AVŞAR HUKUK BÜROSU

DAHİLİYE MEMURLARI KANUN

KANUN NO: 1700
DAHİLİYE MEMURLARI KANUNU (*)
Kabul Tarihi: 9 Haziran 1930
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Haziran 1930 - Sayı: 1524
3.t. Düstur, c.11 - s.626
_____
(*) Memurların hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını,aylıklarını, ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenliyen hükümleri 14 Temmuz 1965 tarih ve 657 sayılı (DEVLET MEMURLARI KANUNU) nun 237 nci maddesinin 31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunla değişik (b) fıkrasiyle kaldırılmıştır.
_____
MEMURLARIN DERECE VE SINIFLARI
MADDE 1 - Dahiliye memurlarının derece ve sınıfları aşağıda gösterilmiştir:
MERKEZDE
Derece
1 Müsteşar
2 Teftiş heyeti reisi, umum müdürler, vekâlet hukuk müşaviri
3 Umum müdür muavinleri, hukuk müşavir muavini
4 Şube müdürleri
5 Şefler ve memurlar
6 Kâtipler
VİLAYETLERDE
1. Umumi müfettişler, (*)
_____
(*) Umumi Müfettişlik Teşkilatı, 21 Eylül 1952 tarih ve 5990 sayılı Kanunla kaldırılmıştır.
_____
2 Valiler
3 Vali muavinleri
4 Kaymakamlar, mektupçular, hukuk işleri müdürleri ve polis müdürleri
5 Nüfus, iskân, nahiye müdürleri, vilâyet maiyet memurları, mektupçuluk kalemi mümeyyizleri
6 Vilâyet mektupçuluk kalemi, idare heyeti ve nüfus başkâtipleri, iskân ve evrak memurları, kaza tahrirat kâtipleri, nüfus ve iskân memurları
7 Nahiye tahrirat kâtipleri, nahiye nüfus memurları, kaza tahrirat kâtibi refikleri ve nüfus kâtipleri.
Bu listede dâhil olmayan memurlar maaşlarının miktarına göre o maaşı alan memurlar derecesinde sayılırlar. Valilik ve müfettişlik dört; kaymakamlık, mektupçuluk, hukuk işleri müdürlüğü, polis müdürlüğü, vali muavinlikleri ve beşinci derecedeki memurluklar üç sınıftır. Altıncı ve yedinci derece memurları bir sınıftır.
Valilik, vali muavinliği, mektupçuluk, hukuk işleri müdürlüğü, kaymakamlık, polis müdürlüğü ve nahiye müdürlüğü sııfları mahalli olmayıp şahsidir.
Lüzum ve zaruret halinde valiler ve kaymakamlar kendi dereceleri maaşlariyle umum müdürlüklerde ve şube müdürlüklerinde istihdam olunabilirler.
NAMZETLİK VE EHLİYET ŞARTLARI
MADDE 2 - (Değişik: 5354 - 14.3.1949) A) İçişleri Bakanlığı memurluklarına intisap ve terfide bu kanunda yazılı haller dışında genel hükümler uygulanır.
B) (Değişik: 3778 - 26.2.1992) Bu kanunun 1 inci maddesinde yazılı 4 üncü ve daha yukarı sınıflardaki memurluklara geçebilmek ve tayin olunmak için üniversitelerin siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, ikdisadî ve idarî bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak şarttır. (...) Madde 2'nin B bendinin ikinci cümlesi, Anayasa Mahkemesi'nin 7.4.2015 tarih ve 29319 sayılı R.G.'de yayımlanan, 13.11.2014 T., 2014/113 E. ve 2014/174 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
C) (Değişik 1. fıkra: 4119 - 7.7.1995) Bu maddenin (B) bendinde sayılanlardan, giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle (Değişik ibare: 6495 - 12.7.2013 / m.73/i) “otuz beş yaşını doldurmamış” olanlar:
788 sayılı Memurin Kanununda yazılı sağlık şartlarını haiz oldukları ve memleketin her ikliminde iş görmeye ve her vasıta ile gezip dolaşmaya kabiliyetleri bulunduğu hakkında tam teşekküllü Devlet hastanelerindeki kurullardan rapor alanlar maiyet memurlarına aday olarak tâyin olunurlar.
Altı ay adaylık süresi sonunda valilerce ehliyeti tasdik edilenler asil olarak maiyet memurluğuna tâyin olunurlar ve maiyet memurluğunda bir buçuk yıllık kaymakamlık stajına ve bundan sonra da azâmi altı aylık kaymakamlık kursuna tabi tutulurlar.
(Değişik 4. fıkra: 3778 - 26.2.1992) Şu kadar ki, fiilî askerlik ödevine cağrılıp da, yukarıda belirtilen yaş sınırını askerlik ödevleri sırasında geçirmiş bulunanların terhislerini müteakip açılacak ilk sınava müracaat etmeleri şartı ile bu yaş durumları aday olarak alınmalarına engel teşkil etmez.
Valilerce ehliyetleri tasdik edilmiyen maiyet memuru adayları başka bir yere nakledilerek haklarında (A) fıkrası gereğince genel hükümler uygulanır.
Kaymakam adaylığı yazılı sınavı, mülakatı ve atama
MADDE 2/A - (Ek madde ve başlığı : 5917 - 25.6.2009 / m.1 / Yürürlük / m.48) Yazılı sınav; Bakanlıkça bu sınavı yapabilen kamu kurum ve kuruluşlarına, düzenlenecek protokole göre yaptırılan yarışma sınavıdır. Atama yapılacak boş kadro sayısı, atanacaklarda aranacak şartlar ile başvuruya ve sınava ilişkin hususların yer aldığı duyuru, müracaat süresinin bitiminden en az onbeş gün önce Türkiye genelinde günlük yayımlanan tirajı en yüksek beş gazetenin birinde bir defa ilan olunur, ayrıca İçişleri Bakanlığı internet sitesinde duyurulur. Yazılı sınav soruları, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkçe, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Türkiye’nin İdari Yapısı, Türkiye’de Mahalli İdareler, Ekonomi, Türkiye’nin Sosyo-ekonomik Yapısı ile Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları konularından hazırlanır. Yazılı sınavda, yüz tam puan üzerinden yetmiş puanın altına düşülmemek kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadronun dört katı aday mülakata çağrılır. Mülakata çağrılan en son adayla aynı puanı almış bulunan diğer adaylar da, kontenjan gözetilmeksizin mülakata çağrılır.
Mülakat, adayın;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,
b) Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, liyakati ile genel ve fiziki görünümünün,
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,
d) Genel yetenek ve genel kültürünün,
e) Çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,
puan vermek suretiyle değerlendirilmesi yöntemidir.
Mülakat komisyonu; Personel Genel Müdürünün başkanlığında İçişleri Bakanının, Bakanlık Müdürler Encümeninin Mülki İdare Amiri sınıfından olan üyeleri arasından görevlendireceği iki üyeden oluşur.
Adaylar, komisyon başkan ve üyeleri tarafından ikinci fıkranın (a) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilir, verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında mülakat ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Mülakat sonucu; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak mülakat başarı listesi hazırlanır ve bu liste mülakat komisyonu tarafından imzalanır.
Nihai başarı listesi, yazılı sınav puanı ile mülakat puanının aritmetik ortalaması tespit edilerek en yüksek puan alandan başlamak üzere hazırlanır. Bu sıralamaya tabi tutulanların nihai puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınavda alınan puana öncelik tanınır. Yazılı sınav puanlarının da eşit olması halinde lisans diploması not ortalaması yüksek olan esas alınarak sıra belirlenir.
Nihai başarı listesindeki sıralama doğrultusunda sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar adayın atama işlemleri yapılır.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.
MADDE 3 - (Değişik: 2819 - 20.4.1983) A) Kaymakamlık stajı; maiyet memurlarına İçişleri Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dahilinde illerin çeşitli idare şubelerinde, mülkiye müfettişleri ve ilçe kaymakamları refaketinde, kaymakamlık vekâletinde ve buralardaki (Ek ibare : 5917 - 25.6.2009 / m.2 / Yürürlük / m.48) “il özel idareleri ile” belediyelerde fiilen çalıştırmak suretiyle yaptırılır. Adaylık süresi de dahil iki yıllık staj sonunda kaymakam olmaya ehliyetleri staj gördüğü valilerce ve valilerin bu hususta birbirine zıt görüş bildirmeleri halinde, İçişleri Bakanlığınca onaylananlar Bakanlık tarafından kaymakamlık kursuna çağrılır. İçişleri Bakanlığı gerek gördüğü hallerde staj süresini 6 ayı geçmemek üzere kısaltmaya (Ek ibare : 5917 - 25.6.2009 / m.2 / Yürürlük / m.48) “veya uzatmaya” yetkilidir.
Kurs programı ile uygulama tarzı İçişleri Bakanlığınca tespit olunur.
Kaymakamlık kursunu başarı ile bitirenler 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin (A) fıkrasının 11 numaralı bendi hükümleri dikkate alınarak kaymakamlığa atanırlar.
Kaymakamlık stajı sonunda, kaymakam olmaya ehliyeti bulunmadığı anlaşılanlara kaymakamlık kursunda başarılı olamayanlar İçişleri Bakanlığının diğer memurluklarına atanırlar.
(Ek paragraf : 5917 - 25.6.2009 / m.2 / Yürürlük / m.48) Bu Kanunun kaymakam adaylarının yetiştirilmesi ile ilgili hükümlerinin uygulama usul ve esasları İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
B) En az üç yıl kaymakamlık yapmış olanlardan Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık ve Danıştay kadrolarındaki memurluklara veya belediye Başkanlığı, belediye başkan yardımcılığı veya belediye şube müdürlüklerine seçilen veya atananların bu görevlerdeki hizmet süreleri Mülkî İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında geçmiş sayılır.
Bu maddenin (A) fıkrası gereğince atanan kaymakamlardan yukarıdaki bentte yazılı yerlerdeki memurluklarla İçişleri Bakanlığı teşkilatı dışında diğer bir memurluğa atanan veya nakledilenlerin atandıkları veya nakledildikleri memurluklardaki ilk terfi süresi kaymakamlığa atanmaları sırasında kazandıkları süre farkı kadar uzatılır.
MADDE 4 - Valiliğe, vali muavinliğine, mektupçuluğa, polis müdürlüğüne ve kaymakamlığa yerli olanlar tâyin edilmezler. Diğer yerli daire reisleri lüzumunda tahvile tabi tutulurlar.
İNTİHAP VE TAYİN USULLERİ
MADDE 5 - Müsteşar; birinci ve ikinci sınıf valiler veya bu sınıflara terfi hakkını kazanmış ve evvelce valilik etmiş umum müdürler arasında Vekâletin inhası üzerine müşterek kararname ve Reisicumhurun tasdikle;
Umumi müfettişlerle valiler; Dahiliye Vekâletinin inhası, İcra Vekilleri Heyetinin kararı ve Reisicumhurun tasdikile;
Teftiş Heyeti Reisi ve umum müdürler ve vekâlet hukuk müşaviri; vekâletin inhası üzerine müşterek kararname ve Reisicumhurun tasdikile;
Üçüncü ve dördüncü derecelerdeki memurlar; müdürler encümeninin intihabı ve vekilin tasvibi üzerine müşterek kararname ve Reisicumhurun tasdikile;
Beşinci ve altıncı derecelerdeki memurlardan merkezdekiler; daireleri müdür veya umum müdürlerin inhası üzerine Vekâletçe;
Vilâyet nüfus ve iskân müdürleri; umum müdürlerinin inhası ve müdürler encümeninin karariyle, Vekâletçe;
Maiyet memurları; doğrudan doğruya Vekâletçe;
Vilâyetlerin diğer merkez memurlariyle kaza daire âmirleri; vilâyetlerdeki daire âmirlerinin inhası üzerine vilâyetlerce;
Nahiye müdürleri; Vekâletin tasdikiyle vilâyetlerce;
Kazaların yedinci derece memurlariyle nahiye memurları; dairesi âmirinin inhası üzerine kaymakamlıkça tâyin olunurlar.
Kaymakamlıklarca tâyin edilen memurların memuriyetleri vilâyetlerin tasdikile tamam olur.
MÜFETTİŞLER
MADDE 6 - Müfettişler, teftiş heyeti reisinin inhası ve Vekilin tasvibi üzerine müşterek kararname ve Reisicumhurun tasdikile tâyin olunurlar.
Müfettişliğe bidayeten tâyin olunanlar ilk altı ay zarfında evvelki memuriyetleri maaşile bir mülâzemet devresi geçirirler.
Bu müddetin içinde veya sonunda müfettişlikte kabiliyet ve kifeyeti görülemiyenler evvelki derece ve sınıflarına iade olunurlar.
MADDE 7 - Mülkiye müfettişlerinin mesai ve istihdam tarzları bir nizamname ile tesbit olunur.
MADDE 8 - Müfettişler lüzumu halinde Dahiliyenin diğer memurluklarına nakil veya terfi suretiyle tâyin olunabilirler.
Diğer memurlardan da kanuni ehliyeti haiz olanlar, maaşlarının miktarına göre, müfettişliğe nakil veya terfi olunabilirler. Ancak müfettişliğe tâyin edileceklerin mülkiye veya hukuk mekteplerinden mezun olmaları ve hukuktan mezun olanların yedi senelik idadi veyahut liste tahsilini bitirmiş olmakla beraber kaymakamlıkta en az üç sene hizmet bulunmaları şarttır.
TERFİ
MADDE 9 - Bir derece içinde bir sınıftan yukarı sınıfa veya bir derecenin en yüksek sınıfından üst derecenin en küçük sınıfına terfi için bulunduğu sınıfta üç sene hizmet etmiş ve Memurin Kanununun 20 nci maddesi mucibince ehliyeti tasdik edilmiş olmak şarttır. Birinci sınıf kaymakamlardan terfie hak kazananlar üçüncü derecedeki memurluklara ve dördüncü dereceye dâhil olan mektupçularla hukuk işleri müdürleri ve polis müdürleri kendi sınıflarında muayyen müddeti ikmal ile terfie ehliyetleri tasdik edildikten sonra birinci sınıf kaymakamlığa tayin edilebilirler.
MADDE 10 - Bilgi ve görgülerini artırmak için Vekâletçe yabancı memleketlere gönderilen memurların oralarda bulundukları müddetler, kıdemlerinde hesap olunur.
TAHVİL VE NAKİLs
MADDE 11 - Bir derce veya sınıfta bulunan merkez ve mülhakat memurları lüzumu sabit olduğu takdirde, Vekâletçe aynı derece ve sınıftaki diğer memuriyetlere tâyin olunabilirler.
MADDE 12 - Aynı şehir ve kasaba dâhilinde aynı sınıf ve derecelerdeki memurların tebdillerinde bunları tâyin eden makamlar serbesttirler.
MADDE 13 - Merkez memurlarından birinci ve ikinci derecede bulunanlarla valiler, kaymakamlar ve zabıta âmirleri Vekâletçe kati zaruret üzerine tâyinlerindeki usule tevfikan Vekâlet emrine alınabilirler.
İSTİFA VE MEZUNİYET
MADDE 14 - İzni bitipte on beş gün içinde makbul mazereti olmaksızın iş başına dönmiyenler veyahut mazeretini âmirine bildirmeden üç gün işini bırakanlar istifa etmiş sayılırlar.
MADDE 15 - (...) (Madde 15, 13.9.1943 tarih ve 4489 sayılı Kanunun ilgili maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 16 - Fevkalâde hallerde memurların vazifelerinden ayrılmalarında mahzur görüldüğü takdirde izinleri geri bırakılır ve izinde bulunanlar iş başına çağrılır.
MADDE 17 - İstifa veya diğer bir daireye nakil suretiyle ayrılmış olan memurlardan tekrar Dahiliye hizmetlerine girmeleri Vekâletçe kabul olunanlar ancak ayrıldıkları zamandaki sınıf ve derecelerine muadil memuriyetlere tâyin olunabilirler.
MÜDÜRLER ENCÜMENİ
MADDE 18 - Müdürler Encümeni müsteşarın riyaseti altında alfabe sırasile emniyet işleri umum müdürü, hukuk müşaviri, mahalli idareler ve nüfus ileri umum müdürleri ve teftiş heyeti reisi ile vilâyetler idaresi umum müdüründen terekküp eder.
Memurin şubesi müdürü bu encümenin raportörüdür.
MADDE 19 - Müdürler encümeni Dahiliye memurlarının mesai ve faaliyetlerini, zatî hal ve vaziyetlerini tetkik ve tesbit eyler ve bu kanunla intihap hakkı kendisine verilmiş olan memurların intihap, terfi ve ehliyetlerinin tasdiki ile tahvil hususlarını tezekkür eder.
Ecümenin kararları Vekilin tasdiki ile tamam olur.
İNZİBAT CEZALARI
MADDE 20 - Memurin Kanununun 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 üncü maddelerindeki ahvalden başka aşağıdaki hallerde şu cezalar verilir:
İHTAR - Zaruret olmadan merciini tecavüz etmek.
TEVBİH - Teftiş ve tahkikleri sebepsiz uzatmak, teftiş lâyihalarını ve tahkik fezlekelerini vaktinde göndermemek veya sebepsiz olarak tahkikatı noksan bırakmak, teftiş için gidilecek yeri işaa etmek.
Müfettişler tarafından tevdi edilen teftiş layihalarında ve sorulan suallere sebepsiz olarak bir hafta zarfında cevap vermemek. Bir meselenin evrakını kast olmaksızın zayi etmek, vazife icabını takdir ve ifada müsamaha göstermek.
MAAŞ KESİLMESİ - Bir aylık hesap kâğıtlarını diğer ayın on beşine kadar merciine göndermemek, eli işten çektirilen memurlar hakkında tahkikat bittikten sonra sebepsiz olarak en çok on beş gün zarfında fezlekesini ait olduğu makama vermemek, maiyetindeki memurlara karşı fena muamelede bulunmak ve resmî muamele ve kayıtlara muhalif iş'aratta bulunmak.
KIDEM TENZİLİ - İfasına mecbur olduğu tahkikatın safhalarını ifşa etmek.
SINIF TENZİLİ - Hesaplarını sene nihayetinde tamamile kapatmamak, avans alıp bunu üç ay zarfında tesviye etmemek, âmirine vazife başında veya vazifeden dolayı her nerede olursa olsun hakaret etmek, vazife başında madununa yahut arkadaşlarına hakaret etmek, memur bulunduğu yerin ve mıntıkanın haricinde izinsiz gitmek, yahut vazife icabı gittiği takdirde mafevkini haberdar etmemek ve Cemi İanat Nizamnamesine mugayir harekette bulunmak.
MADDE 21 - Evrak ziyaı ve vazife icabını takdir bir ifada müsamaha, Devlet ve efratça mazarratı mucip olmuş ise zararın derecesine göre memur hakkında inzıbat cezaları en ağırına kadar tatbik edilmekle beraber kanuni takibatta icra edilir.
MADDE 22 - Resmî muamelelerden dolayı âmirlerini alenen tenkid edenler tenkidin şekil, mahiyet ve tesiri derecesine göre maaş kesilmesi, kıdem tenzili cezalarından biri ile cezalandırılır.
MADDE 23 - İrtikâp ve irtişaları veya vazife ve memurluk haysiyet ve şerefine uymayan kötü itiyat ve halleri şayi olduğu ve bu ayrı ayrı iki müfettiş tarafından verilen raporlar ve muhtelif iki âmirin mahrem tezkiye varakariyle teyyüt ettiği halde maddi ve kanuni kâfi deliller bulunmamasından haklarında takibat yapılmayan memurlar, Vekâlet inzibat komisyonunun kararı ve Vekilin tasdikiyle, meslekten çıkarılırlar.
MADDE 24 - Vali veya kaymakamlarla nahiye müdürleri, emir veya nezaretlerine tabi dairelerde, suiistimallerin ve alelûmum kanunsuz hareketlerin vukuundan mesuldürler.
Bu gibi hallerin tekerrür ve tevalisi teftişler veya tahkikler neticesinde sabit olur ve vali ile kaymakam ve nahiye müdürünün onlara daha evvel vâkıf olmadıkları veya vâkıf oldukları halde salâhiyetleri dâhilindeki teşebbüslere girişmedikleri anlaşılırsa haklarında vazifelerinde lâkayıdı gösteren memurlar gibi muamele olunur.
MADDE 25 - Dahiliye memurlarının sicilleri ile mahrem dosyalarının tesbit ve tanzimi usulleri, bir nizamname ile tâyin olunur.
VEKALET İNZİBAT KOMİSYONU
MADDE 26 - Vekalet İnzibat Komisyonu, müsteşarın riyasetinde müdürler encümenini teşkil eden âzadan terekküp eder.
İÇTİHADİ HAREKET
MADDE 27 - Kanun ve nizamnamelerde sarahat olmayan ve hakkında hususi emir bulunmayan mesailde mafevkten istizan imkânı olmadığı takdirde vali, kaymakam ve nahiye müdürleri kendi içtihatlariyle hareket ederler ve tedbir alırlar.
MESLEK KURSU
MADDE 28 - Vekâlet münasip gördüğü yerlerde memurlar için meslek kursu açmağa ve bunların programını tanzime salâhiyettardır. Bu kurslara kabul edilecek memurların evsaf ve şeraiti bir nizamname ile tâyin olunur. Kursa kabul edilen memurlara harcırah kararnamesine tevfikan harcırah ve yevmiye verilir.
MADDE 29 - 9 Kânunuevvel 1329 tarihli Dahiliye nezareti teşkilâtına ait nizamname ve Dahiliye Memurin Nizamnamesi ile 2 Mayıs 1329 tarihli Polis ve 23 Teşrinisani 1331 tarihli Cemi İanat Nizamnamelerinin ve diğer kanunların bu kanuna mugayır olan hükümleri mülgadır.
EK MADDE 1 - (Ek: 4488 - 10.9.1943) Dahiliye Vekâleti; merkez ve vilâyetler teşkilâtında maaş veya ücretle istihdam etmekte olduğu herhangi bir memur veya müstahdemi, ifası vekâlete ait bir vazife ve hizmet için orada vekâlet teşkilâtı ve münhal vazife bulunup bulunmaması ile mukayyet olmaksızın kendi kadrosu ile dilediği yerde kullanabilir.
BİRİNCİ SINIFA AYRILMA ŞARTLARI
EK MADDE 2- (Ek: 5540 - 1.7.2006 / m.1) Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfında bulunan kaymakamlar ile bu sıfatı kazanmış olup İçişleri Bakanlığı merkez ve iller teşkilatında çalışanlardan aşağıdaki şartları taşıyanların, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine karar verilir:
a) Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfında; kaymakam adaylığı dahil olmak üzere, fiilen onbeş yılını doldurmuş ve kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak.
b) Sicil notları, mülki idare amiri değerlendirme raporları, mülkiye müfettişlerince düzenlenen özel gizli rapor ve değerlendirme belgeleri, takdirname, ödül, tecziye ve yabancı dil bilgisi ölçütleri dikkate alınarak yapılacak değerlendirmeye göre meslekte başarılı bulunmak.
c) Anayasa ile tanımlanmış olan Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı davranışta bulunmaktan dolayı affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş veya bu nitelikteki suçlardan dolayı birinci sınıf mülki idare amirliğine ayrılmaya engel bir disiplin cezası almamış olmak.
d) Mesleğin vakar ve onuruyla bağdaşmayan veya kişisel haysiyet ve itibarını zedeleyen bir suçtan hüküm giymemiş olmak.
e) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
EK MADDE 3- (Ek: 5540 - 1.7.2006 / m.1) Birinci sınıf mülki idare amirlerinin tespiti amacıyla yapılacak inceleme ve değerlendirmeler, İçişleri Bakanlığı Encümenince her yıl kasım ayında yapılır. Bu değerlendirmeler sonucunda başarılı olabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmişbeş puan almak şarttır. Birinci sınıf mülki idare amirliği statüsüne yükselmeye layık görülenlerin isimleri liste halinde Resmi Gazetede yayımlanır.
İsimleri bu listede yer almayan ilgililer, kararın yayımı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde, yazılı olarak başvurmak suretiyle durumlarının Bakanlık Encümeni tarafından bir defa daha görüşülmesini isteyebilirler. Encümen itiraz süresinin bitiminden itibaren altmış gün içerisinde karar verir.
Birinci sınıf mülki idare amirliği statüsüne yükseltilmeyenler karar tarihinden itibaren iki yılda bir tekrar birinci sınıf incelemesine tabi tutulurlar. Değerlendirmeye ve Encümen çalışmasına dair usul ve esaslar ile değerlendirme ölçütlerinin başarı puanındaki ağırlıklarının tespiti ve itiraza ilişkin hususlar İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle  düzenlenir.
BAZI GÖREVLERE ATAMA
EK MADDE 4- (Ek: 5540 - 1.7.2006 / m.1 - Yürürlük m.8/a) İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcıları, genel müdürler, kurul başkanları ve Birinci Hukuk Müşaviri, birinci sınıfa yükselmiş ve birinci sınıfa yükseldikten sonra birinci sınıfa yükselme niteliğini kaybetmemiş mülki idare amirleri arasından atanır.
EK ÖDEME
EK MADDE 5- (Ek: 5540 - 1.7.2006 / m.1) (...) (Ek Madde 5'in birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan 11.10.2011 tarihli KHK/666'nın 1. maddesi ile KHK/375' e eklenen Ek madde 12/1-a hükmü gereğince, 14.1.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) (*)  (Değişik 5. cümle : KHK/666 - 11.10.2011 / m.5/a / Yürürlük / m.8/e) İçişleri Bakanlığı teşkilatında Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında bulunan personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında yapılan ek ödeme, 27/1/2000 tarihli ve 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (c) fıkrası ile 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınmaz.  (...) (Ek madde 5'in 1. fıkrasının 6.cümlesi, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.10.2011 tarih ve KHK/666 sayılı KHK'nin 5/a maddesi hükmü gereğince 15.1.2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)  


_____
(*) 666 sayılı KHK'nın 1. maddesi ile KHK/375' e eklenen Ek madde 12'nin 1.fıkrası, Anayasa Mahkemesi'nin 10.10.2013 tarih ve 28791 sayılı R.G.'de yayımlanan, 27.12.2012 T., 2011/139 E. ve 2012/205 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. 
_____
GEÇİCİ MADDE 1- (Ek: 5540 - 1.7.2006 / m.2) Bu Kanunun yayımı tarihinde valilik, Müsteşar Yardımcılığı, Genel Müdürlük, Kurul Başkanlığı ve Birinci Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulunanlar, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmiş sayılırlar.
Bu Kanunun yayımı tarihinde mülki idare amirliği hizmetleri sınıfında onbeş hizmet yılını doldurmuş ve kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olanların, birinci sınıfa yükseltilmelerine ilişkin işlemler bir yıl içinde tamamlanır.
GEÇİCİ MADDE 2- (Ek: 5540 - 1.7.2006 / m.2) Ek 3 üncü maddede öngörülen yönetmelik, Kanunun yayımı tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından altı ay içinde hazırlanarak Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulur.
GEÇİCİ MADDE 3 - (Ek : 5917 - 25.6.2009 / m.3 / Yürürlük / m.48) 26/10/2008 tarihinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yazılı aşaması yaptırılan sınavın mülakatı, 20/11/2008 tarihinde yazılı sınavı kazandığı ilan edilen adayların tümünün mülakata çağrılması suretiyle tamamlanır.
Bu Kanunun 3 üncü maddesinde öngörülen yönetmelik en geç altı ay içerisinde çıkarılır.
MADDE 30 - Bu kanunun neşri tarihinden muteberdir.
MADDE 31 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

SORU CEVAP

captchaImg