AVŞAR HUKUK BÜROSU

DAMGA VERGİSİ KANUNU

KANUN NO: 488
DAMGA VERGİSİ KANUNU
Kabul Tarihi: 1 Temmuz 1964
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Temmuz 1964 - Sayı: 11751
5.t. Düstur, c.3 - s.2741
BİRİNCİ BÖLÜM
Mükellefiyet ve İstisnalar
KONU :
MADDE 1 - Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtlar Damga Vergisine tabidir.
Bu Kanundaki kâğıtlar terimi, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan (Değişik ibare: 5228 - 16.7.2004 / m.59/4-a) "belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder."
Yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kâğıtlar, Türkiye'de resmî dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalanıldığı takdirde vergiye tabi tutulur.
ŞÜMUL :
MADDE 2 - Vergiye tabi kâğıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kâğıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhler de Damga Vergisine tabidir.
MÜKELLEF :
MADDE 3 - Damga Vergisinin mükellefi kâğıtları imza edenlerdir.
Resmî dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların Damga Vergisini kişiler öder.
Yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kâğıtların vergisini, Türkiye'de bu kâğıtları resmi dairelere ibraz eden, üzerlerinde devir veya ciro işlemlerini yapanlar veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalananlar öderler. Ancak bunlardan ticari veya mütedavil kâğıt mahiyetinde bulunanların vergisini, bunları en evvel satan veya kabul veya başka suretle kullanan kişiler öderler.
KAĞITLARIN MAHİYETLERİNİN TAYİNİ :
MADDE 4 - Bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için o kâğıdın mahiyetine bakılır ve buna göre tabloda yazılı vergisi bulunur.
Kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılır.
Mahiyeti tayin edilmek istenen kâğıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kâğıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınır.
KAĞIT NÜSHALARININ BİRDEN FAZLA OLMASI :
MADDE 5 - Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtların her nüshası ayrı ayrı aynı miktar veya nispette Damga Vergisine tabidir. Şu kadar ki, poliçe ve emre yazılı ticari senetlerin yalnız tedavüle çıkarılan nüshaları vergiye tabi tutulur.
BİR KAĞITTA BİRDEN FAZLA AKİT VE İŞLEM BULUNMASI :
MADDE 6 - Bir kâğıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların herbirinden ayrı ayrı vergi alınır.
Bir kâğıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde Damga Vergisi, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır.
Ancak bu akit ve işlemlere asıl işlemin akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit ve işlemi de ayrıca vergiye tabidir.
BİRDEN FAZLA İMZALI KAĞITLAR :
MADDE 7 - Kâğıtlara konulan imzanın birden fazla olması verginin tekerrürünü gerektirmez.
Ancak maktu vergiye tabi olup müteaddit kişilerin imzasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinin Damga Vergisi imza adedine göre alınır.
Nispî vergiye tabi ve birden fazla kişinin imzasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinde her imza sahibine ait olan hisse ayrıca belli edilmiş ise, vergi hisselere göre ayrı ayrı ödenir.
Şu kadar ki, bir resmî daire veya bir gerçek veya tüzel kişi adına kâğıtlara konulan birden fazla imza bir imza hükmündedir.
RESMİ DAİRE :
MADDE 8 - Bu Kanunda yazılı resmi daireden maksat, (Değişik ibare: 5766 - 4.6.2008 / m.10/a) "genel ve özel bütçeli idarelerle," il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir.
Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmaz.
İSTİSNALAR
MADDE 9 - Bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kâğıtlar Damga Vergisinden müstesnadır.
İKİNCİ BÖLÜM
Vergileme Ölçüleri ve Nispet
VERGİLEME ÖLÇÜLERİ :
MADDE 10 - Damga Vergisi nispî veya maktu olarak alınır. Nispi vergide, kâğıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kâğıtlarda yazılı belli para, maktu vergide kâğıtların mahiyetleri esastır.
Belli para terimi, kâğıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade eder.
BELLİ PARA GÖSTERME MECBURİYETİ :
MADDE 11 - (Değişik:1318 - 29.7.1970) Cari hesap şeklinde açılan kredilerle her türlü ikrazata ait taahhütname ve mukavelenameler (İskonto ve iştira senetleri taahhütnamesi -Dispans- dahil) ve bunların temlik, yenileme, devir ve değiştirilmesine müteallik bütün kâğıtlarda ve keza matlupların devir ve temlikine ilişkin mukavelename ve temliknamelerde ikraz veya temlik edilen para miktarının veya azami haddinin gösterilmesi mecburidir. Gösterilmediği takdirde bu kâğıtların her birinden alınması gereken Damga Vergisi ile cezası olayın meydana çıktığı tarihte, ilgili bulunduğu cari hesapta kayıtlı kredi veya ikrazat miktarına göre hesaplanır ve alınır.
Bu vergi ve cezanın ödenmesinde mukriz ve müstakrizlerle temlik eden ve adına temlik yapılan şahıslar ve müesseseler müteselsilen sorumludurlar.
YABANCI PARALARIN TÜRK PARASINA ÇEVRİLMESİ :
MADDE 12 - Damga Vergisine tabi kâğıtlarda yazılı yabancı paralar Maliye Bakanlığınca tayin ve ilan edilecek fiyat üzerinden Türk parasına çevrilerek ona göre Damga Vergisi alınır.
VERGİNİN HESAPLANMASINDA KESİRLER :
MADDE 13 - (...) (Madde 13, 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 82-g maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
NİSPET :
MADDE 14 - Kâğıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. (Ek hüküm: 4369 - 22.7.1998) Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere (Değişik ibare: 5281 - 30.12.2004 / m.43/2 - Yürürlük m.45/11) "1.797.117,30 Türk Lirasını aşamaz." (*) Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. (Ek ibare: 4842 - 9.4.2003 / m.28 - Yürürlük m.39 j) "Bakanlar Kurulu yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek ve %20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye yetkilidir."
_____
(*) Madde 14 ün 1. fıkrasında yer alan 1.702.138,00 Türk Lirası, 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı R.G.'de yayımlanan 59 sayılı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin ilgili hükmü gereğince, 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.797.117,30 Türk Lirası olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nispette vergiye tabidir. Bunların devri halinde aslından alınan verginin dörtte biri alınır.
(Ek fıkra: 1318 - 29.7.1970) Mukavelenamelerin müddetinin uzatılması halinde ayni miktar veya nispette vergi alınır.
Akreditif mektup ve telgraflarında süre uzatıldığı takdirde verginin dörtte biri alınır.
Yabancı memleketlerden Türkiye üzerine düzenlenen kâğıtlar aynı miktarda, yabancı memleketlerin birinden diğeri üzerine düzenlenip Türkiye'de tedavüle çıkarılanlar ise yarı nispette vergiye tabidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Verginin Ödenmesi
ÖDEME ŞEKİLLERİ :
MADDE 15 - (Değişik 1. fıkra: 5281 - 30.12.2004 / m.1 - Yürürlük m.45/11) Damga Vergisi makbuz karşılığı, istihkaktan kesinti yapılması veya basılı damga konulması şekillerinden biriyle ödenir. 
(Ek fıkra: 1318 - 29.7.1970) Bu ödeme şekillerinin hangi işlemler için ne suretle uygulanacağını tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.
PUL YAPIŞTIRILMASI ŞEKLİYLE ÖDEME :
MADDE 16 - Bu Kanunda gösterilen haller dışında damga vergisi kâğıtlara damga pulu yapıştırılması şekliyle ödenir.
Vergi miktarına eşit olmak üzere birden fazla pul yapıştırılması mümkündür.
Türkiye'de düzenlenerek doğrudan doğruya yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklara gönderilen kâğıtlar ve çekilen telgrafların damga vergisi bunların Türkiye'deki kalan kopyalarına pul yapıştırılması şekliyle ödenir.
(Ek fıkra: 1318 - 29.7.1970) Noterde düzenlenecek kâğıtların damga vergisinin pul yapıştırılması şekliyle ödenmesinde ise bu pullar kâğıtların noterde kalan kopyalarına yapıştırılır.
Pullar tarihle beraber imza veya mühür konularak iptal olunur. İki pul için bir iptal işlemi yapılabilir. MADDE 16 - (...) (Madde 16, 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı 3. Mükerrer R.G.'de yayımlanan, 30.12.2004 tarih ve 5281 sayılıKanunun 44. maddesinin (2) numaralı fıkrası hükmü gereğince, 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)   

BASILI DAMGA KONULMASI ŞEKLİYLE ÖDEME :
MADDE 17 - Aşağıda yazılı kâğıtların damga vergisi pul yerine basılı damga konulması şekliyle de ödenebilir.
1. Makbuz ve ibra senetleri
2. Faturalar
3. Ulaştırma ile ilgili kâğıtlar
4. Elektrik, havagazı, telefon ve su abonman mukavelenameleri
5. Maliye Bakanlığının müsaadesi alınmak şartiyle vergiye tabi diğer kâğıtlar.
(Ek fıkra: 1318 - 29.7.1970) Maliye Bakanlığı yukarıda yazılı olanların ve diğer kâğıtların vergisini basılı damga konulması şekliyle ödetmeye yetkilidir.
MAKBUZ VERİLMESİ ŞEKLİYLE ÖDEME :
MADDE 18 - (Değişik ibare: 5035 - 25.12.2003 / m.48/6 a - Yürürlük m.50 d) "Anonim, eshamlı komandit" ve limited şirket mukavelenameleriyle, ikmalen vergi ve ceza tarhına konu teşkil eden kâğıtların damga vergisi makbuz karşılığında da ödenebilir.
Bunlar dışında lüzum ve ihtiyaç halinde kâğıtlara pul yapıştırılması suretiyle ödenmesi lazımgelen damga vergisi Maliye Bakanlığından müsaade alınmak şartiyle, makbuz verilmesi şekliyle de ödenebilir.
(Ek fıkra: 1318 - 29.7.1970) Maliye Bakanlığı lüzum göreceği kâğıtların vergisini makbuz verilmesi şekliyle ödetmeğe yetkilidir.
MADDE 18.- (Değişik: 5281 - 30.12.2004 / m.2 - Yürürlük m.45/11) Bu Kanunda gösterilen haller dışında Damga Vergisi makbuz karşılığında ödenir.
Maliye Bakanlığı makbuz karşılığı ödemeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.  

İSTİHKAKTAN KESİNTİ ŞEKLİYLE ÖDEME :  
MADDE 19 - Genel ve (Değişik ibare: 5766 - 4.6.2008 / m.10/a) "özel bütçeli" dairelerle il özel idareleri ve belediyeler, bankalar, iktisadi kamu teşekkülleri ile bunların iştirakleri ve müesseseleri ve benzeri teşekkül, iştirak ve müesseselerin ödemelerinde kullanılan ve nispî vergiye tabi bulunan makbuzlarla bu mahiyetteki kâğıtlara ait vergilerin,
a) Bu ödemelerin yapılması,
b) Avans suretiyle ödemelerde avansın itası.
Sırasında ilgili daire ve müesseseler tarafından istihkaklardan kesinti yapılması şekliyle ödenmesine Maliye Bakanlığınca izin verilebilir.
(Ek fıkra: 1318 - 29.7.1970) Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü hallerde vergiyi istihkaktan kesinti yapılması şekliyle ödetmeğe yetkilidir.
PULLARIN YAPIŞTIRILMASI ZAMANI :
MADDE 20 - (...) (Madde 20, 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı 3. Mükerrer R.G.'de yayımlanan, 30.12.2004 tarih ve 5281 sayılı Kanunun 44. maddesinin (2) numaralı fıkrası hükmü gereğince, 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)  

BASILI DAMGA KONULMASINDA ÖDEME ZAMANI :
MADDE 21 - Basılı damga konulacak kâğıtların vergisi, yüzde beş noksanı ile peşin olarak ödenir.
MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEMELERDE ÖDEMENİN ZAMANI :
MADDE 22.- (Değişik: 5281 - 30.12.2004 / m.3 - Yürürlük m.45/11) Makbuz karşılığı ödemelerde Damga Vergisi;
a) Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisi, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenir.
b) (a) bendi dışındaki hallerde, kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.
Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, lüzum göreceği işlemlere ilişkin kağıtlara ait verginin yukarıdaki sürelere bağlı kalmaksızın ve beyanname aranmaksızın kağıdın düzenlenmesinden önce veya noterlerce işleme tabi tutulması sırasında ödenmesi zorunluluğunu getirmeye, vergiyi işlem anında ilgili kamu kurum veya kuruluşuna makbuz karşılığı ödettirmeye yetkilidir.  

İSTİHKAKTAN KESİNTİ ŞEKLİYLE ÖDEMELERDE ÖDEME ZAMANI :
MADDE 23 - Genel bütçeli daireler dışında kalan ve istihkaktan kesinti yapmak durumunda bulunan daire ve müesseseler tarafından bir ay içinde kesilen Damga Vergisi, ertesi ayın 20'nci günü akşamına kadar ödemenin yapıldığı yer vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve (Değişik ibare: 5228 - 16.7.2004 / m.59/4-b) "26 ncı günü akşamına kadar yatırılır."
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluk
VERGİ VE CEZADA SORUMLULUK :
MADDE 24 - Vergiye tabi kâğıtların Damga Vergisinin ödenmemesinden veya noksan ödenmesinden dolayı alınması lâzım gelen vergi ve cezadan, mükelleflere rücu hakkı olmak üzere, kâğıtları ibraz edenler sorumludur.
(Değişik 2. fıkra: 2344 - 21.11.1980) Birden fazla kişi tarafından imza edilen kâğıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenler müteselsilen sorumludurlar. Bunlar arasında vergiden müstesna olanların bulunması Damga Vergisinin noksan ödenmesini gerektirmez. Damga Vergisinden muaf kuruluşlarca kişilerin (1) sayılı tabloda yer alan işlemleriyle ilgili olarak düzenlenen ve sadece bu kurumların imzasını taşıyan kâğıtlara ait verginin tamamı kişiler tarafından ödenir. Ancak bu kâğıtlara ait verginin hiç ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde vergi ve cezanın tamamından kişilerle birlikte kurumlar müteselsilen sorumludurlar.
(Ek fıkra: 5281 - 30.12.2004 / m.4 - Yürürlük m.45/11) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunanlar, taraf oldukları işlemlere ilişkin kağıtlara ait verginin beyan ve ödenmesinden sorumludurlar. Verginin ödenmemesi veya noksan ödenmesi durumunda vergi, ceza ve fer'ileri, vergi için diğer işlem taraflarına rücu hakkı olmak üzere, bu fıkrada belirtilen kişilerden alınır.
Birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenler müteselsilen sorumludurlar. Bunlar arasında vergiden müstesna olanların bulunması Damga Vergisinin noksan ödenmesini gerektirmez.
Resmî daireler veya noterlerce düzenlenerek kişilere verilen veya dairede bırakılan ve Damga Vergisi hiç alınmıyan veya noksan alınan kâğıtların vergisi mükelleflere, cezası düzenliyenlere aittir.
Vergi ve ceza, vergi için mükelleflere rücu hakkı olmak üzere, kâğıtları düzenleyenlerden alınır.
ÖZEL SORUMLULUK :
MADDE 25 - Yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen ticari ve mütedavil kâğıtların Damga Vergisi ve cezası, mükelleflerine rücu hakkı saklı bulunmak üzere hâmillerinden alınır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
RESMİ DAİRELERİN MECBURİYETİ :
MADDE 26 - Resmî dairelerin ilgili memurları kendilerine ibraz edilen kâğıtların Damga Vergisini aramaya ve vergisi hiç ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanları bir tutanakla tespit etmeye veya bunları tutanağı düzenlemek üzere, vergi dairesine göndermeye mecburdurlar.
DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR İLE KİŞİLERİN MECBURİYETİ
MADDE 27.- (Değişik madde ve başlığı: 5281 - 30.12.2004 / m.5 - Yürürlük m.45/11) Noterler, damga vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kağıtları vergi ve cezası ödenmedikçe tasdik edemezler veya bunların suretlerini çıkarıp veremezler.
Birinci fıkra hükmüne aykırı olarak işlem yapılması halinde, mükellef hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanmakla birlikte, noterlerden de tasdik ettikleri veya üzerinde işlem yaptıkları her kağıt için kanunen alınması gereken cezası ayrıca alınır.
Bankalar, kamu iktisadi teşebüsleri ve iştirakleri ile 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunanlar, vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kağıtları usulüne uygun olarak vergi ve cezası ödenmedikçe işleme koyamazlar. Vergi ve cezası ödenmeden bu kağıtları işleme koyan kişi ve kuruluşlardan, kağıdın mükelleflerinden alınacak ceza tutarınca ayrıca ceza alınır.  


KAĞITLARIN TERKİ :
MADDE 28 - Vergi cezası alınması gereken kâğıtların hâmilleri tarafından terk edilmesi bu cezanın alınmasına mani değildir.
BAZI ÖDEMELERDE UYULMASI GEREKEN ESASLAR :
MADDE 29 - Maliye Bakanlığından müsaade alınmak şartiyle makbuz karşılığı yapılacak ödemelerle istihkaktan kesinti yapılması şeklindeki ödemelerde uyulması gereken esaslar Maliye Bakanlığınca tayin edilerek ilgililere bildirilir.
MADDE 30 - Vergi Usul Kanununun Damga Resmine ilişkin hükümleri Damga Vergisi hakkında da uygulanır.
MÜKERRER MADDE 30 - (Ek: 3239 - 4.12.1985) (Değişik 1. fıkra: 3689 - 15.12.1990) Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergiler (Maktu ve nispî vergilerin asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil), bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihe kadar Bakanlar Kurulunca belirlenen miktarlar ile bu miktarların, Vergi Usul Kanunu uyarınca 1990 yılı için tespit ve ilân olunan yeniden değerleme oranı ile çarpılmak suretiyle bulunacak tutarların toplamı kadar artırılmıştır. Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispî vergileri asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilân olunan yeniden değerleme oranında artırılır. (Ek cümle: 5035 - 25.12.2003 / m.27 - Yürürlük m.50 d) Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların yüzde beşini aşmayan kesirleri dikkate alınmaz. (Değişik ibare: 4842 - 9.4.2003 / m.36/6 - Yürürlük m.39 j) "Bu suretle hesaplanan (Değişik ibare: 5281 - 30.12.2004 / m.6 - Yürürlük m.45/11) "vergi tutarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri" dikkate alınmaz."
(...) (Mükerrer Madde 30 un 2. fıkrası, 2.1.2004 tarih ve 25334 sayılı Mükerrer R.G.'de yayımlanan, 25.12.2003 tarih ve 5035 sayılı Kanunun 49. maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmü gereğince, 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 
(Değişik 3. fıkra: 5281 - 30.12.2004 / m.6 - Yürürlük m.45/11) Bakanlar Kurulu, elektronik ortamda gönderilenler ile Sermaye Piyasası Kanununun uygulanmasıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen kağıtların tabi olduğu damga vergisi nispet ve maktu tutarlarını ibraz yerleri itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, indirilen nispet ve tutarlarını kanuni seviyesine kadar çıkarmaya ve bu nispet ve tutarlar dahilinde kağıtlar itibarıyla farklı nispet ve tutarlar tespit etmeye yetkilidir. 
(Ek fıkra: 3986 - 4.5.1994) Bu Kanuna ekli (I) sayılı tablodaki 1.1.1994 tarihinde geçerli olan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 100, nispi vergiler % 20 oranında artırılmıştır. Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergileri (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispi vergileri birlikte veya ayrı ayrı, maktu vergilerde on katına, nispi vergilerde ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri yarısına kadar, nispi vergileri ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.
KALDIRILAN HÜKÜMLER :
MADDE 31 - Aşağıda gösterilen kanunlar ve hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.
1. 23.5.1928 tarih ve 1324 sayılı Damga Resmî Kanunu ile ek ve değişiklikleri (Bu Kanunların reklâm ve ilânlara ilişkin Damga Resmi hükümleri ile 15.2.1963 tarih ve 185 sayılı Kanun hükümleri hariç),
2. 28.5.1934 tarih ve 2456 sayılı gümrüklerde istimal edilen bazı evraka müdafaa pulu ilsakı hakkındaki kanun ile ek ve değişiklikleri,
3. 28.5.1934 tarih ve 2459 sayılı Tayyare Resmi hakkındaki Kanun ile bu Kanunun ek ve değişiklikleri,
4. Fevkalade zam kanunlarının yukarıdaki resimlere ilişkin hükümleri,
5. 10.6.1938 tarih ve 3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu'nun 112'nci maddesi,
6. 9.7.1953 tarih ve 6124, 15.7.1953 tarih ve 6168, 4.10.1960 tarih ve 93, 5.1.1961 tarih ve 222, 20.7.1961 tarih ve 335 sayılı kanunlar hariç diğer kanunların Damga Resmi ve yukarıdaki resimlere ilişkin istisna hükümleri,
7. 4.1.1961 tarih ve 213 sayılı VUK'nin 205'inci maddesinin yolcu bilet ücretleri ve sigorta primleri üzerinden alınacak Damga Resmi kayıtlariyle ilgili hükümleri ile 220'nci maddesinin 5 numaralı fıkrası, 112'nci maddesinin 4 numaralı fıkrası ve 356'ncı maddesinin 2 ve 4 numaralı fıkraları
EK MADDE 1.- (Ek: 4778 - 2.1.2003 / m.5) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına dayanılarak yapılacak ödemeler ile dostane çözüm bağlamında yapılacak ödemelere ilişkin olarak düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden istisnadır.
EK MADDE 2.- (Ek: 5035 - 25.12.2003 / m.28 - Yürürlük m.50 d) Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesnadır. 
Döviz kazandırıcı faaliyetlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi halinde, gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan damga vergisi, mükelleflerden, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır.
Yukarıda belirtilen hususlarda damga vergisi istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan kuruluşlar, istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan vergi tutarını, işlemin yapıldığı tarihi takip eden otuz gün içinde ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.
Döviz kazandırıcı faaliyetin gerçekleşmediğinin tespit edildiği tarihi takip eden otuz gün içinde, bu durumu vergi dairesine bildirmeyen kuruluşlar damga vergisi, ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden ilgililerle birlikte müteselsilen sorumludurlar.
Bu maddenin uygulanması bakımından döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte tespit edilir.
GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER
ESKİ HÜKÜMLERİN UYGULANMASI :
GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel mükellefiyet konusuna giren kâğıtlar hakkında eski hükümler uygulanır.
PEŞİN ALINAN RESİMLER :
GEÇİCİ MADDE 2 - Basılı damga konulması suretiyle resmi peşin alınan kâğıtların yeni hükümlere göre noksan alınmış vergileri mükellefe tamamlattırılır, vergi mevzuu dışında kalanlardan henüz kullanılmamış olanlarla tarife değişikliği dolayısiyle fazla alınmış bulunan resimler iade edilir.
GEÇİCİ MADDE 3.- (Ek: 5255 - 10.11.2004 / m.13) 2005 yılında İzmir Kentinde yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları ile ilgili olarak yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları, kiralama ve ihale işleri ile bu işlemlerle ilgili düzenlenen kağıtlar Damga Vergisinden müstesnadır.
YÜRÜRLÜK :
MADDE 32 - Bu Kanun hükümleri yayımını takip eden aybaşından itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girer.
YETKİ :
MADDE 33 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

_____
(*) I Sayılı Tarife, 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı R.G.'de yayımlanan 59 sayılı Damga Vergisi Kanunu G. Tebliğinin ilgili hükmü gereğince, 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
(2) SAYILI TABLO
Damga Vergisinden İstisna Edilen Kâğıtlar
I - RESMİ İŞLERLE İLGİLİ KAĞITLAR :
A) Resmî daireler arasında kullanılan kâğıtlar:
1. Resmi daireler arasındaki işlemleri kapsıyan her türlü kâğıtlarla bu dairelerin soruları üzerine kişiler tarafından yazılan cevaplar ve ekleri.
2. Kişilerin işlemleri ile ilgili olarak resmi dairelerce görülecek lüzum üzerine yazılacak şerhler veya çıkarılacak suret, özet ve tercümeler.
3. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun uygulanmasında yapılacak müracaatlara ait her türlü kâğıtlarla kurullarca verilecek kararlar.
4. Türkiye atom enerjisi programının uygulanması için lüzumlu her türlü eşyanın ithali sırasında düzenlenen kâğıtlar.
5. Yabancı elçilik ve konsoloslukların mühür veya imzasını ihtiva eden resmi kâğıtlarla yabancı elçilik ve konosolosluklarda düzenlenen ve fakat elçilik ve konsolosluklar dışında kullanılmayan kağıtlar. (Bu fıkradaki istisna mütekabiliyet şartiyledir.)
6. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış imtiyaz sözleşmeleri ve andlaşmalarla damga resminden, bu tarihten sonra yapılacak imtiyaz sözleşmeleri ve andlaşmalarla da damga vergisinden istisna edilmiş olan kâğıtlar.
7. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında akdedilen anlaşmalar gereğince ithal olunacak zirai ve gıdai maddelerin ithaliyle ilgili kâğıtlar.
8. Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanunu gereğince derlenen eserler için ilgili dairelerce verilecek makbuzlar.
9. Resmî daireler lehine yapılan istimlâklerde düzenlenen kâğıtlar,
B) Resmî dairelerden kişilere verilen kâğıtlar :
1. Resmi dairelerin iaşe ihtiyaçları için satınalınacak ayniyatın, bedelleri (Değişik ibare: 5281 - 30.12.2004 / m.8 - Yürürlük m.45/11) "100 Yeni Türk Lirasına (100 Yeni Türk Lirası dahil)" kadar olanlarının, ayniyat tesellüm makbuzları.
2. İcra dairelerinin, alınan harç ve masrafın müfredatını göstermek üzere ilgililere verdikleri makbuzlar.
3. Vergi, resim ve harçlarla sair bilcümle gelirlere ve kamu yararına müteallik olarak resmî dairelerden kişilere tebliğ olunan kararlar, Sayıştay ilâm ve kararları ve vergi karneleri.
4. Köy ihtiyar heyetlerince verilecek mazbatalar.
5. İcra ve İflâs Kanununa göre icra dairelerince isteyen alacaklılara takip talebinde bulunduklarına ve tevdi ettikleri belgelere ve verdikleri masraflara dair verilen makbuzlar.
6. Noter Kanununa göre noterlerin aldıkları her nevi harç ve ücretin müfredatını göstermek üzere ilgililere verdikleri makbuzlar.
7. Resmî dairelerin kumpanya ve acentalara gönderecekleri ordinolar.
C. Kişilerden resmî dairelere verilen kâğıtlar :
1. Hükümetçe aktolunan avans ve istikraz mukavelenameleri, Hazine Bonoları, Yatırımlar Finansman Fonu Teşkil ve Tasarruf Bonoları İhracı hakkındaki Kanun gereğince çıkarılan tasarruf bonoları ve tedavüle çıkarılacak Hükümet ve Türkiye Emlâk Kredi Bankası istikrazlarına ait geçici veya katî tahvillerle bunların bedel, faiz ve ikramiyelerinin ödenmesine ve bu husustaki diğer muamelelere ilişkin kâğıtlar.
2. Yabancı memleketlerde düzenlenen ve doğrudan doğruya resmi daireler ad ve hesabına gönderilen her türlü kâğıtlarla doğrudan doğruya yabancı memleketlerden mübayaa olunarak resmi dairelere gönderilen malların ihale kararları ile tesellüm makbuzları.
3. Ankara'da inşa edilecek sefarethane ve konsoloshaneler için yabancı memleketlerden getirilecek inşaat malzemesinin ithali ile ilgili kâğıtlar.
4. Kadastro ve Tapu Tahrirî Kanunu gereğince kadastro mahkemeleri ile kadastro tahrir komisyonlarına verilen beyannameler.
5. Resmî dairelere emaneten bırakılan para, hisse senedi, tahvil ve eşyanın ret ve iadesinde verilen makbuz ve ibra senetleri.
6. Otel, pansiyon, ticarethane ve sair umumi müesseselerde oturan ve çalışanların hüviyet varakası vermeleri mecburiyetine dair Kanun ile Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri hakkındaki Kanun hükümleri gereğince zabıta âmirlerine verilecek beyannameler.
7. Emekli, dul ve yetim maaş ve ikramiyeleri tahsisine ve alındığına dair her türlü kâğıtlar.
8. Hizmet süreleri emekli ve yetim aylığı bağlanmasına elverişli olmıyanlarla yetimlerine bir defaya mahsus olmak üzere verilen paraların ödenmesine ait kâğıtlar.
9. Türkiye'ye giren ve çıkan yolculardan Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki Kanun gereğince gümrüklerce alınacak beyannameler.
10. Bir şehir içinde görev dolayısiyle sarf olunan tramvay, vapur, tren ve otobüs gibi taşıt ücretlerine münhasır olmak üzere memur ve müstahdemler tarafından verilen beyannameler,
11. Kişiler tarafından hariçte düzenlenerek imza ve tarihlerin tasdik veyahut, suret ve tercümelerinin verilmesi için noterlere getirilen kâğıtların noter dairelerinde (Değişik ibare: 5766 - 4.6.2008 / m.10/d) "çıkarılarak saklanacak örnekleri".
12. Evlenme işlerinde kullanılan kâğıtlar.
13. Umumi hayata müessir âfetler dolayisiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanundan faydalanacak kişiler tarafından verilecek taahhütname, beyanname ve aktedilecek mukaveleler, yabancı memleketlerden İmar ve İskân Bakanlığınca ithal olunacak her türlü alet, edevat ve malzemenin ithalinde düzenlenen kâğıtlar, bağış ve yardım makbuzları.
14. (Ek: 1137 - 27.3.1969) İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet tertibinden bağlanan şeref aylıklarının ödenmesine ait her türlü kâğıtlar.
15. (Ek: 2590 - 21.1.1982) Sosyal ve Kültürel bakımdan yurdumuzu tanıtmak üzere ilgili Bakanlığın izni ile yarışmalara katılacak, sergilenecek, gösterilecek veya benzeri nedenlerle, geçici olarak yurt dışına çıkarılacak tablo, pul, film, seramik ve bu mahiyetteki sanat eserleri ve sair eşya ile ilgili olarak kambiyo mercilerine verilecek beyanname ve taahhütnameler.
16. (Ek: 3239 - 4.12.1985) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 11'inci maddesi gereğince noterde düzenlenen şahsi kefaletle ilgili kâğıtlar.
17. (Ek: 4962 - 30.7.2003 / m.12) Gümrük kapılarından bir gece konaklamayı kapsayan sürede giriş-çıkış yapan taşıtlarla ilgili olarak alınan Taşıt Giriş-Çıkış Formu eki taahhütnameler.
18. (Ek: 5281 - 30.12.2004 / m.8 - Yürürlük m.45/11) Çiftçiler tarafından zirai faaliyetleri ile ilgili olarak resmi dairelere verilen taahhütnameler.
19. (Ek: 5766 - 4.6.2008 / m.10/e) Yurt dışında hayatını kaybeden kişilerin cenazesinin Türkiye'ye girişi sırasında düzenlenerek gümrük idaresine verilen kağıtlar.
II- ÖĞRENCİLER VE ASKERLERLE İLGİLİ KAĞITLAR :
1. (Değişik: 3482 - 26.10.1988) Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu kapsamındaki çıraklık sözleşmeleri ile öğrenim kredisi ve burs almak, öğrenci yurduna girmek ve öğrenim, staj, ihtisas ve benzeri gayelerle öğrencilerle velileri tarafından okul ve yurt idarelerine veya ilgili kuruluşlara verilen taahhütnameler ve bunlarla ilgili kefaletnameler.
2. Öğrenciler ve velileri tarafından okul idarelerine verilen beyannameler.
3. Resmî ve özel her türlü okullarda öğrenciler tarafından kurulan istihsal ve istihlâk kooperatiflerine ait ve damga vergisi bunlar tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar.
4. Erlerle, ihtiyaçları Devlet tarafından deruhte ve temin olunan onbaşı ve çavuşların aşağıda gösterilen kâğıtları.
a) Askerliğe giden veya terhis edilenlerin askerî iş ve maaşlarına ve ölüm dolayısiyle dul ve yetimlerine maaş bağlanmasına ait her türlü kâğıtlar,
b) Askerlikte bulunanların gerek askerlik, gerek özel işleri için verecekleri beyannameler,
c) Askerler tarafından veya askerler için verilen paralar karşılığında postaneler veya bankalarca düzenlenen kâğıtlar.
5. Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Kanununun uygulanması ile ilgili işlemler dolayısiyle düzenlenen kâğıtlar.
III - İŞÇİLER, ÇİFTÇİLER VE GÖÇMENLERLE İLGİLİ KAĞITLAR :
1. Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa göre düzenlenen Münferit ve Kollektif İş Sözleşmeleri ve Yüksek Hakem Kurulunun ve İl Hakem Kurullarının kararları, Yüksek Uzlaştırma Kurulunun ve diğer kurulların Toplu İş Sözleşmeleri hükmündeki kararları ile İş kanunu gereğince işverenin iş şartlarını göstermek üzere işçiye verdiği taahhütnameler ve işveren tarafından İş Kanununa göre verilen bayannameler .
2. İş ve İşçi Bulma Kurumunun işçilere iş ve işlere işçi bulmak üzere düzenlediği kâğıtlar.
3. Toprakaltı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışan işçilerin yeraltındaki çalıştıkları günlere ait ücretleri ve primlerinin ödenmesinde düzenlenen kâğıtlar.
4. Çiftçi mallarının korunması hakkındaki kanunun uygulanması dolayısiyle düzenlenecek kâğıtlar.
5. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca çiftçiye, Tarım Kredi ve Satış Kooperatifleri ile birliklerine açılacak kredilerle bunlara ait gayrimenkul ipotek ve menkul rehin muameleleri ve muhtaç çiftçiye yapılacak dağıtmalarla ilgili her türlü kâğıtlar.
6. Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki kanunun uygulanması ile ilgili kâğıtlar.
7. Göçmenlerle nakledilenlere ve Muhtaç Çiftçilere Tohumluk ve Yemeklik Dağıtılması Hakkındaki Kanunun uygulanması ile ilgili kâğıtlar.
8. Göçmen ve mültecilerle bir yerde yurtlandırılan göçebeler ve bir bölgeden diğer bölgeye Hükümetçe naklolunanlara yapılacak iskân yardımı ve gümrük ve tabiiyet, nüfus, tapu ve nakil işlemleri ile ilgili her türlü kâğıtlar.
9. (Ek: 5615 - 28.3.2007 / m.15) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu uyarınca düzenlenen menşe şahadetnameleri.
10. (Ek: 6009 - 23.7.2010 / m.17) Tarımsal destekleme programları kapsamında hibe desteği sağlanması uygun görülen yatırım projelerine ilişkin olarak proje sahipleri ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında düzenlenen kâğıtlar.
IV - TİCARİ VE MEDENİ İŞLERLE İLGİLİ KAĞITLAR :
1 - Ticari veya mütedavil kâğıtlar üzerine yazılan ciro, kabul ve tesellümü mutazammın şerhler.
2 - (...) (21 Kasım 1980 tarih ve 2344 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
3 - Hisse senetleri ve her türlü tahvillerin temettü ve faiz kuponları.
4 - Çıkarılacak hisse senedi ve tahvillere talip olanlar tarafından bu maksatla verilecek iştirak taahhütnameleri.
5 - Sigorta mukavelenameleri, sigorta ücretine ait makbuzlar ve sigortanın tecdit ve temdidi ile temin olunan meblâğın tezyidi halinde verilen beyanname ve avönanlar.
6 - (Değişik: 3239 - 4.12.1985) Posta çekleri.
7 - Gayrimenkullerin, aynî hakların ve gemilerin ferağ ve intikal zabıtları.
8 - Sabit istihsal araçlarına ait kira mukavelenameleri.
9 - (...) (21 Kasım 1980 tarih ve 2344 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
10 - Gerek Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ile Türk Hava Kurumu tarafından verilen, gerek yabancı memleketlerin benzeri teşkilâtı tarafından verilip Türkiye'de ibraz edilen veya hükmünden faydalanılan triptik ve gümrük geçiş karneleri.
11 - Okullara, kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve muhtaçlara verilen ianelere ait makbuzlar.
12 - Mektup ve diğer kâğıtların alındığına dair verilen imzalarla posta idarelerinin defterleri üzerine gönderilenler tarafından yazılan alındı şerhleri.
13 - Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi tarafından müstahsile verilen nüshası.
14 - Gider pusulasının tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçiler tarafından işi yapana veya malı satana verilen nüshası.
15 - Damızlığa elverişli olduğuna dair şahadetnameyi haiz bulunan hayvanların ithali ile ilgili kâğıtlar.
16. (Değişik: 5228 - 16.7.2004 / m.36) Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar. 
17. (Ek: 4684 - 20.6.2001 / m.22 c) Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen kağıtlar.
18. (...) ((2) sayılı tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (18) numaralı fıkrası, 2.1.2004 tarih ve 25334 sayılı Mükerrer R.G.'de yayımlanan, 25.12.2003 tarih ve 5035 sayılı Kanunun 49. maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmü gereğince, 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)  


19. (Ek: 4761 - 12.6.2002 / m.6) Bankalar arasında, bankanın taraf olduğu veya bankalar aracılığıyla yapılan, belirli bir vadede önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik veya finansal göstergeye dayalı olarak düzenlenenler de dahil olmak üzere, para veya sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma, satma, değiştirme hak ve/veya yükümlülüğünü veren vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kağıtlar.
20. (Ek: 4761 - 12.6.2002 / m.6) Faktoring şirketlerinin müşterileriyle yaptıkları faktoring sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kağıtlar.
21. (Ek: 4761 - 12.6.2002 / m.6) Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin (Değişik ibare: 5281 - 30.12.2004 / m.8 - Yürürlük m.45/11) "alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri".
22. (Ek: 4761 - 12.6.2002 / m.6) Kıymetli madenler borsalarında kıymetli madenlerin ödünç işlemlerine ilişkin düzenlenen kağıtlar.
23. (Değişik: 5035 - 25.12.2003 / m.30 - Yürürlük m.50 d) Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak (Değişik ibare : 6322 - 31.5.2012 / m.17) “kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç)”.  
24. (Ek : 4842 - 9.4.2003 / m.29 - Yürürlük m.39 d) Devlet dış borçları ile ilgili kredi anlaşmalarında öngörülen bütün ödemeler dolayısıyla düzenlenen kağıtlar (dış proje kredileri çerçevesinde yapılacak ödemeler dahil, kredilerin kullanımları hariç).
25. (Ek: 4842 - 9.4.2003 / m.29 - Yürürlük m.39 d) 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan nakit işlemleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca çıkarılacak likidite senetlerine (veya bu mahiyetteki kağıtlara) ilişkin işlemler dolayısıyla düzenlenen kağıtlar.
26. (Değişik: 5228 - 16.7.2004 / m.36) Kredi kartı üyelik sözleşmeleri. 
27. (Ek: 4962 - 30.7.2003 / m.12) Yükseköğretim kurumlarınca yaptırılan bilimsel araştırma projeleriyle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar.
28. (Ek: 4962 - 30.7.2003 / m.12) 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa 10.5.1990 tarihli ve 3645 sayılı Kanunla eklenen (Değişik ibare: 5766 - 4.6.2008 / m.10/f) "ek 2 nci" maddesi kapsamında kullandırılacak kredilere ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar.
29. (Ek: 5035 - 25.12.2003 / m.30 - Yürürlük m.50 d) Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler üzerine konulan aval ve kefalet şerhleri ile bu mahiyetteki diğer şerhler.
30. (Değişik: 5228 - 16.7.2004 / m.36)(Değişik ibare: 6009 - 23.7.2010 / m.17) “Finansman şirketlerince kullandırılacak (Değişik ibare : 6322 - 31.5.2012 / m.17) “kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç)” 
31. (Ek: 5281 - 30.12.2004 / m.8 - Yürürlük m.45/11) Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadi işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri.
32. (Ek: 5281 - 30.12.2004 / m.8 - Yürürlük m.45/11) Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadi işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri.
33. (Ek: 5281 - 30.12.2004 / m.8 - Yürürlük m.45/11)(Değişik ibare: 6009 - 23.7.2010 / m.17) “Ekici ve alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri ile 5488 sayılı Tarım Kanunu çerçevesinde, üretici ve alıcı arasında düzenlenen tarımsal üretim sözleşmeleri ve” bunlara ilişkin rehin senetleri.
34. (Ek: 5281 - 30.12.2004 / m.8 - Yürürlük m.45/11) Ticari, zirai veya mesleki faaliyetlere ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen akitlerle ilgili kağıtlar (Ek ibare: 5535 - 29.6.2006 / m.8) "ile Gelir VergisiKanununun 23 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kağıtlar." (Söz konusu kağıtlar, resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih itibarıyla vergiye tabi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir.).
35. (Ek: 5281 - 30.12.2004 / m.8 - Yürürlük m.45/11) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendi kapsamındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar.
36. (Ek: 5582 - 21.2.2007 / m.34) Sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin olarak düzenlenen makbuz ve kağıtlar, konut finansmanı kuruluşlarının konut finansmanı işlemleri ve bu kuruluşların ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlık finansmanı fonlarını temsilen menkul kıymet ihracı ve bu ihraca konu teminatlarla ilgili olarak düzenlenen makbuz ve kağıtlar. 
37. (Ek: 5766 - 4.6.2008 / m.10/g - Yürürlük m.27/c) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca, idare ile istekli arasında imzalanan çerçeve anlaşması ve bu anlaşmaya esas ihale kararı ile isteklilerin dinamik alım sistemine kabul edilmesine ilişkin kararlar.
38. (Ek: 5766 - 4.6.2008 / m.10/g) Kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek olan ülke incelemeleri, araştırma, proje ve benzeri faaliyetler nedeniyle düzenlenen kağıtlar.
39. (Ek: 5766 - 4.6.2008 / m.10/g) Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca satışı yapılan ve net alanı 80 m2'yi geçmeyen konutlara ilişkin olarak, İdare ile alıcı arasında imzalanan satış sözleşmeleri ve bu satışa ilişkin diğer kağıtlar.
40. (Ek : 5904 - 16.6.2009 / m.20 / Yürürlük / m.40) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde, mudi ile lisanslı depo işletmesi arasında düzenlenen mukavelenameler ve ürün senedi.
41. (Ek: 6111 - 13.2.2011 / m.83/a) Menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların varlık kiralama şirketine devri, bunların varlık kiralama şirketince devralınan kuruma devri, bu devirlere bağlı olarak yapılan ipotek işlemleri ile bunların varlık kiralama şirketlerince kiralanması nedeniyle düzenlenen kâğıtlar ve kira sertifikaları.
42. (Ek : 6491 - 30.5.2013 / 27/3) Türk Petrol Kanunu kapsamında petrol hakkı sahiplerinin petrol arama ve üretim faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler.
V - KURUMLARLA İLGİLİ KAĞITLAR :
1. İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakler Hakkındaki Kanuna tabi kurumlarla genel ve (Değişik ibare: 5766 - 4.6.2008 / m.10/a) "özel bütçeli" daireler, il özel idareleri ve belediyelere bağlı tüzel kişiliği bulunan kurumlara özel kanunları gereğince Hazinece ödenmesi gereken sermaye, iştirak hissesi ve yardım ödeneklerinin ödenmesine ait kâğıtlar.
2. İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakler hakkındaki kanuna tabi kurum ve ortaklıklara vukubulacak devir ve kuruluş ile ilgili kararlar.
3. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun Milli Savunma Bakanlığına veya memleketimizin de dahil bulunduğu Milletlerarası Savunma Teşkilatına teslim edeceği her türlü malzeme, teçhizat ve vasıtalarla yedek parçalarının imalinde ilk madde veya işletme malzemesi olarak kullanılmak üzere kurum tarafından yabancı memleketlerden getirtilecek maddelerin (Miktarı ve memleket içinde ihtiyaca yeter derecede tedarikinin mümkün bulunmadığı Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarının müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit ve kabul edilmek kaydiyle) ithali sırasında düzenlenen kâğıtlar.
4. Toprak Mahsulleri Ofisinin müstahsilden yapacağı alımlar ve menkul rehini işlemlerine ilişkin kâğıtlarla Ofisin teşkil edeceği müessese veşirketlerin kuruluşu ile ilgili kâğıtlar.
5. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ithal edilecek hububat ve unlarla bunların naklinde kullanılacak her nevi malzemenin ithali sırasında düzenlenen kâğıtlar.
6. Türkiye Zirai Donatım Kurumu müessese ve şubelerinin kuruluş işlemleri ile ikraz, istikraz, menkul ve gayrimenkul alım ve satımı vesair işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kurum tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar.
7. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün çiftçi ile münasebetlerinde tanzim edilecek borç senetleri ile borç ödeme makbuzları.
8. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekkül tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar.
9. İşçi Sigortaları veya yerine kaim olacak kurumun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kurum tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar.
10. Devlet Yatırım Bankasının her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekkül tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar.
11. Tasarruf Sandıkları Hakkındaki Kanun gereğince il özel idareleri ve belediyelerce kurulan tasarruf sandıklarının tüzüklerinde açıklanan işlemlerle ilgili kâğıtlar.
12. Ordu Yardımlaşma Kurumunun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu Kurum tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar.
13. Milli Piyango İdaresinin biletleri ile çekilişte kazananlara ödenecek ikramiye ve amortilerle ilgili kâğıtlar.
14. Devlet Tiyatrosunun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekkül tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar.
15. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin her türlü muamelelerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bunlar tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar.
16. Çay yetiştirenlerin Türkiye'de çay ziraatini geliştirmek maksadiyle kuracakları kooperatiflerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kooperatifler tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar.
17. Genel menfaatlere yararlı derneklerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekküller tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar.
18. (Değişik: 639 - 24.6.1965) Türkiye Halk Bankasının, esnaf kefalet ve küçük sanat kooperatifleri ve ortakları ve bu kooperatiflerin kendi ortakları ile münasebetlerinde tanzim olunacak borç senetleri, borç ödeme makbuzları, ipotek ve rehin senetleri.
19. (Ek: 903 - 13.7.1967) (Değişik: 2535 - 16.10.1981) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kuruluş işlemlerinde düzenlenen her türlü kâğıtlarla, Türk Silahlı Kuvvetlerini (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıfların her türlüişlemlerinde düzenlenen kâğıtlar.
20. (Ek: 1318 - 10.8.1970) İktisadî Devlet Teşekküllerine ve sermayesinin yarıdan fazlası Devlete veya İktisadî Devlet Teşekküllerine ait olan Kamu İktisadi Teşebbüslerine Hazinece yapılacak ikrazlara ait işlemlerle ilgili kâğıtlar.
21. (Ek: 4697 - 28.6.2001 / m.11 - Yürürlük m.14 b) Sigorta ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının kuruluşları dahil her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu şirketler veya fonlar tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
22. (Ek: 4842 - 9.4.2003 / m.29 - Yürürlük m.39 d) Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 24 numaralı bendinde belirtilen kurumların kredi teminatlarına ilişkin işlemlerinde düzenlenen kağıtlar.
23. (Ek: 5582 - 21.2.2007 / m.34) İpotek finansmanı kuruluşları ile konut finansmanı fonlarının kuruluş ve ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlık finansmanı fonlarını temsil eden menkul kıymetlerin ihracı ve ihraca konu teminatlardan kaynaklananlar dahil her türlü işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen ve damga vergisi bu kuruluşlar veya fonlar tarafından ödenmesi gereken makbuz ve kağıtlar. 
24. (...) ((2) Sayılı Tablosu'nun "V- Kurumlarla İlgili Kağıtlar" başlıklı bölümünün (24) numaralı fıkrası, 6.6.2008 tarih ve 26898 sayılı R.G.'de yayımlanan, 4.6.2008 tarih ve 5766 sayılı Kanun'un 10. maddesinin (g) bendi hükmü gereğince metinden çıkarılmıştır.) 
25.(Ek: 6111 - 13.2.2011 / m.83/b) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri.(Ek ibare : 6322 - 31.5.2012 / m.17) “(Söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerde geçici personel olarak istihdam edilenlerle yapılan sözleşmeler ile 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununa göre hizmet alımına ilişkin yapılan hizmet sözleşmeleri dahil)”

SORU CEVAP

captchaImg