AVŞAR HUKUK BÜROSU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

KANUN NO: 210
DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU
Kabul Tarihi: 21 Şubat 1963
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 28 Şubat 1963 - Sayı: 11343
5.t. Düstur, c.2 - s.828
DEĞERLİ KAĞITLAR :
MADDE 1 - (Değişik: 2343 - 21.11.1980) Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kâğıtlar ve belgeler "değerli kâğıt" sayılır.
Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kâğıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kâğıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.
KULLANMA MECBURİYETİ :
MADDE 2.- (Değişik: 5281 - 30.12.2004 / m.12 - Yürürlük m.45/11) Değerli kağıtların ilgili bulundukları işlemlerde kullanılması mecburidir.
DEĞERLİ KAĞITLARIN HAZIRLANMASI VE SATILMASI :
MADDE 3 - Değerli kâğıtlar, ilgili bakanlık ve dairelerin mütalaası alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca hazırlanır ve bastırılır.
Bu kâğıtların Maliye Bakanlığının muvafakati ile, ilgili bakanlık ve daireler tarafından hazırlanıp bastırılması mümkündür.
Değerli kâğıtlar mal sandıklarınca veya Maliye Bakanlığınca tayin edilecek yerlerde satılır.
(Ek fıkra: 4481 - 26.11.1999) Çekler ilgili bankalarca bastırılır ve satılır. Satılan çeklerin (genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelere verilen çekler hariç) değerli kağıt bedelleri, bankalarca her ayın yedinci günü akşamına kadar ilgili mal sandıklarına ödenir.
DEĞERLİ KAĞITLARIN BEDELİ :
MADDE 4 - Değerli kağıtlar ilgililere, bu Kanuna bağlı tabloda gösterilen bedeller karşılığında satılır.
DEĞERLİ KAĞIT YERİNE ADİ KAĞIT KULLANILMASI :
MADDE 5.- (Değişik: 5281 - 30.12.2004 / m.13 - Yürürlük m.45/11) Bu Kanunda yazılı noter kağıtları yerine adi kağıt kullanılması halinde, bu evraka ait değerli kağıt bedeli noterlerce tahsil edilir.
Bu mecburiyete uymayan noterlerden birinci fıkraya göre tahsil edilecek bedelin üç katı tutarında ceza alınır.  


KALDIRILAN HÜKÜMLER :
MADDE 6 - Aşağıda yazılı kanunlar ve kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
1. 28.5.1934 tarih ve 2459 sayılı Tayyare Resmi Hakkındaki Kanunun 5 inci maddesi,
2. 22.6.1938 tarihli ve 3478 sayılı Kanunun 25'inci maddesinin kira kontratları, noter evrakı ve ferağ ve intikal ilmühaberleri ile ilgili fıkraları,
3. 11.4.1938 tarihli ve 3356 sayılı kanun,
4. 2.4.1958 tarihli ve 7109 sayılı kanun,
5. 12.4.1927 tarihli ve 1025 sayılı kanun,
6. 5.7.1939 tarihli ve 3686 sayılı kanunun 2'nci maddesi,
7. 26.5.1926 tarihli ve 859 sayılı kanunun 9'uncu maddesinin son fıkrası,
8. 29.6.1938 tarihli ve 3529 sayılı kanunun 5'inci maddesi ile 7'nci maddesinin son fıkrası,
9. 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı kanunun 45'inci maddesinin 2'nci fıkrası,
10. 2.5.1949 tarihli ve 5383 sayılı kanunun 153'üncü maddesinin 2'nci fıkrası.
GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel satılıp da kullanılmıyan değerli kâğıtların eski ve yeni bedelleri arasındaki fark ilgililer tarafından tamamlattırılır. Değerli kâğıtlar arasından çıkarılanlardan kullanılmamış bulunanların bedelleri geri verilir.
Bu madde gereğince yapılacak işlemleri Maliye Bakanlığı düzenler.
GEÇİCİ MADDE 2 - Bu Kanun yürürlüğe girdikten sonra satın alınacak pasaportlardan damga resmi ve nüfus hüviyet cüzdanlarından harç ve damga resmi alınmaz.
GEÇİCİ MADDE 3- (Ek: 6661 - 14.1.2016 / m.4) 31/12/2016 tarihine kadar nüfus cüzdanlarından 8 TL değerli kâğıt bedeli alınır ve bu bedelin tespiti Kanunun 1 inci maddesi kapsamında yapılmaya devam edilir.
YÜRÜRLÜK :
MADDE 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME :
MADDE 8 - Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür.
DEĞERLİ KAĞITLAR TABLOSU (Değişik: 3239 - 4.12.1985 /m.99)
Değerli Kağıdın CinsiBedel (TL)(*)
1 - Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı8,80
b) Beyanname8,80
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet17,60
2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 – Pasaportlar87,50
4-Yabancılar için ikamet tezkereleri58,50
5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 -a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı (*)15
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı15
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı30
7 - Aile cüzdanları80,00
8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 - Sürücü belgeleri108,50
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)108,50
11 - Motorlu araç trafik belgesi108,50
12 - Motorlu araç tescil belgesi81,50
13 - İş makinesi tescil belgesi81,50
14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)5,60
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)8,00
_____
(*) 1- Değerli Kağıtlar Tablosunda yeralan tutarlar, 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı R.G.'de yayımlanan, Tebliğin ilgili hükmü gereğince, 1.1.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
2- Tabloda yer alan (2), (5) ve (8) numaralı bentler, 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı 3. Mükerrer R.G.'de yayımlanan, 30.12.2004 tarih ve 5281 sayılı Kanunun 14. maddesi hükmü gereğince, 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere tablodan çıkartılmıştır.
3- Tabloda yer alan (6) numaralı bentler, 27.1.2016 tarih ve 29606 sayılı R.G.'de yayımlanan, 14.1.2016 tarih ve 6661 sayılı Kanunun 3. maddesi hükmü gereğince, 1.1.2016 tarihinden geçerli olmak üzere değştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____

SORU CEVAP

captchaImg