AVŞAR HUKUK BÜROSU

D-8 ULUSLARARASI İCRA DİREKTÖRLÜĞÜNÜN TÜRKİYE'DE YARARLANACAĞI

KANUN NO: 4528
D-8 ULUSLARARASI İCRA DİREKTÖRLÜĞÜNÜN TÜRKİYE'DE YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA DAİR KANUN
Kabul Tarihi: 1 Şubat 2000
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 6 Şubat 2000 - Sayı: 23956
5.t.Düstur, c.39 - s.
Tüzelkişilik
Madde 1 - 15.6.1997 tarihinde imzalanan "D-8 Zirve (İstanbul) Deklarasyonu" ile ihdas edilmiş bulunan D-8'e katılan Devletlerin sekretarya hizmetlerini sunmak üzere İstanbul'da kurulmasını kararlaştırdıkları D-8 Uluslararası İcra Direktörlüğü, Türkiye Cumhuriyetinde tüzelkişiliğe sahiptir.
İcra Direktörlüğü ile çalışanlarının yararlanacağı ayrıcalıklar, bağışıklıklar ve kolaylıklar
Madde 2 - İcra Direktörlüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 21 Mart 1950 tarihinde katıldığı, 13 Şubat 1946 tarihli Birleşmiş Milletler'in Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşmenin I inci maddesinin hükümlerine, II nci maddesinin 6 ncı bent dışındaki hükümlerine ve III üncü maddesinin 10 uncu bent dışındaki hükümlerine mümasil hükümlere tabidir.
İcra Direktörlüğünde çalışan İcra Direktörü, Direktör Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Uzman, Uzman Yardımcıları, İdari ve Teknik Personel, Türkiye Cumhuriyeti'nin 21 Mart 1950 tarihinde katıldığı, 13 Şubat 1946 tarihli Birleşmiş Milletler'in Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşmenin V inci maddesinin 18, 20 ve 21 inci bentlerinde ifade edilen mümasil hükümlere tabidir.
Uygulama
Madde 3 - Dışişleri Bakanlığı, bu Kanundaki dokunulmazlık, ayrıcalık, bağışıklık ve kolaylıkların uygulanmasına ilişkin usulleri yönetmelik ile tespit eder.
Kapsam
Madde 4 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de daimi ikamet eden kimseler, yukarıda öngörülen ayrıcalık, bağışıklık, dokunulmazlık ve kolaylıklardan yararlanamazlar.
Yürürlük
Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg