AVŞAR HUKUK BÜROSU

DANIŞTAY KANUNU

KANUN NO: 2575
DANIŞTAY KANUNU
Kabul Tarihi: 6 Ocak 1982
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 20 Ocak 1982 - Sayı: 17580
5.t.Düstur, c.21 - s.
BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ
DANIŞTAY
MADDE 1 - Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş Yüksek İdare Mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir.
BAĞIMSIZLIK VE YÖNETİM
MADDE 2 - 1. Danıştay bağımsızdır. Yönetimi ve temsili Danıştay Başkanına aittir.
2. Danıştayın hükümetle ilgili işleri Başbakanlık aracılığı ile yürütülür.
DANIŞTAY MESLEK MENSUPLARI
MADDE 3 - Danıştay meslek mensupları Danıştay başkanı, danıştay başsavcısı, danıştay başkanvekilleri, daire başkanları ile üyelerdir.
TEMİNAT
MADDE 4 - Danıştay başkanı, başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler yüksek mahkeme hâkimleri olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunları kendilerine sağladığı teminat altında görev yaparlar.
KARAR ORGANLARI
MADDE 5 - Danıştayın karar organları şunlardır;
a) Daireler,
b) Danıştay Genel Kurulu,
c) İdari İşler Kurulu,
d) (Değişik ibare: 5183 - 2.6.2004 / m.15) "İdari Dava Daireleri Kurulu",
e) (Değişik ibare: 5183 - 2.6.2004 / m.15) "Vergi Dava Daireleri Kurulu",
f) İçtihatları Birleştirme Kurulu,
g) (Yeniden düzenleme : 6494 - 27.6.2013 / m.3) Başkanlar Kurulu  

h) (Yeniden düzenleme : 6494 - 27.6.2013 / m.3) Başkanlık Kurulu,  


ı) Yüksek Disiplin Kurulu,(*)
i) Disiplin Kurulu.
_____(*) Madde 5'in birinci fıkrasına, 8.8.1011 tarih ve 650 sayılı KHK'nin 4. maddesi hükmü gereğince (h) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
_____
GENEL SEKRETERLİK
MADDE 6 - 1. Danıştay Başkanının seçeceği bir üye Danıştay Genel Sekreterliği görevini yapar.
2. Birinci sınıfa ayrılmış Danıştay tetkik hâkimlerinden veya savcılarından en çok ikisi genel sekreter yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Genel Sekreterlik hizmetleri için yeteri kadar savcı, tetkik hâkimi ve memur verilir.
İDARİ HİZMETLER
MADDE 7 - Danıştayda Özlük İşleri, Evrak, Levazım, Kitaplık ve Yayın, Tasnif, Arşiv, Sosyal ve İdari İşler, Özel Kalem müdürlükleriyle bu kanunda yazılı ve ihtiyaca göre kurulacak bürolar ve kalemler bulunur.
İKİNCİ BÖLÜM
NİTELİK, SEÇİM VE ATANMA DANIŞTAY ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ
MADDE 8 - 1. Danıştay üyeleri:
a) İdari yargı hâkim ve savcılığı,
b) Bakanlık, müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, elçilik, valilik,
c) Generallik, amirallik,
d) Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliği, (Ek ibare: 6352 - 2.7.2012 / m.44) “Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği,”
e) (Ek: 6572 - 2.12.2014 / m.7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliği,
f) (*) Genel ve katma bütçeli dairelerde veya kamu kuruluşlarında genel müdürlük veya en az bu derecedeki tetkik ve teftiş kurul başkanlıkları, (Ek ibare: 6352 - 2.7.2012 / m.44) “ile düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlıkları,”
g) Yükseköğrenim kurumlarında hukuk, iktisat, maliye, kamu yönetimi profesörlüğü,
ğ) (Değişik: 6352 - 2.7.2012 / m.44) Kamu kurum ve kuruluşlarının başhukuk müşavirliği, birinci hukuk müşavirliği, hukuk hizmetleri başkanlığı ve hukuk işleri müdürlüğü,  

_____(*) Madde 8'in birinci fıkrasına, 12.12.2014 tarih ve 29203 sayılı mükerrer R.G.'de yayımlanan, 2.12.2014 tarih ve 6572 sayılı Kanunun 7. maddesi hükmü gereğince e. bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
_____
Görevlerini yapanlar arasından seçilir.
2. İdari yargı hâkim ve savcılarının Danıştay üyeliğine seçilebilmeleri için birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl bu görevlerde başarı ile çalışmış olmaları ve birinci sınıfa ayrılma niteliğini kaybetmemeleri gereklidir.(Ek cümle : 6494 - 27.6.2013 / m.4) “Danıştay üyesi seçilebilmek için hâkimlik ve savcılık mesleğinde (Değişik ibare: 6572 - 2.12.2014 / m.7) “on yedi” yıl çalışmış olmak şarttır.”
3. İdari görevlerden Danıştay üyeliğine seçileceklerin yükseköğrenimlerini tamamladıktan sonra Devlet hizmetlerinde (Değişik ibare: 6352 - 2.7.2012 / m.44) “onbeş yıl” , (...)(*)çalışmış bulunmaları, birinci derece aylığını kazanılmış hak olarak almaları ve hâkimliğin gerektirdiği ahlâk ve seciyeye sahip olmaları şarttır.
_____(*) Madde 8'in (3) numaralı fıkrasında yer alan “, yukarıda sayılan görevlerde toplam olarak en az üç yıl” ibaresi, 14.2.2011 tarih ve 27846 sayılı R.G.'de yayımlanan, 9.2.2011 tarih ve 6110 sayılı Kanun'un 14/2-b. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır..
_____ÜYE SEÇİMİ
MADDE 9 - 1. Danıştayda boşalan üyeliklerin dörtte üçü idari yargı hâkim ve savcılığından, dörtte bir ise diğer görevliler arasından seçilir.
2. İdari yargı hâkim ve savcıları, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca; diğer görevlerde bulunanlar ise, Cumhurbaşkanınca Danıştay üyeliğine seçilirler.
3. (Değişik : 6494 - 27.6.2013 / m.5) Danıştayda boşalan üye sayısı dördü bulunca, dördüncü üyeliğin boşaldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde durum Danıştay Başkanlığınca, boşalan üyeliklerin idare veya vergi dairesi üyeliği olduğu da belirtilmek suretiyle, Başbakanlığa ve Adalet Bakanlığına duyurulur. 


4. Cumhurbaşkanı ve Hâkimler ve SavcılarYüksek Kurulunca bu duyurudan sonra en geç iki ay içinde seçim yapılır.
DANIŞTAY BAŞKANI, BAŞSAVCISI, BAŞKANVEKİLLERİ VE DAİRE BAŞKANLARININ NİTELİKLERİ, SEÇİMLERİ VE GÖREV SÜRELERİ
MADDE 10 - 1. Danıştay Başkanı, Başkanvekilleri ve daire başkanları kendi üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilirler.
2. Danıştay Başkanı ve Başsavcısı seçilebilmek için (Değişik ibare: KHK/650 - 8.8.2011 / m.5) “dört yıl”, başkanvekili ve daire başkanı seçilebilmek için (Değişik ibare: KHK/650 - 8.8.2011 / m.5) “üç yıl” süre ile Danıştay üyeliği yapmış olmak zorunludur.
3. (22 Nisan 1990 tarih ve 3610 sayılı kanunun 12 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
4. Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri ve daire başkanlarının görev süreleri dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Yeniden seçilemeyenler ile seçime girmeyenler veya süreleri dolmadan bu görevlerden çekilenler Danıştay üyeliği görevlerine devam ederler.
5. Seçim, görev sürelerinin biteceği tarihten onbeş gün önce veya diğer sebeplerle boşalma tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılır. Çalışmaya ara verme süresi bu sürenin hesabında nazara alınmaz.
6. Seçime katılmak isteyenler seçim gününden önce Danıştay Başkanlığına yazı ile başvurabilecekleri gibi, toplantıda oylamaya başlanmadan önce sözlü olarak da istekte bulunabilirler veya teklif edilebilirler.
7. Seçim gizli oyla yapılır. İlk üç oylamadan sonuç alınamazsa, seçim üçüncü oylamadan en çok oy alan iki aday arasında yapılır. Dördüncü oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden aday gösterilerek tekrarlanır. Şu kadar ki, bundan sonraki üç oylamada sonuç alınamazsa dördüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır.
8. (...) (Madde 10'un 8. fıkrası, 14.2.2011 tarih ve 27846 sayılı R.G.'de yayımlanan, 9.2.2011 tarih ve 6110 sayılı Kanun'un 14/2-b. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ VE SAVCILARININ ATANMALARI VE DAİRELERE VERİLMELERİ
MADDE 11 - 1. Danıştay tetkik hâkimleri ile savcıları, beş yıl meslekte hizmet etmiş ve olumlu sicil almış idari yargı hâkimleri arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanırlar.
2. Danıştay tetkik hâkimlerinin görev yerleri, (Değişik ibare : 6494 - 27.6.2013 / m.6) “(Değişik ibare: 6572 - 2.12.2014 / m.8) “Başkanlık” Kurulu” tarafından belirlenir. Görev yerleri, aynı usulle değiştirilir. İdari bakımdan zaruret olmadıkça bir sicil devresi geçmeden görev yerleri değiştirilemez. Sicil devresi en az altı aydır.
3. Tetkik hâkimlerinin görev yaptıkları kurul ve daireler, yönetmelikte belirlenecek esas ve sürelere göre değiştirilir.
Memurların nitelikleri, atanmaları, istihdamı, nakilleri ve görevlendirilmeleri
MADDE 12 - (Değişik madde ve başlığı: KHK/650 - 8.8.2011 / m.6) 1. Genel Sekreterliğe bağlı olarak faaliyet gösteren idarî hizmet birimleri ile Daireler, Kurullar ve Başsavcılığa bağlı olarak faaliyet gösteren ve kalem hizmetlerini yürüten birimlerde çalışacak memurların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen nitelikleri haiz olmaları gerekir.
2. Birinci fıkrada belirtilen memurlar naklen veya açıktan atama yoluyla atanır. Açıktan ilk defa Devlet memurluğuna atanacaklar, Devlet memurluğuna giriş için yapılan merkezi sınava girmiş olanlar arasından, Genel Sekreterin görevlendireceği genel sekreter yardımcısının başkanlığında, iki tetkik hâkiminden oluşturulan üç kişilik komisyon tarafından düzenlenecek sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınav sonucuna göre Genel Sekreterin teklifi üzerine Danıştay Başkanınca atanırlar.
3. Danıştayda çalışan Devlet Memurları Kanununa tabi personel, Genel Sekreterin teklifi ve Başkanın uygun görmesi üzerine, Adalet Bakanlığınca mükteseplerine uygun olarak, açıktan atama iznine tabi olmaksızın, Bakanlığın taşra kadrolarına atanabilirler.
4. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.  


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DAİRE VE KURULLAR
DAİRELER
MADDE 13 -
1. (Değişik: 6110 - 9.2.2011 / m.1) Danıştay; (Değişik ibare: 6572 - 2.12.2014 / m.9) “on beşi” dava, (Değişik ibare: 6572 - 2.12.2014 / m.9) “ikisi” idari daire olmak üzere (Değişik ibare: 6572 - 2.12.2014 / m.9) “on yedi” daireden oluşur. 2. (Değişik: 6110 - 9.2.2011 / m.1) Her dairede bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Heyetler bir başkan ve dört üyenin katılmasıyla toplanır, salt çoğunluk ile karar verir. Üye sayısının yeterli olması halinde birden fazla heyet oluşturulabilir. Bu durumda, oluşturulan diğer heyetlere, heyette yer alan en kıdemli üye başkanlık eder. Müzakereler gizli yapılır.  


3. Dairelerde yeteri kadar tetkik hâkimi bulunur.
4. Her dairede, ayrıca bir yazı işleri müdürünün yönetimi altında bir kalem bulunur. Kalem, yazı ve tebliğ işlerini yürütür.
BAŞKAN VE ÜYELERİN DAİRELERE AYRILMALARI
MADDE 14 - 1. Daire başkanları belirli bir dairenin başkanı olarak seçilirler.
2. Üyeler, (Değişik ibare : 6494 - 27.6.2013 / m.7) “(Değişik ibare: 6572 - 2.12.2014 / m.10) “Başkanlık” Kurulu” kararı ile dairelere ayrılırlar ve hizmetin icaplarına göre, daireleri aynı usulle değiştirilebilir.
3. (...) (Madde 14'ün 3. fıkrası, 12.12.2014 tarih ve 29203 sayılı mükerrer R.G.'de yayımlanan, 2.12.2014 tarih ve 6572 sayılı Kanunun 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 


4. Dairelerde vukubulacak noksanlıklar, diğer dairelerden üye alınmak suretiyle tamamlanır. Bu üyeler (Değişik ibare : 6494 - 27.6.2013 / m.7) “(Değişik ibare: 6572 - 2.12.2014 / m.10) “Başkanlık” Kurulu” kararı ile önceden tespit edilir.
DANIŞTAY GENEL KURULU
MADDE 15 - 1. Danıştay Genel Kurulu, Danştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler ile Genel Sekreterden oluşur.
2. Genel Kurulun toplanma ve görüşme yeter sayısı Başkan ve üyeler tam sayısının yarısından fazlasıdır.
3. Kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Genel Kurulun toplantı yeter sayısına ilişkin özel hükümler saklıdır.
İDARİ İŞLER KURULU
MADDE 16 -
1. (Değişik: 6572 - 2.12.2014 / m.11) İdari İşler Kurulu, idari dairelerin başkanları ile her takvim yılı başında Başkanlık Kurulunca her idari daireden seçilecek bir üye ve her dava dairesinden seçilecek bir başkan veya üyeden oluşur. Kurulun seçimle belirlenen üyeliklerinde boşalma olması hâlinde Başkanlık Kurulunca otuz gün içinde seçim yapılır.
2. Bu Kurula Danıştay başkanı veya başkanvekillerinden biri başkanlık eder.
3. Toplanma ve görüşme yeter sayısı onbeştir.
4. Memurların yargılanması ile ilgili işlerin görüşülmesinde, incelenmekte olan kararı veren daire başkan ve üyeleri toplantıya katılamazlar. (...) (Madde 16'nın 4. fıkrasının son cümlesi, 12.12.2014 tarih ve 29203 sayılı mükerrer R.G.'de yayımlanan, 2.12.2014 tarih ve 6572 sayılı Kanunun 11. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
5. Kararlar oyçokluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
6. İdari İşler Kuruluna yeteri kadar tetkik hâkimi ve memur verilir.
İDARİ VE VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULLARI
MADDE 17.- (Değişik madde ve başlığı: 5183 - 2.6.2004 / m.3 - Yürürlük m.17) 1. (Değişik: 6572 - 2.12.2014 / m.12) İdari Dava Daireleri Kurulu, idari dava dairelerinin başkanları ile her idari dava dairesinden iki yıl için Başkanlık Kurulu tarafından görevlendirilen iki asıl ve iki yedek üyeden; Vergi Dava Daireleri Kurulu ise vergi dava dairelerinin başkanları ile her vergi dava dairesinden iki yıl için Başkanlık Kurulu tarafından görevlendirilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. İki yıllık süre sonunda Başkanlık Kurulunca, her iki kuruldaki üyelerin yarısı iki yıl süreyle yeniden görevlendirilirken, diğer yarısı kurullarda daha önce görevlendirilmeyen üyeler arasından yenilenir. Kurullarda görevlendirilen asıl üyeler, üst üste en fazla iki dönem görevlendirilebilir. Asıl üyenin görevini geçici olarak yerine getirememesi durumunda ilgili daireden, zorunlu hallerde diğer dairelerden görevlendirilen yedek üye kurul toplantılarına katılır. Kurulların asıl veya yedek üyeliklerinde boşalma olması hâlinde Başkanlık Kurulu tarafından yedi gün içinde, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.
2. Dava daireleri kurullarına Danıştay Başkanı veya vekillerinden biri; bunların yokluğunda daire başkanlarından en kıdemlisi başkanlık eder.
3. (Değişik: 6110 - 9.2.2011 / m.2) Toplantı ve görüşme yeter sayısı İdari Dava Daireleri Kurulu için (Değişik ibare: 6572 - 2.12.2014 / m.12) “yirmi beş”, Vergi Dava Daireleri Kurulu için ise onüçtür. İdari dava daireleri ile vergi dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdikleri kararların temyiz veya itiraz yoluyla incelenmesinde ve iki dava dairesinin birlikte yapacağı toplantıda verilen kararların incelenmesinde, bu dairelerde karara katılmış olanlar idari ve vergi dava daireleri kurullarında bulunamazlar.  

4. Bu toplantılarda hazır bulunanlar çift sayıda olursa en kıdemsiz üye kurula katılamaz.
5. Bu kurullarda kararlar oyçokluğu ile verilir.
6. Her kurula yeteri kadar tetkik hakimi verilir. Ayrıca bir yazı işleri müdürlüğü bulunur.  


İÇTİHADLARI BİRLEŞTİRME KURULU
MADDE 18 - 1. İçtihatları Birleştirme Kurulu, Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, dava daireleri başkanları ve üyelerinden kurulur.
2. Toplanma ve görüşme yetersayısı en az otuzbirdir. Toplantıda hazır bulunanlar çift sayıda olursa en kıdemsiz üye Kurula katılmaz.
3. Esas hakkındaki kararlar, birinci toplantıda Kurul üye tamsayısının salt çoğunluğu ile, bu toplantıda karar yetersayısı sağlanamaz ise ikinci toplantıda mevcudun salt çoğunluğu ile verilir. Kurulun diğer kararları oyçokluğu ile verilir.
4. İçtihatları Birleştirme Kuruluna yeteri kadar tetkik hâkimi ve memur verilir.
(Değişik başlık : 6494 - 27.6.2013 / m.8) Başkanlar Kurulu  

MADDE 19 - (Değişik: 3619 - 22.3.1990) 1- (Yeniden düzenlenen 1.fıkra : 6494 - 27.6.2013 / m.8) Başkanlar Kurulu, Danıştay Başkanının başkanlığında Başsavcı, başkanvekilleri ve daire başkanlarından oluşur. 


2 - Daire başkanının mazereti halinde, Kurula, dairenin en kıdemli üyesi katılır.
3 - Kararlar oy çokluğu ile verilir.
4 - Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
Başkanlık Kurulu
MADDE 19/A - (Yeniden düzenlenen madde ve başlığı : 6494 - 27.6.2013 / m.9) 1. Başkanlık Kurulu; Danıştay Başkanının başkanlığında, üçü daire başkanı üçü Danıştay üyesi olmak üzere altı asıl ve ikisi daire başkanı ikisi Danıştay üyesi olmak üzere dört yedek üyeden oluşur.  


Başkanlık Kurulu üyelerinin seçimleri
MADDE 19/B - (Yeniden düzenlenen madde ve başlığı : 6494 - 27.6.2013 / m.10) 1. Başkanlık Kuruluna seçilecek asıl ve yedek üyeler Danıştay Genel Kurulunca seçilir. Başkanlık Kurulu üyeliğine aynı daireden birden fazla kimse seçilemez.
2. Başkanlık Kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Asıl üyelerden birinin Kurula katılamaması hâlinde, noksanlık yedeği ile tamamlanır.
3. Başkanlık Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili konularda Kurul toplantılarına katılamazlar.
4. Başkanlık Kuruluna seçilecek olanların tamamının bir oy pusulasında gösterilmesi suretiyle oy kullanılması da mümkündür. Aday çıkmadığı veya yeter sayıda başvuru olmadığı takdirde Başkanlar Kurulu tarafından gizli oyla ve oy çokluğu ile adaylar dışından seçilebileceklerin üç katı aday gösterilir. Seçimler 10 uncu madde hükümleri gereğince yapılır.
5. Başkanlık Kuruluna seçilenlerin görev süresi iki yıl olup bir seçim dönemi geçmeden yeniden seçilemezler.
6. Başkanlık Kurulu üyeliğine seçilen daire başkan ve üyelerinin seçim süresi dolmadan bu sıfatları değiştiğinde Kurul üyeliğinden ayrılmış sayılırlar.
7. Başkanlık Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması hâlinde on beş gün içinde boşalan üyelik için seçim yapılır ve seçilen üye, yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar.  


YÜKSEK DİSİPLİN KURULU
MADDE 20 - 1. Yüksek Disiplin Kurulu, Danıştay Başkanının Başkanlığında her takvim yılı başında, Danıştay Genel kurulunca her daireden seçilecek birer üye ile ikisi dava daireleri ve biri de idari daireler başkanları arasından seçilecek üç daire başkanından kurulur. Danıştay Başsavcısı Kurulun tabii üyesidir.
2. Kurula iki daire başkanı ve beş üye yedek olarak seçilir.
3. Kurul üye tam sayısı ile toplanır ve üçte iki oyçokluğu ile karar verir.
4. Kurul üyeliklerinde boşalma halinde, boşalan yer için en çok on gün içinde Genel Kurulca birinci fıkradaki esaslara göre yeniden seçim yapılır.
5. Kurulun yazı işlerini Genel Sekreter yürütür.
DİSİPLİN KURULU
MADDE 21 - Disiplin Kurulu, Genel Kurulun her takvim yılı başında seçeceği bir daire başkanıyla bir üyeden ve birinci sınıfa ayrılmış bir tetkik hâkimi ile bir Danıştay savcısından oluşur. Aynı şekilde birer yedek seçilir. Genel Sekreter Kurulun tabii üyesidir. Daire Başkanı Kurula başkanlık eder. Kurul oyçokluğu ile karar verir.
BAŞKANLARA VE BAŞSAVCIYA VEKALET
MADDE 22 - 1. Danıştay Başkanlığının boşalması, Danıştay Başkanının izinli veya özürlü olması hallerinde başkan vekillerinden en kıdemlisi Danıştay başkanına vekâlet eder.
2. Dairelerde en kıdemli üye başkana vekâlet eder. Başsavcıya Danıştay Başkanının seçeceği ve Başsavcılığa seçilme niteliğine sahip bir Danıştay üyesi vekâlet eder.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DANIŞTAYIN, DAİRE VE KURULLARIN GÖREVLERİ
DANIŞTAY GÖREVLERİ
MADDE 23 - Danıştay:
a) (Değişik: 3619 - 22.3.1990) İdare Mahkemeleri ile vergi mahkemelerinden verilen kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz istemlerini inceler ve karara bağlar.
b) Bu Kanunda yazılı idari davaları ilk ve son derece mahkemesi olarak karara bağlar.
c) Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve teklifleri hakkında görüşünü bildirir.
d) (Değişik: 4492 - 18.12.1999) Tüzük tasarılarını inceler; kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildirir.
e) Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık tarafından gönderilen işler hakkında görüşünü bildirir.
f) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapar.
İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK DANIŞTAYDA GÖRÜLECEK DAVALAR
MADDE 24 - (Değişik: 4575 - 2.6.2000) 1. Danıştay ilk derece mahkemesi olarak;
a) Bakanlar Kurulu kararlarına,
b) (Değişik: 5183 - 2.6.2004 / m.4) Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere, c) (Değişik: 6352 - 2.7.2012 / m.45) Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere,  


d) (Değişik ibare: 5183 - 2.6.2004 / m.4) "Danıştay İdari Dairesince" veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere,
e) Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere,
f) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine,
Karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davaları karara bağlar.
2. Danıştay, belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve karara bağlar.
TEMYİZ YOLUYLA DANIŞTAY'DA GÖRÜLECEK DAVALAR
MADDE 25 - (Değişik: 3619 - 22.3.1990) İdare mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen nihai kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak danıştayda görülen davalarla ilgili nihai kararlar Danıştayda temyiz yoluyla incelenir ve karara bağlanır.
İDARİ UYUŞMAZLIK VE DAVALARDA GÖREV
MADDE 26 - (Değişik: 4575 - 2.6.2000) (Değişik 1.fıkra: 6110 - 9.2.2011 / m.3) İdari uyuşmazlıklar ve davalar; İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci, Dokuzuncu, Onuncu, Onbirinci, Onikinci, Onüçüncü,(Değişik ibare: 6572 - 2.12.2014 / m.13) “On dördüncü, On beşinci ve On altıncı” daireler ile idari ve vergi dava daireleri kurullarında incelenir ve karara bağlanır.(Değişik ikinci fıkra: 6572 - 2.12.2014 / m.13) Başkanlık Kurulu, iş yükü bakımından zorunluluk doğması hâlinde vergi dava daireleri, idari dava daireleri veya idari dairelerden birinin veya birkaçının görev alanını değiştirerek bu daireleri; vergi dava dairesi, idari dava dairesi veya idari daire olarak görevlendirebilir. 

(Yeniden düzenlenen 3.fıkra : 6494 - 27.6.2013 / m.11) Görevlendirilen dairedeki dosyaların vergi ve idari uyuşmazlıklara ilişkin görev ayrımı gözetilerek hangi daireye ve nasıl devredileceği, görevlendirilen daireye görevlendirildiği alan içinde hangi daire işlerinin verileceği hususları (Değişik ibare: 6572 - 2.12.2014 / m.13) “Başkanlık” Kurulu kararıyla belirlenir. Bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır ve yayımını izleyen ay başından itibaren uygulanır.  


Daire Başkan ve üyeleri, dairenin görevlendirildiği işlere bakan dava dairesi genel kuruluna katılır.
İKİNCİ DAİRENİN GÖREVLERİ
MADDE 26/A -(...) (Madde 26/A, 14.2.2011 tarih ve 27846 sayılı R.G.'de yayımlanan, 9.2.2011 tarih ve 6110 sayılı Kanun'un 14/2-b. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


Dava dairelerinin görevleri
MADDE 27 - (Değişik madde ve başlığı: 6110 - 9.2.2011 / m.4) Dava dairelerinden Üçüncü, Dördüncü, Yedinci ve Dokuzuncu daireler vergi dava dairesi; diğer dava daireleri ise idari dava dairesi olarak görev yapar.
İdari dava daireleri ile vergi dava daireleri kendi aralarında işbölümü esasına göre çalışır. (Değişik ikinci cümle: 6572 - 2.12.2014 / m.14) Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde dava daireleri arasındaki iş bölümü aşağıdaki esaslar uyarınca Başkanlık Kurulu tarafından belirlenir. (...) (Madde 27'nin 2. fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri, 12.12.2014 tarih ve 29203 sayılı mükerrer R.G.'de yayımlanan, 2.12.2014 tarih ve 6572 sayılı Kanunun 14. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
1. İptal davaları ve idari sözleşmelerden doğan davalar yönünden, daireler arasındaki işbölümünün belirlenmesinde uyuşmazlığın kaynaklandığı mevzuat esas alınır.
2. Tam yargı davaları yönünden işbölümü;
a) Zarara neden olan idari işlemden doğan uyuşmazlığı çözmekle görevli daireye göre,
b) Zarar idari eylemden kaynaklanmışsa hizmetin niteliğine göre,
belirlenir.
3. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlere ilişkin davalarda vergi dava daireleri arasındaki işbölümünün belirlenmesinde uyuşmazlığın kaynaklandığı mevzuat esas alınır.
4. Temyiz incelemesi yapmakla görevli daire, aynı konuda ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülecek davalara bakmak ve olağanüstü kanun yolları incelemelerini de yapmakla görevlidir.
5. İdare mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli idari dava dairesince yapılır.
6. Vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli vergi dava dairesince yapılır.
7. İşbölümünde idari ve vergi dava dairelerinden herhangi birinin görevinde olduğu belirlenmemiş davalara bakmak üzere birer idari ve vergi dava dairesi görevlendirilir.
8. İşbölümünde aynı mevzuattan kaynaklanan uyuşmazlıkların birden fazla dairede çözümlenmesi konusunda farklı esaslar belirlenebilir.
Dairelerden birinin yıl içinde gelen işleri normal çalışma ile karşılanamayacak oranda artmış ve daireler arasında iş bakımından bir dengesizlik meydana gelmiş ise takvim yılı başında ikinci fıkrada belirlenen usule göre bir kısım işler başka daireye verilebilir.
Bu madde uyarınca alınan kararlar Resmî Gazetede yayımlanır ve yayımı izleyen ay başından itibaren uygulanır.  


DÖRDÜNCÜ DAİRENİN GÖREVLERİ
MADDE 28- (...) (Madde 28, 14.2.2011 tarih ve 27846 sayılı R.G.'de yayımlanan, 9.2.2011 tarih ve 6110 sayılı Kanun'un 14/2-b. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


BEŞİNCİ DAİRENİN GÖREVLERİ
MADDE 29 - (...) (Madde 29, 14.2.2011 tarih ve 27846 sayılı R.G.'de yayımlanan, 9.2.2011 tarih ve 6110 sayılı Kanun'un 14/2-b. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


ALTINCI DAİRENİN GÖREVLERİ
MADDE 30 - (...) (Madde 30, 14.2.2011 tarih ve 27846 sayılı R.G.'de yayımlanan, 9.2.2011 tarih ve 6110 sayılı Kanun'un 14/2-b. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


YEDİNCİ DAİRENİN GÖREVLERİ
MADDE 31 -(...) (Madde 31, 14.2.2011 tarih ve 27846 sayılı R.G.'de yayımlanan, 9.2.2011 tarih ve 6110 sayılı Kanun'un 14/2-b. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


SEKİZİNCİ DAİRENİN GÖREVLERİ
MADDE 32 - (...) (Madde 32, 14.2.2011 tarih ve 27846 sayılı R.G.'de yayımlanan, 9.2.2011 tarih ve 6110 sayılı Kanun'un 14/2-b. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


DOKUZUNCUNCU DAİRENİN GÖREVLERİ
MADDE 33- (...) (Madde 33, 14.2.2011 tarih ve 27846 sayılı R.G.'de yayımlanan, 9.2.2011 tarih ve 6110 sayılı Kanun'un 14/2-b. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


ONUNCU DAİRENİN GÖREVLERİ
MADDE 34 - (...) (Madde 34, 14.2.2011 tarih ve 27846 sayılı R.G.'de yayımlanan, 9.2.2011 tarih ve 6110 sayılı Kanun'un 14/2-b. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


ONBİRİNCİ DAİRENİN GÖREVLERİ
MADDE 34/A - (...) (Madde 34/A, 14.2.2011 tarih ve 27846 sayılı R.G.'de yayımlanan, 9.2.2011 tarih ve 6110 sayılı Kanun'un 14/2-b. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
ONİKİNCİ DAİRENİN GÖREVLERİ
MADDE 34/B - (...) (Madde 34/B, 14.2.2011 tarih ve 27846 sayılı R.G.'de yayımlanan, 9.2.2011 tarih ve 6110 sayılı Kanun'un 14/2-b. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


ONÜÇÜNCÜ DAİRENİN GÖREVLERİ
MADDE 34C- (...) (Madde 34/C, 14.2.2011 tarih ve 27846 sayılı R.G.'de yayımlanan, 9.2.2011 tarih ve 6110 sayılı Kanun'un 14/2-b. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


AMME ALACAKLARINA İLİŞKİN DAVALAR
MADDE 35 - Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davalar, alacağın tahakkukuna ilişkin davalara bakmakla görevli daire tarafından çözümlenir.
YENİ VERGİLERLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
MADDE 36 - Bir vergiyi kaldıran ve yerine aynı veya benzeri nitelikte yeni bir vergi koyan kanunlardan doğan uyuşmazlıklar, vergiden doğan uyuşmazlıkları çözümlemekle görevli dairece çözümlenir.
BİR KISIM İŞLERİN DİĞER DAİRELERE VERİLMESİ
MADDE 37 - (...) (Madde 37, 14.2.2011 tarih ve 27846 sayılı R.G.'de yayımlanan, 9.2.2011 tarih ve 6110 sayılı Kanun'un 14/2-b. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
İDARİ VE VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULLARININ GÖREVLERİ
MADDE 38 - (Değişik: 3619 - 22.3.1990) 1. (Değişik ibare: 5183 - 2.6.2004 / m.15) "İdari Dava Daireleri Kurulu";
a) İdare mahkemelerinden verilen ısrar kararlarını
b) İdari dava dairelerinden ilk derece mahkemesi olarak verilen kararları, Temyizen inceler.
2. (Değişik ibare: 5183 - 2.6.2004 / m.15) "Vergi Dava Daireleri Kurulu";
a) Vergi mahkemelerinden verilen ısrar kararlarını,
b) Vergi dava dairelerinden ilk derece mahkemesi olarak verilen kararları,
Temyizen inceler.
İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 39 - İçtihatları Birleştirme Kurulu, dava dairelerinin veya idari ve vergi dava daireleri genel kurullarının kendi kararları veya ayrı ayrı verdikleri kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık görüldüğü veyahut birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi gerekli görüldüğü takdirde, Danıştay Başkanının havalesi üzerine, Başsavcının düşüncesi alındıktan sonra işi inceler ve lüzumlu görürse, içtihadın birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkında karar verir.
İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ İSTEMEYE YETKİLİ OLANLAR
MADDE 40 - 1. İçtihatların birleştirilmesi veya birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi, Danıştay Başkanı, konu ile ilgili daireler, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları veya Başsavcı tarafından istenebilir.
2. Aykırı kararlarla ilgili kişiler, içtihatların birleştirilmesi için
Danıştay Başkanlığına başvurabilirler.
3. Kurulun, içtihatların birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkındaki kararları, gönderildikleri tarihten itibaren bir ay içerisinde Resmî Gazete'de yayımlanır.
4. Bu kararlara, Danıştay daire ve kurulları ile idari mahkemeler ve idare uymak zorundadır.
İDARİ İŞLERDE GÖREV
MADDE 41.- (Değişik: 5183 - 2.6.2004 / m.11) İdari işlere ilişkin idari uyuşmazlıklar ve görevler (Değişik ibare: 6572 - 2.12.2014 / m.15) “Birinci ve On yedinci daireler ile” İdari İşler Kurulunda görülür. 
(Değişik başlık: 6572 - 2.12.2014 / m.16) “Birinci ve On Yedinci dairelerin görevleri”
MADDE 42 - (Değişik ibare: 6572 - 2.12.2014 / m.16) “Birinci ve On yedinci daireler:”
a) Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve tekliflerini,
b) Başbakanlıktan gönderilen tüzük tasarılarını,
c) (Değişik: 4492 - 18.12.1999) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini,
d) İdari makamlar arasında görev ve yetkiden doğan ve Başbakanlıktan gönderilen uyuşmazlıkları,
e) Kanunlarında Danıştay'dan alınacağı yazılı bulunan düşüncelere ilişkin istekleri,
f) Danıştay'ca istişari mahiyette incelenmek ve düşüncesini bildirmek için Devlet Başkanlığı veya Başbakanlıktan gönderilecek işleri,
g) 6830 sayılı İstimlak Kanununun otuzuncu maddesinin uygulanmasından çıkan uyuşmazlıkları,
h) İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu Muvakkatı gereğince doğrudan doğruya veya itiraz yoluyla Danıştay'a verilen işleri,
ı) Belediye Kanunu ile Danıştay'a verilip idari davaya konu olmayan işleri,
j) Derneklerin, kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için yapılacak teklifleri,
k) (Değişik: 5183 - 2.6.2004 / m.12) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat uyarınca görülecek işleri, 
İnceler ve gereğine göre karara bağlar veya düşüncesini bildirir.
İKİNCİ DAİRENİN GÖREVLERİ
MADDE 43 - (...) (Madde 43, 9.6.2004 tarih ve 25487 sayılı R.G.'de yayımlanan, 2.6.2004 tarih ve 5183 sayılı Kanunun 13. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
BİR KISIM İŞLERİN DİĞER İDARİ DAİREYE VERİLMESİ
MADDE 44 - (...) (Madde 44, 9.6.2004 tarih ve 25487 sayılı R.G.'de yayımlanan, 2.6.2004 tarih ve 5183 sayılı Kanunun 13. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 
DANIŞTAY GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 45 - Danıştay Genel Kurulu, bu Kanunla ve diğer kanunlarla bu Kurula verilen seçim görevleri ile diğer görevleri yapar ve bu Kanunda öngörülen içtüzük ve yönetmelikleri kabul eder.
İDARİ İŞLER KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 46 - 1. İdari İşler Kurulu:
a) (22 Mart 1990 tarih ve 3619 sayılı Kanunun 12 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
b) (Değişik: 4492 - 18.12.1999) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini,
c) Kanunlarda Danıştay İdari İşler Kurulunda görüşüleceği yazılı olan işleri,
d) Danıştay idari daire ve kurulları arasında çıkacak görev uyuşmazlıklarını,
e) Yukarıda yazılı olanlardan başka idari dairelerden çıkan işlerden Danıştay Başkanının havale edeceği işleri,
f) Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatı hükümlerine göre ilgili dairece birinci derecede verilen men'i muhakeme kararlarını kendiliğinden, lüzumu muhakeme kararlarını ise itiraz üzerine, inceler ve gereğine göre karara bağlar veya düşüncesini bildirir.
Danıştay'ın ilgili dairesi Kurulun bozma kararlarına uymak zorundadır.
2. İdari dairelerin birinden çıkıp, (c) bendi uyarınca Danıştay Başkanı tarafından Danıştay İdari İşler Kuruluna havale edilmemiş olan işler ve verilen kararlar ilgili bakanlığın görüşüne uygun olmadığı takdirde, bakanın isteği üzerine, Danıştay İdari İşler Kurulunda görüşülür.
3. İdari dairelerin göreve ve usule ilişkin nedenlerle işin esası hakkında karar vermediği işlerde, İdari İşler Kurulunca bu kararın yerinde görülmesi halinde, dosya ilgili daireye geri gönderilir ve bu dairece İdari İşler Kurulu kararı doğrultusunda inceleme yapılarak karar verilir.
İDARİ İŞLERİN GÖRÜŞÜLMESİ
MADDE 47 - Dairelerle kurulların toplantılarında üye veya tetkik hâkimlerinin açıklamaları dinlendikten sonra işlerin görüşülmesine geçilir. Konular aydınlanınca göreve ve usule ilişkin meseleler varsa ilk önce bunlar ve sırayla diğer meseleler karara bağlanır.
KANUN VE TÜZÜK TASARILARI İLE KAMU HİZMETLERİ İLE İLGİLİ İMTİYAZ ŞARTLAŞMA VE SÖZLEŞMELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
MADDE 48 - (Değişik: 4492 - 18.12.1999) Danıştay, kanun tasarı ve teklifleri ile tüzük tasarıları üzerindeki incelemesini kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildirmeyi, geliş tarihinden itibaren iki ay içinde sonuçlandırmak zorundadır.
EVRAK GETİRTİLMESİ VE YETKİLİLERİN DİNLENMESİ
MADDE 49 - 1. İncelenmekte olan işler hakkında lüzum görülen her türlü evrak getirtilebileceği ve bilgi istenebileceği gibi, tamamlayıcı veya aydınlatıcı bilgiler alınmak üzere ilgili dairelerden veya uygun görülecek diğer yerlerden yetkili memur ve uzmanlar da çağırılabilir.
2. İstenen bilgi ve belgeler Devletin güvenliğine ve yüksek menfaatlerine veya Devletin güvenliği ve yüksek menfaatleriyle birlikte yabancı devletlere de ilişkin ise, ilgili makam, gerekçesini bildirmek suretiyle sözkonusu bilgi ve belgeleri vermeyebilir.
GÖRÜŞMELERİN İDARESİ
MADDE 50 - Başkan, görüşmeleri idare eder ve oya sunulacak hususları belirler. Göreve ve usule ait meselelerde azınlıkta kalanlar, işin esası hakkında oylarını kullanmak zorundadırlar.
KARARLAR
MADDE 51 - Kararlarda, toplantıya katılanların ad ve soyadları, işin konusu, verilen kararların gerekçeleri, azınlıkta kalanların görüşleri ve karar tarihi belirtilir. Kararlar, toplantıya katılan Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
Başkanlar Kurulunun görevleri
MADDE 52 - (Yeniden düzenlenen madde ve başlığı : 6494 - 27.6.2013 / m.13) 1. Başkanlar Kurulunun görevleri şunlardır:
a) (...) (Madde 52'nin 1. fıkrasının a bendi, 12.12.2014 tarih ve 29203 sayılı mükerrer R.G.'de yayımlanan, 2.12.2014 tarih ve 6572 sayılı Kanunun 17. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 

b) (...) (Madde 52'nin 1. fıkrasının b bendi, 12.12.2014 tarih ve 29203 sayılı mükerrer R.G.'de yayımlanan, 2.12.2014 tarih ve 6572 sayılı Kanunun 17. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 

c) (...) (Madde 52'nin 1. fıkrasının c bendi, 12.12.2014 tarih ve 29203 sayılı mükerrer R.G.'de yayımlanan, 2.12.2014 tarih ve 6572 sayılı Kanunun 17. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 

d) (...) (Madde 52'nin 1. fıkrasının d bendi, 12.12.2014 tarih ve 29203 sayılı mükerrer R.G.'de yayımlanan, 2.12.2014 tarih ve 6572 sayılı Kanunun 17. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 

e) Danıştay daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını karara bağlamak
f) Ayrı yargı çevrelerinde bulunan idare ve vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayinini yapmak
) Danıştay Başkanının Kurulda görüşülmesini uygun gördüğü işleri görüşmek ve karara bağlamak
2. Başkanlar Kurulu, Danıştay Başkanının davetiyle toplanır.
3. (Değişik: 6572 - 2.12.2014 / m.17) Başkanlar Kurulunun kararları kesin olup bu kararlar aleyhine başka bir yargı merciine başvurulamaz. 

 


Başkanlık Kurulunun görevleri
“MADDE 52/A - (Değişik: 6572 - 2.12.2014 / m.18) 1. Başkanlık Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üyelerin görev yerlerini, dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde tutarak belirlemek.
b) Zorunlu hâllerde daire başkanı ve üyelerin dairelerini değiştirmek.
c) Danıştay tetkik hâkimlerinin çalışacakları daireleri, kurulları ve görecekleri işleri belli etmek ve gerektiğinde yerlerini değiştirmek.
d) Daireler arasında iş bölümünü belirlemek.
e) Yetkili merciin neresi olduğu belirtilmemiş olan yönetim işlerini belli etmek veya bu işleri yapmak.
f) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
2. Başkanlık Kurulunun kararları kesin olup bu kararlar aleyhine başka bir yargı merciine başvurulamaz.  


YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 53 - Yüksek Disiplin Kurulu, bu Kanun hükümleri dairesinde Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekillleri, daire başkanları ve üyeler hakkında, disiplin kovuşturması yapılmasına ve disiplin cezası uygulanmasına karar verir ve bu Kanunla görevli kılındığı diğer işleri görür.
DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 54 - Disiplin Kurulu:
a) Danıştay memurları hakkında Yüksek Disiplin Kurulu görevlerini yapar.
b) Danıştay memurları hakkında Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanunu Muvakkatı hükümlerine göre birinci derecede karar verir.
c) Danıştay memurları hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 226 ncı ncı maddesinin (B) bendinde yazılı görüşme ve danışma kurulu görevini yapar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
GÖREVLER VE HAKLAR DANIŞTAY BAŞKANININ GÖREVLERİ
MADDE 55 - (Yeniden düzenleme : 6494 - 27.6.2013 / m.15) 1. Danıştay Başkanı, Danıştayın genel işleyişinden sorumludur. Kuruluşun düzenli çalışmasını sağlar. Gerekirse, ilgili daire başkanları veya Başkanlar Kurulu ile de istişare ederek lüzumlu idari tedbirleri alır.
2. Danıştay Başkanı, Danıştay Genel Kurulu ile İçtihatları Birleştirme Kuruluna, İdari İşler Kuruluna, idari ve vergi dava daireleri kurullarına, Yüksek Disiplin Kuruluna, Başkanlar Kuruluna ve Başkanlık Kuruluna başkanlık eder.  


DANIŞTAY BAŞKANVEKİLLERİNİN GÖREVLERİ
MADDE 56 - 1. Danıştay Başkanına ait görevlerden Danıştay Başkanı tarafından verilenleri yaparlar.
2. Danıştay Başkanının yokluğunda kıdem sırasına göre ona vekillik ederler.
3. Danıştay Başkanının katılmadığı kurullara başkanlık ederler.
DAİRE BAŞKANLARININ GÖREVLERİ
MADDE 57 - 1. Daire başkanları, dairelerinde görevli bulunanların görevlerine devamlarını, düzenli çalışmalarını, daire işlerinin verimli bir şekilde yürütülmesini ve tetkik hâkimleri ile diğer memurların yetişmelerini sağlarlar. Görüşmeleri idare ederler, dahil bulundukları kurulların toplantılarına katılarak düşüncelerini bildirirler ve oylarını verirler.
2. Daire başkanları her takvim yılı sonunda, dairelerindeki işlerin durumu ve bunların yürütülmesinde aksaklık varsa sebepleri hakkında Danıştay Başkanlığına bir rapor verirler ve alınmasını lüzumlu gördükleri tedbirleri bildirirler.
ÜYELERİN GÖREVLERİ
MADDE 58 - Üyeler, bulundukları dairelerde başkanlar veya dahil bulundukları kurullarda kurul başkanları tarafından kendilerine verilen dosyaları geciktirmeden inceleyerek görevli daire veya kurullara gerekli açıklamaları yaparlar, kararları yazarlar, dairelerin ve üyesi bulundukları kurulların toplantılarına katılırlar düşünce ve görüşlerini bildirirler oylarını verirler ve daire ile ilgili olmak üzere verilen diğer işleri görürler.
GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ
MADDE 59 - 1. Genel Sekreter bu Kanunun görevli kıldığı işler ile Danıştay Başkanının vereceği idare ve yazı işlerini yürütür.
2. Dairelere ve Başsavcılığa bağlı olanlar dışındaki müdürlükler ve diğer idari birimler Genel Sekreterin yönetim ve denetimi altında bulunur.
DANIŞTAY BAŞSAVCISININ GÖREVLERİ
MADDE 60 - (Değişik 1.cümle: 6352 - 2.7.2012 / m.46) “Başsavcı, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştayda görülen dava dosyalarını, esas hakkındaki düşüncelerini bildirmek üzere, uygun göreceği görev ayırımına göre savcılara havale eder.” 


2. Başsavcı, incelediği dava dosyaları hakkında düşüncelerini bildirir ve kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri yapar.
3. Başsavcı her takvim yılı sonunda, işlerin durumu ve bunların yürütülmesinde aksaklık varsa sebepleri hakkında Danıştay Başkanlığına bir rapor verir ve alınmasını lüzumlu gördüğü idari tedbirleri bildirir.
4. Başsavcı, savcılardan birini, idari işlerde kendisine yardım etmekte görevlendirebilir.
SAVCILARIN GÖREVLERİ
MADDE 61 -1. (Değişik: 6352 - 2.7.2012 / m.47) Savcılar, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştayda görülen dava dosyalarından kendilerine havale olunanları Başsavcı adına incelerler ve esas hakkındaki düşüncelerini, bir ay içinde gerekçeli ve yazılı olarak verirler. Bu süreler geçirilirse durumu sebepleriyle birlikte Başsavcıya bildirirler. Danıştay Başkanının ve Başsavcısının vereceği diğer görevleri yerine getirir; çalışma düzeninin korunması ve iş veriminin artırılması için Başsavcının alacağı tedbirlere uyarlar.  


2. Savcılar, ilgili yerlerden Danıştay başkanlığı aracılığı ile her türlü bilgileri isteyebilecekleri gibi işlem dosyalarını da getirtebilirler.
3. (Değişik: 6352 - 2.7.2012 / m.47) Dava dairelerince gerekli görüldüğü takdirde, Danıştay savcıları, önceden haber verilmek suretiyle, düşüncelerini sözlü olarak da açıklarlar.  


TETKİK HAKİMLERİNİN GÖREVLERİ
MADDE 62 - 1. Tetkik hâkimleri Danıştay başkanının, daire ve kurul başkanlarının kendilerine havale ettikleri işleri inceleyerek daire veya görevli kurula gerekli açıklamaları yaparlar. Kendi düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak bildirirler, karar taslaklarını yazarlar, gerekli tutanakları düzenler ve Danıştay Başkanı, kurul başkanı ve daire başkanının verecekleri diğer görevleri yerine getirirler.
2. Her daire ve kurulda, o daire veya kurul başkanınca birinci sınıfa ayrılmış bir tetkik hâkimi, memurların görevlerine devamlarını, yetişmelerini ve verimli bir biçimde çalışmalarını, idare, dosya ve diğer yazı işleri ile tebligat işlerinin gcikmeden ve düzenli olarak yürütülmesini, Danıştay Başkanının, daire ve kurul başkanının vereceği diğer işleri yapmakla görevlendirilir.
GÖREVLERİN UYGULANMA ŞEKLİ
MADDE 63 - Danıştay meslek mensuplarının ve tetkik hâkimleri ile savcıların yukarıdaki maddelerde yazılı görevlerinin uygulanmasına idari daire ve kurulların çalışma usullerinin düzenlenmesine ve 7 nci maddede yazılı müdürlükler, bürolar ve kalemlerin görevlerinin ifasına ve işlerin belirli sürelerde sonuçlandırılmasına ilişkin hükümler Danıştay İçtüzüğünde gösterilir.
BAŞKAN, BAŞSAVCI VE ÜYELERİN AYLIKLARI VE ÖDENEKLERİ İLE DİĞER MALİ
MADDE 64 - Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Başkanvekilleri, daire başkanları ve üyelerine aylık, ödenek, mali, sosyal ve diğer özlük hakları bakımından sırasıyla Yargıtay Birinci Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, birinci başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri hakkındaki kanun hükümleri uygulanır
YURT DIŞINA GÖNDERİLME
MADDE 65 - 1. Danıştay meslek mensupları, idare ve vergi hukuku alanında bilimsel araştırmalar yapmak ve mesleki incelemelerde bulunmak amacıyla aylık ve ödenekleri, hakiki yol masrafları ve gündelikleri verilmek ve bir yılı geçmemek şartıyla idari yargı sisteminin uygulandığı yabancı memleketlere Başkanlık Kurulunun kararı ile gönderilebilirler.
2. Yurt dışına gönderilecek Danıştay başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyelerin seçimleri ile diğer esaslar hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
BAŞKA İŞ VE GÖREV KABUL ETME
MADDE 66 - 1. Danıştay meslek mensupları, ilmi araştırma ve yayınlarda bulunabilirler; danıştay başkanının izni ile kurumlarından yolluk almaksızın davet edildikleri yurt içi ve yurt dışı kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılabilirler. Onbeş güne kadar olan izinler Danıştay Başkanınca, onbeş günü aşan izinler Başkanlık kurulunca verilir.
2. Danıştay meslek mensupları birinci fıkradaki hallerde Başkanlık Kurulu kararıyla görevli olarak gönderilebilir.
3. Yukarıdaki fıkrada yazılı olan Danıştay meslek mensupları esas görevleri yanında Başkanlık Kurulunun kararıyla yükseköğretim kurumlarında ders ve konferans verebilirler.
ALTINCI BÖLÜM
DİSİPLİN KOVUŞTURMASI
MADDE 67 - Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyelerin, yüksek hâkimlik vakar ve şerefi ile bağdaşmayan veya hizmetin aksamasına yol açan hal ve hareketleri görülür veya öğrenilirse haklarında bu Kanun hükümleri uyarınca disiplin kovuşturması yapılır.
YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNA İNTİKAL ETTİRİLMESİ
MADDE 68 - Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkan vekilleri, daire başkanları ve üyeleri yukarıdaki maddede yazılı hal ve hareketlerinin görülmesi veya öğrenilmesi halinde konunun Yüksek Disiplin Kuruluna intikal ettilirlesi Başkanlık Kurulu tarafından duruma göre takdir edilir ve karara bağlanır.
DİSİPLİN KOVUŞTURMASI KARARI
MADDE 69 - 1. Yüksek Disiplin Kurulu, eldeki bilgi ve delillere ve isnat olunan hal ve hareketin niteliğine göre disiplin kovuşturması yapılmasına yer olup olmadığına karar verir.
2. Kurul, disiplin kovuşturmasına karar verirse, Kurul dışındaki daire başkanları ve üyeler arasından seçeceği üç kişiyi soruşturma yapmakla görevlendirir. Haklarında isnatta bulunulanlar, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi ise, Kurulun bu husustaki toplantılarına katılamazlar. Bunların yerleri 20 nci maddedeki usule göre doldurulur.
SORUŞTURMANIN ŞEKLİ
MADDE 70 - 1. Soruşturma yapmakla görevlendirilenler, ilgiliye isnat olunan hal ve hareketi bildirerek savunmasını alırlar, lüzum gördükleri kimseleri yeminle dinler, konu ile ilgili bilgileri toplar ve sübut delillerini tespit ederler
2. Bütün daire, kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzelkişiler, sorulan hususlara cevap vermek ve diğer istekleri yerine getirmek zorundadırlar. Ancak 49 uncu madde hükmü saklıdır.
RAPOR VERİLMESİ
MADDE 71 - Soruşturmayı yapanlar yaptıkları soruşturmaları ve elde ettikleri bilgi ve delilleri gösteren ve bunlara göre disiplin cezası verilmesine yer olup olmadığı hakkındaki kanaatlerini belirten bir rapor hazırlarlar ve belgeleri bu rapora bağlarlar.
RAPOR ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM
MADDE 72 - 1. Yukarıdaki madde gereğince hazırlanan rapor, Yüksek disiplin Kuruluna verilir. Bu Kurula, soruşturmayı yapmış olanlar katılamazlar.
2. Kurul Başkanı, soruşturma sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir ve beş günden az olmamak üzere tayin edeceği süre içinde yazılı savunmasını vermeye davet eder.
3. Kurul Başkanı, soruşturma dosyasını üyelerin birine havale eder.
4. Kurul, işi evrak üzerinde inceler ve gerekirse soruşturmanın genişletilmesine veya derinleştirilmesine karar verir.
5. İlgili, bu dosyayı raportör üyenin huzurunda inceleyebilir.
DİSİPLİN CEZALARI
MADDE 73 - 1. Yüksek disiplin Kurulu isnat olunan hal ve hareketi sabit görmezse dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir.
2. Kurul, bu hal ve hareketleri sabit gördüğü takdirde bunların mahiyetine ve ağırlığına göre, ilgilinin uyarılmasını veya hizmet süresine göre istifa etmeye veya emekliliğini istemeye davet edilmesini karar altına alır.
3. Kurul kararı Danıştay Başkanı hakkında ise, vekili, diğerleri hakkında ise Danıştay Başkanı tarafından ilgiliye tebliğ edilir.
KARARLARIN YERİNE GETİRİLMESİ
MADDE 74 - İlgili, emekliliğini istemeye veya istifa etmeye daire olan karara, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde uymazsa istifa etmiş sayılır. Bir aylık süre içinde ilgili izinli sayılır.
DİSİPLİN KARARI ALEYHİNE DAVA AÇILMASI
MADDE 75 - 1. İlgili, Yüksek Disiplin Kurulu kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde bu karara karşı dava açabilir. Bu davalar, savunmaların alındığı veya cevap sürelerinin geçtiği tarihten itibaren üç ay içinde karara bağlanır. Çalışmaya ara verme süresi hesaba katılmaz.
2. Dava sonuçlanıncaya kadar ilgililerden boşalan yerler doldurulmaz.
3. Yüksek Disiplin Kurulunda karar vermiş veya soruşturmayı yapmış olanlar, disiplin cezalarına ilişkin davaların görüşülmesine katılamazlar.
YEDİNCİ BÖLÜM
CEZA KOVUŞTURMASI SORUŞTURMA
MADDE 76 - 1. Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyelerin görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işlemiş bulundukları suçlardan dolayı, Danıştay Başkanının seçeceği bir daire başkanı ile iki üyeden oluşan bir kurul tarafından ilk soruşturma yapılır.
2. Danıştay Başkanı hakkında soruşturma, kendisinin katılmayacağı Başkanlık Kurulunca seçilecek bir daire başkanı ile iki üyeden oluşan bir kurul tarafından yürütülür.
3. Kurul, soruşturma sonunda düzenleyeceği fezlekeyi ve buna ilişkin evrakı Danıştay Başkanına, soruşturma Danıştay Başkanı hakkında ise fezlekeyi ve evrakı başkanvekiline verir. Bu husustaki dosya Danıştay Başkanı veya vekili tarafından gerekli karar verilmek üzere İdari İşler Kurulu Başkanlığına tevdi edilir. Bu Kurulun vereceği kararlar sanığa ve varsa şikâyetçiye tebliğ olunur.
4. Yargılamanın men'i kararı kendiliğinden ve son soruşturmanın açılmasına dair kararlar itiraz üzerine İdari İşler Kurulu Başkan ve üyelerinin katılmayacağı Danıştay Genel Kurulunda incelenir.
5. Danıştay Genel Kurulunun bu toplantılarında yeter sayı en az otuzbirdir. Toplantıda hazır bulunanlar çift sayıda ise en kıdemsiz üye toplantıya katılmaz.
İTİRAZ SÜRESİ
MADDE 77 - 76 ncı madde hükümlerine göre birinci derecede verilen kararlara itiraz süresi bu kararın sanığa veya şikâyetçiye tebliğ tarihinden itibaren on gündür.
GÖREVLİ KURULLARDA İNCELEME
MADDE 78 - 1. Yukarıdaki maddelerde yazılı kurullarda inceleme evrak üzerinde yapılır. Sanıklar, soruşturma dosyalarını son soruşturmanın açılmasına dair kararın tebliği üzerine, kararı veren kurulun tetkik hâkiminin gözetimi altında inceleyebilirler.
2. Kararlar, kurulun tetkik hâkimi tarafından Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir.
SORUŞTURMA DOSYASININ YARGI YERLERİNE GÖNDERİLMESİ
MADDE 79 - 76 ncı madde gereğince verilen son soruşturmanın açılmasına dair kararlar üst kurulca onanmak veya itiraz olunmamak suretiyle kesinleştikten sonra, soruşturma dosyası, gereği yapılmak üzere Danıştay başkanı veya vekili tarafından Cumhuriyet Başsavcısına gönderilir.
KARARA KATILAMAYACAK OLANLAR
MADDE 80 - Soruşturma yapanlar, soruşturmalar üzerine karar verecek olan kurulların toplantılarına katılamazlar.
CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNUN UYGULANACAĞI HALLER
MADDE 81 - 1. Yukardaki maddeler hükümlerine göre yapılacak soruşturmalar ile verilecek kararlarda, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun soruşturmaya ilişkin hükümleri uygulanır.
2. Soruşturma kurulları sorgu hâkiminin yetkilerini haizdir.
ŞAHSİ SUÇLARIN KOVUŞTURMA USULÜ
MADDE 82 - 1. Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyelerin şahsi suçlarının takibinde Yargıtay Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı ve üyelerinin şahsi suçlarının takibi ile ilgili hükümler uygulanır.
2. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu gereğince, Danıştay Başkanı, başkanvekilleri, Danıştay Başsavcısı ve daire başkanları ile üyeler hakkında kovuşturma yapılması Başkanlık Kurulunun iznine tabidir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
GÖREVİN SONA ERMESİ
HÜKÜM GİYME HALİ
MADDE 83 - 1. Danıştay meslek mensuplarından birinin ağır hapis, kasıtlı bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası ile kesin olarak hüküm giymesi halinde, görevi kendiliğinden sona erer.
2. Kasıtlı bir suçtan dolayı altı aydan aşağı hapis cezası ile hüküm giyme halinde bu suç, mesleğin vakar ve şerefini bozan veya mesleğe karşı genel saygı ve güveni gideren nitelikte görülürse, ilgilinin meslekten çıkarılması gerekip gerekmediğine Yüksek Disiplin Kurulu tarafından karar verilir.
SAĞLIK BAKIMINDAN GÖREVİN YERİNE GETİRİLEMEMESİ
MADDE 84 - (Yeniden düzenleme : 6494 - 27.6.2013 / m.16) Görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği tam teşekküllü resmî sağlık kurulu raporuyla kesin olarak anlaşılan Danıştay meslek mensuplarının görevine son verilmesine Başkanlar Kurulunca karar verilir.  


DAVA HAKKI
MADDE 85 - 83 üncü maddenin ikinci fıkrası ile 84 üncü maddeye göre görevlerine son verilen ilgililerin bu kararlara karşı açacakları davalarda 75 inci madde hükümleri uygulanır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
ÇALIŞMAYA ARA VERME
MADDE 86 - 1. (Yeniden düzenlenen 1.fıkra : 6494 - 27.6.2013 / m.17) Danıştay daireleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler. 
2. Ara verme süresi içinde çalışmak üzere; bir daire başkanı ile dört üyeden ve bir yedek üyeden oluşan bir nöbetçi daire kurulur. Yedek üye aynı zamanda Genel Sekreterlik görevini yapar.
3. (Yeniden düzenlenen 3.fıkra : 6494 - 27.6.2013 / m.17) Bu dairenin başkanı ile üyeleri, Danıştay dairelerinin başkan ve üyeleri arasından karma olarak Başkanlar Kurulu tarafından seçilir. Ayrıca lüzumu kadar savcı ve tetkik hâkimi görevlerine devam ederler. 


4. Çalışmaya ara verme süresi içinde görevli olarak kalanlar hariç olmak üzere Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler ile savcılar ve tetkik hâkimleri çalışmaya ara verirler. Bu süre içinde danıştay Başkanına, nöbetçi daire başkanı vekâlet eder.
5. Danıştay'da çalışan diğer memurlar çalışmaya devam ederler. Ancak çalışmaya ara verme süresi içinde işin icaplarına göre görevde kalmaları lüzumlu görülmeyen memurlar kanuni izinlerini kullanırlar.
6. (Değişik : 6494 - 27.6.2013 / m.17) Çalışmaya ara verme süresi içinde görevleri başında kalan Danıştay üyeleri yılın diğer dönemlerinde yol süresi dâhil çalışmaya ara verme süresi kadar izin kullanabilirler.  


NÖBETÇİ DAİRENİN GÖRECEĞİ İŞLER
MADDE 87 - Nöbetçi daire, çalışmaya ara verme süresi içinde aşağıda yazılı işleri görür:
a) Kanun tasarı ve teklifleri ile tüzük tasarıları hariç olmak üzere hükümetçe verilecek ivedi veya kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işler,
b) Yürütmenin durdurulmasına veya delillerin tespitine ait işler,
c) Tutuklu memurlar hakkında Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatı hükümlerine göre Danıştaya gelen işler.
TASNİF VE YAYIN BÜROSU
MADDE 88 - 1. Danıştay daireleri ve kurulları tarafından verilen kararların ve mevzuatın tertip ve tasnifini yapmak, kitaplığın düzenlenmesini sağlamak, Danıştay Dergisinin yayımlanması işini yürütmek ve kamu hukuku ile ilgili bilimsel yayınları takip etmek üzere, bir büro kurulur.
2. Bu büronun kuruluş ve görevleri bir yönetmelikle düzenlenir.
GİZLİ BİLGİLERİ AÇIKLAMA
MADDE 89 - Danıştay meslek mensupları ile Danıştay tetkik hâkimleri ve savcıları kamu hizmetleriyle ilgili gizli bilgileri, görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamazlar.
İSNAT VE İFTİRALARA KARŞI KORUNMA
MADDE 90 - Danıştay meslek mensupları hakkında ihbar ve şikâyetlerin inceleme, soruşturma veya yargılama sonunda sabit olmadığı ve bir isnadın gareze binaen veya hakaret kasdıyla yapıldığı veya uydurma bir isnat mahiyetinde olduğu anlaşıldığı takdirde, Danıştay Başkanı isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından ister.
ÇALIŞMA SAATLERİ VE İZİNLER
MADDE 91 - (Değişik: 3619 - 22.3.1990) Danıştayda haftalık çalışma süresi ve Danıştay meslek mensuplarının mazeret, hastalık ve aylıksız izinleri yönünden Devlet memurları Kanunu hükümleri uygulanır.
DOSYALARIN VE DİĞER EVRAKIN SAKLANMASI
MADDE 92 - Dava dosyalarıyla diğer evrakın Danıştayda saklanma süreleri, yok edilme usulleri ve Danıştay Arşivine ilişkin diğer hususlar çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
BÜTÇE
MADDE 93 - 1. Danıştay genel bütçe içinde kendi bütçesiyle yönetilir.
2. Bütçenin ita amiri Danıştay Başkanıdır. Muhasebe işleri Danıştay nezdinde kurulacak muhasebe teşkilatı tarafından yürütülür.
3. Yasama meclislerindeki bütçe görüşmelerinde Danıştayı Başkan veya görevlendireceği kimse temsil eder.
KIYAFET
MADDE 94 - Danıştay meslek mensupları ile Danıştay tetkik hâkimleri ve Danıştay Savcılarının resmî kıyafetlerinin şekli ve bunların giyilme zaman ve yerleri bir yönetmelikle düzenlenir.
BASINA BİLGİ VERME
MADDE 95 - Basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyona Danıştayla ilgili bilgi ve demeçler, Danıştay Başkanı veya yetkili kılacağı bir görevli tarafından verilebilir.
Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü ve görevleri
MADDE 95/A - (Ek: 6217 - 31.3.2011 / m.16) Bilgi İşlem Merkezi, Danıştay Başkanlığına bağlı olarak görev yapar ve bir müdür yönetiminde yeteri kadar şef, mühendis, programcı, çözümleyici, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile teknisyenden oluşur.
Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Danıştay Başkanlığında bilgi işlem sistemini ilk derece ve bölge idare mahkemeleri bilişim sistemiyle koordineli olarak kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bilgi işlem sistemleri ile ilgili teknolojileri ve gelişmeleri takip ederek ihtiyaçlara göre gerekli güncellemeleri yapmak, Danıştay Başkanlığının ihtiyaçlarına göre projeler üreterek yazılım geliştirmek ve güncellemek.
b) Gerektiğinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının geliştirmiş olduğu yazılımlarla uyumu sağlamak, uluslararası kapsamda, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını ve koordinasyonu sağlamak, bilişim teknolojileri ile ilgili ulusal ve uluslararası faaliyetlerde Danıştay Başkanlığınca verilen görevleri yerine getirmek.
c) Danıştayın faaliyet alanına ilişkin olarak hazırlanan karar, mevzuat, genelge, görüş, metin ve belgelerin, Türkiye’nin üyesi olduğu ve yargı yetkisi tanınan uluslararası mahkeme kararlarının, kullanıcıların hizmetine sunulması için gerekli desteği sağlamak.
d) Danıştay Başkanlığı bilgi sistemlerinde güvenlik politikalarının usul ve esaslarının belirlenmesi, uygulanması ve güncellenerek denetlenmesini sağlamak.
e) Bilgisayar ve bilgi sistemlerinin kullanılmasında Danıştay Başkanlığınca çıkartılacak esasları hazırlamak, Danıştayın tüm birimlerinde görev yapan bilgisayar kullanıcılarının talepleri de dikkate alınarak gerekli eğitimlerini sağlamak.
f) Danıştay Başkanlığı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
EK MADDE 1 - (3619 - 22.3.1990) İki dava dairesinin görevine ilişkin davalar,ilgili dava dairesinin isteği üzerine o dava dairelerinin birlikte yapacakları toplantıda karara bağlanır. Bu toplantıya daire başkanlarından kıdemlisi başkanlık eder.Toplanma ve görüşme yeter sayısı dokuzdur. Kararlar oy çokluğuyla verilir. Bu davalar, davanın açıldığı dairenin esas ve karar numaralarını alır.
ONUNCU BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
KALDIRILAN HÜKÜMLER
MADDE 96 - 521 sayılı Danıştay Kanunu ile bunun ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Danıştayda görevli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlardan ihtiyaç fazlası olanlar, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde görevlendirilmek üzere Adalet Bakanlığı emrine verilirler. Bunlara ait kadrolar Adalet Bakanlığı taşra teşkilatı mahkemeler bölümüne eklenir.
GEÇİCİ MADDE 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Danıştayda görevli bulunan başkâtiplerin unvan "yazı işleri müdürü" olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik sebebi ile yeniden atanmaları gerekmez. Yeni unvanları, yan ödeme kararnamesinde yer alıncaya kadar eski unvanları üzerinden yan ödeme almaya devam ederler.
GEÇİCİ MADDE 3 - Yürürlükten kaldırılan 521 sayılı Danıştay Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre çıkarılmış bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri çıkarılacak tüzük, içtüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 4 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce başlayan müracaat ve dava süreleri hakkında 521 sayılı Danıştay Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 5 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Danıştaya açılmış bulunan davalar Danıştay'da bakılarak sonuçlandırılır.
GEÇİCİ MADDE 6 - Daha önce Danıştayın görev alanında olup Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ile bu mahkemelerin görevine giren konularla ilgili davalar, bu mahkemeler göreve başlayıncaya kadar Danıştayda açılmaya devam olunur. Bu davalar Danıştayca sonuçlandırılır.
GEÇİCİ MADDE 7 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Birinci Mürettep Daire, Yedinci Daire ve Onuncu Dairede mevcut bulunan memur hukuku ile ilgili dosyalar Üçüncü Daireye devredilir ve bu Dairece sonuçlandırılır.
GEÇİCİ MADDE 8 - Yürürlükten kaldırılan 521 sayılı Danıştay Kanunu ile ek ve değişiklikleri gereğince kurulmuş bulunan daire ve kurullarda mevcut işlerin bu Kanuna göre görevlendirilen daire ve kurullara dağıtımı, ayrıca karar verilmesine yer kalmaksızın, daire kurullarının oluşmasından itibaren onbeş gün içinde tamamlanır.
GEÇİCİ MADDE 9 - İdari İşler, Başkanlık Kurulu, Yüksek Disiplin ve Disiplin Kurullarının seçimleri daire kurullarının oluşmasından itibaren onbeş gün içinde yapılır.
GEÇİCİ MADDE 10 - Çeşitli kanunlarda Danıştay Genel Kurulunda görüşülerek karara bağlanacağı yazılı işler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Danıştay İdari İşler Kurulunca görüşülerek karara bağlanır.
GEÇİCİ MADDE 11 - Hâkimler Kanununda idari yargı hâkim ve savcıları ile ilgili düzenlemeler yapılıncaya kadar bu Kanunda sözü geçen birinci sınıfa ayrılmış idari yargı hâkim ve savcıları ibaresi birinci derece kadroyu almış idari yargı hâkim ve savcıları anlamına gelir.
GEÇİCİ MADDE 12 - Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay kanunlarında gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar 1903 sayılı Kanunun geçici 1 ve 2 nci maddelerine göre yargı ödeneğinin verilmesine devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 13 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Danıştay Başkanı, Başsavcısı ve daire başkanlarının başkanlık sıfatları sona erer. Ancak; geçici 14 ncü madde gereğince atamalar yapılıncaya kadar başkanlık görevleri devam eder.
GEÇİCİ MADDE 14 - 1. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, Danıştayda mevcut boş üyelik kadroları bir defaya mahsus olmak üzere, bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen niteliklere sahip olanlar arasından, en az dörtte üçü idari yargı hâkim ve savcılarından olmak üzere Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun boş üyelikler için göstereceği iki kat aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçim yapılmak suretiyle doldurulur.
2. Birinci fıkradaki seçimi izleyen onbeş gün içinde Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri ve daire başkanları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Danıştay üyelerinden göstereceği ikişer aday arasından bir defaya mahsus olmak üzere Cumhurbaşkanınca seçilir.
3. Danıştay üyelerinin dairelere dağılımı, ikinci fıkradaki süre içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun önerisi üzerine bir defaya mahsus olarak Cumhurbaşkanınca yapılır.
4. Cumhurbaşkanı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun önerisi üzerine, kuruluş halinde bulunan bölge idare mahkemeleri başkanlıklarına bir defaya mahsus olmak üzere Danıştay üyeleri arasından atama yapabilir. Bu suretle bölge idare mahkemeleri başkanlıklarına atananlar, bu görevlerde dört yıl süre ile hizmet görürler. Bu süre, ilgilinin isteği üzerine uzatılabilir. Bu fıkraya göre atananlar, Danıştay üyeliği sıfatını, kadrosunu, aylık ve ödeneği ile her türlü özlük haklarını muhafaza ederler. Bunların aylık ve ödenekleri ile diğer her türlü mali ve sosyal haklarının Danıştay bütçesinden ödenmesine devam olunur.
5. Yukarıdaki fıkraya göre bölge idare mahkemeleri başkanlıklarına atananların, her ne suretle olursa olsun bu görevlerinden ayrıldıkları tarihte Danıştay kadro cetvelindeki kadroları iptal edilmiş sayılır.
GEÇİCİ MADDE 15 - Vergiler Temyiz Komisyonu Başkanlığı, daire başkanlığı veya üyeliği yapmış olanların 521 sayılı Danıştay kanununun 1740 sayılı Kanunla değiştirilen 8 nci maddesiyle tanınan Danıştay üyeliğine seçilme hakları saklıdır.
GEÇİCİ MADDE 16 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süre ile, Danıştay tetkik hâkimliğine ve Danıştay savcılığına yapılacak atamalarda, Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasındaki beş yıllık hizmet süresi aranmaz.
GEÇİCİ MADDE 17 - Bu Kanunun uygulanmasında, 27.10.1980 tarih ve 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.
GEÇİCİ MADDE 18 - (Ek: 3619 - 22.3.1990) İdari İşler kurulunda bulunan tüzük tasarılarıyla ilgili dosyalar, Danıştay Başkanlığınca derhal Başbakanlığa gönderilir.
GEÇİCİ MADDE 19 - (Ek: 4575 - 2.6.2000) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süre ile Danıştay tetkik hâkimliğine yapılacak atamalarda, 11 inci maddenin (1) numaralı fıkrasındaki beş yıllık hizmet süresi iki yıl olarak uygulanır. Bu atamalarda Başkanlık Kurulunun olumlu görüşü alınır.
GEÇİCİ MADDE 20.- (Ek: 5183 - 2.6.2004 / m.16) Bu Kanunla yapılan değişiklikler nedeniyle Danıştay ikinci Dairesinde bulunan dosyalar Birinci Daireye, Onuncu Dairenin görev alanından çıkarılan dava ve işlere ilişkin dosyalar Onüçüncü Daireye, ayrıca bir karar verilmesine gerek olmaksızın devredilir.
GEÇİCİ MADDE 21.- (Ek: 5183 - 2.6.2004 / m.16) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süre ile Danıştay tetkik hakimliğine yapılacak atamalarda, 2575 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasındaki beş yıllık hizmet süresi aranmaz.
GEÇİCİ MADDE 22.- (Ek: 5183 - 2.6.2004 / m.16) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda açılmış bulunan ve bu Kanunla idare mahkemeleri görevleri kapsamına alınan davalar Danıştayda sonuçlandırılır.
GEÇİCİ MADDE 23 - (Ek : 5917 - 25.6.2009 / m.22 / Yürürlük / m.48) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıl süre ile Danıştay tetkik hâkimliğine yapılacak atamalarda, 11 inci maddenin birinci fıkrasındaki beş yıllık hizmet süresi aranmaz.
GEÇİCİ MADDE 24 - (Ek: 6352 - 2.7.2012 / m.48) 1. (Değişik ibare: 6572 - 2.12.2014 / m.19) “31/12/2016 tarihine kadar” Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun oluşumu ve çalışma usulü hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır.
a) İdari Dava Daireleri Kurulu, her idari dava dairesinden en az bir üye olmak kaydıyla Başkanlık Kurulu tarafından görevlendirilen yirmi üyeden oluşur. Kurula, Danıştay Başkanı veya vekillerinden biri, bunların bulunmaması halinde Kurulun en kıdemli üyesi başkanlık eder.
b) Bu üyeler İdari Dava Daireleri Kurulunda sürekli olarak görev yaparlar. Ancak, iş durumu göz önüne alınmak suretiyle üyelerin daire çalışmalarına katılmalarına Genel Kurul tarafından karar verilebilir.
c) Toplantı ve görüşme yeter sayısı onbeştir. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
GEÇİCİ MADDE 25 - (Ek: 6352 - 2.7.2012 / m.48) 1. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştayda açılmış bulunan ve bu Kanunla idare ve vergi mahkemelerinin görevleri kapsamına alınan davaların, Danıştayda görülmesine devam olunur.
2. Düşünce alınmak üzere Danıştay Başsavcılığına gönderilmekle birlikte, bu Kanunun yayımı tarihinden önce görüş bildirilmemiş yürütmenin durdurulması istemli dosyalar ile temyiz ve karar düzeltme dosyaları, herhangi bir görüş bildirilmeksizin, ilgili daire veya kurullara geri gönderilir.
GEÇİCİ MADDE 26 - (Ek: 6572 - 2.12.2014 / m.20) 1. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş gün içinde bu Kanuna göre oluşturulan Danıştay üyeliği kadroları için seçim yapılır.
2. Seçimin tamamlanmasından itibaren beş gün içinde bu Kanunla ihdas edilen daire başkanlığı kadroları için seçim yapılır.
3. Başkanlık Kurulu, iş durumunu dikkate alarak daireler arasındaki iş bölümünü yeniden belirler ve buna ilişkin karar derhâl Resmî Gazete’de yayımlanır. Bu karar, yayım tarihinden itibaren on gün sonra uygulanmaya başlanır.
4. Başkanlık Kurulu, iş bölümüne ilişkin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren on gün içinde, kurulların ve dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Danıştay daire başkanları, kurullarda ve dairelerde görev yapan Danıştay üyeleri ve tetkik hâkimlerinin hangi kurul ve dairelerde görev yapacağını yeniden belirler.
5. Başkanlık Kurulunun iş bölümünün belirlenmesine ilişkin kararı uygulanmaya başlayıncaya kadar bu Kanunla yapılan değişiklikten önceki iş bölümüne ilişkin hükümler uygulanmaya devam olunur.
6. Yeni iş bölümüyle dairesi değiştirilen dava dosyaları, iş bölümüne ilişkin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren on gün içinde ayrıca bir karar verilmesine yer olmaksızın listeye bağlanmak suretiyle mevcut hâlleriyle ilgili daireye devredilir. İş bölümü kararı sonrası Danıştaya gelecek olanlar (karar düzeltme ve yargılamanın yenilenmesi dâhil) ile kanun yollarına konu edilerek bozulan dava dosyaları iş bölümü kararıyla görevleri belirlenen dairelerce sonuçlandırılır.
GEÇİCİ MADDE - (3619 - 22.3.1990) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri talebiyle Danıştay dışındaki idari yargı mercilerine intikal etmiş dosyalar, herhangi bir karar verilmeksizin onbeş gün içinde Danıştaya gönderilir.
GEÇİCİ MADDE 1 - (4575 - 2.6.2000) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda açılmış bulunan ve bu Kanunla idare mahkemelerinin görevleri kapsamına alınan davalar Danıştayda sonuçlandırılır.
GEÇİCİ MADDE 1 - (6110 - 9.2.2011) (1) Danıştay Başkanlık Kurulu ile Yargıtay Başkanlar Kurulu, bu Kanunla ihdas edilen üye kadrolarına seçim yapılmasından ve dairelerde çalışacak üyelerin belirlenmesinden itibaren bir ay içinde toplanarak daireler arasındaki işbölümüne ilişkin karar tasarısını hazırlar, Danıştayda Genel Kurulun ve Yargıtayda Büyük Genel Kurulun onayına sunar. Danıştayda Genel Kurulun, Yargıtayda Büyük Genel Kurulun işbölümünün onaylanmasına ilişkin kararları Resmî Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunla yapılan değişiklikten önceki işbölümüne ilişkin hükümler uygulanmaya devam olunur.
(2) Daha önce başka dairelerde görülmekte olup da dairesi değiştirilen dava dosyaları mevcut hâlleriyle ilgili daireye gönderilir.
(3) Bu Kanunla Yargıtayda ihdas edilen üye kadrolarına seçim yapılmasından itibaren onbeş gün içinde Birinci Başkanlık Kurulu yeniden belirlenir. Üyelerin hangi dairelerde görev yapacağını, dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde tutarak, oluşturulan yeni Başkanlık Kurulu belirler.
YÜRÜRLÜK
MADDE 97 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 98 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg