde Yargıtay incelenmesi yapılmak üzere, dosya görevli Hukuk Dairesine gönderilir. Kişisel hakkı ait mahkümiyet kararı bozulduğu takdirde, dosya görevli ve yetkili hukuk mahkemesine yollanır ve mahkemece Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu gereğince dâva karara bağlanır.
Yargıtay Hukuk Dairesi ilâmından alınacak harçlar, hukuk ilâmlarındaki harçların aynıdır. Şahsi hak yönünden bozulup mahalline iade olunan dâvalara, görevli ve yetkili hukuk mahkemelerince peşin harç istenilmeden bakılır. Verilen son kararla birlikte, genel hükümlere göre karar ve ilâm harcı tahakkuk ve tahsil olunur.
Mahalli mahkemerce verilmiş bulunan bir ceza mahkümiyet kararı ile beraber, usulünce açılmış kişisel hak davalarına ait olarak verilmiş mahkümiyet kararlarının Yargıtay'ca incelenmesi, ceza kararlarının temyizindeki şartlara göre istendiği takdirde, dosya yukarıki fıkra gereğince işleme tabi tutulur.
MADDE 20 - Genel afla tamamen ortadan kalkan mahkümiyet hükümlerine ait sicil varakaları Adli Sicilden çıkarılır.Aynı mahiyetteki cezalara ait fişlerden siçil tesis edilmemiş olanlar için sicil varakası tesis edilmez. Ancak 7 nci maddenin (B) bendinde yazılı suçlara ilişkin sabıka kayıtlarında bu hüküm uygulanmaz. Ve anılan bentte gösterilen hizmetlerle ilgili olarak yetkili mercilerce istendiği takdirde bildirilir.
Bu madde öngörülen işlemlerin uygulanmasına ilişkin hususlar Adalet Bakanlığınca bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde düzenlenecek yönütmelikle belli edilir.
MADDE 21 - Bu kanun hükümlerinden faydalanacak tutuklu ve hükümlülerin salıverilme işleri, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 20 gün içinde tamamlanır.
MADDE 22 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 23 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg